พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต(อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน)

2365วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต (อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน) ณ เมรุชั่วคราววัดหัวหิน  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ ประธานฝ่ายบรรพชิต, นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  และ  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประธานจัดงาน

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต อ่านรายละเอียดคลิก

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) วันมาฆบูชาหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓   เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็น วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์ ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส
ประวัติความเป็นมา
     ๑. ส่วนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ ๙ เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถ้ำสุกรขาตาแล้ว เสด็จมาประทับที่วัดเวฬุวัน  เมืองราชคฤห์  แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน ๓ในเวลาบ่ายพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประการ คือ
     ๑.๑ วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
     ๑.๒ พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้ นัดหมาย
     ๑.๓ สงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา ๖
     ๑.๔ พระ สงฆ์ทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจาก พระพุทธเจ้าเพราะเหตุที่มีองค์ประกอบสำคัญดังกล่าว จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต   และในโอกาสนี้พระพุทธเจ้า ได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประกาศหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติทางพระพุทธ ศาสนา 
      ๒. การถือปฏิบัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย พิธีวันมาฆบูชานี้ เดิมทีเดียวในประเทศไทยไม่เคยทำมาก่อน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอธิบายไว้ว่าเกิดขึ้นในสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงถือตามแบบของโบราณบัณฑิตที่ได้นิยมกันว่า วันมาฆะบูรณมี พระจันทร์เสวยฤกษ์มาฆะเต็มบริบูรณ์เป็นวันที่พระอรหันต์สาวกของ พระพุทธเจ้า ๑,๒๕๐ รูป ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์ ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่ และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนา นักปราชญ์จึงถือเอาเหตุนั้นประกอบการสักการบูชาพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ สาวก ๑,๒๕๐ รูปนั้น ให้เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส 
 ที่มา: กรมการศาสนา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด
 วันมาฆบูชา (ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557

7621อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  แต่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  อำเภอหนองสองห้อง  จึงได้จัดให้มีการทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อหาทุนในการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมสร้างในครั้งนี้  จงเป็นพลังปัจจัยให้ท่านและครอบครัวของท่านเจริญด้วย อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกท่าน เทอญ

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 ก่ารทำบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

สรุปรายรับ-รายจ่ายประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2557 รายงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

อากาศแห้งลมแรงระวังเพลิงไหม้

อากาศแห้งระวังเพลิงไหม้24IMG_09411วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 เวลาประมาณ 14.00 น.ได้รับแจ้งจาก นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ ว่า ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณทุ่งนา ใกล้กับหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ได้สั่งการให้ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมกับทีมกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ รีบออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่า ได้เกิดเพลิงไหม้เป็นบริเวณกว้างกำลังลุกลามเข้าป่าสาธารณะซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันดับเพลิงจนสงบ ด้วยความตั้งใจและเสียสละ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดับเพลิง

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายศรันย์  เพ็ชรวิเศษ   กู้ชีพ 406

3.นายกมล  เถากระโทก   กู้ชีพ 404

4.นายวีระยุทธ  ฝ่ายศูนย์  กู้ชีพ 420

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย คลิกดาวน์โหลด

 บันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท.ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลดhttp://www.kknontat.com/?page_id=13304

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

1การเลือกตั้งตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2557 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศการรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งขตเลือกตั้ง (ส.ส.22) และประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ส.2) ในท้องที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.22) คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ส.2) คลิกดาวน์โหลด

 การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/144 ลงวันที่ 15 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส.22/บช 1) คลิกดาวน์โหลด

 สถานที่ปิดประกาศของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ / ส.ส.แบบแบ่งเขต และป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 สปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 9 ในการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557(mp3) คลิกดาวน์โหลด1 คลิกดาวน์โหลด 2

 สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด/การเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00-15.00 น.(ต้องเป็นผู้ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งไว้เท่านั้นจึงจะใช้สิทธิเลือกตั้งได้) คลิกดาวน์โหลด

การเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00-15.00 น.เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น มีผู้ที่ยื่นคำขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 58 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10 เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ (ข้อมูลจาก นายเสนีย์ มะโน ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9)

ประกาศคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2557 เรื่อง รายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

12วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การจัดกิจกรรมเวทีกลางปราศรัยหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 9 ณ บริเวณสนามหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อเป็นการรวมพลังของประชาชนที่แสดงถึงการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยผ่านการรณรงค์เลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

รูปภาพ16IMG_24603วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดยมี นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารในครั้งนี้จำนวนมาก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้ยกฐานะจากอนามัย เมื่อปี พ.ศ.2553 โดยมีหน้าที่ดูแลสุขภาพ 4 มิติ ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น, ด้านส่งเสริมสุขภาพ, ด้านการป้องกันควบคุมโรค และ ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการเพิ่มบุคลากรและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ด้าน ให้มีมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุขเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมบริการซึื่งอาคารเดิมมีพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ งบประมาณ 2,745,000 บาท ปัจจุบัน นายทวีศักดิ์ ชำกรม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างและร่วมพิธีเปิดอาคารมา ณ โอกาสนี้

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายวรจิตร หนองแก สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวของประธานพิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีเปิดป้ายอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557

IMG_1977DSC07228DSC07254IMG_1975องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว หมู่ที่ 1-11 ดำเนินการแจกจ่าย ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
มีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

12ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือน ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศให้ตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 อำเภอหนองสองห้อง เป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) เนื่องจากได้ประสบสภาวะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน 3 วัน ตามประกาศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556

เพื่อเป็นการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ปี 2556-2557 รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะได้ดำเนินการดังนี้.-

1.จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยมอบหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

2.จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาว หมู่ที่ 1-11 โดยจะดำเนินการ ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาศแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากมีหมอกเกิดขึ้นโดยเฉพาะในตอนเช้า

4.รณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนการเผาตอซังและฟางข้าวในนาข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ

5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และเด็กเล็ก อาจเ็จ็บป่วยจากสภาวะอากาศหนาวเย็น

 ประกาศ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยหนาว อำเภอหนองสองห้อง ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2556-2557 คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557

IMG_1867IMG_1885IMG_1879IMG_1889วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบนโยบายและให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต  ครอบครัวและชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้า/ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบ  จำนวน 30 คน โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต  นายวรจิตร  หนองแก  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม อ่านรายละเอียดคลิก

 งานนำเสนอโครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 โดย…นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิกคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

IMG_1366รูปภาพ1IMG_13982วันเด็กแห่งชาติ  มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ (ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/17298)

IMG_1638IMG_1573IMG_1593IMG_1589องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือบริจาคได้ในวันจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

2.เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมวันเด็ก 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็ก-ลำดับการแสดงบนเวทีกลาง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวของประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อเด็กที่รับเกียรติบัตรเด็กนักเรียนมารยาทดีในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก

1.ส.จ.ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิก.อบจ.ขอนแก่น เขตอำเภอหนองสองห้อง ขนม 3 ถุงใหญ่ หนังสือ 2 เล่ม

2.นายวสันต์  เปรมศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  สนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท

3.ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาหนองสองห้อง กระปุกออมสินพร้อมขนมปัง 1 ปีบ

4.รายนามผู้บริจาคทั้งหมดที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน ซึ่งเงินทุกบาทได้มอบคืนให้กับโรงเรียนทุกโรง เป็นรางวัลสำหรับเด็ก ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่นำเด็กนักเรียนพร้อมการแสดงมาร่วมงาน ขอบคุณท่าน ผอ.ธนากร หลี่อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก ที่นำวงโปงลาง”ดวงจำปา”มาแสดงในงาน ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมงาน มา ณ โอกาสนี้   http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gif

ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

5415

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วง กลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) จะต้องประสบภาวะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน ๓ วัน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) ในอำเภอต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้.-

 อ่านรายละเอียดคลิก http://61.19.54.141/kkn/cold%2057/cold%20kk%2057.htm

๑. อำเภอเมืองขอนแก่น ๑๔. อำเภอชนบท
๒. อำเภอบ้านไผ่ ๑๕. อำเภอมัญจาคีรี
๓. อำเภอพล ๑๖. อำเภอพระยืน
๔. อำเภอชุมแพ ๑๗.อำเภอแวงน้อย  
๕. อำเภอบ้านฝาง ๑๘. อำเภอแวงใหญ่
๖. อำเภอหนองเรือ ๑๙. อำเภอหนองสองห้อง
๗. อำเภอภูเวียง ๒๐. อำเภอเปือยน้อย
๘. อำเภอสีชมพู ๒๑. อำเภอบ้านแฮด
๙. อำเภอภูผาม่าน ๒๒. อำเภอซำสูง
๑๐.อำเภอน้ำพอง ๒๓. อำเภอหนองนาคำ
๑๑.อำเภออุบลรัตน์ ๒๔. อำเภอโนนศิลา
๑๒.อำเภอเขาสวนกวาง ๒๕. อำเภอโคกโพธิ์ชัย
๑๓.อำเภอกระนวน ๒๖. อำเภอเวียงเก่า

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน