ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ

IMG_8706IMG_872221 ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ุ6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 มีผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

การจับสลากกรณีที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.เขตเลือกตั้งที่ 11  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ที่มี นายบุญเลิศ ประเสริฐศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายแจ่ม คิดเข่ม ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนลำดับที่ 2 เท่ากัน 70 คะแนน ผลการจับสลากปรากฏว่า นายแจ่ม คิดเข่ม เป็นผู้จับสลาก”ได้รับเลือกตั้ง”เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การเลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 78.60% จึงขอชมเชยในการดำเนินงานและขอขอบคุณในความร่วมมือของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง

อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งIMG_8667DSC06490IMG_8658DSC06500 ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้กับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

 อบรมเลือกตั้ง ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ทุกท่าน เข้ารับการอบรม ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้ารับการอบรม

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(เพิ่มเติม)คลิกดาวน์โหลด ๑ คลิกดาวน์โหลด ๒ คลิกดาวน์โหลด ๓

 อัตราค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ…..(๑) วันอบรม จำนวน ๓๕๐ บาท  (๒) วันรับมอบวัสดุ/อุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน ๓๕๐ บาท  (๓) วันเลือกตั้ง จำนวน ๖๐๐ บาท อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

 การประชุมเตรียมการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 (๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 บัญชีรายชื่อการเสนอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 โตรงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โตรงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 โตรงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

 โตรงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57

1765 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2556 คณะกรรมการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ปี 2556/57 (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ระดับตำบล ปี 2556/57 ทำการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 4 หมู่บ้าน ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้.-

1.บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7

2.บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8

3.บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9

4.บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11

 ประชาสัมพันธ์โครงการรับจำนำข้าวเลือก ปีการผลิต 2556/57 คลิกดาวน์โหลด

12 สปอต Momile Unit โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 โดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) mp3 คลิกดาวน์โหลด

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57อ่านรายละเอียดคลิก

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2556/57ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556

1234 ด้วยโรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง และ กองทุนหลักประกันสุขภาพภายในอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดโครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุได้เข้าร่วมโครงการด้วย) ดังนี้
1.ผลการดำเนินงานนวัตกรรมสุขภาพกองทุน    ตำบลละ  1  เรื่อง

 ผังจัดงานจัดงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556

2.กิจกรรมการออกกำลังกายเข้าร่วมประกวด     ตำบลละ  1  อย่าง

 กำหนดการอออกำลังกายมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

IMG_8358IMG_8322IMG_1498IMG_8327 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-16.30 น.มีการจัดนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพและการประกวดกิจกรรมการออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายเกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิด กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ส่งผลการดำเนินงานเข้าร่วมโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุได้เข้าร่วมโครงการด้วย

 การประกวดออกกำลังกายโครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ระดับเกรด A+ ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารกองทุน, ผู้อำนวยการ รพ.สต.โนนธาตุ, ผู้อำนวยการ รพ.สต.โนนแต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

IMG_8363IMG_8342การออกกำลังกายดีเด่นกองทุนตำบลโนนธาตุกองทุนตำบลโนนธาตุ ระดับ A+

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1234ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 44/2556  เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีการสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ปรากฏว่า มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน ผู้ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 39 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน จากการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมดเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้.-

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บีญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ผ.ถ.27) คลิกดาวน์โหลด 

 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.28) คลิกดาวน์โหลด 

 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บีญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ.27) เขตเลือกตั้งที่ 1-11 คลิกดาวน์โหลด 

 ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.ถ.28) เขตเลือกตั้งที่ 1-11

เขตเลือกตั้งที่ 1   บ้านกอก  หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 2  บ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 3  บ้านสว่าง  หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 4  บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 5  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 6  บ้านโคกสูง  หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 7  บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 8  บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 9  บ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 10  บ้านชาด  หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด

เขตเลือกตั้งที่ 11  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์

โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ 2556ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้ประชุมครั้งที่ 44/2556  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556  มีมติเห็นชอบประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  กำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง  ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยมีการสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่  10-14 กันยายน พ.ศ.2556

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550  ที่กำหนดให้เชิญผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ผู้สนับสนุนผู้สมัคร  และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง  เพื่อให้ความรู้  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  และสร้างการยอมรับในเรื่อง  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  รู้รักสามัคคีและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่นท้องก่อนและหลังการเลือกตั้ง  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญท่านเข้าอบรมในโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  ในวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิก

 การจัดทำรายการแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิก

 ตารางกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครท้องถิ่น (นายกและสมาชิกสภา อบต.)และแบบฟอร์มการส่งรายงานรายรับและรายจ่าย อ่านรายละเอียดคลิก

 การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร นายก อบต. อ่านรายละเอียดคลิก

 การแต่งตั้งผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. อ่านรายละเอียดคลิก

IMG_8218IMG_8193IMG_8242IMG_8236 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 สิทธิและหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย นายฐิติพล ทศรฐ ผอ.กต.จังหวีดขอนแก่น ในการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 สิทธิและหน้าที่ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดย นายฐิติพล ทศรฐ ผอ.กต.จังหวีดขอนแก่น ในการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลื­อกตั้ง โดย พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ .ในการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

 วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลื­อกตั้ง โดย พ.ต.ท.สมชาย โตเจริญ .ในการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

 การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 พิธีปิดการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ปี 2556 โดย นายประชิล นิลเขต ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การสมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

123IMG_8034 ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 44/2556  เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ดังต่อไปนี้

1.วันเลือกตั้ง วันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556

2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3.สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด แนวทางการดำเนินการการเลือกตั้ง ปี 2556

คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.1) คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ(ส.ถ.1)คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2556222ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2556IMG_7983spot รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาอ­งค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ประจำปี 2556 ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  โดย…ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1    คลิกดาวน์โหลด 2    คลิกดาวน์โหลด 3 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่น ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.3016.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 33 คน คลิกดาวน์โหลด   

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.3016.30 น.ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.3016.30 น.ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เวลา 08.3016.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 38 คน(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 มีผู้สมัคร 5 คน) คลืกดาวน์โหลด

วันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เวลา 08.3016.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 40  คน (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2556 มีผู้สมัคร 2 คน) คลิกดาวน์โหลด

การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

1234องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน และคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล โดยกำหนดการรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต

การบริจาค โลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตคลิก อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโหลิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง

ใน วันที่ 12 ก.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. มีการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ศูนย์คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง รพ.ศรีนครินทร์ ยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต 713 ราย คิดเป็น 303,850 ซีซี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เลือด 1 ถุง สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 3 ชีวิต และขอขอบพระคุณ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ที่ท่านได้มีการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการที่ดี ศูนย์คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น จึงขอขอบคุณผู้มี่จิตอันเป้นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100002311128067&hc_location=stream

บัญชี รายชื่อผู้ลงทะเบียนในการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ของ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รวม 85 คน (แยกเป็นรายหมู่บ้าน) คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 622 คน (ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง)  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดย ท่านชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ) มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 567 ราย ได้โลหิต 245,450 ซี.ซี. และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 101 คน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

เรื่องด่วน…เปลี่ยนแปลงวันประกาศและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 79/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 และ และการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 110 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอดมือง จังหวัดขอนแก่น  คลิกดาวน์โหลด

ตารางควบคุมเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องด่วน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (โดย…นายมนตรี สิมมาคำ) แจ้งว่า ได้เปลี่ยนแปลงวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556 จำนวน 110 แห่ง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รายละเอียดตามตารางควบคุมหรือระยะเวลาการจัดม้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ที่ครบวาระ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 (110 แห่ง) คลิกดาวน์โหลด

 องค์การบริหารการส่วนตำบลโนนธาตุ

♥♥♥วันครบวาระ   วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556

♥♥♥ประกาศให้มีการเลือกตั้ง   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 (เดิมวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556)

♥♥♥วันรับสมัคร  วันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2556 (เดิมวันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ.2556)

♥♥♥วันเลือกตั้ง   วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556 คลิกดาวน์โหลด 

การประกาศผลการเลือกตั้ง นายก-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.ท้องถิ่น) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 51.0 MB แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.2556 (110 อบต.)

แบบ พิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 36.0 kb แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน