โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โนนธาตุ

1294วัน ที่ 22-24 กันยายน พ.ศ.2557 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  จำนวน 55 คน  ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้  จำนวน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ดังนี้.-

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวง มหาดไทย

2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนน ธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2557 โดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปี 2557 โดย…นายธวัชชัย  รอดงาม  ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

บรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการ อปพร./สิทธิและสวัสดิการ อปพร.โดย…นายธวัช  ถาวงษ์กลาง นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วย อปพร.ปี 2553  สวัสดิการการสงเคราะห์และการช่วยเหลือ อปพร. 

บรรยายหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ  โดย…นายสมชัย  มนต์แข็ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

8764

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

อบรมการระงับอัคคีภัย อปพร.อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ขึ้น  เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด  โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา  มาเป็นสติเตือนใจ  ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน  และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

จากความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  เทคโนโลยี  ทำให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  มีความสุขสบายด้านวัตถุมากขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นความสำคัญคือ ด้านศาสนา และวัฒนธรรม  ปัจจุบันนี้ประชาชนส่วนมากมักมีวีถีชีวิตที่เร่งรีบ  แก่งแย่งชิงดีกัน  ทำให้ลืมขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เคยปฏิบัติ  เมื่อมองอีกด้านหนึ่งความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป  เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่นเหมือนแต่ก่อน  คนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันน้อยลง  พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทอง  เพื่อมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก  ส่วนลูกซึ่งต้องทำหน้าที่เรียนหนังสือ  เรียนรู้วิถีชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้านก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณธรรม  ไม่มีความเมตตาสงสาร  สภาพในครอบครัวค่อยล่มสลายไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่  ซึ่งครอบครัวเองก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งลูกหลาน หรือผ่อนคลายปัญหาได้  ทุกคนคอยแต่จะเรียกร้องให้หน่วยงานภายนอกช่วยเหลือ  เช่น  โรงเรียน, วัด, และหน่วยงานของรัฐ  เข้ามาช่วยแก้ปัญหาครอบครัวโดยแต่ละครอบครัวลืมที่จะมองดูครอบครัวของตนเอง

ไม่ว่าจะมองปัญหาเรื่องนี้กันอย่างไร  สังคมทำให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา  หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาสังคม  แต่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องร่วมกันคือสังคมต้องให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวให้มากขึ้น  ต้องทำความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ให้มากขึ้น  ทุกวันนี้แม้เราเติบโตจากครอบครัว  แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริง  เพราะขาดความผูกพันและข้อมูลที่ลึกซึ้ง  น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมศีลธรรม

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4.เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในครอบครัว

กำหนดการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 อ่านรายละเอียดลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557

3412jpgวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุผู้นำหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้จัดกิจกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้บริการตรวจสภาพการใช้งาน  ซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับพี่น้องในชุมชนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพไม่พร้อมของยานพาหนะและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำกล่าวรายงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน โดย…ดร.ปกรณ์  ขันช้อน  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวเปิดงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน โดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการเปิดศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม/ปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557

3241วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเปิดดำเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ และ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายในปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ซึ่งจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัด  จัดทำโครงการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง โดยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนนำร่องขึ้น  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice) กระจายความยุติธรรมไปให้ประชาชนในระดับชุมชน/หมู่บ้าน อันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ขึ้นใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  และได้พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน เช่น คนในชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และไม่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานยุติธรรมตลอดจนกระบวนการขั้นตอนของงานยุติธรรม ทำให้บางครั้งคนในชุมชนอาจไม่ยอมรับ  กิจกรรมหรือการตัดสินปัญหาของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลได้

ดังนั้น  เพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนในชุมชนที่จะรับบริการจากคณะกรรมการฯ  จึงได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลโนนธาตุ,  ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดดำเนินการฯ และพัฒนางานของศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ทึี 37/2557  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง(ตำบลโนนธาตุ) ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการเปิดดำเนินการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนตำบลโนนธาตุ/อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดในชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

รูปภาพ1รูปภาพ1บทบาทภารกิจเครือข่ายยุติธรรมชุมชน โดย…นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ  หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

Powwer point บรรยายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการป้องกัน โดย…พ.ต.ท.สุรเดช  นารี  ตำแหน่ง รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปวีดีโอ โดย…พ.ต.ท.สุรเดช  นารี  ตำแหน่ง รอง ผกก.ป. สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ข่าวเมายาบ้าจี้หลาน  ยาบ้าสูตรใหม่ผสมเฮโรอีน  รวมภัยยาบ้า   ปัญหายาเสพติด  โทษของยาเสพติด   การแก้ไขปัญหายาเสพติด

