โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557

IMG_1867IMG_1885IMG_1879IMG_1889วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2557 นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง ได้มอบนโยบายและให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ในระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต  ครอบครัวและชุมชน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้า/ผู้แทนครัวเรือนต้นแบบ  จำนวน 30 คน โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต  นายวรจิตร  หนองแก  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม อ่านรายละเอียดคลิก

 งานนำเสนอโครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2557 โดย…นายประดิษฐ์ นัดทะยาย พัฒนาการอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิกคลิกดาวน์โหลด 4

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 โครงการขยายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตำบลโนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

IMG_1366รูปภาพ1IMG_13982วันเด็กแห่งชาติ  มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ ได้เป็นผู้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และความต้องการของเด็ก รวมถึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ (ที่มา: http://hilight.kapook.com/view/17298)

IMG_1638IMG_1573IMG_1593IMG_1589องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2557 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก สามารถบริจาคได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือบริจาคได้ในวันจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ

2.เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

3.เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมวันเด็ก 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 กำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็ก-ลำดับการแสดงบนเวทีกลาง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวของประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อเด็กที่รับเกียรติบัตรเด็กนักเรียนมารยาทดีในกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 รายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนและบริจาคขนมหรือสิ่งของต่างๆ สำหรับเด็ก

1.ส.จ.ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ สมาชิก.อบจ.ขอนแก่น เขตอำเภอหนองสองห้อง ขนม 3 ถุงใหญ่ หนังสือ 2 เล่ม

2.นายวสันต์  เปรมศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก  สนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาท

3.ผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาหนองสองห้อง กระปุกออมสินพร้อมขนมปัง 1 ปีบ

4.รายนามผู้บริจาคทั้งหมดที่สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน ซึ่งเงินทุกบาทได้มอบคืนให้กับโรงเรียนทุกโรง เป็นรางวัลสำหรับเด็ก ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงที่นำเด็กนักเรียนพร้อมการแสดงมาร่วมงาน ขอบคุณท่าน ผอ.ธนากร หลี่อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก ที่นำวงโปงลาง”ดวงจำปา”มาแสดงในงาน ขอบคุณผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ร่วมงาน มา ณ โอกาสนี้   http://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gifhttp://www.kknontat.com/wp-content/uploads/2011/10/image00211.gif

ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

5415

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วง กลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) จะต้องประสบภาวะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน ๓ วัน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) ในอำเภอต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้.-

 อ่านรายละเอียดคลิก http://61.19.54.141/kkn/cold%2057/cold%20kk%2057.htm

๑. อำเภอเมืองขอนแก่น ๑๔. อำเภอชนบท
๒. อำเภอบ้านไผ่ ๑๕. อำเภอมัญจาคีรี
๓. อำเภอพล ๑๖. อำเภอพระยืน
๔. อำเภอชุมแพ ๑๗.อำเภอแวงน้อย  
๕. อำเภอบ้านฝาง ๑๘. อำเภอแวงใหญ่
๖. อำเภอหนองเรือ ๑๙. อำเภอหนองสองห้อง
๗. อำเภอภูเวียง ๒๐. อำเภอเปือยน้อย
๘. อำเภอสีชมพู ๒๑. อำเภอบ้านแฮด
๙. อำเภอภูผาม่าน ๒๒. อำเภอซำสูง
๑๐.อำเภอน้ำพอง ๒๓. อำเภอหนองนาคำ
๑๑.อำเภออุบลรัตน์ ๒๔. อำเภอโนนศิลา
๑๒.อำเภอเขาสวนกวาง ๒๕. อำเภอโคกโพธิ์ชัย
๑๓.อำเภอกระนวน ๒๖. อำเภอเวียงเก่า

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

สวัสดีปีใหม่ 57

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

      ขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นิมิตผล   บันดาลดล ให้พ้นทุกข์ สุขสดใส
การคิดไว้ ให้สมหวัง ดั่งตั้งใจ        อุปสรรค โพยภัย ไม่แผ้วพาน                      

      ให้ทรัพย์สิน เงินทอง มากองเถิด     ลาภยศเกิด สมดังจิต อธิษฐาน
ทำสิ่งใด ให้สมหวัง ดั่งปณิธาน       ทั้งเรื่องงาน เรื่องครอบครัว ลงตัวเทอญ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ 2557 (7 วันอันตราย)

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2557 ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย ที่จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจำนวนมากต่างรอคอยใจจดใจจ่อกับช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ เพียงเพื่อใช้เวลาแห่งการพักผ่อน นำพาครอบครัวและคนที่รักเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งไปเยื่ยมญาติ หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปท่องเที่ยวตางจังหวัด การที่ต่างครอบครัวเดินทางพร้อมกันกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากนี้ ปัญหาที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ย่อมเกิดขึ้นแน่นอนคือ ปัญหาการจราจรรวมทั้งเหตุแห่งการสูญเสีย นั่นก็คือ อุบัติเหตุ แม้จะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็ตามที

อุบัติเหตุปีใหม่ 25577 วันอันตราย 2557 สรุป 7 วันอันตรายปีใหม่ ตาย 366 ศพเจ็บ 3,345-เหตุเมาขับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://hilight.kapook.com/view/95666

 

 

1234 ในช่วง 7 วันอันตราย (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 – วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 รวม 7 วัน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ) และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 408/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 คลิกดาวน์โหลด

 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 – วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 รวม 7 วัน คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6257ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 115 ก วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมาตรา 2 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา 4 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนให้มากที่สุด

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้นำ  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมและได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

1ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ หนาแน่น เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2556 – วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2557 รวม 7 วัน เป็นไปอย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของอำเภอหนองสองห้อง ลดความสูญเสียทรัพย์สิน การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีการดำเนินการดังนี้.-

1.ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ทางเว็บไซต์ www.kknontat.com

2.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เพื่อติดตั้งในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

13453.ทำการปรับปรุงถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลที่ชำรุด ตัดต้นไม้สองข้างทางที่บดบังทัศนียภาพการมองเห็น เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

4.ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ)

 คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 299/2556 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2556 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2557 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 การปรับปรุงด้านวิศวกรรมจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 คลิกดาวน์โหลด

 การปรับปรุงด้านประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 คลิกดาวน์โหลด

4123 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล, จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2557

3412 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการอบรมตามโครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ปี 2557 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลแก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

รูปภาพ1 วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา  ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่า นั้น   แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย  แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้   หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐซึ่งมี ผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่   พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ แต่ถ้านับ เฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง ๑๓ ฉบับดังนี้
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙  ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับชั่วคราว)
๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://haab.catholic.or.th/photo/king/tomanoon/tomanoon.html

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน อำเภอหนองสองห้องจึงได้จัดงานพิธีขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด 

 เวลา 06.30 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

 เวลา 08.00 น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

 กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

 สุดซึ้ง!!!…คลิปรักในหลวง http://www.thairath.co.th/content/edu/387247 

 พิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ ๕ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

SAM_530454SAM_5030วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 19.00 น. นายสมชาย  เรียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนหัน  หมู่ที่ 8 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน นายสัมพันธ์  นันไธสง สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ (หมู่ที่ 8) นายสุข หมั่นกิจ สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ (หมู่ที่ 8) และชาวบ้านได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช มีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน