พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกรไว้ประจำครัวเรือน

2.เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรู้ประโยชน์ของสมุดทะเบียนเกษตรกร

       โดยมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร พร้อมกัน 11 หมู่บ้าน  เกษตรกร  จำนวน 847 ครัวเรือน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรและการช่วยเหลือเกษตรกร  ซึ่งการที่จะดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  มีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรใน 10 จังหวัดนำร่อง  ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครศรีธรรมราช  พิษณุโลก  เชียงราย  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  และขอนแก่น

การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

23 ตุลา “วันปิยมหาราช”

ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะขึ้น ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ความเป็นไท : สมเด็จพระปิยะมหาราช อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

กำหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 298/2555 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ภาพในอดีต:พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ของอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555 นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ซึ่งทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่  16-20 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย  ตัวแทนเยาวชนและราษฎรทุกกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสิ้น 102 คน  โดยมี  นายบัณฑิต ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  เป็นผู้อำนวยการฝึก  และนายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด

ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โปรดเกล้าพระราชทานลูกเสือชาวบ้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โรงพยาบาลขอนแก่น ในฐานะศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ขอขอบคุณ คณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

นำเสนองานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (กู้ชีพโนนธาตุ 411) ขนาดไฟล์ 27.5 MB คลิกดาวน์โหลด 

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ขนาดไฟล์ 6.82 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  

คำเตือน :โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยความปรานาดีของคณะผู้ตรวจเยี่ยม หมอลำชุดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ฟังหมอลำคลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

ขอแสดงความยินดีกับกำนันตำบลโนนธาตุ คนใหม่

หลังจากการเสียชีวิตของ ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย  กำนันตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทำให้ตำแหน่งกำนันตำบลโนนธาตุ  และตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ว่างลง  ต่อมาได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ผลปรากฏว่า นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ด้วยคะแนน 205 คะแนน  และในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555  อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดให้มีการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  โดยทำการเลือกจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการเลือกครั้งนี้   มีผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกำนันตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 คนได้แก่ นายชม ศรีอานเจน ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 

            ผลการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปรากฏว่า 

  1. นายชม  ศรีอานเจน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ได้คะแนน  4  คะแนน
  2. นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่  7 ได้คะแนน 7 คะแนน ซึ่งถือว่า ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกกำนัน ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

กระผม นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ผมขอสัญญาว่า  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ทำงานให้หนักขึ้น  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  จะทำการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาตำบลโนนธาตุของเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ  

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม และได้มีการประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการประดับขีด ได้มอบโซฟา จำนวน 1 ชุด และ โพเดียม (สแตนด์กล่าวรายงาน) จำนวน 2 ตัว ให้กับอำเภอหนองสองห้องด้วย ซึ่งตำบลโนนธาตุ มีผู้ที่ได้รับการประดับขีด ดังนี้.-
1.นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ
2.นายวาโย เกียรตินอก สารวัตรกำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ
3..นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
4.นายทินกร นานอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
5.นางกฤษณา คำเสมอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
6.นายบุญธรรม พวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2555 กำนันเชาว์-คุณศุภาภรณ์  ภิรมกิจ  ได้จัดงานฉลองรับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. อำเภอหนองสองห้อง จะทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (กำนันเสียชีวิต) โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย  ผลการเลือกจะออกมาอย่างไร พรุ่งนี้ (13 กันยายน 2555) โปรดติดตาม

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 269/2555 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (ผญ.8) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

จำนวนครัวเรือน

-จำนวนครัวเรือน      166     ครัวเรือน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกเป็น

-ชาย             จำนวน    289   คน

-หญิง            จำนวน    329   คน

-รวมทั้งสิ้น      จำนวน    618  คน

 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1

2. นางปิ่น  งิ้วลาย     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2

ผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555)

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1  ได้คะแนน  205  คะแนน

2. นางปิ่น  งิ้วลาย    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2  ได้คะแนน  201  คะแนน

3. บัตรเสีย     จำนวน  6  บัตร

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 หมายเหตุ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน จะทำการเลือกกำนัน ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 ท่านใดจะได้เป็นผู้นำของชาวตำบลโนนธาตุ โปรดติดตาม

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2555

วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นกลุ่มอาชีพจาก หมู่ที่ 1-11 โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากปลา กล้วย และการเย็บผ้าเพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถผลิตได้ป็นมาตรฐาน สามารถนำออกขายสู่ตลาดได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีงานทำ ก่อให้เกิดรายได้

2.เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นการนำออกขายสู่ท้องตลาด

3.เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/2556 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 257/2555 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2555 ได้ทำการประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แบบขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.01) ปี 2555

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ มีกำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมู่ที่ 1-11 เริ่มดำเนินการใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 และ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2) เพื่อนำโครงการจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2556

3) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

5) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการการดำเนินงานของกองทุน

6) เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และภารกิจของกองทุน ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 ณ ศาลาวัดสุตตาราม (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ณ ศาลากลางบ้าน (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด   ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

สรุปโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 หมู่ที่ 1-11 (ข้อมูลล่าสุด 19 กันยายน 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำพิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี ทั้งนี้ ได้รับอนุเคราะห์โค-กระบือ จากมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 100 ตัว และมีเกษตรกรผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 100 ครอบครัว  

      พิธีดังกล่าวเป็นพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี  ขอขอบคุณทุกท่าน ดวงใจทุกดวง ที่ทำเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน