รวมข้อมูล mp3

สปอตประชาสัมพันธ์งานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556

คู่มือผู้บริหารท้องถิ่นในการบริหารจัดการสาธารณภัย

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2-2556

การประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี (28 มกราคม 2556) 

การประกาศเจตนารมณ์จังหวัขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด(1) mp3 (28 มกราคม 2556) 

การประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติ(2) mp3 (28 มกราคม 2556)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 (25 มกราคม 2556)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล(1) mp3 (25 มกราคม 2556)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล(2) mp3 (25 มกราคม 2556)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน