ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

-เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2557 ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

        แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว 5908 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559

1.จัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9) ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ (ภาพสีหรือขาวดำ)

2.จัดสมุดลงนามถวายอาลัย ด้านหน้าปกสมุดพิมพ์ข้อความว่า”สมุดลงนามถวายอาลัย”

3.ตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยผ้าดำขาวให้เหมาะสมแก่พระเกียรติยศ

4.ขอความร่วมมือให้พิจารณางดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง หรือการจัดงานรื่นเริงต่างๆ ตามความเหมาะสม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

img_2722img_2727img_2728img_2733

img_2439%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8img_2453img_2458

img_2437img_2435img_2434img_2450img_2446img_2424img_2428img_2458

การประชุมนายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญบ้าน/ผู้บริหารของ อปท.เพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

img_2069img_2074img_2079img_2073วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   มีกำหนดเดินทางมาประชุมร่วมกับ นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ เพื่อรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยกำหนดการประชุม ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559  วันละ 2 อำเภอ ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย จนครบทุกอำเภอ  จึงเรียนมายังผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  ทั้งนี้ ขอให้งดป้ายต้อนรับ  งดเลี้ยงอาหาร  และงดของที่ระลึกต่างๆ (กำหนดการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการ (ชุดเครื่องแบบ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

– ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

– ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม)

ประวัติการทำงาน

– ปลัดอำเภอสวี จังหวัดชุมพร

– ปลัดอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

– ผู้ช่วยจ่าจังหวัดปราจีนบุรี

– งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง

– เลขานุการรองอธิบดีกรมการปกครอง

– เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

– เลขานุการเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท

– หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์

– หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์/หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

– ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

– ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สพถ.) สำนักนโยบายและ แผน กระทรวงมหาดไทย

– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

– หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี

– รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

– 3 พฤศจิกายน 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

– 1 ตุลาคม 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพและข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น…. ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/2958.html

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการโนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง ประจำปี 2559

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b1ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดทำโครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559  โดยดำเนินการในแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนได้ตลอดปี

2.เพื่อบำรุง ดูแลทรัพยากรน้ำในแหล่งน้ำให้ใสสะอาด ปราศจากกลิ่น ปราศจากวัชพืชหรือสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้น้ำเน่าเสียได้

3.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลโนนธาตุ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตนเอง และใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

4.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน รู้จักแบ่งปัน รู้จักเสียสละในการทำนุบำรุงแหล่งน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งชุมชน อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 11.3 MB (11,894,784 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 11.0 MB (11,632,640 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการ”โนนธาตุร่วมใจ รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”ประจำปี 2559 ดำเนินการที่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ในวันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 14.1 MB (14,794,752 bytes) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน อบต.โนนธาตุ

1ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ตามหนังสือที่ มท 5305.30/นสห.29356/59  ลงวันที่ 12 กันยายน 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  บริเวณบ้านหนองกุงหันโจด – บ้านโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

20120326162330ani155.gifani155.gifani155.gifani155.gifani155.gifดับไฟใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด  จะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559

หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ที่ มท 5305.30/นสห.29356/59  ลงวันที่ 12 กันยายน 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 (บ้าน อ.สมบัติ-โรงเรียน) ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  224.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  1,120 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด  ราคากลาง 549,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
 1. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
 2. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
 3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 170,000.-บาท
 4. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่   15  กันยายน  2559   ระหว่างเวลา  10.00 น. ถึง  15.00  น.  ณ   สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9  บ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559  ถึงวันที่  21  กันยายน  2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง  16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง)  ในวันที่  22  กันยายน 2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  3,000.- บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ระหว่างวันที่  8  กันยายน 2559  ถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคาในวันที่  12  กันยายน  2559  ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง)  ดูรายละเอียดได้ที่เวปไซด์ www.gprocurement.go.th , www.kknontat.com  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4345-6200-3  ในวันและเวลาราชการ  ประกาศ  ณ  วันที่  7 เดือน  กันยายน พ.ศ.2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4,แบบ ปร.5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ)

11121314วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ร่วมกับ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  (รพ.สต.โนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผูสูงอายุ ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ประธานกองทุน)  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ปัจจุบันกลุ่มผู้สูงอายุ ถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนของผู้ประสบภาวะยากลำบากสูงกว่าวัยอื่นทั้งหมด ความยากจนเป็นปัจจัยแรก ที่นำมาสู่ภาวะดังกล่าว เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงาน การมีจำนวนบุตรที่จะเป็นผู้ให้การเกื้อหนุนด้านการเงินลดลงเป็นลำดับ ประกอบกับ ความเสื่อมของสภาพร่างกายตามวัยและโรคภัยที่มากขึ้น ก่อให้เกิดภาวการณ์พึ่งพาที่สูงขึ้นและมีความต้องการการดูแลระยะยาวจากสังคม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นหลังจะต้องให้ความสำคัญในการยกย่องให้การดูแล สุขภาพจิต สุขภาพกายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการเชิดชูเกียรติให้ผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

 • โรคทางสมอง
 • โรคเก๊าท์
 • โรคเบาหวาน
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 • โรคตา
 • โรคไต
 • โรคหัวใจขาดเลือด

Power point โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดย พ.ญ.ศศิวิมล พงษ์สุพจน์ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559

7234วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ (รพ.สต.บ้านโนนแต้) ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ประเทศไทยในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ จำนวน 700,000 กว่าคน จึงมีเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวนเกือบ 4 ล้านคน ซึ่งในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ปีครึ่ง – 5 ปี ร้อยละ 50 หรือประมาณเกือบ 2 ล้านคน จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยตนเอง จึงนิยมนำบุตรหลานไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์เด็กเล็ก (Nursery) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ดังนั้นศูนย์เด็กเล็ก จึงเป็นสถานที่ที่เด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อเจ็บป่วยจะแพร่เชื้อโรคสู่เด็กอื่นได้ง่าย เนื่องจากเด็กเล็กมีภูมิคุ้มกันต่ำจึงมีโอกาสป่วยได้บ่อย โดยเฉพาะโรคติดต่อที่สำคัญและพบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้อที่สำคัญอื่นๆ ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม คอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก เป็นต้น โดยจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการโดยรวมของเด็ก

การดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดการเกิดและแพร่กระจายของโรคติดติดต่อดังกล่าว โดยครูผู้ดูแลเด็กเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้ศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยจากโรคต่างๆ เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในช่วงที่เด็กอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก อีกทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก และสิ่งสำคัญอีกประการที่จะช่วยให้การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กประสบความสำเร็จได้ เกิดจากความตระหนัก ความร่วมมือของบุคลากรทุกภาคส่วนและทุกระดับ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กอย่างเข้มแข็ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 แห่ง มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน และมีเด็กทั้งหมด 80 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพครอบคลุมทุกด้าน อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการมีสุขภาพกายและใจดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนปราการสำคัญที่จะช่วยลดการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในเด็ก จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค” ขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กที่ได้มาตรฐานต่อไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก มีความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์เด็กเล็ก

2. เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์เด็กเล็ก ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

ในการอบรมครั้งนี้ มีครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานในศูนย์เด็กเล็กองค์การบรืหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 20,000 บาท

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก (สำหรับครูและผู้ดูแลเด็ก) สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คลิกดาวน์โหลด

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) โรคที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกดาวน์โหลด

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease) โดย นายอดิศร  นาเจริญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 1S__6856900ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 2ทรงพระเจริญ อบต.โนนธาตุ 4วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 อำเภอหนองสองห้อง  กำหนดจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ ของหม่อมเจ้านักขัตรมงคล (ต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น พลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) กับหม่อมหลวง บัว กิติยากร

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2475 ณ บ้านของพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ บิดาของหม่อมหลวงบัว กิติยากร ที่ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระเชษฐา และพระกนิษฐภคินี รวม 3 องค์คือ
1.หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร
2.หม่อมราชวงศ์ อดุลยกิติ์ กิติยากร
3.หม่อมราชวงศ์ บุษบา กิติยากร

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เติบโตขึ้นมาในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จึงทำให้ต้องอยู่ไกลจาก พระบิดามารดาในตอนแรก โดยได้ตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปประทับ ที่จังหวัดสงขลา ในปี 2476

ต่อมา เมื่อหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ มีอายุได้ 5 ขวบ ได้เข้ารับการศึกษาครั้งแรก ในชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินี เมื่อปี 2480 และเมื่อสงครามมหาเอเซียบูรพาได้แผ่ขยายมาถึงประเทศไทย กรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้ง ทำให้การคมนาคมขาดความสะดวกและปลอดภัย

หม่อมเจ้านักขัตรมงคล จึงให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ในชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษา เพราะอยู่ใกล้บ้าน

และที่นี่หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ ได้เริ่มเรียนเปียโน ซึ่งสามารถเรียนได้ดีและเร็วเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจาก ความสามารถทางด้าน ภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส ที่สามารถเรียนได้ดีเช่นกัน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง รัฐบาลไทยซึ่งขณะนั้นมี พันตรีควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ทูลขอให้หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำสำนักเซ็นต์เยมส์ ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2489 โดยได้ทรงพาครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ด้วย ขณะนั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ มีอายุได้ 13 ปีเศษ และเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว

ระหว่างที่อยู่ในประเทศอังกฤษ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้ศึกษาภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส กับครูพิเศษ ควบไปกับการเรียนเปียโน ต่อมาไม่นานนัก หม่อมเจ้านักขัตรมงคล ได้ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ประจำประเทศเดนมาร์ก และต่อไปที่ประเทศฝรั่งเศส

หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ยังคงเรียนเปียโนเพื่อหาโอกาส เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการดนตรีที่มีชื่อของกรุงปารีส และที่ประเทศฝรั่งเศสนี้เองที่ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช (ขณะนั้นทรงเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว และเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งทรงโปรดการเสด็จประพาสกรุงปารีส โดยทางรถยนต์จากสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทอดพระเนตรรถยนต์ แทนคันเดิม ที่รับราชการสนอง พระเดชพระคุณมาเป็นเวลานาน และการแสดงดนตรีของคณะที่มีชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้ง

และในระหว่างที่เสด็จฯ มายังกรุงปารีส ก็จะทรงประทับที่สถานทูตไทยประจำประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันกับนักเรียนไทยคนอื่น และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดการดนตรีเป็นพิเศษ ขณะที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เอง ก็สนใจ และรอบรู้เข้าใจ ในศิลปะการดนตรีเป็นอย่างดี ทำให้เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัย จนกลายเป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในที่สุด

ในปี 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ในโรงพยาบาล โดยมีหม่อมหลวงบัว และหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เข้าเฝ้าฯ ถวายการพยาบาลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

และในช่วงระยะเวลาที่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์อยู่เฝ้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สวิสเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระราชชนนีได้ทรงรับเป็นธุระจัดการให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เข้าศึกษาใน Pensionnat Rinate Rive ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลซานน์

จนเมื่อหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรแล้ว ได้ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ เป็นการภายในเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492

ภายหลังจากพิธีหมั้นผ่านไป หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ ยังคงศึกษาอยู่ต่อจนเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯนิวัติพระนคร จึงทรงโปรดให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ตามเสด็จพระราชดำเนินกลับมาด้วย เพื่อร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ในเดือนมีนาคม 2493

ต่อมาในวันที่ 28 เมษายน ปีเดียวกันนั้น ทรงโปรดให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสขึ้น ณ วังสระปทุม และโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์

ครั้นเมื่อมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช โปรดให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี หลังจากนั้นทั้ง 2 พระองค์ ได้เสด็จฯ กลับไปยังสวิสเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงรักษาพระองค์ และทรงศึกษาต่อ และได้เสด็จฯกลับมาประทับที่ประเทศไทยในปี 2495

ในปี 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกบรรพชาตามโบราณราชประเพณีเป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน ในระหว่างที่ผนวชอยู่นี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดฯให้เฉลิมพระอภิไธย เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ 5 ธันวาคมศกนั้น

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรส และพระราชธิดารวม 4 พระองค์คือ

 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติ ณ สถานพยาบาลมองซัวซี นครโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2494 ต่อมาได้ทรงลาออกจาก ฐานันดรศักดิ์ เพื่อสมรสกับนายปีเตอร์ เลด เจนเซ่น ชาวอเมริกัน ทรงมีพระโอรสและพระธิดา 3 องค์ 2. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ บรมจักราดิศรสันตติวงศ์ เทเวศรธำรงสุรบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดชภูมิพลนเรศวรางกูล กิตติสิริสมบูรณ์ สว่างควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2495 ต่อมาในปี 2515 ทรงได้รับการสถาปนา ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมุฏราชกุมาร 3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2498 ต่อมาทรงได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศ เป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2520 4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2500 ทรงอภิเษกสมรสกับ เรืออากาศโท (ยศในขณะนั้น) วีระยุทธ ดิษยะศริน ทรงมีพระธิดา 2 พระองค์

อ้างอิงจาก เว็บไซต์ http://www.sanook.com/motherday/

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

1342วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล ๕ ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ใช้งบประมาณในการอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป  เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นดังก่อน  ความผูกพันกันเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่ค่อนข้างน้อย  คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง  พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง  และวัตถุเพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก   ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ  ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นไปตามยถากรรรม  เด็กเรียนรู้วิถีชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน  สภาพค่อยล่มสลายไม่มีความเป้นครอบครัวเหลืออยู่  ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถยับยั้งได้  หรือผ่อนคลายปัญหาได้  ทุกคนคอยแต่จะเรียกร้องให้คนนอก  ไม่ว่าจะเป็นครู  อาจารย์  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโยแต่ละครอบครัวลืมที่จะมองดูครอบครัวของตนเอง

ไม่ว่าจะมองปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไร  สังคมทำให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา  หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาสังคม  แต่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือสังคมต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น  ต้องทำความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น  ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว  แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง  เพราะขาดข้อมูลที่ลึกซึ้ง  น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้

ดังนั้น  ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ  จึงได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจัดโครงการนี้ขึ้น  เพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว สร้างครอบครัว  และความรัก  ความสามัคคีในครอบครัวขึ้น  โดยนำครอบครัวภายในตำบลโนนธาตุมาแลกเปลี่ยนความรู้และหาทางแก้ไขปัญหาครอบครัวร่วมกัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

๒. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน

๓. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชน

๔. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

เป้าหมาย

ครอบครัวภายในตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่  ๑ – หมู่ที่  ๑๑  ประมาณ  ๑๐๐  คน

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพเยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ด้วย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป นั้น

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐนูญอันจะทำให้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2559 เป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข องค์การปริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ ตามหนังสือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ด่วนที่สุด ที่ (รธน.) ว 422/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชามติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1402 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1.บทเพลงต่างๆ

Airbone – รัฐธรรมนูญของคนไทย

จินตหรา พูนลาภ – ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพวกเฮาชาวไทย

2.สปอตวิทยุ สาระชวนรู้โดย กรธ.

SPOT 01 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (หน้าที่รัฐ)

SPOT 02 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ปฏิรูปที่ดิน น้ำ ไฟ ถนนหนทางให้เกษตรกร)

SPOT 03 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย)

SPOT 04 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิสตรี)

SPOT 05 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (คนยากไร้ไม่โดดเดี่ยว)

SPOT 06 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (งบสอดคล้องกลุ่ม)

SPOT 07 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (ผู้บริโภคมีสิทธิรวมกลุ่มกันได้)

SPOT 08 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (สิทธิของแม่)

SPOT 09 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน)

SPOT 10 สาระชวนรู้ โดย กรธ. (เข้าชื่อเสนอกฎหมาย)

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

สปอตวิทยุ สาระชวนรู้ โดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 1

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน