การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ปี 2558

Picture1วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมเกี่ยวกับการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557-2558 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาล

มติ ครม. เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557 และ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
ได้กำหนดเป้าหมายการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เพื่อกระตุ้น ระบบเศรษฐกิจของชาติ (โดยเฉพาะงบลงทุนซึ่งได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 รวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศฯ) ดังนี้
-ต้องก่อหนี้ผูกพันหรือ(ทำสัญญาแล้ว)ภายใน 31 มี.ค. 2558
-ต้องการเบิกจ่ายสิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ได้
-งบลงทุน = 55%
-งบภาพรวม = 55%

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล คลิกดาวน์โหลด

การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดขอนแก่น ตามนโยบายของรัฐบาล ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการจัดเวทีสัญจรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนธาตุ ปี 2558

1234วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 สำนักงานพฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการจัดเวทีสัญจรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ตำบลโนนธาตุ ปี 2558  เพื่อให้คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ตำบล  รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสตรี  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.)  คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสตรีภายในหมู่บ้าน  จำนวน 160 คน  จัดขึ้น ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.อบต.โนนธาตุ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยจ่ายจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 16-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2)  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 199,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 422,652 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 186 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ราคากลาง 371,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1234วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โดยเน้นผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุุ  ครอบครัวยากจน  และประชาชนที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยได้จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว  จำนวน 430 ผืน  งบประมาณ 98,900 บาท

เนื่องจากที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  จังหวัดขอนแก่น  ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)  ในพื้นที่ 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองทุกแห่ง  เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากการพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  กรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นต้นมา  ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  และสถานการณ์ยังไม่ยุติ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  เรื่อง  ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น กรณีภัยหนาว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 23/2558 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2557-2558 คลิกดาวน์โหลด

รายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย กระทรวงมหาดไทย (30 มกราคม 2558) ศูนย์อำนวยการสาธารณภัย คลิกดาวน์โหลด

การจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรให้ทำได้ได้เท่าที่จ่ายจริง คนละไม่เกิน 240 บาท หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.0406.3/ว130 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 คลิกดาวน์โหลด

 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดขอนแก่น

ประกาศภัยหนาว14องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)  ในพื้นที่ 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองทุกแห่ง  เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากการพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  กรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นต้นมา  ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  และสถานการณ์ยังไม่ยุติ ประกอบด้วย

1.อำเภอภูผาม่าน                  จำนวน       5    ตำบล       42      หมู่บ้าน

2.อำเภอภูเวียง                      จำนวน      11   ตำบล     115      หมู่บ้าน

3.อำเภอชุมแพ                      จำนวน      12   ตำบล     135      หมู่บ้าน

4.อำเภอเวียงเก่า                   จำนวน        3   ตำบล       36      หมู่บ้าน

5.อำเภอหนองนาคำ             จำนวน        3   ตำบล        35      หมู่บ้าน

6.อำเภอสีชมพู                     จำนวน       10  ตำบล      115       หมู่บ้าน

7.อำเภอเมืองขอนแก่น         จำนวน       17  ตำบล      282       หมู่บ้าน

8.อำเภอบ้านฝาง                  จำนวน         7  ตำบล        75       หมู่บ้าน

9.อำเภออุบลรัตน์                 จำนวน         6  ตำบล        71       หมู่บ้าน

10.อำเภอน้ำพอง                 จำนวน        12  ตำบล     168       หมู่บ้าน

11.อำเภอกระนวน                จำนวน          9   ตำบล       98       หมู่บ้าน

12.อำเภอเขาสวนกวาง        จำนวน          5   ตำบล      56        หมู่บ้าน

13.อำเภอซำสูง                    จำนวน          5   ตำบล      35       หมู่บ้าน

14.อำเภอหนองเรือ              จำนวน         10  ตำบล     149      หมู่บ้าน

15.อำเภอพระยืน                  จำนวน           5   ตำบล      53      หมู่บ้าน

16.อำเภอมัญจาคีรี               จำนวน           8   ตำบล    118      หมู่บ้าน

17.อำเภอโคกโพธิ์ชัย           จำนวน           4   ตำบล      40     หมู่บ้าน

18.อำเภอชนบท                   จำนวน           8   ตำบล      80     หมู่บ้าน

19.อำเภอแวงใหญ่                จำนวน           5   ตำบล      52      หมู่บ้าน

20.อำเภอแวงน้อย                จำนวน           6   ตำบล      74      หมู่บ้าน

21.อำเภอบ้านไผ่                   จำนวน         10  ตำบล    110      หมู่บ้าน

22.อำเภอพล                         จำนวน        12   ตำบล    132      หมู่บ้าน

23.อำเภอหนองสองห้อง       จำนวน        12   ตำบล    137      หมู่บ้าน

24.อำเภอเปือยน้อย               จำนวน         4   ตำบล       32      หมู่บ้าน

25.อำเภอโนนศิลา                 จำนวน         5   ตำบล      46      หมู่บ้าน

26.อำเภอแฮด                       จำนวน         4   ตำบล       46      หมู่บ้าน

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ปี 2557-2558 ต่อไป อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1423วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  โดยมี  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม

ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้เห็นชอบ Roadmap  การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  จังห่วัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนนโยบายดังกล่าวรวม 5 ประเด็น ดังนี้

1.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัภาชนะรองรับให้เพียงพอ

2.จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในที่สาธารณะต่างๆ ให้เพียงพอ

3.ดำเนินการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง ที่สาธารณะต่างๆ

4.กำจัดผักตบชวาตามลำห้วย  ลำคลอง  แม่น้ำ  เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ

5.รณรงค์ไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทิ้งขยะในที่สาธารณะต่างๆ  และประสานขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดหรือในพื้นที่ช่วยรณรงค์ในการรักษาความสะอาดด้วย

สรุปผลการประชุม

ผลการประชุมสรุปได้ว่า  ให้มีการดำเนินการตามนโยบาย  โดยดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะและประกวดนวัตกรรมการคัดแยะขยะ  ประจำปี 2558  และ โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและถนนในหมู่บ้าน  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินโครงการ โดยออกติดตามผลการดำเนินการทุกเดือน  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวด  เน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558

1335ด้วย อำเภอหนองสองห้อง  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558  ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ลือชื่อของอำเภอหนองสองห้อง  ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า

การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558  ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม และ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง  ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ผังการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

3214

ภาพถ่ายประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

จากการขายข้าวในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 เป็นเงิน 329,241 บาท (30 มกราคม 2558)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12

Picture1Picture1วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติให้ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 12  ออกตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด  ตามนโยบายเร่งด่วน  นโยบายสำคัญของรัฐบาล และตรวจราชการตามประเด็นการตรวจ ประจำเดือนมกราคม 2558 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และกาฬสินธุ์)  ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ.2558 โดยตรวจราชการในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  ในวันที่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นในการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม 2558

(1) การตรวจติดตามการดำเนินงานเรื่องยาเสพติด

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้ง,ภัยหนาว

(3) การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม

(4) ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.

นำเสนองานการตรวจราชการอำเภอหนองสองห้อง โดย นายธวัชชัย รอดงาม คลิกดาวน์โหลด

ติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง โดย นายธวัชชัย รอดงาม คลิกดาวน์โหลด

สรุปพื้นที่ประสบภัยนาข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฝนแล้ง) คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 57/58 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ติดตามเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือบริจาคได้ในวันจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

2.เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ  มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นาย วี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ (ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/17298)

รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก รวมเงินบริจาค 7,680.- บาท และขนม 33 ห่อใหญ่

1. เด็กหญิงพรกนก จิวิรัตน์สกุล 100 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
2. ส.อบต.สุข หมั่นกิจ 100 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
3. เด็กหญิงสุกัญญา แสงโทโพธิ์ 100 บาท
4. กำนันเชาว์ ภิรมกิจ ขนม 1 ห่อใหญ่
5. เด็กหญิงจิณัฐดา ปะตังถาเน 20 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
6. ผู้ใหญ่อำนวย แก้วนอก 200 บาท และขนม 2 ห่อใหญ่
7. เด็กหญิงธมนวรรณ เนตรไธสง 100 บาท และขนม 2 ห่อใหญ่
8. ส.อบต.เสริม ภิรมกิจ ขนม 3 ห่อใหญ่ อ่านรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน/ขนมหรือสิ่งของเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน ซึ่งเงินทุกบาทจะได้มอบคืนให้กับเป็นรางวัลสำหรับเด็กและใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

IMG_1810IMG_1813IMG_1815S__2777196การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 (รวม 7 วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวงเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 475/2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

4123วัน ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่่วงปีใหม่  ปี 2558  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ชั้น 2  โดยกำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558  (รวม 7 วัน)  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย  สัญจรปีใหม่  ปลอดภัยทุกคน”  เพื่อลด ความสูญเสียทรัพย์สิน  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  ายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำ สั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 297/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สถิติ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอหนองสองห้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2557 ขอขอบคุณ คุณสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง เอื้อเฟื้อข้อมูล คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

สวัสดีปีใหม่ 2558

-ปฏิบัติตามกฎ  ขับรถมีน้ำใจ  สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย  ไม่เมา  ไม่โทรเวลาขับ  กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน