การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปีการผลิต 2554/2555

ผลการประชุมประชาคม โดย…คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 22.45 น.) คลิกรายละเอียด 

-ตัวอย่างใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 (ต้นฉบับ) คลิกรายละเอียด   

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น (เลขานุการคณะอนุกรรมการการติดตาม กำกับดูแลการรับจำนำข้าวระดับจังหวัดขอนแก่น)ได้ทำการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ชี้แจง รับทราบปัญหาการรับจำนำข้าวในพื้นที่ของอำเภอหนองสองห้อง ในการรับจำนำข้าว ปี 2554/2555 ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เหมาะสม และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมผ่านทางโครงการรับจำนำให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบลทุกตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด   

-นายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ ปลัดจังหวัดขอนแก่น รับทราบปัญหาการรับจำนำข้าวในพื้นที่ของอำเภอหนองสองห้อง ในการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 2554/2555(ชมคลิปการมอบนโยบาย) คลิกดาวน์โหลด    

-สปอตโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ตามนโยบายของรัฐบาล เริ่มรับจำนำ 7 ตุลาคม พ.ศ.2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 (ยกเว้นภาคใต้ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ.2555) รับจำนำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ปีทองพี่น้องชาวนาไทย รัฐบาลรับจำนำข้าวราคาสูงกว่าทุกปี พบการทุจริต สวมสิทธิ เอาปรียบเกษตรกร แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569  E-mail:dit@dit.go.th 

-แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Unknown Artist – 22 – 01. Track 1 

Unknown Artist – 22 – 02. Track 2 

Unknown Artist – 22 – 03. Track 3 

Unknown Artist – 22 – 04. Track 4 

Unknown Artist – 22 – 05. Track 5 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น. อำเภอหนองสองห้อง โดย นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ได้เชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55เข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางในการปฏิบัติก่อนดำเนินการประชุมประชาคมและตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ณ ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ซึ่ง นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะกรรมการที่รับผิดชอบตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด 

คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

1.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ                ประธานกรรมการ

2.นายสุพิษ  งิ้วลาย   กำนันตำบลโนนธาตุ                                                 รองประธานกรรมการ

3.ผู้ใหญ่บ้านเฉพาะหมู่บ้านที่มีเกษตรกรขอขึ้นทะเบียน                                  กรรมการ

4.คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล     กรรมการ

5.เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                              กรรมการ

6.ผู้กำกับการ/รองผู้กำกับการ สภ.หนองสองห้อง                                          กรรมการ

7.นายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                             กรรมการและเลขานุการ

-ระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ โครงการประกันรายได้เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ปีการผลิต 2554/55 คลิกเข้าสู่ระบบ 

-คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 2329/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล คลิกรายละเอียด 

-เอกสารการประชุมชี้แจงตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 คลิกรายละเอียด 

-แผนการจัดทำประชาคมเพื่อออกใบรับรองเกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2554/55 คลืกรายละเอียด 

-คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ) ปี 2554/55 คู่มือ ปี 54-55 ภาคผนวก5 แบบขึ้นทะเบียน ปี54-55 ภาคผนวก (3 พืช)  ประมวลคำถามจาก VDO CONFERENCE เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554  Q&A05102011  Manual_PrintCERT  LocationToRegister  IMG_0002[1]  IMG_0001[1]  IMG[1]  FAQS  Certification54 

-ขั้นตอนการตรวจข้อมูลการขึ้นทะเบียนโดยระบบคอมพิวเตอร์ doc_system_1  doc_system_2  doc_system_3  doc_system_4 

-คู่มือการยืนยันการจัดประชาคม manual_doc_54-55  PublicManual_54-55  คู่มือการจัดประชาคม  คู่มือการยืนยันการจัดประชาคม 

-การประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ) ปีการผลิต 2554/55 บ้านกอก หมู่ที่ 1 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 35 คน เข้าร่วมประชุม 35 คน  และ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 107 คน เข้าร่วมประชุม 100 คน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 โดย คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หลังจากนั้น ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่จริงของเกษตรกรเพื่อรับรองผลการประชาคม การประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร คลิปการประชุมประชาคม 

-การประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และมันสำปะหลัง )  ปีการผลิต 2554/55 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ที่ศาลาวัดหัวหิน  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดย…คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และได้ทำการตรวจสอบพื้นที่จริงของเกษตรกรหลังการทำประชาคม เพื่อรับรองผลการประชาคม บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 111 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 105 คน คลิกรายละเอียด 

-การประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ  (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  และมันสำปะหลัง )  ปีการผลิต 2554/55 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ที่ศาลาวัดบ้านสว่าง  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2554 โดย…คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 62 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 55 คน คลิกรายละเอียด 

– เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปีการผลิต 2554/55 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ที่ศาลาวัดสำราญจิต  มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 120 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 114 คน   

– เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล นำโดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)ปีการผลิต 2554/55 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ที่ศาลาวัดรัตนมงคล มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 62 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 64 คน

-ชมคลิปการประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 

-เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายธีรศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ของ ธกส. และผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้ทำการประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง)ปีการผลิต 2554/55 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ที่อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 135 คน และมีเกษตรกรที่มาจากบ้านหนองบัวนาค อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ที่มีที่นาอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเมื่อเวลา 15.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ได้ออกตรวจติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติด้วย 

-ชมคลิบการประชุมประชาคม บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด 

 -เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการประชุมประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปีการผลิต 2554/55 บ้านชาด หมู่ที่ 10 ที่ศาลาวัดสุตาราม มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 91 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 92 คน  

-ภาพการประชมประชาคม บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกรายละเอียด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน