โครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557

42 36วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยได้ประสานวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ผ่านทาง พันตรีจักรวิชญ์ พินิจกิจ นายทหารฝ่ายยุทธการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 และ ร้อยโทธีระพงษ์ อ่ำพันเงิน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย ซึ่งได้ให้การประสานข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย

1.พ.ท.ชูรัช  ตันเลิศ ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพัน ป.พัน.8

2.ร.อ.อาทิตย์  วิเชียรศรี ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อย รส.ป.พัน.8

3.ร.ท.วินัย  ศิริสกุลวิวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดวิทยากร

คำกล่าวรายงานโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 โดย…นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการสานเสวนาสามัคคีฉันท์พี่น้องคนโนนธาตุไม่ทอดทิ้งกัน ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย ฟังเพลงคลิกดาวน์โหลด

เพลงแผ่นดินของเรา ขับรองโดย สันติ ลุนเผ่ คลิกดาวน์โหลด

เพลงปลุกใจให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การแสดง ร.ร.บ้านโนนธาตุ อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

หมอลำปรองดอง อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลปคลิกดาวน์โหลด 7

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

อบต.โนนธาตุ คืนความสุขให้กับประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ นายอำเภอหนองสองห้อง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง โดยเฉพาะ ท่าน ผอ.สมพันธ์ โพยนอก ที่ได้นำนักเรียนร่วมการแสดงบนเวที ขอขอบคุณ หมอลำสำราญ พิมพา ทีมวิทยากรจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ที่ร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560)

213โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) การปรับขึ้นเงินเดือน เงินชดเชย เงินปรับคุณวุฒิกับการใช้บัญชีบัญชีเงินเดือน ฉบับที่ 3 สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการสถานศึกษา”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี ปลัด อบต.โนนธาตุ, หัวหน้าสำนักปลัดฯ และ บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

เอกสาร อ.ปิยะ คลังกัน
เอกสาร อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
เอกสาร อ.รณกฤต อรรคฤทธิ์ดำรง
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การพัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

1236วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อขยายผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน  โดยให้ชุมชนเครือข่ายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน และประชาชนที่สนใจ จัดโดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

เสวนา”พัฒนาน้ำ ตามแนวพระราชดำริ”

ผู้ร่วมเสวนา

1.นายหลุย  ธรรมเที่ยง   ผู้แทนชุมชนบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี

2.นางสนิท  ทิพย์นางรอง   ผู้แทนเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์

3.นายกระสันต์  ปานมีศรี   ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย

4.นายพิชาญ  ทิพวงษ์   ผู้แทนชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต จังหวัดขอนแก่น

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์“พัฒนาน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 เว็บไซต์มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลิก http://www.utokapat.org

วันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6)

รูปภาพ1วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาสากล

วัน วิสาขบูชาเป็นวันคล้าย คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก

» ประสูติ

เป็นวันคล้ายวัน ประสูติ ของเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ใต้ต้นสาละ ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวช เพื่อศึกษาหาทางหลุดพ้น จนบรรลุค้นพบความจริงของชีวิต สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า และได้เดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

» ตรัสรู้

ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบรรลุธรรม และได้ตรัสรู้ในอริยสัจ 4 เป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยม ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค ทำให้วันนี้เป็นวันพระพุทธ เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลก หรือเรียกว่า วันวิสาขบูชา

» ปรินิพพาน

เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงธรรม เป็นเวลายาวนานถึง 45 ปี ในบริเวณ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์ ใกล้เมืองกุสินารา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรินิพพาน ณ ใต้ต้นสาละ โดยพระองค์ ทรงมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

 วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://th.wikipedia.org/wiki

วันพืชมงคล ปี 2557

3615วันพืชมงคล ปี 2557 พระโคกินน้ำหญ้าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร-เสี่ยงผ้า6คืบน้ำน้อย พระโคกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหารภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระยาแรกนาเสี่ยงผ้าได้6คืบน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะ ได้ผลบริบูรณ์ดี วันที่ 9 พ.ค.57 เมื่อเวลาประมาณ 08.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง มายังพลับพลาที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีฤกษ์พิธีไถหว่าน ระหว่างเวลา 08.09-08.39 น. โดยมีประชาชนเดินทางมารอรับเสด็จฯ ตลอดจนเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคล เพื่อเฝ้ารอการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้หว่านในพระราชพิธี ซึ่งทุกคนต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวนำกลับไปเพื่อเป็นความ สิริมงคลแก่ชีวิต

ในปีนี้พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคใส ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคมั่น และพระโคคง สำหรับ เทพีคู่หาบทองปีนี้ ได้แก่ น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร น.ส.พชร ลาภผล นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กรมประมง เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.ฑิฆัมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว น.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมวิชาการเกษตร โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นพระยาแรกนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคล และบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชน คนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันพระราชพิธีอื่นๆ ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตาม ประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น

ซึ่งปีนี้พระยาแรกนาหยิบผ้าได้ 6 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ไม่ได้ผลเต็มที่ พระโคกิน เสี่ยงทาย กินน้ำ กินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

นอกจากนี้ ในงานพระราชพิธีฯ ยังมีการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเกียรติคุณให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ สหกรณ์ดีเด่นประเภทต่างๆ และปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติอีกด้วย

ที่มา: http://www.komchadluek.net/detail/20140509/184317.html

 วันพืชมงคล-งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557

IMG_6527IMG_6633IMG_6765IMG_6780วันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 53 คน นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ในการอบรมดังนี้.-
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม
ขอขอบคุณ พ.ต.ท.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ รอง ผกก.สภ.เขาสวนกวาง, ร.ต.ท.บรรจง บุญเอื้อ รอง สว.สส.สภ.เขาสวนกวาง พร้อมทีมงาน ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ขอขอบคุณ คุณโฉมตรู่ ภูหนองโอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง คุณกฤษนัย จันทร์วิเศษ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น มา ณ โอกาสนี้

 ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด (ขนาดไฟล์ ppt 15.3 MB) คลิกดาวน์โหลด

 ความรู้ในการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด (ขนาดไฟล์ pdf 14.2 MB) คลิกดาวน์โหลด

 ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น(sexualy)โดยโฉมตรู่ ภูหนองโอง คลิกดาวน์โหลด

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 พิธีปิดการอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีปิดการอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล1รูปภาพ1IMG_6469IMG_6456วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่อง จากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะ จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย
         ดังนั้นรัฐบาลไทยและ พสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร หรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
         ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล

1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยโดยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน 

ชมภาพความประทับใจที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล­ทักษิณานุปทาน และพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 วันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

IMG_6107IMG_6017IMG_6027IMG_6028วัันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อนำข้อมูล ไปปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานต่อไป ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก พร้อมทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ (หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ มีการออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 – วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 จำนวน 2,889 ครั้ง)

 หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย 74001/   ลงวันที่ 18 เมษายน 2557 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานกู้ชีพ

 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่….“ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” เบิก จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายเป็น“ค่าจ้างเหมาบริการ” เงินรายได้จากการออกปฏิบัติหน้าที่ให้ตั้งรับในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.4/ว 5273 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด

 หลักการปฏิบัติ/การบริหารงบประมาณ/ต้วอย่างฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดาวน์โหลด

 แบบตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำรถ, แบบประเมินความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและระดับต้น ที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คลิกดาวน์โหลด

 แนวทางการให้ออกซิเจนแบบ mask with bag ปริมาณ 6-10 ลิตร/นาที คลิกดาวน์โหลด

 วิธีการใช้ปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกาย คลิกดาวน์โหลด

 ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สิ่งละอันพันละน้อยที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักรู้และช่วยกันเอาไปเผยแพร่ คลิกดาวน์โหลด

 แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 (ขนาดไฟล์ 9.16 MB) คลิกดาวน์โหลด

 การนำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”สำหรับนาข้าวในเขต อบต.โนนธาตุ ปี 2557

1234วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”สำหรับนาข้าวในเขต อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 25 คน โดยทำการอบรม ในวันที่  23, 29 เมษายน พ.ศ.2557 ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 99,500 บาท อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”คลิกดาวน์โหลด…

อกสารคำแนะนำปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

อกสารคำแนะนำปุ๋ยสั่งตัด 

บทความถ่านแกลบ1  บทความถ่านแกลบ2  บทความถ่านแกลบ3

หนังสือ ธรรมชาติของดินและปุ๋ย

คู่มือคลินิกดินปุ๋ยสั่งตัด

การ์ตูน รู้จักดิน รู้จักปุ๋ย

 ข้อมูลแปลงใช้ปุ๋ยสั่งตัดบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”สำหรับนาข้าวจังหวัดขอนแก่น ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ในการอบรม

1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”

2.เพื่อยกระดับความรู้เรื่องดินและปุ๋ยแก่แกนนำเกษตรกรและเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

3.เพื่อส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวฤดูนาปี 2557-2558

4.เพื่อสร้างแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”

 กำหนดการอบรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”คลิกดาวน์โหลด

 คำกล่าวเปิดการอบรม”ปุ๋ยสั่งตัด”โดยนายก อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 คำกล่าวรายงานการอบรม”ปุ๋ยสั่งตัด”โดยเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”คลิกดาวน์โหลด

 การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”คลิกดาวน์โหลด

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”คลิกดาวน์โหลด

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”ในเขต อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

1สำหรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย ที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากต่างรอคอยใจจดใจจ่อกับช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ เพียงเพื่อใช้เวลาแห่งการพักผ่อน นำพาครอบครัวและคนที่รักเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งไปเยื่ยมญาติ หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด การที่ต่างครอบครัวเดินทางพร้อมกันกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนี้ ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนคือ ปัญหาการจราจรรวมทั้งเหตุแห่งการสูญเสีย นั่นก็คือ อุบัติเหตุ แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ตามที

ในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 – วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 รวม 7 วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้ง จุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ) และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงดังกล่าว ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 134/2557 ลงวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

2134 คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๗ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๗
 รายงานประจำวัน        ตารางผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๒ เมษายน  ๒๕๕๗
รายงานประจำวัน        ตารางผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๓ เมษายน  ๒๕๕๗
รายงานประจำวัน       ตารางผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๕๗
รายงานประจำวัน        ตารางผลการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๕ เมษายน  ๒๕๕๗
รายงานประจำวัน       ตารางผลการปฏิบัติงาน    

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๖ เมษายน  ๒๕๕๗    
รายงานประจำวัน       ตารางผลการปฏิบัติงาน                        

รายงานผลการปฏิบัติงาน   ประจำวันที่  ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๗ 
ายงานประจำวัน        ตารางผลการปฏิบัติงาน

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน