วิชาการ

การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555

เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

01 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

02 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

03 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

04 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

05 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

06 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

07 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

08 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

09 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

10 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

อ. ชลัท ประเทืองรัตนา (การจัดการความขัดแย้ง)

บรรยาย 11 ธ.ค.55

อ.จิรเนธ  บัวงาม(บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนารจใหม่)

บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนาจใหม่

อ.เจษฎา จันทร์วีระชัย (การจัดทำข้อบัญญัติของ อปท)

หลักและกลยุทธการประชุมสภาท้องถิ่น หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี

การจัดทำข้อบัญญัติ-3

อ.ฐปนรรท์ อ่ำพุทรา  (เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมการก่อสร้าง)

การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงาน

อ.ฐิตินันท์  เจริญอาจ (เทคนิคการจัดประชุมสัมนา)

เทคนิคการมอบหมายงาน

อ.ถวัลย์ชัย  ถึงถิ่น (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

บรรยายปลัดแผนที่และGIS Hand

อ.ทวิดา กมลเวชช(การบริหารจัดการภัยพิบัติ)

การจัดการภัยพิบัติ 2555

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

ภัยกับ อปท Tavida Kamolvej

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

อ.ธานินทร์  ริ้วธงชัย(การบริหารด้านการษาของ อปท.)

คำบรรยาย การศึกษา(ใหม่)

อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์ (ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ)

2012

อ.นันทนา นันทาโรภาส (การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ)

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมสู่ความเป็นเลิศ(24ธค.55)

อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก)

การพัฒนาทีมงานฯ

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

คุณธรรม และ จริยธรรม

อ.ประวิชย์ เปรื่องการ

บรรยาย ป.เชื้อ

รายงานการสอบสวน

วินัยนายกปกเกล้า

สิทธิหน้าที่ผู้ถูกวินัย

อ.ปริวรรต สมณะ เทคนิคการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

การพัฒนารายได้ของ อปท. ปี 2556 (ณัฏฐพร)จริง

อ.พีระพงษ์  ไพรินทร์(การปฏิบัติตามกฏหมายเลือกตั้งกับข้อสังเกตุของ กกต.)

สัมนาเลือกตั้งท้องถิ่น

อ.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.ยุทนา ภาระนันท์ (แผนฝังความคิด)

Thinker map TC 9

อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ  (การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

บรรยาย ผชช.รังสรรค์

อ.วนิดา สักการโกศล (พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)

บรรยายภาคประชาชน ผต.2555 ล่าสุด

อ.วรรณา สุวรรณรักษ์

บรรยาย สพบ

อ.วิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด(14 มิย. 50)

อ.วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ (การดำเนินการตามกฎหมายผังเมือง)

เขตควบคุมอาคาร

P-01

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1 – Bup

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2[1]

งานนำเสนอ 05

บรรยาขุดดินถมดิน [24มิ.ย.51]

บรรยายควบคุมอาคาร [24มิ.ย.51]

บรรยายจัดรูป

เวนคืน

อ.วุฒิสาร ตันไชย (ยุทธศาสตรการกระจายอำนาจ)

ทิศทางการ..

อ.สรรชัย  เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี)

อัยการ 55

อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.)

พัสดุ+อปท..

อ.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (กลยุทธ์การบริหารเวลา)

การบริหารระบบราชการแนวใหม่

อ.สินธุไชย โชคเจริญเลิศ (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ อปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง(ใหม่)

อ.สุเมธ  แสงนิ่มนวล(การบริหารการเปลี่ยณแปลง)

ผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น นายก อปท. ๒๘ ส.ค. ๕๕ ฉบับใหม่

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม  (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบปรเะมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.การตั้งงบประมาณอุดหนุน ภาพรวม

7.หนังสือสั่งการ

8.การช่วยเหลือประชาชน

9.บัญชีเบิกฝึกอบรม

10.การศึกษา

11.เบี้ยยังชีพ

อ.เสรี ศุภราทิตย์(บทบาทภารกิจกับการบริหารจัดการน้ำ)

บทบาท-อปท

อ.อดิศร เพียงเกศ( การปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมี)

ประชาธิปไตย

อ.อโรชา นันทมนตรี การสร้างดัชนีชี้วัด,KPI เพื่อกำหนดนโยบาย

การประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดในการทำงาน_08022555

อ.อุษณีย์  ทอย (ระเบียบการเบิกจ่าย)

บรรยายระเบียบเบิกจ่าย(ปรับปรุงใหม่)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?page_id=9874

โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ปลัด อบต.8) ปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

(๑)ขั้นตอนการดำเนินการประเมินปลัด อบต. กรณีพิเศษ

(๒)แบบประเมินปลัด อบต.๘ กรณีพิเศษ

(๓)ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินปลัด อบต.๘ กรณีพิเศษ

(๔.๑) คะแนนคอทีมด้านการบริหารจัดการ

(๔.๒) คะแนนคอทีมด้านบริหารงานบุคคลฯ

(๔.๓) คะแนนคอทีมด้านการบริหารงานการเงินฯ

(๔.๔) คะแนนคอทีมด้านการบริการสาธารณะ

(๔.๕) สรุปภาพรวมคะแนนคอทีมปี ๕๕

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ การกำหนดปลัด อบต.8

‘แบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555  CORE Team 55

แบบตัวชี้วัดระดับ 8 ใน อบต.ขนาดกลาง และระดับ 7 ในอบต.ขนาดเล็กได้มาก็รีบให้ท่านกรรมการสมาพันธ์ปลัด อบต.แบบประเมิน ปลัด อบต.8 คลิก http://www.samaphan.net/categoryblog/298–8-.html

…………………………………………………………………………………………………….

แนวทางร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ..

คลิกรายละเอียด 0157 anamai08_01 anamai08_02

anamai08_03 anamai08_04

anamai08_05 anamai08_06 anamai08_07

anamai08_08 anamai08_09

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ซักซ้อมแนวทางการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

-องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(World Meteorological Organization) หรือเรียกย่อว่า WMOเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำงานด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก โดยมีการประสานและร่วมมือทางด้านอุตุนิยมวิทยามาเป็นเวลา 60 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น “60 ปีของงานบริการเพื่อความปลอดภัยและความผาสุกของท่าน”คลิกวารสารอุตุนิยมวิทยา

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เช่นการขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตประปา ให้ขอประมาณการ-บรรจุในแผน-อุดหนุนงบประมาณ-ออกใบเสร็จ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัด 

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ในกรณีที่อุดหนุนงบประมาณไม่อยู่ในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข ให้ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัดก่อน 

พม่าหรือเมียนมาร์หรือเบอร์ม่า

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

-พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

-พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

-รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ (ล่าสุด) คลิกรายละเอียด

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คลิกรายละเอียด

หนังสือสั่งการที่สำคัญ

-ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 33  ลงวันที่ 15 สืงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

-การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

…………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลการให้บริการของ อบต.โนนธาตุ ปี 2552 (ม.ราม)

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. ประจำปี 2553 (core team)

ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หลักธรรมาภิบาล

รายงานการวิจัย (ศรุดา สมพอง)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกและสมาชิก อบต.พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก,สมาชิก อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

……………………………………………………………………………………………………………………….

งานนำเสนอ (powwerpoint)

นำเสนองานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554 งานนำเสนอจังหวัดเคลื่อนที่

1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ก่อนวันที่ 23 ส.ค.54)

2.การประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ห้องประชุม อบต.โนนธาตุ

3.การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100เปอร์เซ็นต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ

4.เดลินิวส์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย (2 ก.ย.54)

5.นักเรียนรับทุน 20 ทุน (สนง.พัฒนาสังคมฯ)

6.อบต.โนนธาตุ-ที่ทำการปกครองร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100-เปอร์เซ็นต์

7.เวรจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยของ อบต.โนนธาตุ โครงการต่อเมื่อง (1 ก.ย.54)