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

12IMG_20140901_112856IMG_20140901_134353วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์  ชั้น 2  โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายวิวัฒ  เมธีวรรณกิจ  รองู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และของจังหวัดขอนแก่น

2.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง  การประกาศเผยแพร่ราคากลาง  และความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง  การจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการพัสดุ  หรือจัดหาพัสดุผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) รวมถึงได้รับทราบข้อกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเป็นการพบปะผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  รวมถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนและเสนอปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

โครงการอบรมสัมมนาการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557

1234วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและทอผ้าไหม ประจำปี 2557 เป็นการส่งเสริมอาชีพ และช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น  มีการแลกเปลี่ยนความคิกเห็นซึ่งกันและกัน  มีการบริหารงานร่วมกัน  มีการพัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพให้สมาชิกมีงานทำก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกของกลุ่ม และสร้างความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีการศึกษาดูงานที่ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแพง  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  มีกลุ่มอาชีพจาก หมู่ที่ 1-11 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  จำนวน 56 คน

ภาพลายผ้าไหมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ขนาดไฟล์ 10.3 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

ภาพลายผ้าไหมศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ขนาดไฟล์ 7.60 MB ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกาศเกียรติคุณ อปท./ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14

โครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประกาศเกียรติคุณ อปท./ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14

2อปท.ดีเด่น610วัน ที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมรับประกาศเกียรติคุณ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น” ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  รางวัลไทย  สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น  ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2  หอประชุมกองทัพอากาศ  ถนนพหลโยธิน  เขตสายไหม กรุงเทพฯ คลิกดาวน์โหลด

IMG_9417รายการ“ครบเรื่องเรื่องชาวบ้าน”ครั้งที่ : 9 ตอน : องค์กรท้องถิ่นกับการส่งเสริมและพัฒนาแขกรับเชิญ : 1) คุณวรินทร สุธรรมชาว ผู้จัดการโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอ­งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 2) คุณธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ออกอากาศ : วันอังคารที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมสุวรรณภูมิ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวนโหลด 5

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 12

การรับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น และ ผู้นำท้องถิ่นดีเด่น”ประจำปี 2557 ครั้งที่ 14 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง

4321วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมเครือข่ายตามโครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง และตำบลโนนธาตุ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่องด้วย  การอบรมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านการอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนตลอดจนภารกิจที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 โรงแรมเซนทราราคอนเวนชั่น  ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น นายกำธร  ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมดังนี้.-

ที่ปรึกษา ประกอบด้วย

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.นายเชาว์  ภิรมกิจ    กำนันตำบลโนนธาตุ

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ

1.นายสมชาย   เรียงแก้ว                            5.นายมานิจ   สาระผล

2.นายสวย   สูงดำ                                    6.นางพรปวีณ์   กล่อมฤทธิ์

3.พันตำรวจโทสุรเดช   นารี                        7.นางชฎาพร   เกียรตินอก

4.นายทองม้วน   เกียรตินอก                       8.นายสมชาย   อุทัยประดิษฐ์

โครงการอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำรอง อบต.โนนธาตุ ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเซนทราคอนเวนชัน ห้องประชุมคอนเวนชัน 1-2 ถนนประชาสโมสร  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ทึี 37/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

การอบรมที่ปรึกษาและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนำร่อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

กิจกรรมปลูกป่า 12 สิงหา มหาราชินี

1231วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้จัดกิจกรรม “ปลูกป่า 12 สิงหามหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2557 และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะรักาาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยได้ทำการปลูกต้นไม้บริเวณ หนองครก บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน

3421วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมโครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านชาด  หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดย ชุดปฏิบัติการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในการฝึกอบรมประชาชนในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1.ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย

2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.วิกฤตการณ์ทางการเมือง เจตนารมณ์ของกองทัพบกในการแก้ไขปัญหาและแนวทางในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

4.ทฤษฎีการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

5.นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานตาม Road map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

วิทยากรโครงการ

1) ร้อยโทวินัย   ศิริสกุลวิวัฒน์                                                5) สิบตรีชัชฤทธิ์   ช้างทอง

2) จ่าสิบเอกประสิทธิ์   จ้ายหนองบัว                                     6) สิบตรีวัชรพงษ์   พุทธวงค์

3) จ่าสิบเอกเรืองศิลป์   แสงอรุณ                                         7) สิบตรีอรรถสิทธิ์   เทียมเลิศ

4) จ่าสิบเอกทวีศักดิ์   คมสัน                                                  8) สิบตรีนิพนธ์   งามเลิศ

คู่มือชุดวิทยากรกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับหมู่บ้านในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 คลิกดาวน์โหลด

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการคืนความสุขให้คนในชาติการเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน