สวัสดีปีใหม่ 2556

      เพลงปีใหม่-สวัสดีปีใหม่ http://www.youtube.com/watch?v=wqFEEqbzPUM

     เพลงปีใหม่-พรปีใหม่ http://www.youtube.com/watch?v=ltHGdgLaUGI

       เพลงปีใหม่-รำวงปีใหม่ http://www.youtube.com/watch?v=238_3gw9JHw

<<<<ส.ค.ส. พระราชทาน 2556 http://th.wikipedia.org/wiki/>>>>

<<<ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ 2556 http://www.youtube.com/watch?v=qGRjsivNLmw>>>

            

วันพ่อแห่งชาติ

ประวัติ วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อขึ้นแห่งชาติ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็น “วันพ่อแห่งชาติ”

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  • เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
  • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555

                            ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

                         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

  ชมพระราชกรณียกิจคลิก http://www.royalvdo.com/

การตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ตามวิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ ขก 1017/6241 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีราชการเร่งด่วน จึงขอเลื่อนวันออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ออกไปโดยไม่มีกำหนด อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

บรรยายสรุปอำเภอหนองสองห้อง รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  กำหนดออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  เพื่อจะได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป  โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยมใน วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2

 ในการออกมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจปัญหาความต้องการของราษฎรในพื้นที่เพื่อรายงานอำเภอหนองสองห้อง รวบรวมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ปัญหา ดังนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

1. ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรของตำบลโนนธาตุ ที่ประสบภัยแล้ง ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555-วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

ข้อมูลพื้นที่การเกษตรของอำเภอหนองสองห้อง (12 ตำบล) ที่ประสบภัยแล้ง ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555-วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2555 ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

ปัญหาภัยแล้งของตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

ปัญหาภัยแล้งของตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

ปัญหาภัยแล้งของตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

ปัญหาภัยแล้งของตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

2. ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็ก-โรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ  เนื่องจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ

ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็ก-โรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 1.14 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็ก-โรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 1.60 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน”

 วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” ณ ห้อง Grand  Orchid  Ballroom  โรงแรม Pullman  ราชาออคิดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กล่าวเปิดการประชุม มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน  ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร/ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาวุฒิสภาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้.-

1. นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2. นายเชาว์   ภิรมกิจ   กำนันตำบลโนนธาตุ

3. นายสมชาย   อุทัยประดิษฐ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4. นายสมชาย  เรียงแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8  ตำบลโนนธาตุ

ความคาดหวังของการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด

 1. เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรัฐสภากับประชาชน

2. เป็นที่พึ่ง แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

3. ประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน

4. เป็นศูนย์รวมบริการ (One  Stop  Service)  ของ ส.ส. และ ส.ว. ในจังหวัด

5. ขยายพื้นที่และเวทีประชาธิปไตยสู่ประชาชนในจังหวัด

6. เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เช่น การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน การเลือกตั้ง การให้ข้อมูลข่าวสารในวงงานรัฐสภา

7. เป็นศูนย์กลาง (Center)  ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองระหว่างประชาชนกับนักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

8. เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัด

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด เสนอโดย คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้และดำเนินการจัดตั้งรัฐสภาประจำจังหวัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” (10 พฤศจิกายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” (10 พฤศจิกายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” (10 พฤศจิกายน 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง”สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน” (10 พฤศจิกายน 2555) ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พ.ศ.2555-2556

 ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามลักษณะอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ.2555-2556 ว่าจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม 2555 โดยในปีนี้คาดว่าประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และอุณหภูมิส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ซื่งช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม และ เดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2556

       เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำเภอหนองสองห้อง จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ ดังนี้.-

1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โดยมอบหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยจากสภาพอากาสแห้ง และอุบัติเหตุจากการเดินทาง เนื่องจากหลายพื้นที่มักมีหมอกเกิดขื้น รณรงค์ให้เกษตรกรใช้วิธีไถกลบ แทนการเผาตอซังและฟางข้าวในพื้นที่นาข้าว ลดภาวะโลกร้อนและมลพิษในอากาศ รวมทั้งให้ดูแลรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กเล็ก อาจเจ็บป่วยจากสภาวะอากาศที่หนาวเย็น

3. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยหนาว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบภัยได้ทันทีและทั่วถึง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป คลิกรายละเอียด 

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 323/2555 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 379/2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/ว 553 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2555-2556 คลิกรายละเอียด 

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ. 2554 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่  และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ในการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ-ผู้พิการ  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557  โดยรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา  09.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.ผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะมาลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่เกิด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2495-30 กันยายน พ.ศ.2496  และผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน  หรือผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในตำบลโนนธาตุ  (สำหรับผู้ที่ไม่ระบุวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานมาในวันลงทะเบียนดังนี้

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

1.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

1.3 สมุดบุญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

2.ผู้พิการ  ผู้พิการที่มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่  ให้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  (ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555) โดยเตรียมเอกสารหลักฐานมาในวันลงทะเบียน ทั้งนี้ สามารถยื่นได้ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้ดูแลยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว โดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

2.1 บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

2.3 สมุดบุญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. พร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2555 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้เกษตรกรมีสมุดทะเบียนเกษตรกรไว้ประจำครัวเรือน

2.เพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและรู้ประโยชน์ของสมุดทะเบียนเกษตรกร

       โดยมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร พร้อมกัน 11 หมู่บ้าน  เกษตรกร  จำนวน 847 ครัวเรือน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรและการช่วยเหลือเกษตรกร  ซึ่งการที่จะดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร  จำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  มีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ในปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกรใน 10 จังหวัดนำร่อง  ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชัยนาท  สุพรรณบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครศรีธรรมราช  พิษณุโลก  เชียงราย  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  และขอนแก่น

การขับเคลื่อนการจัดทำสมุดทะเบียนเกษตรกร อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด  

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีมอบสมุดทะเบียนเกษตรกรตำบลโนนธาตุ (24 ตุลาคม 2555) ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

23 ตุลา “วันปิยมหาราช”

ในวโรกาส วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “พระปิยมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย  อำเภอหนองสองห้อง ได้กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะขึ้น ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

        องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธี ในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ความเป็นไท : สมเด็จพระปิยะมหาราช อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

กำหนดการพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 298/2555 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ภาพในอดีต:พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ของอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2555 นายจารึก  เหล่าประเสริฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ซึ่งทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่  16-20 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง  ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย  ตัวแทนเยาวชนและราษฎรทุกกลุ่มอาชีพ  รวมทั้งสิ้น 102 คน  โดยมี  นายบัณฑิต ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  เป็นผู้อำนวยการฝึก  และนายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด

ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โปรดเกล้าพระราชทานลูกเสือชาวบ้าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 7462/2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โรงพยาบาลขอนแก่น ในฐานะศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในฐานะสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์สื่อสารและสั่งการประจำจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมนำไปพิจารณาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป  ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ขอขอบคุณ คณะผู้ตรวจเยี่ยมทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

นำเสนองานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (กู้ชีพโนนธาตุ 411) ขนาดไฟล์ 27.5 MB คลิกดาวน์โหลด 

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

การตรวจเยี่ยมหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2555 ขนาดไฟล์ 6.82 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด  

คำเตือน :โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ด้วยความปรานาดีของคณะผู้ตรวจเยี่ยม หมอลำชุดโรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ฟังหมอลำคลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน