โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2558

IMG_4059IMG_4047IMG_4053IMG_4172ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558  หมู่ที่ 1-11 เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.รับฟังปัญหาความต้องการ/รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

2.จัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

3.ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

5.ถ่ายทอดความรู้  แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

6.ป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคติดต่อในชุมชน

7.การจัดการขยะตาม Roadmap  ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โครงการเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.อบต.โนนธาตุ ปี 2558

IMG_3973IMG_3931IMG_3945Picture1วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดย  พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้มอบหมายให้  พันตำรวจโทสุรเดช  นารี  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  และ  พันตำรวจโทอุทิศ  ฤทธิ์จะโป๊ะ  หัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ  ดำเนินการตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้การต้อนรับ  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2497 มีฐานะเป็น”สถานีตำรวจภูธรตำบล “ อยู่ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพล โดยมีสถานีตำรวจภูธรตำบลอยู่ในสังกัดอีก 2 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และสถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด มี สิบตำรวจเอกนัย นาตีชน เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2505ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ”และได้ยุบเอาสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และ สถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด เข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยสั่งให้ยกเลิกสถานีตำรวจภูธรตำบลทั้งสองแห่งลง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2506 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรอำเภอ”
แต่เดิมนั้นอาคารที่ทำการเป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาปีพุทธศักราช 2531 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้โดยมีผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีตำรวจขึ้น จนถึงปัจจุบันจำนวน 25 นาย ดังนี้.
1. สิบตำรวจเอก นัย นาตีชน ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2497 – 2501
2. ร้อยตำรวจโท โสรัฐ อเนกเวียง ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2501 – 2505
3. ร้อยตำรวจเอก กิตติสัณห์ ชูศรี ตำแหน่ง หน.สภ.กิ่ง อ. พ.ศ. 2505 – 2506
4.ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ พงษ์ศิริ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2506 – 2512
5. พันตำรวจตรี ทวี เหลืองอรุณ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2512 – 2518
6. พันตำรวจตรี จรินทร์ ยอดเณร ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2518 – 2520
7. พันตำรวจตรี บุญเลิศ ตยางคานนท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2520 – 2521
8. พันตำรวจโท ประศักดิ์ มุสิกเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2521 – 2524
9. พันตำรวจโท วิจิตร ปัทมรีย์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2524 – 2527
10. พันตำรวจโท สกล สุวรรณแสง ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2527 – 2529
11. พันตำรวจโท แก้ว ทีเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2529 – 2531
12. พันตำรวจโท วีระ วัฒนชัยนันท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2531 – 2532
13. พันตำรวจโท กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2532 – 2534
14. พันตำรวจโท สุภมิตร พรหมพยัคฆ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2534 – 2535
15. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2535 – 2537
16. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ .พ.ศ. 2537-2541
17. พันตำรวจเอกมงคลชัย พันธุ์งาม ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2541 – 2542
18. พันตำรวจเอก ไพบูลย์ เจริญพานิช ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2542 – 2543
19. พันตำรวจเอก วิทุร โพธิปัสสา ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2543 – 2544
20. พันตำรวจเอก วิโรจน์ ไพรีพินาศ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2544 – 2548
21. พันตำรวจเอก ชวิทย์ ปรางค์ธวัช ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2548 – 2551
22. พันตำรวจเอก วิญญู อำนวยสมบัติ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2551 – 2554
23.พันตำรวจเอก ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2554 – 2555
24. พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2555
25. พันตำรวจเอก วีระวัฒน์ สระบัว ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2558
26. พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.อบต.โนนธาตุ ปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ

1243วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ประจำอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2558  หมู่ที่ 1-11  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง  ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งสิ้น 114 คน  เพื่อเป็นการกระตุ้นขับเคลื่อนให้แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยยึดแนวปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน  การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  เพื่อให้กรรมการหมู่บ้านสร้างผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ของสังคม กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตาม กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ นอกจากนั้น ยังเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการอบรมครั้งนี้  ขอขอบคุณ  คุณฤทธิศ้กดิ์  อุ่นจางวาง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง  ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

คู่มือคณะกรรมการหมู่บ้าน (ประเทศต้องมีรัฐบาล กมู่บ้านต้องมี กม.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

Picture4Picture3Picture1หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   และงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.kknontat.com  หรือสอบถามทางโทรศพท์หมายเลข 0-4345-6200-3 ในวันและเวลาราชการ  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

(1) โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สูง 2.20 เมตร  ยาว 43.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน 1ุ61,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกรายละเอียด

(2) โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน  220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

(3) โครงการก่อสร้างสะพานไม้  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  24.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ราคากลาง 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น

แผน3แผน4แผน2แผน1วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา  ประกอบด้วย  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ตัวแทนขององค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาชน  องค์กรอิสระและภาคส่วนอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนา  และการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  และระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  เพื่อบูรณาการโครงการพัฒนาร่วมกัน  และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ในท้องถิ่นของตน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น นำเสนอโดย  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

3254วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2558  องต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสัมภาษณ์  ศรีหงษ์  ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง  และประชาชนในแต่ละตำบล  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ร่วมกัน  โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

2.เพื่อให้กีฬาสร้างความรักความสามัคคีในแต่ละตำบล  ทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น  ทำให้สุขภาพแข็งแรง

3.เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลปัญหายาเสพติด

Picture1Picture2Picture4Picture5

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน

1.ประเภทกีฬาสากล  ได้แก่  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย)  การแข่งขันวอลเล่ย์บอล (หญิง)  และการแข่งขันเปตองผสม (ชาย-หญิง)

2.ประเภทกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่  การแข่งขันชักเย่อผสม  ชาย 7 คน  หญิง 7 คน  การแข่งขันวิ่งกระสอบผสม ชาย 1 คน หญิง 1 คน และการแข่งขันเกมส์กู้ระเบิด

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

3.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

4.องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด

5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

6.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ให้การสนับสนุนค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่นๆ  ขอขอบคุณข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ตามหนังสือที่ มท 5305.30/นสห.7472/2558  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558  เรื่อง แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์  อำเภอหนองสองห้อง  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  โดย  ดับไฟวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด  จะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือที่ มท 5305.30/นสห.7472/2558  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558  เรื่อง แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ

1234ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปีการศึกษา 2558  เพื่อให้เด็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย  เท่าเทียมเสมอภาคกัน  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน  นับถึงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558)

3.เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

1.ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่กรอกข้อความสมบูรณืแล้ว

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

3.สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด

4.ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

5.สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

1.ใบสมัคร  ติดต่อขอรับได้ที่ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558  ในวันเวลาราชการ   หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

2.กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2558  ในวันเวลาราชการ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ส่วนการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โทรศัพท์  0-4345-6200-2 โทรสาร  0-4345-6202  :  www.kknontat.com

คุณจุฬา  มูลเทพ  หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ       โทร  08-3142-8075

คุณครูปุณยนุช  สิงห์ทอง  ครูผู้ดูแลเด็ก          โทร  08-1844-9788

คุณครูเบ็ญจวรรณ  ป่าโพธิ์ชัน  ครูผู้ดูแลเด็ก  โทร  08-7259-9512

วันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558

6345วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง  ประจำปี 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช  อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  ในการจัดงานครั้งนี้  คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้ร่วมกันจัดขึ้น  ดดยมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายสตรีจากทุกตำบลและทุกหมู่บ้าน ๆ ละ 15 คน  จำนวน 137 หมู่บ้าน  รวมทั้งสิ้น 2,029 คน เข้าร่่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  นายพนม  สิงห์สาย  พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง  และผู้ที่มีส่วนร่วมมา ณ โอกาสนี้

ประวัติความเป็นมาของ”วันสตรีสากล”

เกิดขึ้นจากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้า รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พากันลุกฮือประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คนต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ ด้วยการที่มีคนลอบวางเพลิงเผาโรงงานที่พวกเธอนั่งชุมนุมกันอยู่ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1857 (พ.ศ. 2400)

จากนั้นในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าที่เมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาทนไม่ไหวต่อการเอารัด เอาเปรียบ กดขี่ ทารุณ ของนายจ้างที่ใช้งานพวกเธอเยี่ยงทาส เนื่องจากกรรมกรหญิงเหล่านี้ต้องทำงานหนักถึงวันละ 16-17 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ไม่มีประกันการใช้แรงงานใดๆ เป็นผลให้เกิดความเจ็บป่วยล้มตายตามมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่กลับได้รับค่าแรงเพียงน้อยนิด และหากตั้งครรภ์ก็ถูกไล่ออก

ความอัดอั้นตันใจจึงทำให้ “คลาร่า เซทคิน” นักการเมืองสตรีสายแนวคิดสังคมนิยม ชาวเยอรมันตัดสินใจปลุกระดมเหล่ากรรมกรสตรีด้วยการนัดหยุดงานในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1907 พร้อมกับเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ 8 ชั่วโมง อีกทั้งให้ปรับปรุงสวัสดิการทุกอย่าง และให้สตรีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งด้วย อย่างไรก็ตามแม้การเรียกร้องครั้งนี้ จะไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากมีแรงงานหญิงหลายร้อยคนถูกจับกุม แต่ก็ทำให้สตรีทั่วโลกสนับสนุนการกระทำของ “คลาร่า เซทคิน” และเป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น

ต่อมาในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกว่า 15,000 คน ร่วมเดินขบวนทั่วเมืองนิวยอร์ก เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็ก โดยมีคำขวัญการรณรงค์ว่า “ขนมปังกับดอกกุหลาบ” ซึ่งหมายถึงการได้รับอาหารที่พอเพียงพร้อมๆ กับคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง

จนกระทั่งในวันที่ 8 มีนาคม ค.ศ.1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายามของกรรมกรสตรีกลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้องของบรรดากรรมกรสตรี ในระบบสาม 8 คือ ยอมให้ลดเวลาทำงานเหลือวันละ 8 ชั่วโมง ให้เวลาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีก 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมงเป็นเวลาพักผ่อน พร้อมกันนี้ยังได้ปรับค่าแรงของแรงงานหญิงให้เท่าเทียมกับแรงงานชาย และยังมีการคุ้มครองสวัสดิการสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย ทั้งนี้ยังได้รับรองข้อเสนอของ “คลาร่า เซทคิน” ด้วยการกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็น วันสตรีสากล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อร่วมรำลึกถึงผลงานของสตรีที่มุ่งมั่น  รักษาความเสมอภาค  ความยุติธรรมในสังคม

2.เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับ  มึความรู้-รัก-สามัคคี และกล้าแสดงออกในทางที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมองค์กรสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นแกนหลักในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

กำหนดการในการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

คำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายละเอียดงบประมาณ/ผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

ทะเบียนรายชื่อผู้หญิงเก่งเนื่องในกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

 วันสตรีสากลอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4

วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 (ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4) ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดย วัน มาฆบูชา 2558 ตรงกับวันพุธ 4 มีนาคม 2558 
ความหมายของวันมาฆบูชา
คำว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกำหนดวันมาฆบูชา
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา
ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1.วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2.มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
และ เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ นั่นเอง
ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์

หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
 หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
1.การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)
2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)
3.การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย
  ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง
 อุดมการณ์ 4 ได้แก่
1.ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2.ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3.ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4.นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
 วิธีการ 6 ได้แก่
1.ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
2.ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3.สำรวมในปาติโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
4.รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่างๆ
5.อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6.ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/20696

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน