แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

เขตพื้นที่ =>     จังหวัด ขอนแก่น    อำเภอ หนองสองห้อง    ชื่อกองทุน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ประเมินโดย ทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ

วันที่บันทึก 08/09/2554    วันที่แก้ไขล่าสุด -

ชื่อผู้บันทึก นริศรา    นามสกุล นิลละออง

E-mail naris-nin@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท์ 081-8775841

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    หน่วยงาน งานประกันสุขภาพโรงพยาบาลหนองสองห้อง

 

วัตถุประสงค์ของแบบประเมิน

 

หมวดการประเมิน

ข้อ

ประเมินประเด็น

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้รับจากการประเมิน

เป้าหมาย/แนวทางประเมิน/แหล่งข้อมูล

ก. การบริหารจัดการกองทุน (ุ60 คะแนน)

1

ศักยภาพของคณะกรรมการบริหารกองทุน

12

12

เป้าหมาย :
คณะกรรมการมีศักยภาพในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 

 

1.1 กรรมการมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายงบประมาณใน 4 หมวดกิจกรรม

3

3

แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก :
สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม กรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อย 4 คน หรือพิจารณาจากข้อมูลการนำเสนอ เอกสารอ้างอิงกระบวนการพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ ว่าทำกันอย่างไร ใครมีบทบาทอะไร ผลที่ได้เป็นอย่างไร และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการหรือไม่ ฯลฯ

 

 

1.2 กรรมการผ่านการอบรมหรือประชุมหรือสัมนาหรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2

2

แหล่งข้อมูล :
ระเบียบกองทุน แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุมชน ข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชน รายงานการประชุม แผนงานโครงการบันทึกข้อตกลง รายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ เอกสารการรับ-จ่ายเงิน หนังสือเชิญประชุมหรือแผนงาน/โครงการที่มีการพัฒนาศักยภาพกรรมการ การบันทึกรายงานต่าง ๆ (ค่าใช้จ่ายของกรรมการในการไปเข้าร่วมประชุม ความถูกต้องของการจำแนกค่าใช้จ่ายตามหมวดกิจกรรม 4 ประเภท ฯลฯ) รายงานผลการประเมินการบริหารจัดการตนเองของกองทุนหรือการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน

 

 

1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน มีกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 80% ทุกครั้ง

3

3

 

 

 

1.4 มีการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนอย่างน้อยตามแบบประเมินที่กำหนดเพื่อการพัฒนากองทุน

4

4

 

 

2

กระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ

9

9

 

 

 

2.1 มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุน

2

2

 

 

 

2.2 มีรายงานการประชุมที่มีมติการอนุมัติแผนงาน/โครงการครบ

2

2

 

 

 

2.3 กิจกรรมหมวด 1-3 มีโครงการรองรับและทุกโครงการมีการทำข้อตกลงและมีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน

1

1

 

 

 

2.4 กิจกรรมหมวด 4 (การบริหารจัดการกองทุน) มีบันทึกมติกรรมการหรือมีการใช้จ่ายตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน และมีหลักฐานการรับ - จ่ายเงิน

1

1

 

 

 

2.5 ไม่มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือข้อห้ามในการใช้จ่ายเงินของกองทุน เช่น การจ่ายเบี้ยยังชีพ การศึกษาดูงาน การแจกจ่ายสิ่งของ การก่อสร้างต่าง ๆ

3

3

 

 

3

ระบบควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล

9

9

 

 

 

3.1 มีรายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาส

1

1

 

 

 

3.2 มีการติดตามการดำเนินโครงการ

3

3

 

 

 

3.3 มีการรายงานผมการดำเนินงานของแต่ละโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

5

5

 

 

4

ผลการดำเนินงานของกองทุนในหมวดกิจกรรม 4 ประเภท
1. จัดซื้อบริการตามชุดสิทธิประโยชน์
2. สนับสนุนหน่วยบริการ
3. สร้างเสริมสุขภาพโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่น
4. การบริหารจัดการกองทุน

15

15

 

 

 

4.1 มีผลการดำเนินงานตามหมวดกิจกรรมดังนี้
4.1.1 ดำเนินงานครบ 4 หมวดกิจกรรม (5 คะแนน)
4.1.2 ดำเนินงานครบ 3 หมวดกิจกรรม (2 คะแนน)
4.1.3 ดำเนินงานครบ 2 หมวดกิจกรรม (1 คะแนน)
4.1.4 ดำเนินงานครบ 1 หมวดกิจกรรม (0 คะแนน)

5

5

 

 

 

4.2 มีการรายงานการใช้เงินตามกิจกรรม/โครงการครบถ้วนแล้วถูกต้องอย่างน้อยทุกไตรมาสใน Website สปสช.

5

5

 

 

 

4.3 มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อย 50% ของเงินในบัญชีทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ

5

5

 

 

5

การนำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์หรือแผนสุขภาพชุนชนมาใช้ในการบริหารจัดการกองทุน

15

15

 

 

 

ไม่มี

0

 

 

 

 

มี

 

 

 

 

 

 -  นำไปปฏิบัติทั้งหมด

15

 

 

 

 

 -  นำไปปฏิบัติบางส่วน

10

 

 

 

 

 -  ไม่ได้นำไปปฏิบัติ

2

 

 

ข. การมีส่วนร่วม (ุ30 คะแนน)

1

การคัดเลือกและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน

9

9

เป้าหมาย :
มีกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน(อปท. ภาครัฐ และ คนในชุมชน) ในการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนและเหมาะสมในพื้นที่

 

 

1.1 คณะกรรมการผ่านการคัดเลือกตามประกาศ สปสช.

1

1

แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก :
สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มกรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อย 4 คน หรือพิจารณาจากข้อมูลการนำเสนอ เอกสารอ้างอิง ฯลฯ ในการคัดเลือกกรรมการโดยเฉพาะในส่วนของสมาชิกสภา อสม. ผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการมีระบบเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและสร้างความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน

 

 

1.2 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ

2

2

แหล่งข้อมูล :
ระเบียบกองทุน รายงานการประชุม สมุดบัญชีและรายงารทางการเงิน เอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ แผนหรือผลการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหรือการนำผลการสำรวจไปปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุน

 

 

1.3 มีการประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

3

3

 

 

 

1.4 มีบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง

1

1

 

 

 

1.5 ที่ปรึกษากองทุนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

2

2

 

 

2

การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความสนใจของชุมชนต่อบทบาท ภารกิจ และผลงานของกองทุน

16

16

 

 

 

2.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

4

4

 

 

 

2.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข่าวสารหรือผลการดำเนินงานของกองทุนผ่านสื่อต่าง ๆ

4

4

 

 

 

2.3 มีเวทีประชาคมเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน

4

4

 

 

 

2.4 มีการสำรวจความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

4

4

 

 

3

การสมทบเงินเข้ากองทุน อปท. และประชาชน

5

5

 

 

 

3.1 มีการสมทบเงินกองทุนจาก อปท. ครบทุกปีอย่างต่อเนื่องและตามเกณฑ์ ดังนี้
3.1.1 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดหรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำไม่เกิน 20% (1 คะแนน)
3.1.2 มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 20% (2 คะแนน)
3.1.3 มากว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% (3 คะแนน)

3

3

 

 

 

3.2 มีการสมทบเงินกองทุนจากประชาชนหรือจากกองทุนอื่น ๆ

2

2

 

ค. การสร้างนวัตกรรม (ุ10 คะแนน)

1

มีนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพหรือสารามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน

10

0

เป้าหมาย :
มีการสร้างหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นเพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ของกองทุน จนนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน

 

 

ไม่มี

0

 

แนวทางประเมินขององค์กรภายนอก :
สอบถามหรือสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม กรรมการบริหารกองทุนอย่างน้อย 4 คน หรือพิจารณาจากข้อมูลการนำเสนอและเอกสารอ้างอิง

 

 

มี

10

 

แหล่งข้อมูล :
แผนงาน/โครงการ และรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ

รวมคะแนน

100

90 (A+)

 

Grade A+

90-100 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพสูง

Grade B

50-69 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพปานกลาง

Grade A

70-89 คะแนน = กองทุนที่มีศักยภาพดี

Grade C

0-49 คะแนน = กองทุนที่ยังขาดความพร้อมต้องเร่งพัฒนา

ข้อเสนอแนะ 1 :

ข้อเสนอแนะ 2 :

 


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4336-5200 โทรสาร 0-4336-5111