8.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-1 (รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย)

9.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-2 (บนศาลาวัด)

10.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-3 (บรรยากาศสถานที่จัดงาน)

11.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-4 (ตรวจเยี่ยมตามเต้นท์)

12.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-5 (ปล่อยปลา-ปลูกต้นไม้-รับประทานอาหาร)

13.สภาพถนนลาดยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโนนธาตุที่ชำรุด

14.สภาพถนนลาพยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโยยธาตุที่ชำรุด (มีคลิป) คลิกรายละเอียด

15.ขอขอบคุณ-อบต.หันโจด-หนองเม็ก-หนองสองห้อง-กำนันผู้ใหญ่บ้าน

…………………………………………………………………………..

การบรรยายวิชาผู้นำ,ปกป้องสถาบัน,ความมั่นคง,ความรักชาติ(พ.ท.เทพวิฑูรย์ แท่งทอง)

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชน ประจำปี 2555 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของเยาวชนในพื้นที่ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกด้วย มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน โดยมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ดังนี้.-

พันโทเทพวิฑูรย์  แท่งทอง  อาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษา มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ร.ท.ประยงค์ จันทร์โส, จ.ส.อ.สมาน แก้ววังชัย, จ.ส.อ.สุบรรณ ทัดมาลา และ จ.ส.อ.ชำนาญ ช่างสกุล ขอขอบคุณ พันโทเทพวิฑูรย์  แท่งทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

01.ความรักชาติฯ(พ.ท.เทพวิฑูรย์)

02.ตามรอยเท้าพ่อฯ

04.ทฤษฎีการพัฒนา

05.ภัยคุกครามฯ

การปกป้องสถาบัน(1)

ความมั่นคงของชาติ(พ.ท.เทพวิฑูรย์)

แจกจ่าย3

ประชาชนมีส่วนร่วม-วิกฤตสังคม

ผู้นำที่ดี( 2)

ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร

วิกฤตของชาติ

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของ อปท.

2.รูปแบบงบประมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

7.หนังสือสั่งการต่างๆ

8.การใช้เงินสะสม

9.การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.เทศบาลและ อบต

10.การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

11.การศึกษา

12.เบี้ยยังชีพ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)

การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและเครื่องแต่งกาย อปพร.

การป้องกันการก่อวินาศกรรมและการรักษาความปลอดภัยสถานที่

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกันภัยรถของทางราชการ

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต.

การจัดทำและประสานแผนพัฒนา อบต.

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

SWOT

THE 7 HABITS นักบริหารงาน อบต.

กลไกสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดทำงบประมาณของ อบต.

การออกคำสั่งตาม พรบ.บุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

ควบคุมภายใน

ความรับผิดทางละเมิด

งานสารบรรณ

แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดไข้หวัดใหญ่2009

แผนผังความคิด

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ภาวะผู้นำ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

การจัดทำแผนชุมชน

5 ส.สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง

การตรวจสอบของ สตง.

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การบริการสาธารณะโดยยึดประชาชน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ขอนแก่น)

คดีปกครองเกี่ยวกับ อปท. 10 กลุ่ม

คดีปกครองเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกฯ

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ

หลักการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค

………………………………………………………………………………………………………………….

-พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

-พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

-รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ (ล่าสุด) คลิกรายละเอียด     

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คลิกรายละเอียด 

หนังสือสั่งการที่สำคัญ  

-ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 33  ลงวันที่ 15 สืงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด  

-การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด 

…………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลการให้บริการของ อบต.โนนธาตุ ปี 2552 (ม.ราม)  

 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. ประจำปี 2553 (core team)     

ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ     

 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550    

 หลักธรรมาภิบาล      

 รายงานการวิจัย (ศรุดา สมพอง)    

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก,สมาชิก อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

……………………………………………………………………………………………………………………….

งานนำเสนอ (powwerpoint)

นำเสนองานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554 งานนำเสนอจังหวัดเคลื่อนที่  

1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ก่อนวันที่ 23 ส.ค.54)

2.การประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ห้องประชุม อบต.โนนธาตุ

3.การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100เปอร์เซ็นต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ 

4.เดลินิวส์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย (2 ก.ย.54)

5.นักเรียนรับทุน 20 ทุน (สนง.พัฒนาสังคมฯ)

6.อบต.โนนธาตุ-ที่ทำการปกครองร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100-เปอร์เซ็นต์

7.เวรจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยของ อบต.โนนธาตุ โครงการต่อเมื่อง (1 ก.ย.54)

8.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-1 (รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย)

9.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-2 (บนศาลาวัด)

10.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-3 (บรรยากาศสถานที่จัดงาน)

11.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-4 (ตรวจเยี่ยมตามเต้นท์)

12.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-5 (ปล่อยปลา-ปลูกต้นไม้-รับประทานอาหาร)

13.สภาพถนนลาดยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโนนธาตุที่ชำรุด

14.สภาพถนนลาพยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโยยธาตุที่ชำรุด (มีคลิป) คลิกรายละเอียด  

15.ขอขอบคุณ-อบต.หันโจด-หนองเม็ก-หนองสองห้อง-กำนันผู้ใหญ่บ้าน

…………………………………………………………………………..

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของ อปท. 

2.รูปแบบงบประมาณ 

3.การจัดทำงบประมาณ  

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 

5.การโอนงบประมาณ 

6.การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 

7.หนังสือสั่งการต่างๆ 

8.การใช้เงินสะสม 

9.การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.เทศบาลและ อบต 

10.การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

11.การศึกษา 

12.เบี้ยยังชีพ 

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 

การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและเครื่องแต่งกาย อปพร. 

การป้องกันการก่อวินาศกรรมและการรักษาความปลอดภัยสถานที่ 

บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกันภัยรถของทางราชการ 

พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต. 

การจัดทำและประสานแผนพัฒนา อบต. 

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

SWOT 

THE 7 HABITS นักบริหารงาน อบต. 

กลไกสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

การจัดทำงบประมาณของ อบต. 

การออกคำสั่งตาม พรบ.บุคคลส่วนท้องถิ่น 2542 

ควบคุมภายใน 

ความรับผิดทางละเมิด 

งานสารบรรณ 

แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดไข้หวัดใหญ่2009 

แผนผังความคิด 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 

ภาวะผู้นำ 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 

การจัดทำแผนชุมชน 

5 ส.สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง 

การตรวจสอบของ สตง. 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การบริการสาธารณะโดยยึดประชาชน  

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ขอนแก่น) 

คดีปกครองเกี่ยวกับ อปท. 10 กลุ่ม 

คดีปกครองเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกฯ 

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดินสาธารณะ 

หลักการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค 

รายงานการวิจัย

              รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ    เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา    PS 796    การค้นคว้าอิสระ  (Independent  study)    โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล   และการนำนโยบายไปปฏิบัติ    ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ     และศึกษาสภาพปัญหา   อุปสรรค   ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของ  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    แนวทางในการแก้ไข   เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 35   คลิกรายละเอียด 

บัญชีรายชื่อผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552   

คลิกรายละเอียด 

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รศ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คำบรรยายวิชา PS 504 ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ 

คำบรรยายวิชา PS 701 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์ 

คำบรรยายวิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

คำบรรยายวิชา PS 703 สถานการณ์การเมืองโลก 

คำบรรยายวิชา PS 704 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 

คำบรรยายวิชา PS 705 แนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ 

คำบรรยายวิชา PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คำบรรยายวิชา PS 708 องค์การและการจัดการ 

คำบรรยายวิชา PS 709 นโยบายต่างประเทศไทย 

คำบรรยายวิชา PS 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

คำบรรยายวิชา PS 712 การมีส่วนร่วมของมหาชนในการเมืองไทย 

คำบรรยายวิชา PS 714 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความรู้คู่คุณธรรม 

สรุปก่อนสอบประมวลผลความรอบรู้ (Comprehensive)   

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน