กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557

IMG_5707IMG_5704IMG_5733IMG_5751วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นการรักษาประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างเป็นอย่างดี มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ชมการแสดงของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-11 มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 228 คน แยกเป็น ชาย 99 คน หญิง 129 คน ใช้งบประมาณในการจัดงาน จำนวน 100,000 บาท มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้.-

1.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4.เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ

5.เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชน ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรม

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

 ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันจักรี-วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ มหาจักรีบรมราชวงศ์

1วันจักรี สำคัญอย่างไร

วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ

ประวัติวันจักรี (Chakri day)

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็น “วันจักรี

ขอขอบคุณเว็บไซต์ “M Thai” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://scoop.mthai.com/specialdays/2349.html

โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5732วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ณ ศาลาเรียนรู้อนุสรณ์ 30 ปี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวันนี้เป็นการอบรมใน รุ่นที่ 2 (ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2557) ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, องค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด และ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน มีครัวเรือนเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 90 ครัวเรือน งบประมาณ แห่งละ 57,000 บาท โดยมี นายเจริญ จตุรบูรณ์ เกษตรอำเภอโคกโพธิ์ชัย รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน นายธวัชชัย รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด

 กำหนดการฝึกอบรมโครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

 Power point การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โดย…คุณมานิต ชุ่มนาเสียว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 Power point การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้ในการควบคุมโรครากเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื้อราในดิน โดย…คุณบุษยมาศ ชุ่มนาเสียว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

 นโยบาบสำคัญของจังหวัดขอนแก่น“โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557″โดย…นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

1234วัันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (มีการออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 – วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 จำนวน 2,802 ครั้ง) มีผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 49 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานทุกท่านขอขอบคุณ คุณอภิชาติ คำมาตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองสองห้อง และ คุณอภิสิทธิ์ แสงแพง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาดูงาน มา ณ โอกาสนี้ คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานกู้ชีพ

 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่….“ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” เบิก จ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายเป็น“ค่าจ้างเหมาบริการ” เงินรายได้จากการออกปฏิบัติหน้าที่ให้ตั้งรับในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

 หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.4/ว 5273 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด

 หลักการปฏิบัติ/การบริหารงบประมาณ/ต้วอย่างฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดาวน์โหลด

 แบบตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำรถ, แบบประเมินความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและระดับต้น ที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คลิกดาวน์โหลด

 นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ขนาดไฟล์ ppsx 29.2 MB) คลิกดาวน์โหลด

 นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ขนาดไฟล์ pdf 10.9 MB) คลิกดาวน์โหลด

 เอกสารแนะนำหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา คลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557

1345ระหว่าง วันที่ 17-25 มีนาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2557 หมู่ที่ 1-11 เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวบรวมโครงการ ตลอดจนรับทราบปัญหาต่างๆ ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำไปบูรณาการร่วมจัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม ตามกำหนดการข้างล่างนี้ คลิกดาวน์โหลด

 ระเบียบวาระการประชุมประชาคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ที่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 และบ้านกอกหมู่ที่ 1 โดยมีการมอบป้ายประชาสัมพันธ์“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 ให้กับทุกหมู่บ้าน มี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ, คณะผู้บริหาร, กำนันตำบลโนนธาตุ, ผอ.รพสต.โนนแต้, ปลัด อบต.โนนธาตุ, เจ้าหน้าที่ของ อบต. และ นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2557

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2557

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2557

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”

1234ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” และมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 เห็นชอบให้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 ต่อเนื่องจาก ปี 2556 นั้น อำเภอหนองสองห้อง ได้จัด พิธีประกาศเจตนารมณ์“คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

โครงการ“ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

125IMG_4493วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2557 ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 ที่จังหวัดขอนแก่นได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อการพัฒนาและการสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยการน้อมนำเอาหลักคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทเพื่อชาติเข้มแข็งมั่นคงให้กับ ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคประชาสังคม แล้วยังสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ตาม วิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่นที่กำหนดไว้ ว่า “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” ด้วย  จากนั้น ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้กล่าวเปิดโครงการ “ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรทุกส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาคเอกชนและประชาสังคม สนใจเข้ารับฟัง และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด
หลักการทรงงาน
1.หลักคิด (พระราชดำริ) -คิดจะทำอะไร? -เพื่อประโยชน์อะไร?
2.หลักวิชา (ทำงานอย่างผู้รู้จริง) -ใช้หลักวิชาความรู้เพื่อให้ทำได้อย่างประหยัด อย่างเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด
3.หลักปฏิบัติ (ทำตามขั้นตอน) -ออกแบบระบบปฏิบัติ-แล้วตรวจสอบผล-แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น
หลักปฏิบัติพระราชทาน (ของโครงการหลวง)
1.เร็ว ๆ เข้า
2.ลดขั้นตอน
3.ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตนเอง
4.ปิดทองหลังพระ

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการ”ขอนแก่นน้อมนำใจ ก้าวไปตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

52-11รายชื่อผู้ได้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นการทั่วไป อย่างไม่เป็นทางการ จาก…ข่าวสดออนไลน์ เวลา 20:33 น. คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 19/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 โดยกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นวันเลือกตั้ง และกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาใช้สิทธิให้มากที่สุด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคลิก http://www.ect.go.th/

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น http://www2.ect.go.th/home.php?Province=khonkaen

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.22) คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2557คลิกดาวน์โหลด

hpqscan0001

hpqscan0002

เลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว.23 มีนาคม 2557

การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557

46ป้ายยาเสพติด5วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมการประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 ตามที่ จังหวัดขอนแก่น  ได้นำนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) มาสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำโครงการ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” เน้นปฏิบัติการ 3 ด้าน ได้แก่ การป้องกันในทุกกลุ่มเสี่ยง  ด้านการปราบปราม และด้านการบำบัดรักษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ในปี 2556 เกิดการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานด้านการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกและอบรมตำรวจภูธรภาค 4  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียดคลิก

 นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 คำบรรยายของ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

 การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต(อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน)

2365วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 มีพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต (อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวหิน) ณ เมรุชั่วคราววัดหัวหิน  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ ประธานฝ่ายบรรพชิต, นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์  และ  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประธานจัดงาน

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต อ่านรายละเอียดคลิก

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูมงคลธรรมประยุต ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน