ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดขอนแก่น

ประกาศภัยหนาว14องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว)  ในพื้นที่ 26 อำเภอ  198 ตำบล  2,331 หมู่บ้าน  ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองทุกแห่ง  เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากการพยากรณ์อากาศประจำวันของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)  กรมอุตุนิยมวิทยา  จังหวัดขอนแก่นมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558  เป็นต้นมา  ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน  ทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  และสถานการณ์ยังไม่ยุติ ประกอบด้วย

1.อำเภอภูผาม่าน                  จำนวน       5    ตำบล       42      หมู่บ้าน

2.อำเภอภูเวียง                      จำนวน      11   ตำบล     115      หมู่บ้าน

3.อำเภอชุมแพ                      จำนวน      12   ตำบล     135      หมู่บ้าน

4.อำเภอเวียงเก่า                   จำนวน        3   ตำบล       36      หมู่บ้าน

5.อำเภอหนองนาคำ             จำนวน        3   ตำบล        35      หมู่บ้าน

6.อำเภอสีชมพู                     จำนวน       10  ตำบล      115       หมู่บ้าน

7.อำเภอเมืองขอนแก่น         จำนวน       17  ตำบล      282       หมู่บ้าน

8.อำเภอบ้านฝาง                  จำนวน         7  ตำบล        75       หมู่บ้าน

9.อำเภออุบลรัตน์                 จำนวน         6  ตำบล        71       หมู่บ้าน

10.อำเภอน้ำพอง                 จำนวน        12  ตำบล     168       หมู่บ้าน

11.อำเภอกระนวน                จำนวน          9   ตำบล       98       หมู่บ้าน

12.อำเภอเขาสวนกวาง        จำนวน          5   ตำบล      56        หมู่บ้าน

13.อำเภอซำสูง                    จำนวน          5   ตำบล      35       หมู่บ้าน

14.อำเภอหนองเรือ              จำนวน         10  ตำบล     149      หมู่บ้าน

15.อำเภอพระยืน                  จำนวน           5   ตำบล      53      หมู่บ้าน

16.อำเภอมัญจาคีรี               จำนวน           8   ตำบล    118      หมู่บ้าน

17.อำเภอโคกโพธิ์ชัย           จำนวน           4   ตำบล      40     หมู่บ้าน

18.อำเภอชนบท                   จำนวน           8   ตำบล      80     หมู่บ้าน

19.อำเภอแวงใหญ่                จำนวน           5   ตำบล      52      หมู่บ้าน

20.อำเภอแวงน้อย                จำนวน           6   ตำบล      74      หมู่บ้าน

21.อำเภอบ้านไผ่                   จำนวน         10  ตำบล    110      หมู่บ้าน

22.อำเภอพล                         จำนวน        12   ตำบล    132      หมู่บ้าน

23.อำเภอหนองสองห้อง       จำนวน        12   ตำบล    137      หมู่บ้าน

24.อำเภอเปือยน้อย               จำนวน         4   ตำบล       32      หมู่บ้าน

25.อำเภอโนนศิลา                 จำนวน         5   ตำบล      46      หมู่บ้าน

26.อำเภอแฮด                       จำนวน         4   ตำบล       46      หมู่บ้าน

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว  ปี 2557-2558 ต่อไป อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558

1423วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  โดยมี  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในการประชุม

ตามที่ อำเภอหนองสองห้อง ได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่นว่า  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้เห็นชอบ Roadmap  การจัดการขยะและของเสียอันตรายตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  จังห่วัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนนโยบายดังกล่าวรวม 5 ประเด็น ดังนี้

1.รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะและจัภาชนะรองรับให้เพียงพอ

2.จัดเตรียมภาชนะรองรับขยะในที่สาธารณะต่างๆ ให้เพียงพอ

3.ดำเนินการรักษาความสะอาดตามถนนสายหลัก สายรอง ที่สาธารณะต่างๆ

4.กำจัดผักตบชวาตามลำห้วย  ลำคลอง  แม่น้ำ  เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ

5.รณรงค์ไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนทิ้งขยะในที่สาธารณะต่างๆ  และประสานขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดหรือในพื้นที่ช่วยรณรงค์ในการรักษาความสะอาดด้วย

สรุปผลการประชุม

ผลการประชุมสรุปได้ว่า  ให้มีการดำเนินการตามนโยบาย  โดยดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะและประกวดนวัตกรรมการคัดแยะขยะ  ประจำปี 2558  และ โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักและถนนในหมู่บ้าน  ให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินโครงการ โดยออกติดตามผลการดำเนินการทุกเดือน  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับหมู่บ้านที่ชนะการประกวด  เน้นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

การประชุมเกี่ยวกับการจัดการขยะ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558

1335ด้วย อำเภอหนองสองห้อง  โดยความเห็นชอบของที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชมรมกำนันผู้ใหญบ้าน  ได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558  ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประชาสัมพันธ์สินค้าที่ลือชื่อของอำเภอหนองสองห้อง  ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน/เกษตรกร  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีในพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า

การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558  ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม และ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง  ที่ 7/2558 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ผังการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

3214

ภาพถ่ายประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

จากการขายข้าวในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2558 เป็นเงิน 329,241 บาท (30 มกราคม 2558)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12

Picture1Picture1วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้อนุมัติให้ นายยุทธนา  วิริยะกิตติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  เขตตรวจราชการที่ 12  ออกตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด  ตามนโยบายเร่งด่วน  นโยบายสำคัญของรัฐบาล และตรวจราชการตามประเด็นการตรวจ ประจำเดือนมกราคม 2558 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และกาฬสินธุ์)  ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม พ.ศ.2558 โดยตรวจราชการในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  ในวันที่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประเด็นในการตรวจราชการ ประจำเดือนมกราคม 2558

(1) การตรวจติดตามการดำเนินงานเรื่องยาเสพติด

(2) การแก้ปัญหาภัยแล้ง,ภัยหนาว

(3) การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม

(4) ตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.

นำเสนองานการตรวจราชการอำเภอหนองสองห้อง โดย นายธวัชชัย รอดงาม คลิกดาวน์โหลด

ติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง โดย นายธวัชชัย รอดงาม คลิกดาวน์โหลด

สรุปพื้นที่ประสบภัยนาข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติ (ภาวะฝนแล้ง) คลิกดาวน์โหลด

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 57/58 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ติดตามเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ขึ้นในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือบริจาคได้ในวันจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

2.เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

วันเด็กแห่งชาติ  มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นาย วี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ (ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/17298)

รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก รวมเงินบริจาค 7,680.- บาท และขนม 33 ห่อใหญ่

1. เด็กหญิงพรกนก จิวิรัตน์สกุล 100 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
2. ส.อบต.สุข หมั่นกิจ 100 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
3. เด็กหญิงสุกัญญา แสงโทโพธิ์ 100 บาท
4. กำนันเชาว์ ภิรมกิจ ขนม 1 ห่อใหญ่
5. เด็กหญิงจิณัฐดา ปะตังถาเน 20 บาท และขนม 1 ห่อใหญ่
6. ผู้ใหญ่อำนวย แก้วนอก 200 บาท และขนม 2 ห่อใหญ่
7. เด็กหญิงธมนวรรณ เนตรไธสง 100 บาท และขนม 2 ห่อใหญ่
8. ส.อบต.เสริม ภิรมกิจ ขนม 3 ห่อใหญ่ อ่านรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคเงิน/ขนมหรือสิ่งของเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน ซึ่งเงินทุกบาทจะได้มอบคืนให้กับเป็นรางวัลสำหรับเด็กและใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

IMG_1810IMG_1813IMG_1815S__2777196การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558 (รวม 7 วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวงเพื่อสนับสนุนนโยบายดังกล่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 475/2557 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

4123วัน ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่่วงปีใหม่  ปี 2558  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ชั้น 2  โดยกำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558  (รวม 7 วัน)  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย  สัญจรปีใหม่  ปลอดภัยทุกคน”  เพื่อลด ความสูญเสียทรัพย์สิน  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  ายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำ สั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 297/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สถิติ ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอหนองสองห้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2557 ขอขอบคุณ คุณสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง เอื้อเฟื้อข้อมูล คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

สวัสดีปีใหม่ 2558

-ปฏิบัติตามกฎ  ขับรถมีน้ำใจ  สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย  ไม่เมา  ไม่โทรเวลาขับ  กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2558

3412วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2558 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โนนธาตุ  อสม. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.โนนธาตุ ปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557

4316วันที่ 20-21 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะกรรมการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2557 เพื่อหาทุนในการสมทบการต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ  เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติงานด้านทันตกรรม และห้องให้บริการด้านแพทย์แผนไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้.-

คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   ประธานที่ปรึกษา

2.พระครูกันตธรรมสาร  เจ้าคณะตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ   ที่ปรึกษา

4.นายมานิจ  สาระผล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ปรึกษา  ฯลฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

ความเป็นมา/มูลเหตุแห่งการกระทำ

ฮีตที่ 2 บุญคูณลาน (บุญกุ้มข้าวใหญ่)

สถานที่ที่ทำสำหรับนวดข้าว เรียกว่า ลาน การนำเอาข้าวที่นวดแล้วมากองขึ้นให้สูง เรียกคูณลาน ชาวนาที่ทำนาได้ผล เมื่อต้องการบำเพ็ญกุศลมีให้ทาน เป็นต้น ก็จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญการทำบุญในสถานที่ดังกล่าว เรียกบุญคูณลาน กำหนดเอาเดือนยี่เป็นเวลาทำ เพราะมีกำหนดการทำในเดือนยี่ จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญเดือนยี่

มูลเหตุแห่งการทำ เรื่องเดิมมีว่า สมัยพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า กัสสปะ มีชาวนาสองพี่น้องทำนาร่วมกัน เมื่อข้าวเป็นน้ำนม น้องชายอยากจะทำข้าวมธุปายาส ถวายแด่พระสงฆ์ มีพระกัสสปะเป็นประธาน ชวนพี่ชาย แต่พี่ชายไม่สามารถทำได้ จึงแบ่งนากัน พอน้องชายได้กรรมสิทธิ์ในที่นาแล้ว ก็เอาข้าวในนาของตนทำทานถึง 9 ครั้ง คือเวลาข้าวเป็นน้ำนม 1 ครั้ง เป็นข้าวเม่า 1 ครั้ง เก็บเกี่ยว 1 ครั้ง จักตอกมัด 1 ครั้ง มัดฟ่อน 1 ครั้ง กองในลาน 1 ครั้ง ทำเป็นลอม 1 ครั้ง เวลาฟาดข้าว 1 ครั้ง ขนใส่ยุ้งฉาง 1 ครั้ง การถวายทานทุกครั้ง น้องชายปรารถนาเป็นพระอรหันต์ ครั้นมาถึงศาสนาพระโคดม น้องชายได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ นามว่า โกญทัญญะ ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกได้เป็นพระอรหันต์ และได้รับสมณฐานันดรศักดิ์ที่รัตตัญญู ส่วนพี่ชาย ได้ถวายข้าวในนาเพียงครั้งเดียวคือในเวลาทำนาแล้ว ได้ตั้งปณิธานขอให้สำเร็จเป็นอริยบุคคล ครั้งมาถึงศาสนาพระโคดม ได้มาเกิดเป็นสุภัททปริพาชก บวชในพระพุทธศาสนา แต่ไม่มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้เข้าไปทูลถามความสงสัยพระองค์ภายในม่านเวลาจบเทศน์ ได้สำเร็จเป็นอนาคามี เป็นอริยะบุคคลองค์สุดท้าย การถวายข้าว เป็นทานมีอานิสงส์มาก จึงถือเป็นประเพณีถวายมาจนทุกวันนี้

พิธีทำ จัดเอาลานเป็นสถานที่ทำบุญ บอกกล่าวญาติพี่น้องให้มาร่วมทำบุญ นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ จัดน้ำอบน้ำหอมไว้ประพรม ขึงด้ายสายสิญจน์รอบกองข้าว เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์แล้ว ถวายอาหารบิณฑบาต เสร็จแล้วเลี้ยงแขกคน พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ น้ำพระพุทธมนต์นำไปรด ข้าวนา วัวควาย ต่อไปทำพิธีสู่ขวัญ การสู่ขวัญครั้งนี้สู่ให้เจ้าของนาและควาย โดยถือว่าให้เกิดความสุขสวัสดี นอกจากนี้แล้วมีการทำบุญคุ้ม และบุญกุ้มข้าวใหญ่

บุญคุ้ม หมู่บ้านหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง มีการรวมกลุ่มกันทำบุญ เรียกบุญคุ้ม พิธีทำ คนในคุ้มนั้น ทุกครัวเรือนพากันปลูกปะรำขึ้น กลางคืนนำดอกไม้ธูปเทียนมารวมกันมารับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพครบงันตลอดคืน รุ่งเช้ามีการถวายอาหารบิณฑบาต

บุญกุ้มข้าวใหญ่ การนำข้าวเปลือกมารวมกัน ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ พิธีทำเหมือนกับบุญคุ้มต่างแต่สถานที่ที่จะทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ต้องเป็นศาลากลางบ้าน หรือศาลาโรงธรรม ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกัน กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์รับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพ ตอนเช้ามีถวายอาหารและถวายข้าวเปลือก การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ถือว่าได้บุญกุศลมาก จึงมีคนนิยมทำกันเป็นประจำทุกๆ ปี และทุกหมู่บ้านด้วย อ่านรายละเอียด ฮีตเก่าคองหลัง-12-เดือน

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ

รายรับ

รวมเงินที่ได้รับจาการขายข้าวในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ เป็นเงิน 119,446 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

รายจ่าย

ค่าช่างก่อสร้าง (ช่างน้อย)      เป็นเงิน  21,000 บาท

ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ         เป็นเงิน  6,500 บาท

ค่าช่างกระจก (หน้าต่าง,ประตู)    เป็นเงิน   12,000  บาท

ค่าช่างไฟฟ้า     เป็นเงิน  2,100  บาท

ค่าช่างทาสี (หักไว้แล้วแต่ยังไม่จ่ายรองานเสร็จ)  เป็นเงิน   5,000  บาท

ค่าวัสดุร้านเสรีก่อสร้าง   เป็นเงิน  25,866 บาท

คงเหลือเงินนำฝากเข้าบัญชี   เป็นเงิน   45,700  บาท

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้บริจาคข้าว/เงิน งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

4123วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่่วงปีใหม่  ปี 2558  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ชั้น 2  โดยกำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558  (รวม 7 วัน)  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย  สัญจรปีใหม่  ปลอดภัยทุกคน”  เพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สิน  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  ายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 297/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอหนองสองห้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2557 ขอขอบคุณ คุณสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง เอื้อเฟื้อข้อมูล คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

1วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา  ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่า นั้น   แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย  แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้   หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐซึ่งมี ผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่   พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ แต่ถ้านับ เฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง ๑๓ ฉบับดังนี้
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙  ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับชั่วคราว)
๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://haab.catholic.or.th/photo/king/tomanoon/tomanoon.html

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน