ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า

3124องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และให้แจ้งข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีปริมาณมาก  ทั้งในส่วด้านแรงสูงและแรงต่ำ  ซึ่งในบางครั้งอาจมีจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผูใช้ไฟ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุดังกล่าว จึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้.-

1.ข้อควรระวังในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง

1.1 ห้ามทำนั่งร้านค้ำหรือคร่อมใกล้ใกล้ไฟฟ้าแรงสูงที่ไม่มีฉนวนปิดคลุมขณะที่ทำการก่อสร้าง หรือติดตั้งป้ายโฆษณา

1.2 ห้ามสอยสิ่งใดๆ ทุกชนิดที่ติดอยู่ที่สายไฟฟ้าแรงสูง เช่น ว่าว สายป่าน ลูกโป่งสวรรค์ เป็นต้น

1.3 ห้ามจุดไฟเผาขยะ หรือหญ้า เพราะจะทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสื่อมสภาพทำให้มีไฟฟ้ารั่วและลัดวงจรจนไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง และในบางกรณีอาจทำให้สายไฟฟ้าขาดด้วย

1.4 ห้ามจับดึง หรือแกว่งลวดสลิงเหล็กที่ใช้ยึดโยงเสาไฟฟ้าแรงสูง หรือบริเวณโคนเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะแกว่งไปกระทบสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้มีไฟรั่วลงมา หรือทำให้สายไฟแรงสูงขาดได้

1.5 ไม่ควรติดตั้ง เอาเสาอากาศโทรทัศน์ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดในระหว่างทำการติดตั้ง และหากเสาอากาศล้มลงแตะสายไฟฟ้าแรงสูงจากลมพายุ นอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะชำรุดแล้ว บุคคลภายนอกอาจได้รับอันตรายได้

1.6 การก่อสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย และปลูกต้นไม้ ต้องห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูงอย่างน้อย 0.90 เมตร  กรณีฉนวนเคเบิลอากาศ หรืออย่างน้อย 1.80 เมตร กรณีสายเปลือย เพื่อป้องกันมิให้สัมผัสกับสายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

1.7 กิ่งไม้ที่แตะสายไฟฟ้าจะทำให้มีไฟฟ้ารั่วลงมาตามกิ่งไม้ ทำให้อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วได้ จึงต้องระมัดระวัง คอยดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ ไม่ให้เข้าใกล้สายไฟฟ้ามากเกินไป

2.ข้อควรระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดหรือหย่อนยานจนอาจเกิดอันตราย

2.1 หลีกเลี่ยงการยืน นั่ง อยู่ที่โคนเสาไฟฟ้า หรือใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาด

2.2 เมื่อพบว่ามีสายไฟฟ้าแรงสูงขาด หรือหย่อนยาน ให้ดำเนินการดังนี้

– หลีกเลี่ยงอย่าเข้าใกล้ หรือกันคนไม่ให้เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้า

– อย่าพยายามจับ หรือใช้วัสดุเขี่ยสายไฟฟ้าเป็นอันขาด

– โทรศัพท์แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ใกล้ที่สุด หรือ 1129 PEA Call Center ในทันที

3.การแจ้งข้อมูลเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายจากระบบไฟฟ้า ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า หากพบเห็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตราย ได้แก่

– เสาไฟฟ้าเอน

– เสาไฟฟ้าหักโค่น

– สายไฟฟ้าขาด

– สายไฟฟ้าหย่อนยานต่ำกว่ามาตรฐาน

ให้รีบแจ้งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง โทร.0-4349-1147 โทรสาร 0-4349-1093 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล

1234วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการและงานนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องเร่งรัดขับเคลื่อนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 โดยมีเรื่องที่สำคัญดังนี้

1.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น)

2.การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กลุ่มงานการเงินบัญชีและตรวจสอบ)

3.การแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น) อ่านรายละเอียด การประชุมรับมอบนโยบายของรัฐบาลของ อบต.โนนธาตุ 28 มีนาคม 2559

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2559

123422 มีนาคม-4 เมษายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2559 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี (2560-2562) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (Asean Comunity) นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่ (กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน), รพ.สต.โนนธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านกอก หมู่ที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัดรัตนนิมิตร ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดทองหลาง ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ชมภาพ

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพ

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2559

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาวัดสำราญจิต ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2559

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการที่ได้จากเวทีประชาคมหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการประชาคมระดับตำบล-รายชื่อผู้เข้าประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประชาคมตำบลโนนธาตุ เวลา 09.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

3644

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559

S__4735209S__4735210IMG_1293S__4735222วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 6,000 บาท โดยมี นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) กล่าวรายงาน และ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย

2.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ อัตราโทษปรับที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดวินัยจราจรและวิธีการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย

3.เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองตระหนักและใส่ใจในการป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กกรณีที่ไม่สวมหมวกนิรภัยกรณีการขับขี่รถจักรยานยนต์

วิทยากรในการอบรม

1.ร.ต.ท.หัสดินทร์  ศิริรัตนไพจิตร   รองสารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรเชียงคาน จังหวัดเลย ปฏิบัติราชการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

นำเสนอกฎหมายเกี่ยวกับหมวกนิรภัย อ่านรายละเอียด power point คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด2

2.น.ส.ภัทรฤดี กระฉอดนอก พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ)

นำเสนอโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับเด็กจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด power point คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด2

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3 คลิกดาวน์โหลด 4

ประชาสัมพันธ์โครงการเวทีประชาคม ประจำปี ๒๕๕๙

การประชุมเวทีประชาคม อบต.โนนธาตุ ปี 2559วันที่ ๒๑ มีนาคม-๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒)  จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน (Asean Comunity), นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่(กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน), รพ.สต.โนนธาตุ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ, ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อรับฟังความคิดเห็น, ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๒.เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนและประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

๓.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

๔.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.

๖.เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคมในปีที่ผ่านมา

๗.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๘.เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนปัญหายาเสพติดในชุมชน

๙.ถ่ายทอดความรู้และร่วมประกาศให้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐.ป้องกันและติดตามปัญหาสุขอนามัยและโรคติดต่อในชุมชน

ขอความอนุเคราะห์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๑ กรอกข้อมูลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประชาคมระดับหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

   วัน/เดือน/ปี    บ้าน หมู่ที่         เวลา      สถานที่     หมายเหตุ
๒๒ มี.ค.๒๕๕๙ โนนแต้     ๕ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลากลางบ้าน รับประทานอาหารร่วมกัน
๒๒ มี.ค.๒๕๕๙ กอก     ๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ศาลากลางบ้าน
๒๓ มี.ค.๒๕๕๙ โคกสูง     ๖ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลาประชาคม รับประทานอาหารร่วมกัน
๒๓ มี.ค.๒๕๕๙ สว่าง     ๓ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ศาลาวัด
๒๔ มี.ค.๒๕๕๙ ชาด    ๑๐ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลาประชาคม(ข้างหนอง) รับประทานอาหารร่วมกัน
๒๔ มี.ค.๒๕๕๙ สำราญน้อย     ๒ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ศาลาวัด
๒๕ มี.ค.๒๕๕๙ โนนธาตุ     ๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลาประชาคม(โรงปุ๋ย) รับประทานอาหารร่วมกัน(ที่ศาลาประชาคม)
๒๕ มี.ค.๒๕๕๙ ดอนหัน     ๘ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ศาลากลางบ้าน
๒๙ มี.ค.๒๕๕๙ โนนสวัสดิ์     ๗ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลาประชาคม รับประทานอาหารร่วมกัน
๒๙ มี.ค.๒๕๕๙ โนนสวรรค์    ๑๑ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ที่ทำการ อบต.
๔ เม.ย.๒๕๕๙ สำราญ     ๔ ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ ศาลาวัด รับประทานอาหารร่วมกัน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2559

รับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.โนนธาตุศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ2ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะทำการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย เท่าเทียม เสมอภาค และเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 (เด็กเกิดก่อนวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2556)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3.วันเวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.วันมอบตัว  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559

IMG_0895IMG_09191IMG_098334IMG_1024IMG_1026วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน มีหน่วยงานที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชน มากกว่า 60 หน่วยงาน  จัดขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ใช้งบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กล่าวต้อนรับ และ นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และตำบลใกล้เคียงร่วมรับบริการจากการจัดโครงการดังกล่าวโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกหน่วยงานที่ออกให้บริการพี่น้องประชาชนมา ณ โอกาสนี้

บันทึกความร่วมมือเพื่อขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

ชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่ให้บริการพี่น้องประชาชน คลิกดาวน์โหลด

หน่วยงานที่สนับสนุนน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3)

วันมาฆบูชา 2ความหมายของวันมาฆบูชา
คำว่า มาฆะ” นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคำว่า มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3
การกำหนดวันมาฆบูชา
การกำหนดวันมาฆบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม
ความสำคัญวันมาฆบูชาและประวัติวันมาฆบูชา
ความสำคัญของวันมาฆบูชา คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ หากสรุปเป็นใจความสำคัญ จะมีเนื้อหาว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
          ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
และ เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคำว่า “จาตุรงคสันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4″ นั่นเอง
ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์
ประวัติวันมาฆบูชาในประเทศไทย
พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ”พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า  ประเทศไทยเริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารและวัดราชประดิษฐ์จำนวน 30 รูป ฉันภัตตาหารในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เมื่อถึงเวลาค่ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาฏิโมกข์ 1 กัณฑ์เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลี และภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วยจีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตำลึงและขนมต่าง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ  ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่ นั้น ๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง  ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรม มหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชา เป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติในวันมาฆบูชา
หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติคือ “โอวาทปาฏิโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อไปสู่ความหลุดพ้น หลักธรรมประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ดังนี้
หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติ ได้แก่
1. การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย (การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม) ทางวาจา (การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ) และทางใจ (การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม) ความดีทางวาจา (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ) และความดีทางใจ (ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม)
3. การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่าน และความลังเลสงสัย
  ซึ่งทั้ง 3 หลักการข้างต้น สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์” นั่นเอง
อุดมการณ์ 4 ได้แก่
1. ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา ใจ
2. ความไม่เบียดเบียน คือ งดเว้นจากการทำร้าย หรือเบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา
วิธีการ 6 ได้แก่
1. ไม่ว่าร้าย คือ ไม่กล่าวให้ร้าย โจมตีใคร
2. ไม่ทำร้าย คือ การไม่เบียดเบียนผู้อื่น
3. สำรวมในปาฏิโมกข์ คือ เคารพระเบียบวินัย กฎกติกา รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม
4. รู้จักประมาณ คือ รู้จักความพอดีในการบริโภค รวมทั้งการใช้สอยสิ่งต่าง ๆ
5. อยู่ในสถานที่สงัด คือ อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
6. ฝึกหัดจิตใจให้สงบ คือ การฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ มีประสิทธิภาพที่ดี

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/20696

การเตรียมจัดงานโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

ไฟลพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ   UPDATE  04-014พอ.สว.www.kknontat.comการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.อบต.โนนธาตุการออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.อบต.โนนธาตุ 25 กุมภาพันธ์ 2559IMG_0191IMG_0193วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม ที่สำคัญ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดโครงการจากเดิม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เนื่องจากในวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทีมงาน จะมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดขอนแก่น มีการพบปะผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง จึงเลื่อนเป็น วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 (รายละเอียดสามารถชมจากคลิปด้านล่าง)

การออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.อบต.โนนธาตุ25

1455675179990ด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 45 ให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ งานทันตสาธารณสุข การสงเคราะห์ บริการ ให้ความรู้จากหน่วยงานกระทรวงต่างๆ  ที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  โดยร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปีงบประมาณ 2559  มีวัตถุประสงค์ให้ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐได้รับทราบปัญหา  ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและปลุกพลังสร้างจิตสำนึกถึงความจง รักภักดีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สถาบันพระ มหากษัตริย์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีกำหนดใน วัน พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (เดิม 12 กุมภาพันธ์ 2559)  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ผังการเดินทางจากจังหวัดขอนแก่น-องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ผังบริเวณการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 207/2559 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่325/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน คลิกดาวน์โหลด

สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 45/2559 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินโครงการต้อนรับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเตรียมความพร้อมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบ รมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ประจำปี 2559 (4 กุมภาพันธ์ 2559) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

1131302วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า จังหวัดขอนแก่น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ภาคละ 1 แห่ง รวม 4 ครั้ง  เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  รวมทั้งเป็นการพบปะและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และได้ดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบายสำคัญฯ ทั้งนี้ ได้กำหนดการประชุม ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กำหนดจัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด  กำหนดให้จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์จัดประชุม ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1.การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน

2.การสร้างความปรองดอง สามัคคี ลดความขัดแย้ง

3.การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ

4.การพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว

6.การส่งเสริมการท่องเที่ยว/การเป็นเจ้าบ้านที่ดี/การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

7.การแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ

8.การเร่งรัดดำเนินการโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท/การสนับสนุนเจ้าหน้าที่

9.การช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน