การฌาปนกิจศพผู้วายชนม์(อาลัยพี่ชาย)

รวมคำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ

ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ และผู้ที่เป็นเจ้าของคำกลอนข้างล่างนี้  ข้าพเจ้าขออนุญาตในการนำออกเผยแพร่  เพื่อให้ผู้สนใจและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป จะปฎิบัติอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประเพณีของแต่ละท้องถิ่นครับ ขอดวงวิญญาณของท่านผู้ที่ล่วงลับกลับสู่สรวงสวรรค์ขั้นทิพย์วิมาน …เทอญ   (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)


อาลัย คุณยายสีดา ดวงเข็ม  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น.

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม

ชาตะ   4 มิถุนายน พ.ศ.2468         มรณะ  22 ตุลาคม พ.ศ.2557

รวมสิริอายุ  90 ปี

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม เกิดวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2466 ที่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของคุณตา สิมมา-คุณยายอึ้ม อาราษฎร์ อดีตผู้ใหญ่บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  คุณตาสิมมา และ คุณยายอึ้ม เป็นคนชาวบ้านหนองค้อ ตำบลบ้านโคก  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ได้อพยพมาอยู่ที่บ้านสำราญ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประมาณ พ.ศ.2464

คุณแม่สีดา ดวงเข็ม มีพี่น้องร่วมสายโลหิต ๕ คนคือ

๑.     คุณแม่ไล บุตรดี เกิดที่ จังหวัดมหาสารคาม  ถึงแก่กรรม

๒.   อาจารย์หรู อมตวงศ์ (นามสกุลเดิม อาราษฎร์) เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม    ถึงแก่กรรม

๓.    พ่อกำนันเคน  อาราษฎร์  ถึงแก่กรรม

๔.    คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  ผู้วายชนม์

๕.    นายสุรศักดิ์  กาญจนวิศิษย์   อดีตผู้บัญชาเรือนจำกรมราชทัณฑ์  ถึงแก่กรรม

สภาพการสมรส

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม (นามสกุลเดิม อาราษฎร์)  ได้สมรสกับพ่อบุญ  ดวงเข็ม เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ อยู่ต่อมา คุณพ่อบุญได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ ๓๒ มีนาคม ๑๕๑๖ คุณแม่สีดาดวงเข็มมีบุตร-ธิดารวม ๙ คน ชาย ๔ คน หญิง ๕ คน ดังนี้

๑.อาจารย์สุนทร  ดวงเข็ม สมรสกับ อาจารย์ประดับ ดวงเข็ม มีบุตรธิดารวมกัน ๓ คน

ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ อาศัยอยู่ที่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

๒.นางอมร ประทุมวิง สมรสกับ นายสมาน ประทุมวิง มีบุตรธิดารวมกัน ๔ คน

ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

๓.นายทินกร ดวงเข็ม สมรสกับ นางวันทา ดวงเข็ม มีบุตรธิดารวมกัน ๒ คน

ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น

๔.นางสมร ภาระหันต์ สมรสกับ นายสมบูรณ์ ภาระหันต์ มีบุตรธิดารวมกัน ๔ คน

ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านนาเจริญ ต. หนองแวง อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ

๕.นางสมัย ชิดนอก สมรสกับ นายรักษ์ ชิดนอก มีบุตรธิดารวมกัน ๔ คน

ประกอบอาชีพ ทำการเกษตร ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง   จ.ขอนแก่น

๖.อาจารย์ลำไย ชาญตะกั่ว สมรสกับ อาจารย์สุพจน์ ชาญตะกั่ว มีบุตรธิดารวมกัน ๒ คน

ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสำราญ

อาศัยอยู่ที่ บ้านสำราญ ต.โนนธาตุ อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

๗.อาจารย์สัมฤทธิ์ ดวงเข็ม สมรสกับ อาจารย์สมพิศ ดวงเข็ม มีบุตรธิดารวมกัน ๓ คน

ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเจริญ

อาศัยอยู่ที่ บ้านนาเจริญ ต. หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

๘.ผู้ใหญ่อรุณ ดวงเข็ม สมรสกับ ประนอม ดวงเข็ม มีบุตรธิดารวมกัน ๓ คน

ปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านนาเจริญเหนือ อาศัยอยู่ที่ บ้านนาเจริญ ต. หนองแวง

อ.หนองบัว   แดง จ.ชัยภูมิ

๙.อาจารย์เนาวรัตน์  ศิริสุทธา สมรสกับ นายสมชาย  ศิริสุทธา มีบุตรธิดารวมกัน ๒ คน

ปัจจุบันรับราชการครู ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ

อาศัยอยู่ที่ บ้านนาเจริญ  ต. หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ประวัติการศึกษา

ในช่วงวัยวัยเรียน คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม  ไม่ได้เข้าเรียนตามเกณฑ์ เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องช่วยคุณตาสิมมา  อาราษฎร์  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านสำราญในสมัยนั้น มีงานมากมายที่ต้องช่วยเหลือพ่อ แม่ ในการประกอบอาชีพ และงานสังคม ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม ได้เข้าเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ในโครงการกระทรวงศึกษาธิการ  (การศึกษาผู้ใหญ่)  จนสามารถอ่านออกเขียนได้

อุปนิสัยใจคอ

คุณแม่สีดา  ดวงเข็ม เป็นผู้อุปนิสัย สุขุมเยือกเย็น อารมณ์ดีเป็นกันเองกับคนทุกคน สามารถค้าสมาคมกับบุคคลทั่วไปได้ตลอดเวลา มีน้ำใจโอมอ้อมอารี เมตตาปราณี ต่อลูกๆหลานๆ และเครือญาติ และบุคลทั่วไปตลอดมา มีความอดทนอดกลั้นขยันขันแข็ง มีความอุดสาหะวิริยะ หม่นเพียรตลอดเวลา สร้างฐานะให้มั่นคงแก่ลูกๆ หลานๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิต

คุณแม่สีดา  เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจกับคนทุกคน ไม่เคยเอาเปรียบใครให้ความช่วยเหลือแก่ลูกๆ หลานๆ เครือญาติที่ตกทุกข์ได้ยาก ตลอดมา เช่นแบ่งไร่นา เลือกสวน ให้ไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว เป็นคนที่มีศิลปะในการพูด การประสานงาน ระหว่างเครือญาติ และบุคคลทั่วไป ตลอดชีวิตของท่าน เพราะท่านมีประสบการณ์ จากการเป็นลูกสาวของอดีตผู้ใหญ่บ้านสำราญมาก่อน คือคุณตาสิมมา อาราษฎร์ มาก่อน ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๕

ด้านพุทธศาสนา

ในชีวิตอันยาวนานของคุณแม่สีดา  ดวงเข็ม ถึง ๙๐ ปี ท่านเป็นบุคคลที่มีความเลื่อม

ใสในพระพุทธศาสนามาก ในวันสำคัญในพระพุทธศาสนา ท่านจะไปบำเพ็ญบุญ จำศีล จำวัด ตลอดมามิได้ขาด จนวาระสุดท้ายของท่าน ท่านได้ประกอบคุณงามความดีต่าง ในบวรพระพุทธศาสนาไว้มากมาย  ท่านบริจาคทรัพย์สิ่งของ ปัจจัยต่างๆ มอบให้แด่วัดบ้านสำราญพร้อมวัดต่างอำเภอ วัดต่างจังหวัด เสมอมา  อาทิ บริจาคเงินสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่  ห้องน้ำห้องส้วม  หอระฆัง   กำแพงวัด  ประตูโขลง เมรุ และอื่นๆ มากมาย พร้อมบริจาคช่วยด้านการศึกษาแก่โรงเรียนบ้านสำราญ และโรงเรียนบ้านนาเจริญ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ พร้อมโรงเรียนต่างจังหวัดด้วยดีตลอดมา

ประวัติการเจ็บป่วย

คุณแม่สีดา  เป็นคนโชคดีมากที่เกิดมาเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เคยเจ็บป่วยหรือมีโรคภัยร้ายแรงมาก่อนตลอดอายุของท่าน  จนกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านมีอาการบวมที่ขาทั้งสองข้าง ลูกหลานได้นำส่งคุณแม่สีดา ไปรักษาที่โรงพยาบาล อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ หมอบอกว่าคุณแม่สีดา เป็นโรค ไต ความดัน และโรคเก๊า รักษาอยู่ ๔ ถึง  ๕ วัน ก็หายและกลับบ้านได้   จนกลางเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ท่านได้ล้มขณะกำลังจะลุกเดินได้รับบาดเจ็บ ลูกหลานได้นำส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงอีกครั้ง อาการก็ปกติให้กลับบ้านได้ และในต้นเดือนสิงหาคม คุณแม่อาการไม่ดีขึ้น ลูกหลานก็ได้นำส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดงอีกครั้ง คราวนี้อยู่โรงพยาบาลถึง ๑๗ วัน อาการทุเลาขึ้นหมอให้กลับบ้านได้

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ คุณแม่มีอาการไม่ดี ลูกๆ หลานๆ ได้นำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งอาการของคุณแม่ก็เริ่มทรุดหนัก จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ทางโรงพยาบาลหนองบัวแดงได้ส่งตัวคุณแม่สีดาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดชัยภูมิ อาการป่วยก็ไม่ดีขึ้น ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้นำคุณแม่มารักษาตัวที่บ้านสำราญ บ้านเกิดของท่าน อาการป่วยของคุณแม่ก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรุดลงทรุดลง จนกระทั้งเวลา ๐๙.๓๐ น.คุณแม่สีดา ก็ได้จากลูกๆ หลานๆ ด้วยอาการสงบ นำความโศกเศร้าเสียใจมาสู่ลูกๆ หลานๆ และญาติๆ เป็นอย่างยิ่ง รวมสิริอายุได้ ๙๐ ปี

อาลัย คุณแม่สีดา ดวงเข็ม

แม่ แม่ แม่   คำนี้  มีความหมาย

มีพระคุณ  มากมาย  หลายสถาน

แม่เป็นได้  หลายสิ่ง  หลายประการ

เป็นธนาคาร  เป็นพระพรหม  เป็นร่มไทร

เป็นผู้ให้  กำเนิด  เกิดลูกรัก

เป็นผู้ให้  ที่พัก  พิงอาศัย

เป็นผู้ให้  ความการุญ  อุ่นกายใจ

เป็นผู้ให้  อะไรอะไร  ไม่รามือ

ลูกเจ็บไข้  แม่ก็ให้  การรักษา

ลูกโตมา  แม่ก็ส่ง  เรียนหนังสือ

ลูกต้องการ  ตำรา  แม่หาซื้อ

ลูกปรึกษา  หารือ  แม่ยินดี

น้ำตาแม่   รินไหล  เมื่อลูกร้าย

น้ำตาแม่   น้ำตาแม่เป็นสาย   เมื่อลูกหมิ่น

น้ำตาแม่   หลั่งลง   รดแผ่นดิน

เมื่อได้ยิน   ลูกเสเพล   เนรคุณ

โอ้แม่จ๋า   พระคุณแม่   แผ่ปกเกล้า

โอ้แม่จ๋า   ผู้เฝ้า   เข้าเกื้อหนุน

โอ้แม่จ๋า   ผู้เมตตา   ผู้การุญ

โอ้แม่จ๋า   ผู้ค้ำจุน   ไม่ห่างไกล

ดวงใจแม่   สะอาดแท้  กว่าทุกสิ่ง

ดวงใจแม่   สะอาดยิ่ง  กว่าสิ่งไหน

ดวงใจแม่   สะอาดเกิน   กว่าสิ่งใด

ดวงใจแม่   มีไว้   เพื่อลูกเอย

อาลัยแม่ยิ่งนัก

ลูกหลานเหลนแม่สีดา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประวัติส่วนตัวของ คุณแม่สีดา ดวงเข็ม

เจ้าภาพ

พณฯ เสริมศักดิ์-คุณนายระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช

พ.อ.(พิเศษ)พิทักษ์พล-ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์

อาจารย์สุนทร-อาจารย์ประดับ  ดวงเข็ม          (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางอมร-นายสมาน  ประทุมวิง                       (บุตรสาว-บุตรเขย)

นายทินกร-นางวันทา  ดวงเข็ม                       (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

นางสมร-นายสมบูรณ์  ภาระหันต์                   (บุตรสาว-บุตรเขย)

นางสมัย-นายรักษ์  ชิดนอก                            (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูลำไย-คุณครูสุพจน์  ชาญตะกั่ว             (บุตรสาว-บุตรเขย)

คุณครูสัมฤทธิ์-คุณครูสมพิศ  ดวงเข็ม             (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

ผู้ใหญ่อรุณ-นางประนอม  ดวงเข็ม                  (บุตรชาย-บุตรสะใภ้)

คุณครูเนาวรัตน์-นายสมชาย  ศิริสุทธา            (บุตรสาว-บุตรเขย

พร้อมหลาน เหลน และญาติ ทุกคน

……สิ่งใดๆ ในโลกล้วน อนิจจัง  ทุกสิ่งล้วน ต้องผุพัง เสื่อมสิ้น  เหลือสิ่งแท้คือ กุศลกรรม บุญ ความดี  เป็นที่พึ่ง ให้แก่ตน ในทุกยาม….

♥♥♥อนุสรณ์ งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ)  คุณแม่หวัน คิดเข่ม ณ เมรุวัดพวงสว่างอรุณ บ้านหนองพวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลืกดาวน์โหลด

♥♥♥อนุสรณ์ งานฌาปนกิจ คุณแม่ม่อม ชาญตะกั่ว ณ เมรุวัดโพธิ์ทอง บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥กำหนดการ/ขั้นตอนในการจัดงานฌาปนกิจศพ  คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-อาลัยพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

♥♥♥คำกลอนอาลัยในงานฌาปนกิจศพ-ขอขมาพ่อ-คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการ/ขั้นตอน การฌาปนกิจ

–         พระเทศน์  สวดมาติกา

–         แนะนำบุคคลสำคัญที่มาร่วมงาน

–         ทอดผ้าบังสุกุล  (เชิญทีละชุด)

–         อ่านประวัติ   เป็นบุตรของ…พี่น้อง…การศึกษา…อุปสมบท…

ทหาร…อาชีพ…สมรส…บุตร/ธิดา…ได้รับเลือกเป็น…ผลงาน…

การรักษา การเสียชีวิต

–         คำกลอนอาลัย (ถ้ามี)

–         ยืนไว้อาลัย  1  นาที

–         ทอดผ้ามหาบังสุกุล

–         เชิญพระคุณเจ้าวางดอกไม้จันท์  ตามด้วยพระสงฆ์ในเต้นท์

แขกผู้มีเกียรติ  ตามด้วยบุคคลทั่วไป

–         ล้างหน้าศพ

–         ทำการฌาปนกิจ  (เผา)

–         ขอบคุณผู้มาร่วมงาน

–         เชิญรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพ

–         เสร็จพิธี

…………………………………………………………………………………………….

…อาลัยพี่ชาย (พี่สำอางค์ อุทัยประดิษฐ์)…

มิใช่เพียงเป็นผู้เคยรู้จัก

แต่คือหลักหัวใจในทุกที่

มากความรักเมตตาเอื้ออารี

อยู่ในกรอบประเพณีที่สมควร

ยังจำซึ้งตรึงใจไม่เคยเลืือน

เป็นพี่เพื่อนเป็นครูดูครบถ้วน

เป็นผู้คอยระวังภัยทั้งมวล

ยิ่งทบทวนยิ่งเห็นความเป็นจริง

ด้วยความดีมีพร้อมน้อมเคารพ

พี่จงพบสุคติวิเศษยิ่ง

กุศลใดที่เคยสร้างขออ้างอิง

เชิญขวัญมิ่งสู่เมืองฟ้าด้วยอาลัย…

……………………………………………………………………….

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ คลิกดาวน์โหลด

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ (ขนาดไฟล์ 46.3 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

ประวัติพ่อสำอางค์ อุทัยประดิษฐ์ (ขนาดไฟล์ 108 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ภาพของพี่ที่ถ่ายคู่กับพ่อแม่ เมื่อปี พ.ศ.2526

การขอพรพ่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (11 สิงหาคม 2556)

การขอพรพ่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556 (11 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

รดน้ำขอพรพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (15 เมษายน 2556)

ภาพในอดีต 

รดน้ำขอพรพ่อแม่ 

พี่ได้ชวนน้อง ๆ รดน้ำขอพรพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ (15 เมษายน 2553)

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555  พ่อแม่ได้ทำบุญบ้านและบังสุกุลอุทิศหาผู้วายชนม์

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน