โครงการค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

IMG_8723IMG_8718IMG_8744IMG_8728IMG_8739IMG_8789IMG_883733331วันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเยาวชน หมู่ที่ 1-11 โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์การอบรม โครงการค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

1.เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยและผลกระทบของยาเสพติด/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งมีผลในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ศึลธรรม

2.เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของการรักนวลสงวนตัว การรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม

3.เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรักตัวเองและห่างไกลจากสิ่งเสพติด

4.เพื่อฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับวัยรุ่น เช่น การวางตัว การคบเพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศ การรู้จักปฏิเสธ เป็นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์และสิ่งเสพติด

5.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

6.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะตามนโยบายของรัฐบาล

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานโครงการค่ายเยาวชนวัยใสห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด(ขนาดไฟล์ ppt 15.3 MB) คลิกดาวน์โหลด

ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด(ขนาดไฟล์ pdf 14.2 MB) คลิกดาวน์โหลด

ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น(sexualy) คลิกดาวน์โหลด

Power point อสรพิษน่ารู้ (ความรู้เรื่องงู) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2560

21755545217561วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ใช้งบประมาณ จากเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ( กรณีเงินโอนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ หมวด 1  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ) จำนวน 11,500 บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการและรับการตรวจทั้งสิ้น 152 คน

โรคมะเร็ง เป็นปัญหาทุกประเทศทั่วโลก  ในปัจจุบัน การควบคุมโรคมะเร็งมีเป้าหมาย เพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดความทุกข์ทรมานและการตายจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกทั้งหมดในโลก จะมีสตรีที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก 231,000 รายต่อปี และมากกว่าร้อยละ 80 จะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาเนื่องจากยังไม่มีโปรแกรมการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิผลดีพอในการตรวจหารอยโรคในระยะก่อนเป็นมะเร็งและให้การรักษาก่อนที่จะกลายเป็นระยะลุกลาม

ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทย คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือมะเร็งปอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  ตามลำดับ ในประเทศไทย โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณปีละ 6,300 ราย พบมากที่สุดอายุระหว่างอายุ 45-50 ปี ระยะที่พบส่วนใหญ่อยู่ในระยะลุกลาม อัตราการอยู่รอด 5 ประมาณร้อยละ 60 จึงมีผู้ป่วยสะสมจำนานมาก คาดประมาณว่าจะมีผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าที่ต้องติดตามดูแลให้การรักษาไม่น้อยกว่า 60,000 คนทั่วประเทศ โรคมะเร็งปากมดลูกสามารถดูแลป้องกันรักษาได้ในระยะแรกๆและการป้องกันที่ดีที่สุดคือการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุด ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างความตระหนักและการกระตุ้นให้เกิดการดูแลและป้องกันตัวเองในระยะแรกเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อลดอัตราป่วยและตายของสตรีจากโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการค้นหาผู้ป่วยให้เร็วที่สุดจึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเป้าหมาย 3ุ61  คน เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 136 คน คิดเป็น ร้อยละ 37.67

จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการรวมเจ้าหน้าที่ในต่างพื้นที่เข้ามาทำงานร่วมกัน,การสร้างแรงจูงใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย,การส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มแกนนำและกลุ่มเป้าหมายทำให้ผลการตรวจคัดกรองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพัฒนารูปแบบการตรวจคัดกรองนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รูปแบบการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมที่สุดต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้สตรีอายุ 30–60 ปีรายใหม่ได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างน้อยร้อยละ 20

2.เพื่อให้สตรีอายุ30–70 ปีได้รับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม อย่างน้อยร้อยละ 80

3.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องร้อยละ 100

4.สตรีที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านร้อยละ 100

กลุ่มเป้าหมาย

1.แกนนำ กสค.และ อสม. จำนวน 60 คน

2.สตรีอายุ 30 -60 ปี จำนวน 353 คน

3.สตรีอายุ 30 -70 ปี จำนวน 366 คน

ตารางการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรม วัน อปพร.22 มีนาคม 2560

IMG_8490IMG_8477IMG_8493IMG_8568วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องใน วัน อปพร. เพือเป็นขวัญกำลังในให้กับ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยจะมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน วัน อปพร.ประจำปี 2560 การให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ สวัสดิการ อปพร. การฝึกทบทวน/ระเบียบแถว การบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น

ความเป็นมาของ วัน อปพร.

ในอดีต ประเทศไทยต้องประสบปัญหาการก่อการร้าย การแทรกแซงของลัทธิคอมมิวนิสต์ การโฆษณาชวนเชื่อ รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ใด เมื่อไหร่ มีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด และในขณะนั้นรัฐบาลไม่มีกำลังบุคลากรที่เพียงพอในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ เหล่านั้น จึงได้มีนโยบายจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้นทั่วประเทศ เพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญที่สามารถเรียกระดมกำลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางราชการในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย  แม้ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้คลี่คลายลงมากแต่สถานการณ์ด้านสาธารณภัยก็ยังคงทวีความรุนแรง และมันจะเกินความสามารถของบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทางราชการมีอยู่ในการจัดการกับภัยพิบัติเหล่านั้น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งมีประชาชนเป็นอาสาสมัครที่มีความพร้อมทางด้านกำลังพล และมีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งหลาย ให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆ อันจะส่งผลถึงความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ลดน้อยลงไป ทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการนี้ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความสำคัญอย่างยิ่งในการแบ่งเบาภารกิจของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อประเทศชาติต่อไป ทางราชการจึงได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็น วัน อปพร.

สารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนิ่องใน วัน อปพร.ประจำปี 2560 ขนาดไฟล์ 688 KB (704,512 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรม วัน อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ 22 มีนาคม 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

IMG_8328IMG_8330IMG_83242IMG_8355IMG_8389IMG_8448IMG_8445วันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน  70,000 บาท โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

IMG_8285IMG_8299IMG_8289IMG_8316วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางลำใย ประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน“วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560″ ณ ขอนแก่นฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลดชมคลิปทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายในด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนในท้องถิ่น ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไป  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542) องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ ดังนี้

มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา 67(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และป้องกันไม่ให้ประชาชนหันไปพึ่งพายาเสพติด สร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งของเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุ  ตลอดจนทำให้เยาวชนและประชาชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย และให้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด

2.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา

4.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตำบลโนนธาตุ โดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

เป้าหมาย

1.เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 40/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดของประธานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล

1.นายจำเนียน  โคสมบูรณ์  กีฬาและนันทนาการอำเภอหนองสองห้อง

2.นายสุทธิเกียรติ  พลสำโรง  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3.นายวชิระ  ขอบไชยแสง  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

4.นายสุวัฒน์  บรรยงค์  นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม

สรุปผลการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง

1234วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขต 12 ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง เพื่อติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง โดยมี นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายชาญศักดิ์ หาดวรรณ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

เรื่องที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท.

1.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล

2.การใช้จ่ายงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

3.การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ (L0cal Sufficiency Economy Plan : LSEP  ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4.การแก้ไขปัญหายาเสพติด/การบำบัดฟื้นฟู/การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

5.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ทำการแก้ไขปัญหาในเชิงรุก/การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน

6.การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.การสร้างความสามัคคี/ความปรองดองให้เกิดขึ้นในพื้นที่

8.การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน/โรงเรียนผู้สูงอายุ และข้อราชการอื่นๆ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ชมภาพทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

การต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์) ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2560

1234วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นความร่วมมือ ระหว่าง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ (รพ.สต.บ้านโนนแต้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้กลุ่มแกนนำสตรี ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกอย่างถูกต้อง  และสามารถชักชวนให้สตรี อายุ 30-70 ปี  เข้ารับการตรวตคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ใช้งบประมาณในการอบรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ หมวด 1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ จำนวน 23,250 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยจะทำการตรวจคัดกรองดังนี้

-วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 รณรงค์และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้

-วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 รณรงค์และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกที่ สุขศาลา บ้านชาด หมู่ที่ 10

-power point บรรยายมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

-power point บรรยายมะเร็งปากมดลูก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

-โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2560

ด้วย ขณะนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งลมแรง เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อยู่บ่อยครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2560 ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ เฉพาะต้นเดือน มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดพลิงไหม้ดังนี้.-

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 17.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ทางไปกุดโพงโพด) นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 17.30 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 1.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. 2.นายสมพงศ์ สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) 3.นายประเสริฐ เลิศภักดี พร้อมชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้าง ที่บริเวณโคกหินแร่ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 (ห่างจากโรงเรียนบ้านสว่างวิทยาประมาณ 30 เมตร) และทุ่งนาบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 14.56 น.จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.นายสมพงศ์ สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) พร้อมทีมดับเพลิงและหน่วยกู้ชีพ

5.รถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง

6.ผู้ใหญ่บ้านพร้อมชาวบ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1354วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 09.20 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่ศาลาวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จึงได้แจ้งให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 09.50 น.เพลิงจึงสงบ ส่วนสาเหตุคาดว่า มีการจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วไม่ดับ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

3245วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 14.10 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณทุ่งนา บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (ทางไป อบต.โนนธาตุ) จึงได้แจ้งให้รถดับเพลิง อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ จนกระทั่งเวลา 16.37 น.เพลิงจึงสงบ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

1423วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.25ุ60 เวลา 17.30 น.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ว่าเกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณป่ายูคาและไร่อ้อย บ้านแฝก ตำบลหันโจด และได้ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าทำการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้โดยมี นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายประเสริฐ เลิศภักดี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อบต.โนนธาตุ ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชาวบ้านตำบลหันโจด จนกระทั่งเวลา 18.30 น.เพลิงจึงสงบ ขอขอบคุณผู้ร่วมปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด ขอขอบคุณ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด

มาตรการในการป้องกันไฟป่า

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ได้กำหนดยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่า  แก้ไขปัญหาไฟป่าและมลภาวะหมอกควันให้มีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์  การขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้การสนับสนุนมาตรการดังกล่าว โดยจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดขอนแก่น เป็น “เขตควบคุมไฟป่า”

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า  เพื่อให้ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2560 บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบดังนี้.-

1.เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องเผาไร่ วัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในเขตปกครองนั้นๆ ก่อนดำเนินการทุกครั้ง พร้อมกับ ต้องจัดทำแนวกันไฟไว้ด้วย

2.หากราษฎรไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้วแต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามเป็นไฟป่า ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลยโดยเฉียบขาดทุกราย

3.ในเขตควบคุมไฟป่า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าในกรณีที่ทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟเสียตั้งแต่ต้น เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างได้

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดขอนแก่น  ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เกิดเพลิงไหม้/เหตุฉุกเฉิน แจ้ง

  1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ       โทร. 08-7862-4077
  2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ        โทร. 08-1739-8934
  3. จ.อ.สฤษดิ์ แก้วนอก จพง.ป้องกันฯ              โทร. 08-9016-0041
  4. นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ จพง.ป้องกันฯ            โทร. 08-9544-5638
  5. หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ                            โทร. 06-3016-2141
  6. จนท.รักษาความปลอดภัย อบต.                  โทร. 09-3084-0175
  7. แจ้งรถดับเพลิงกรณีเพลิงไหม้

7.1  จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9016-0041

7.2  นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ  จพง.ป้องกัน  โทร.08-9544-5638

7.3  นายสมพงศ์  สุจิตร (พนักงานขับรถดับเพลิง) โทร 09-4190-3966

  1. อบต.โนนธาตุ  โทร.0-4345-6200-3  เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560

IMG_7836IMG_7820IMG_7845IMG_7863วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ให้ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง หนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2196 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือกิจกรรมเป็นพระบรมราชรนุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 55 คน ใช้งบประมาณในการอบรม จำนวน 50,000 บาท

วัตถุประสงค์ของการอบรม

1.เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ

2.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ มีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ รู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

4.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และตัวแทนกลุ่มอาชีพ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

วิทยากรในการอบรม

1.เจ้าอธิการจันดา เถรธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต  บ้านหนองแวงตอตั้ง เจ้าคณะตำบลคึมชาด  ตำบลคึมชาด  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

2.พระครูกันตธรรมสาร  เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ  เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมสำคัญในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

1.การเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกดาวน์โหลด

2.การเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการเกษตร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตรในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต”

-หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดาวน์โหลด

-ปฏิทินงานประจำปี 2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร/พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2560

3494ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา  2560  ดังรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2560 (เด็กเกิดก่อนวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้ เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำ  ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560 ในวัน เวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560    ในวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4. วันมอบตัว

ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  เวลา 08.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

5. กำหนดการเปิดเรียน

เปิดเรียน 15 พฤษภาคม 2560

กำหนดเวลาเรียน

– เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

– เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6. อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7. เครื่องใช้สำหรับเด็ก

7.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู

ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

8. อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

– เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)

– เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

9. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรงถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียดเพิ่่มเติม คลิกดาวน์โหลด

-สรุปยอดผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียน ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 ยอด ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 จำนวน 37 คน

การประชุมจัดทำโครงการจัดการขยะเก่าตกค้าง การขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4443332JPG555วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ นางพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการจัดทำโครงการจัดการขยะเก่าตกค้าง การขอรับงบประมาณตามแผนพัฒนาภาค แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) โดยมี ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ได้เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559–2564 โดยให้ทุกจังหวัดจัดการขยะมูลฝอยตกค้างให้แล้วเสร็จ 100% ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐบาลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยให้เชื่อมโยงด้านสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการขยะ น้ำเสีย และทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น มีสภาพปัญหาขยะมูลฝอย คือ มีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยวันละ 1,117 ตัน มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 103 แห่ง อปท.นำขยะไปทิ้งร่วมกับ อปท.ที่มีสถานที่กำจัด 73 แห่ง อปท.ที่ไม่มีการจัดเก็บขยะ(ประชาชนจัดการขยะเอง) จำนวน 47 แห่ง พื้นที่กำจัดขยะที่มีกรรมสิทธิ์ของ อปท. 35 อปท. เป็นของเอกชน 5 อปท. เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 68 อปท. รวมพื้นที่กำจัดขยะ 2,026 ไร่ โดยล่าสุดในเดือนกันยายน 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างสะสม รวม 957,029 ตัน ซึ่งต้องมีการจัดการขยะเก่าตกค้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะต้องรายงานให้จังหวัดภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เพื่อรวบรวมส่งส่วนกลาง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

power point ระเบียบวาระการประชุมจัดทำโครงการจัดการขยะเก่าตกค้าง การขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอนแก่นเมืองสะอาด Khon Kaen Zero Waste 2020 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น เว็บไซต์ http://www.kkcleancity.com

การประชุมจัดทำโครงการจัดการขยะเก่าตกค้าง การขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน