เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

การ กำหนดราคาชดใช้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3927 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)

1.ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ.2545ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  5  ธันวาคม  2545  ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม  120  ตอนที่  6 ข   ลงวันที่  13  มีนาคม 2546   หน้า 44   ลำดับที่  1767   (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546) ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2545 สมชาย อุทัยประดิษฐ์ (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

2.ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2550  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)   เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550   ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 6  เล่ม 125  ตอนที่ 13 ข    ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2551   หน้า 190   ลำดับที่  1081   (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก   และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.2551) คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

3.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. 2552  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552   ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม 127  ตอนที่ 6 ข   ลงวันที่  6  มิถุนายน 2553   หน้า  68   ลำดับที่  1544  ( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี 2552   ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553) คลิกดาวน์โหลด

4.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2557  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557   ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม 132  ตอนที่ 17ข   ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558   หน้า  37   ลำดับที่  1444  ( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี 2557   ประกาศ  ณ  วันที่  16 มกราคม  พ.ศ.2558) คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน