บ้านสำราญ หมู่ทื่ 4

ประวัติหมู่บ้าน (ประวัติศาสตร์ชุมชน)

ก่อนที่จะได้ตั้งหมู่บ้านสำราญขึ้น  มีคนอยู่  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกมาจากเมืองย่าโม (โคราช)  กลุ่มที่ 2 ย้ายมาจากเมือง มหาสารคาม  ในสมัยนั้น บ้านเมืองยังไม่มีการเลิกทาส  จะอยู่ในสมัยราชการที่เท่าไหร่ไม่ทราบแน่ชัด  กลุ่มที่มาตั้งบ้านสำราญ ส่วนมากย้ายมาจากเมือง มหาสารคาม มาตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองขอนแก่น  ซึ่งขณะนั้นเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองไฟไหม้เสือ”ราษฎรส่วนมากมีอาชีพทำนาอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกตลอดมา

หลังจากนั้น  ได้เกิดโรคร้ายขึ้นภายในหมู่บ้าน  คือ โรคอหิวาต์  มีผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมากเพราะในสมัยนั้น บ้านเมืองยังไม่เจริญ การแพทย์ยังไม่ก้าวหน้า ส่วนมากรักษาด้วยหมอพื้นบ้าน  มียาฝน ยาทา รักษากันตามความเชื่อ หรือรักษากันทางไสยศาสตร์

ต่อมามีบุคคล  3  ท่าน  คือ พ่อใหญ่เมืองกลาง  พ่อใหญ่ตาแสง  และพ่อใหญ่บุตร  ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่ชาวบ้านนับถือมาก  โดยได้นำชาวบ้านย้ายหมู่บ้านเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่อีก  ได้ย้ายมารวมกับพวกคนไทย  (ปัจจุบันคือคุ้มไทย)  เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น ลูกหลานมีความสุข เบิกบาน สำราญใจ อยู่ดีมีสุข  ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว  ไม่อดอยาก  จึงได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า  “บ้านสำราญ” ตราบเท่าทุกวันนี้   ซึ่งบ้านสำราญเป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโนนธาตุ   มีผู้นำหมู่บ้านดังนี้

1.นายขุนนนท์   สมบูรณ์         กำนัน

2.นายแดง   สมบูรณ์               ผู้ใหญ่บ้าน

3.นายสิมมา   อาราษฎร์          ผู้ใหญ่บ้าน

4.นายพรม  สมบูรณ์               ผู้ใหญ่บ้าน

5.นายดำ  เกียรตินอก              ผู้ใหญ่บ้าน

6.นายเคน  อาราษฎร์               กำนัน

7.นายพิจิตร   อาราษฎร์           ผู้ใหญ่บ้าน

8.นายคำสี   ทองศรี                 ผู้ใหญ่บ้าน

9.นายบุญมี   คิดเข่ม                ผู้ใหญ่บ้าน

10.นายสมาน   ประทุมวิง        ผู้ใหญ่บ้าน  ( พ.ศ.2542-2547)

11.นายบุญมี  คิดเข่ม                ผู้ใหญ่บ้าน  (พ.ศ.2547- 2552)

12.นายชม     ศรีอานเจน          ผู้ใหญ่บ้าน  (พ.ศ.2553- 31 พฤษภาคม 2562)

13.นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์    ผู้ใหญ่บ้าน  (27 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน)

           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน