ขอแสดงความยินดีกับกำนันตำบลโนนธาตุ คนใหม่

หลังจากการเสียชีวิตของ ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย  กำนันตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 ทำให้ตำแหน่งกำนันตำบลโนนธาตุ  และตำแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ว่างลง  ต่อมาได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง  ผลปรากฏว่า นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์  ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ด้วยคะแนน 205 คะแนน  และในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555  อำเภอหนองสองห้อง  ได้กำหนดให้มีการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  โดยทำการเลือกจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน ในการเลือกครั้งนี้   มีผู้เสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกำนันตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 คนได้แก่ นายชม ศรีอานเจน ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 และ นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 

            ผลการเลือกกำนันตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปรากฏว่า 

  1. นายชม  ศรีอานเจน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำราญ หมู่ที่ 4  ได้คะแนน  4  คะแนน
  2. นายเชาว์  ภิรมกิจ  ผู้ใหญ่บ้านบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่  7 ได้คะแนน 7 คะแนน ซึ่งถือว่า ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ผลการคัดเลือกกำนัน ตามประกาศลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

กระผม นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน  ผมขอสัญญาว่า  จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ทำงานให้หนักขึ้น  เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  จะทำการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาตำบลโนนธาตุของเราให้เจริญยิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ  

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม และได้มีการประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการประดับขีด ได้มอบโซฟา จำนวน 1 ชุด และ โพเดียม (สแตนด์กล่าวรายงาน) จำนวน 2 ตัว ให้กับอำเภอหนองสองห้องด้วย ซึ่งตำบลโนนธาตุ มีผู้ที่ได้รับการประดับขีด ดังนี้.-
1.นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ
2.นายวาโย เกียรตินอก สารวัตรกำนันตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ
3..นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
4.นายทินกร นานอก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
5.นางกฤษณา คำเสมอ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ
6.นายบุญธรรม พวงจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ(ผรส.) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประดับขีดให้กับ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2555 กำนันเชาว์-คุณศุภาภรณ์  ภิรมกิจ  ได้จัดงานฉลองรับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. อำเภอหนองสองห้อง จะทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (กำนันเสียชีวิต) โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย  ผลการเลือกจะออกมาอย่างไร พรุ่งนี้ (13 กันยายน 2555) โปรดติดตาม

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 269/2555 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย (ผญ.8) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

จำนวนครัวเรือน

-จำนวนครัวเรือน      166     ครัวเรือน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แยกเป็น

-ชาย             จำนวน    289   คน

-หญิง            จำนวน    329   คน

-รวมทั้งสิ้น      จำนวน    618  คน

 รายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1

2. นางปิ่น  งิ้วลาย     หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2

ผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555)

1. นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 1  ได้คะแนน  205  คะแนน

2. นางปิ่น  งิ้วลาย    หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร 2  ได้คะแนน  201  คะแนน

3. บัตรเสีย     จำนวน  6  บัตร

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (13 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 หมายเหตุ ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน จะทำการเลือกกำนัน ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2555 ท่านใดจะได้เป็นผู้นำของชาวตำบลโนนธาตุ โปรดติดตาม

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2555

วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นกลุ่มอาชีพจาก หมู่ที่ 1-11 โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากปลา กล้วย และการเย็บผ้าเพื่อให้กลุ่มอาชีพสามารถผลิตได้ป็นมาตรฐาน สามารถนำออกขายสู่ตลาดได้มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีงานทำ ก่อให้เกิดรายได้

2.เพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งเน้นการนำออกขายสู่ท้องตลาด

3.เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็งในชุมชน

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ถึงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2555/2556 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 257/2555 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2555 ได้ทำการประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แบบขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(ทบก.01) ปี 2555

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2555/2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ มีกำหนดออกประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หมู่ที่ 1-11 เริ่มดำเนินการใน วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ที่บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 และ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ทั้งนี้ มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชน รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2) เพื่อนำโครงการจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ 2556

3) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

5) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงกระบวนการการดำเนินงานของกองทุน

6) เพื่อประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่และภารกิจของกองทุน ขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ณ ศาลาวัดอัมพวัน (14 กันยายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 ณ ศาลาวัดสุตตาราม (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ณ ศาลากลางบ้าน (19 กันยายน 2555) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด   ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

สรุปโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 หมู่ที่ 1-11 (ข้อมูลล่าสุด 19 กันยายน 2555) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

 วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำพิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี ทั้งนี้ ได้รับอนุเคราะห์โค-กระบือ จากมูลนิธิไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 100 ตัว และมีเกษตรกรผู้ยากไร้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 100 ครอบครัว  

      พิธีดังกล่าวเป็นพิธีที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธี  ขอขอบคุณทุกท่าน ดวงใจทุกดวง ที่ทำเพื่อพ่อหลวงของเรา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4  

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีมอบโค-กระบือ แก่เกษตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล

2) เพื่อสร้างแนวคิดเรื่องการบริหารและจิตบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะที่สุดในการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล

       การจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างดี ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” อ่านร่างพระราชบัญญัติ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

โครงการสัมมนา เรื่อง”การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ท้องถิ่นและประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร” ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

ข่ายสื่อสาร ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อำเภอหนองสองห้อง) คลิกรายละเอียด 

คำสั่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอหนองสองห้อง ที่ 8/2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันเลือกตั้ง) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 การเลือกตั้งจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  หน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นหน่วยแรก ได้แก่ หน่วยเลือกตั้ง บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 15.30 น. และหน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งหน่วยสุดท้าย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 16.57 น. การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่าน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  56,352  คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  27,503  คน

จำนวนบัตรดี  26,359  บัตร    จำนวนบัตรเสีย  613  บัตร  จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  531 บัตร 

นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  ได้คะแนน  26,359 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 48.81

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.ขอนแก่น) เขตอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 137 หน่วย ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อย่างไม่เป็นทางการ อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ที่มา : http://www.kkpao.go.th/home.php?open=news&page=show&recno=1432

การอบรมแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559

วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2555 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559 ณ โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ตารางกำหนดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 

งานนำเสนอ การจัดทำแผนพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ กระบวนการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลืปคลิกดาวน์โหลด 7 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานเพลิงศพท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลาประมาณ 15.30 น.ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ ได้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 110/1 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของท่านกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วย ภาพบรรยากาศแห่งความสูญเสีย

ภาพแห่งความประทับใจในอดีต ครอบครัวตัวอย่าง(สู้ชีวิต)-ครอบครัวอบอุ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คลิกรายละเอียด 

ประวัติส่วนตัว ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย คลิกรายละเอียด 

จากครอบครัว อภิชัย  รอดบำรุง อาลัยรักพ่อสุพิษ งิ้วลาย

จากครอบครัวสมชาย อุทัยประดิษฐ์ อาลัย…พ่อสุพิษ งิ้วลาย  

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะฝ่ายปกครองอำเภอหนองสองห้อง และ ลูกๆ ศิษย์เก่า น.ส.ว. รุ่นที่ 17 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มีพี่น้องชาวตำบลโนนธาตุ และตำบลใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ขอขอบคุณในไมตรีจิตอันสูงส่งของท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ  พร้อมญาติมิตรทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม และ นำพวงหรีดมาเคารพศพผู้วายชนม์ ภาพการสวดพระอภิธรรม 14 สิงหาคม 2555 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ได้นำเรื่องการเสียชีวิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมีการยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลายด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะครูโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ และชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนแต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม15 สิงหาคม 2555 

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม 16 สิงหาคม 2555 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองสองห้อง / คณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผรส.ตำบลโนนธาตุ / รพ.สต.โนนแต้/อสม.โนนแต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม 17 สิงหาคม 2555 

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ณ ฌาปนสถานวัดชลธาร บ้านโนนแต้ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. คลิกรายละเอียด 

ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกำนันสุพิษงิ้วลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 6  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 7  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 8 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปทั้งหมดคลิก  

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน