วิจัย

รวมงานวิจัย
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น/งานสร้างฐานรากสู่สังคมแห่งปัญญา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

รายงานการวิจัยของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-รายงานการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น โดย…นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รายงานการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555

ปกนอก ปกใน ปกภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

ใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ

บทความ

บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

เอกสารอ้างอิง

ประวัติผู้เขียน

 -รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย…นายนพรัตน์ เสริมเหลา

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554

Front (หน้าปก)

Abstract (บทคัดย่อ)

Acknowledgements กิตติกรรมประกาศ)

Table_of_Contents (สารบัญ)

Table_of_Contents(2) (สารบัญตาราง)

Table_of_Contents(3) (สารบัญภาพ)

Chapter_1 (บทที่ 1 บทนำ)

Chapter_2 (บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

Chapter_3 (บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา)

Chapter_4 (บทที่ 4 ผลการศึกษา)

Chapter_5 (บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ)

References (เอกสารอ้างอิง)

Vitae (ประวัติผู้เขียน)

……………………………………………………………………………..

 -รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.):กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย…นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์

รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.):กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา PS 796 การค้นคว้าอิสระ  (Independent  study) หลักสูตร ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แนวทางในการแก้ไข เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกรายละเอียด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน