การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)

1423วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

กรอบประเด็นหารือสภากาแฟอำเภอหนองสองห้อง

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานปล่อยปลา ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ หนองหูลิง  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

2.การจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม พ.ศ.2557

3.การจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558

4.การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ประจำปี 2558

5.การช่วยเหลือชาวนา  ไร่ละ 1.000 บาท

สรุปการช่วยชาวนา ธกส.หนองเม็ก 6.การพัฒนาสินค้า OTOP อำเภอหนองสองห้อง

7.การพัฒนาข้าวหอมมะลิ อำเภอหนองสองห้อง และเรื่องอื่นๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

123ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาทุกปีในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  ประชาชนส่วนมากจะว่างงานและต้องการหางานทำ  จึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าชักชวนคนหางานให้ไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งมีการเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน  ทำให้คนหางานได้รับความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ให้ประชาชนคนหางานในเขตพื้นที่ได้ทราบถึงการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ควรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นก่อนทุกครั้ง  หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์  0-4333-3199  ต่อ 13  หรือ 22

มือถือ  08-3285-55ุ64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุPicture3ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  เพื่อสร้างจริยธรรม  คุณธรรม  ความรักความสามัคคีและการต่อต้านการทุจริต  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคม  การสร้างรากฐานที่ดีให้สังคมเพื่ออนาคตประเทศไทย  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งค่านิยมหลัก 12 ประการ  เป็นสิ่งที่คนไทยพึงมี  พึงเป็น  พึงปฏิบัติ  มีดังนี้.-

1.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน

3.กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง

4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม  หวังดีต่อผู้อื่น

7.เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตย

8.มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

9.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส

10.ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  และจิตใจ

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่)

3254วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่  เพื่อเป็นสถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก (อายุ 2 – 5 ขวบ) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต อันจะทำให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งให้ความ รู้ในการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจอีกด้วย  ส่วนภาพบรรยากาศการทำบุญครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง แต่อบอวลไปด้วยความสุขของเด็กและผู้ปกครองในตำบล  ซึ่งจะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมที่สะอาด สวยงาม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังเก่า)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ทำการเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2-5 ขวบ ปัจจุบันมีผู้ปกเครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน ุ65 คน  มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน

การทำบุญอาคารศูนย์ฯ  ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ขอขอบคุณในความร่วมมือ  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ  ที่ได้ร่วมบริจาคในการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) ในครั้งนี้  สำหรับเงินที่ได้จากการบริจาคในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ถวายพระ  และอีกส่วนหนึ่งจะได้นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ต่อไป

บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคในการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2  

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557

5634วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง/ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

ในการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีประกาศ ฉบับที่ 96/2557  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม  เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์  ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร  ให้คำปรึกษา  รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  และทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3706/2557 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3359 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2557 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/3332 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 คลิกดาวน์โหลด

รวมประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)/คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านรายละเอียดทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การประชุมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 1/2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศขอความร่วมมือห้ามรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนลาดยาง-ถนน คสล.

1234ด้วยขณะนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ชาวนามีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี  เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายและเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้เพื่องบริโภคเองด้วยในการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นแต่ละหมู่บ้านนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวลง  ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่จะทำให้เกิดผลเสียตามมาคือ  ถนนชำรุด ผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนมาทำการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ หรือรถอื่นที่มีลักษณะเป็นล้อเหล็ก ลงวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หากฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตำบล จะแจ้งให้มารับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิมต่อไป (ถ้าจำเป็นที่ต้องนำรถข้ามถนนให้ใช้แผ่นกระดานรองก่อน) คลิกดาวน์โหลด

“ถนนเป็นของทุกท่าน  โปรดช่วยกันดูแลรักษา”

การจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557

DSC0238733DSC024051ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อำเภอหนองสองห้องได้กำหนดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ขึ้น ในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.255ุ7 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/คณะผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  คลิกดาวน์โหลด

การก่อสร้างและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (5-5-55) อำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลโดย…นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

พระมหากรุณายิ่งล้น                       เอนกอนันต์

พระปิยะมหาราชสรรค์                    สถิตไว้

รากฐานการปกครองอัน                 ยิ่งใหญ่

ปวงประชาเทอดไท้                        นบทั้งแดนสยาม

ทรงมุ่งมั่นบำรุงชาติ                       ให้ทวยราษฎร์รอดพ้นภัย

ประพาสทั้งใกล้ไกล                       ได้แบบอย่างบำรุงเมือง   

เริ่มต้นสุขาภิบาล                            บริหารให้รุ่งเรือง

ทดลองในหัวเมือง                         (ร.ศ.) 124 จำเนียรกาล

ตัวอย่างที่ท่าฉลอม                        ด้วยความพร้อมของถิ่นฐาน

ราษฎรเอาการงาน                          ถวายองค์ปิยะราชา  (ทองแทน  เลิศลัทธภรณ์  ผู้ประพันธ์)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 4

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

15 ตุลาคม”วันล้างมือโลก”

วันล้างมือโลก 12วันล้างมือโลก (อังกฤษ: Global Handwashing Day) เป็นการรณรงค์เพื่อกระตุ้นและระดมประชากรกว่าล้านคนทั่วโลกให้ล้างมือด้วย สบู่ การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการอุทิศให้กับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการล้างมือ พร้อมสบู่ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่ง วันการล้างมือโลกเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากสัปดาห์น้ำโลกประจำปี ค.ศ. 2008 ซึ่งถูกจัดขึ้นในเมืองสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม และริเริ่ม Public Private Partnership for Handwashing (PPPHW) วันการล้างมือโลกถูก จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี ค.ศ. 2008 เป็นปีสากลแห่งการรักษาอนามัยหัวใจหลักของวันการล้างมือโลกมุ่งไปยังกลุ่ม เด็กนักเรียน รัฐสมาชิกได้รับประกันว่าจะเพิ่มจำนวนเด็กนักเรียนที่ล้างมือด้วยสบู่ใน มากกว่า 70 ประเทศ  ทั้งนี้ จากผลการศึกษา พบว่า การล้างมือ แม้จะเป็นเรื่องง่าย ๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยทำกัน ทั้ง ๆ ที่ สามารถลดโอกาสติดเชื้อโรคต่าง ๆ ได้เกือบ 50% โดย องค์การยูนิเซฟ ระบุว่า ในแต่ละปีนั้นมีเด็ก ๆ อายุต่ำกว่า 5 ขวบ เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงถึงเกือบ 2 ล้านคน และจากโรคปอดบวมอีกราว 2 ล้านคน ซึ่งการล้างมือด้วยน้ำกับสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง 50% และจากโรคปอดบวมได้อีกราว 25 % ดังนั้น หัวใจหลักของ วันล้างมือโลก จึงต้องการมุ่งไปยังกลุ่มเด็กนักเรียน เพื่อหวังจะเพิ่มจำนวนเด็ก ๆ ที่มีนิสัยล้างมือด้วยสบู่ได้มากกว่า 70 ประเทศ

ความสำคัญของการรณรงค์วันล้างมือโลก
การ ล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและไม่แพงในการป้องกันโรคท้อง ร่วง อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบ้าน โรงเรียนและในประชาคมทั่วโลก โรคปอดบวมและโรคท้องร่วงเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลกกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี และตามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ การล้างมือด้วยสบู่ก่อนรับประทานอาหารหรือหลังการใช้ห้องน้ำจะสามารถช่วย ชีวิตผู้คนได้มากกว่าการฉีดวัคซีนหรือการใช้ยารักษา และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ 50% และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ 25%
ส่วนในประเทศไทยนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการล้างมือมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ และได้จัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ขึ้นครั้งแรกในวันที่ 15 ตุลาคม ปี 2009  ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ซึ่งภายในงานมีกกิจกรรมรณรงค์ให้เยาวชนไทย เห็นความสำคัญของการล้างมืออย่างถูกวิธี  ผู้เชี่ยวชาญเน้นด้วยว่า การล้างมือให้ได้ผลนั้นควรใช้สบู่ ไม่ใช่น้ำเปล่าแต่เพียงอย่างเดียว ต้องถูให้ทั่วมือ รวมทั้งใต้มือด้วยอย่างน้อย 20 วินาที ยิ่งกว่านั้นการล้างมือนี้จำเป็นต้องทำในช่วงหลังเหตุการณ์สำคัญๆ อย่างเช่น หลังจากที่เข้าห้องน้ำ หลังจากชะล้างทำความสะอาดเด็กทารก และก่อนใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปาก เป็นต้น ที่มา : http://guru.sanook.com/9730

การมอบนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1234วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมประชุมวีดีทัศน์ทางไกล (Vedeo conference) เพื่อรับฟังนโยบาย/แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย   ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดย พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มอบนโยบายที่สำคัญดังนี้.-

1.การเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การปฏิบัติหน้าที่ของนักปกครองต่อประชาชน โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น

4.การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งของคนในชาติ

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ปัญหาการค้ามนุษย์  ปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือ

6.การเตรียมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติให้กับประชาชน เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น  นอกจากนั้นยังได้เน้นย้ำ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือชาวนา การช่วยเหลือชาวนาด้วยการลดต้นทุนผลิต  ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ (นโยบายช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท) ให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การมอบนโยบาย/แนวทางขับเคลื่อนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

1123ออกพรรษา234 วันออกพรรษา หรือ วันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันนี้ วันออกพรรษาตามปกติ (ออกปุริมพรรษา) จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระสงฆ์โดยเฉพาะ เรียกว่า “ปวารณา“จัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ที่ถูกกำหนดโดยพระวินัยบัญญัติให้ โอกาสแก่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ร่วมกันตลอดไตรมาสสามารถว่ากล่าวตักเตือนและ ชี้ข้อบกพร่องแก่กันและกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถให้พระสงฆ์ที่ถูกตักเตือนมีโอกาสรับรู้ข้อบกพร่องของตนและสามารถ นำข้อบกพร่องไปแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย

เมื่อออกพรรษาแล้วพระสงฆ์ผู้อยู่จำครบพรรษาจะได้รับอานิสงส์พรรษาหลายอย่าง และพระสงฆ์บางส่วนจะถือโอกาสในช่วงออกพรรษา 9 เดือน ออกจาริกเพื่อปฏิบัติธรรม และโปรดพุทธศาสนิกชนตามสถานที่ต่าง ๆ ก่อนจะกลับเข้าจำพรรษาอีกครั้งในปีถัดไป

นอกจากนี้ ช่วงเวลาออกพรรษาตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือเป็นเวลากฐินกาลตามพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในงานกฐินประจำปีในวัดต่าง ๆ ด้วย โดยถือว่าเป็นงานบำเพ็ญกุศลที่ได้บุญกุศลมากงานหนึ่ง ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต คลิกดาวน์โหลด

อุทาหรณ์ สังเวยแล้วรายแรก ด.ช.10 ขวบ ประทัดบึมมือฉีก ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

1234บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคการทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557 ณ วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การทำบุญในวันออกพรรษา อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ณ วัดอัมพวัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน