พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557

2345วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย  ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุขึ้น  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม/จิตใจ และสติปัญญา  เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล  เป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป  เพื่อให้เกิดความภาคภููมิใจที่จะจบการศึกษาปฐมวัย  เป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เปิดทำการเรียนการสอนมาเป็นปีที่ 4  ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี  จำนวน  66 คน  ครูผู้ดูแลเด็ก  จำนวน 3 คน  ในปีการศึกษา 2557  มีเด็กนักเรียนที่ผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 27 คน

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ุ6 เมษายน วันจักรี

21g43วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์
ประวัติการตั้งชื่อวันจักรีมี ว่า เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้า ฯ ให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ ( ร.1 – 4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระที่นั่งศิวาลัยปราสาทเป็นต้น ในรัชกาลที่ 6  โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 ( ร.1 – 4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรด ฯ ให้เรียกวันที่ 6เมษายนว่า “วันจักรี”

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

IMG_42139IMG_4203IMG_4216IMG_4236วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง  ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

พระราชประวัติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะแม สัปตศก) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ เป็นผู้ถวายพระประสูติกาล และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย

พระนาม “สิรินธร” นั้น นำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ซึ่งเป็นสมเด็จพระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับสร้อยพระนาม “กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชบุพการี 3 พระองค์ ได้แก่ “กิติ” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” สมเด็จพระราชชนนี (แม่) ส่วน “วัฒนา” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) สมเด็จพระปัยยิกา (ย่าทวด) และ “อดุล” มาจากพระนามาภิไธยของ “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก” สมเด็จพระอัยกา (ปู่)

การศึกษา

เมื่อปี พ.ศ. 2501 พระองค์ทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต และทรงศึกษาต่อในโรงเรียนจิตรลดาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย[5] และ ในปี พ.ศ. 2515 ก็ทรงสอบไล่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนกศิลปะ ด้วยคะแนนสูงสุดของประเทศ

หลังจากนั้น พระองค์ทรงสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสามารถทำคะแนนสอบเอนทรานซ์เป็นอันดับ 4 ของประเทศ ซึ่งถือเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ทรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 พระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.98

พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก (ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร) ณ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและสาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จาก ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างนั้น มีพระราชกิจมากจนทำให้ไม่สามารถทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทได้พร้อมกัน ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย พระองค์จึงตัดสินพระทัยเลือกทำวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษาที่คณะ โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อน โดยทรงทำวิทยานิพนธ์ห้วข้อเรื่อง “จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท” ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2524

พระองค์ทรงเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพระองค์ผ่านการสอบคัดเลือกอย่างยอดเยี่ยมด้วยคะแนนเป็นอันดับหนึ่งใน บรรดาผู้เข้าสอบทั้งหมด และทรงเป็นนิสิตปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 4 พระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลาย” เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักว่าสภาพการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น มีปัญหา เพราะนักเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนภาษาไทย มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการเข้าใจและใช้ภาษาไม่เพียงพอ พระองค์จึงทรงนำเสนอวิธีการสอนภาษาไทยในลักษณะนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและเป็นสื่อที่จะช่วยให้ ครูสอนภาษาไทยได้ง่ายขึ้น พระองค์ทรงสอบผ่านวิทยานิพนธ์อย่างยอดเยี่ยม สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2529

ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/

โครงการเวทีประชาคม ประจำปี 2558

IMG_4059IMG_4047IMG_4053IMG_4172ระหว่าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558  หมู่ที่ 1-11 เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.รับฟังปัญหาความต้องการ/รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน

2.จัดทำแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

3.ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน

4.ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

5.ถ่ายทอดความรู้  แนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รวมทั้งค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

6.ป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคติดต่อในชุมชน

7.การจัดการขยะตาม Roadmap  ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โครงการเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.อบต.โนนธาตุ ปี 2558

IMG_3973IMG_3931IMG_3945Picture1วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดย  พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง   ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้มอบหมายให้  พันตำรวจโทสุรเดช  นารี  รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  และ  พันตำรวจโทอุทิศ  ฤทธิ์จะโป๊ะ  หัวหน้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ  ดำเนินการตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้การต้อนรับ  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองสองห้อง ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2497 มีฐานะเป็น”สถานีตำรวจภูธรตำบล “ อยู่ในสังกัดของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพล โดยมีสถานีตำรวจภูธรตำบลอยู่ในสังกัดอีก 2 สถานี คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และสถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด มี สิบตำรวจเอกนัย นาตีชน เป็นหัวหน้าสถานีคนแรก ต่อมาในปีพุทธศักราช 2505ได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอ”และได้ยุบเอาสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองเม็ก และ สถานีตำรวจภูธรตำบลคึมชาด เข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยสั่งให้ยกเลิกสถานีตำรวจภูธรตำบลทั้งสองแห่งลง จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2506 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สถานีตำรวจภูธรอำเภอ”
แต่เดิมนั้นอาคารที่ทำการเป็นอาคารไม้สองชั้น ต่อมาปีพุทธศักราช 2531 กรมตำรวจได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้โดยมีผู้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้าสถานีตั้งแต่เริ่มตั้งสถานีตำรวจขึ้น จนถึงปัจจุบันจำนวน 25 นาย ดังนี้.
1. สิบตำรวจเอก นัย นาตีชน ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2497 – 2501
2. ร้อยตำรวจโท โสรัฐ อเนกเวียง ตำแหน่ง หน.สภ.ต. พ.ศ. 2501 – 2505
3. ร้อยตำรวจเอก กิตติสัณห์ ชูศรี ตำแหน่ง หน.สภ.กิ่ง อ. พ.ศ. 2505 – 2506
4.ร้อยตำรวจเอก สุพรรณ พงษ์ศิริ ตำแหน่ง ผบ.กอง พ.ศ. 2506 – 2512
5. พันตำรวจตรี ทวี เหลืองอรุณ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2512 – 2518
6. พันตำรวจตรี จรินทร์ ยอดเณร ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2518 – 2520
7. พันตำรวจตรี บุญเลิศ ตยางคานนท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2520 – 2521
8. พันตำรวจโท ประศักดิ์ มุสิกเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2521 – 2524
9. พันตำรวจโท วิจิตร ปัทมรีย์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2524 – 2527
10. พันตำรวจโท สกล สุวรรณแสง ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2527 – 2529
11. พันตำรวจโท แก้ว ทีเจริญ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2529 – 2531
12. พันตำรวจโท วีระ วัฒนชัยนันท์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2531 – 2532
13. พันตำรวจโท กิตติ รุ่งเรืองวงษ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2532 – 2534
14. พันตำรวจโท สุภมิตร พรหมพยัคฆ์ ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2534 – 2535
15. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง สวญ. พ.ศ. 2535 – 2537
16. พันตำรวจโท วุฒิ ป้อมปักษา ตำแหน่ง รอง ผกก.หน.สภ.อ .พ.ศ. 2537-2541
17. พันตำรวจเอกมงคลชัย พันธุ์งาม ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2541 – 2542
18. พันตำรวจเอก ไพบูลย์ เจริญพานิช ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2542 – 2543
19. พันตำรวจเอก วิทุร โพธิปัสสา ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2543 – 2544
20. พันตำรวจเอก วิโรจน์ ไพรีพินาศ ตำแหน่ง ผกก.สภ.อ. พ.ศ. 2544 – 2548
21. พันตำรวจเอก ชวิทย์ ปรางค์ธวัช ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2548 – 2551
22. พันตำรวจเอก วิญญู อำนวยสมบัติ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2551 – 2554
23.พันตำรวจเอก ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2554 – 2555
24. พันตำรวจเอก สราวุธ ศรีชัย ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2555
25. พันตำรวจเอก วีระวัฒน์ สระบัว ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2555 – 2558
26. พันตำรวจเอก จำรัส ไชยศักดิ์ ตำแหน่ง ผกก.สภ. พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศพด.อบต.โนนธาตุ ปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ

1243วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558  โรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ประจำอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2558  หมู่ที่ 1-11  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่ง  ประกอบด้วย  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งสิ้น 114 คน  เพื่อเป็นการกระตุ้นขับเคลื่อนให้แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน  โดยยึดแนวปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน  การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนีประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2530  เพื่อให้กรรมการหมู่บ้านสร้างผลงานให้เกิดเป็นรูปธรรม  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือเป็นกลไกของหมู่บ้านที่ใกล้ชิดประชาชน รู้และเข้าถึงข้อมูล สภาพพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านดีที่สุด ซึ่งคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2486 ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ต่อมาเพื่อให้การบริหารจัดการในหมู่บ้านสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ของสังคม กระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ให้มีโครงสร้างที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมและกำหนดให้มีหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและปฏิบัติตามหน้าที่อื่นตาม กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่นายอำเภอมอบหมายหรือที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ นอกจากนั้น ยังเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดการอบรมครั้งนี้  ขอขอบคุณ  คุณฤทธิศ้กดิ์  อุ่นจางวาง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง  ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

คู่มือคณะกรรมการหมู่บ้าน (ประเทศต้องมีรัฐบาล กมู่บ้านต้องมี กม.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

Picture4Picture3Picture1หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   และงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และกำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2558-วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)  และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ชั้น 2  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th  หรือ  www.kknontat.com  หรือสอบถามทางโทรศพท์หมายเลข 0-4345-6200-3 ในวันและเวลาราชการ  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

(1) โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สูง 2.20 เมตร  ยาว 43.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน 1ุ61,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกรายละเอียด

(2) โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน  220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

(3) โครงการก่อสร้างสะพานไม้  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  กว้าง 2.50 เมตร  ยาว  24.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย  ราคากลางวงเงิน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 34.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.50 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  ราคากลาง 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น

แผน3แผน4แผน2แผน1วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2558  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนา  ประกอบด้วย  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  ตัวแทนขององค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาชน  องค์กรอิสระและภาคส่วนอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดทำและประสานแผนพัฒนา  และการบริหารการพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  และระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  เพื่อบูรณาการโครงการพัฒนาร่วมกัน  และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  ในท้องถิ่นของตน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น นำเสนอโดย  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

3254วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2558  องต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายสัมภาษณ์  ศรีหงษ์  ปลัดอาวุโสอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ  พนักงาน ลูกจ้าง  และประชาชนในแต่ละตำบล  ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ร่วมกัน  โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

2.เพื่อให้กีฬาสร้างความรักความสามัคคีในแต่ละตำบล  ทำให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามากขึ้น  ทำให้สุขภาพแข็งแรง

3.เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลปัญหายาเสพติด

Picture1Picture2Picture4Picture5

ประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน

1.ประเภทกีฬาสากล  ได้แก่  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย)  การแข่งขันวอลเล่ย์บอล (หญิง)  และการแข่งขันเปตองผสม (ชาย-หญิง)

2.ประเภทกีฬาพื้นบ้าน  ได้แก่  การแข่งขันชักเย่อผสม  ชาย 7 คน  หญิง 7 คน  การแข่งขันวิ่งกระสอบผสม ชาย 1 คน หญิง 1 คน และการแข่งขันเกมส์กู้ระเบิด

หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม

1.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่

3.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง

4.องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด

5.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก

6.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ให้การสนับสนุนค่าอาหาร/เครื่องดื่ม และอื่นๆ  ขอขอบคุณข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ตามหนังสือที่ มท 5305.30/นสห.7472/2558  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558  เรื่อง แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์  อำเภอหนองสองห้อง  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  โดย  ดับไฟวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558  ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด  จะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือที่ มท 5305.30/นสห.7472/2558  ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558  เรื่อง แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน