การประชุมเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2558

4123วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่่วงปีใหม่  ปี 2558  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  ชั้น 2  โดยกำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2557-วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558  (รวม 7 วัน)  โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า  “มอบความสุขทั่วไทย  สัญจรปีใหม่  ปลอดภัยทุกคน”  เพื่อลดความสูญเสียทรัพย์สิน  การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  ายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 297/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557  เรื่อง  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อำเภอหนองสองห้อง ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2551-2557 ขอขอบคุณ คุณสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง เอื้อเฟื้อข้อมูล คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

1วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระสำคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการปกครองแบบรัฐสภา  ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บัญญัติให้พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบทางการเมือง เป็นผู้ใช้อำนาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทนรัฐสภา  ซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมิได้ใช้แต่เพียงอำนาจนิติบัญญัติเท่า นั้น   แต่มีอำนาจที่จะควบคุมคณะรัฐมนตรีในการบริหารแผ่นดินด้วย  แต่อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอำนาจที่จะยุบสภาผู้แทนได้   หากเห็นว่าได้ดำเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสียผลประโยชน์สำคัญ ของรัฐซึ่งมี ผลเท่ากับถอดถอนสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม่ ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็น ที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่   พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญไทยมีทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ แต่ถ้านับ เฉพาะฉบับที่สำคัญจะมีเพียง ๑๓ ฉบับดังนี้
๑. ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน
๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน
๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน
๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒  รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน
๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ประกาศและบังคับใช้ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน
๗. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน
๙. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศ และบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน
๑๐. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี
๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙  ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี
๑๒. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน
๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)
๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับชั่วคราว)
๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://haab.catholic.or.th/photo/king/tomanoon/tomanoon.html

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

3928วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเพื่อนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยมี นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธี  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติภารกิจนานัปการ  เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า  โดยจัดงานพิธีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ดังนี้

ภาคเช้า

-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

-เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

2341

 

 

 

 

4.123

ภาคค่ำ

-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สำหรับหรับประชาชนให้พร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง)

IMG_1036IMG_1043IMG_1047IMG_1081วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2557 นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  บุคลากร  ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) รุ่นที่ 3 ซึ่งจะมีการบังคับใช้  ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ณโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) คลิกดาวน์โหลด

Power Point ประกอบการบรรยายของวิทยากร อาจารย์บันลือศักดิ์  สุนทร  หัวหน้าเลขาธิการกองกลาง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 08-1590-5445

พี่ปลัดพี่เอกซ์การแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นของ อปท. คลิกดาวน์โหลด 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม คลิกดาวน์โหลด

วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน คลิกดาวน์โหลด

การอบรมหลักสูตรการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (ระบบแท่ง) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

56341เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติภารกิจนานัปการ  เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า  โดยจัดงานพิธีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 ดังนี้

ภาคเช้า

-เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

-เวลา 08.00 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

ภาคค่ำ

-เวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 สำหรับหรับประชาชนให้พร้อมกันแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2557

กำหนดการจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1324องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น.ณ บริเวณหนองหูลิง (พื้นที่ 210 ไร่) ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

สืบเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกแหล่งน้ำ หนองหูลิง  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เป็นสถานที่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557  ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

กำหนดพิธีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 09.30 น.

-ส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ข้าราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น  คณะครู-นักเรียน ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

-ชมนิทรรศการทางการประมง (ในหลวงกับปลานิลพระราชทาน)

เวลา 10.00 น.

-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี หัวหน้าส่วนราชการ  กลุ่มแม่บ้านให้การต้อนรับ (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

-ประธานเข้าประจำที่นั่ง

-การแสดงรำถวายพระพร

-พิธีกรแนะนำประธานและหัวหน้าส่วนราชการ

-นายอำเภอหนองสองห้องกล่าวต้อนรับ

-พิธีกรเชิญประธานลงนามถวายพระพร ฯลฯ

เวลา 11.00 น.

-ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบนโยบายการปฎิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อาคารที่ประชุมสวนสาธารณะหนองหูลิง ในเขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

เวลา 12.00 น.

-เรียนเชิญรับประทานอาหารกลางวัน เสร็จพิธี อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)

1423วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557  เวลา 10.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอำเภอหนองสองห้อง (สภากาแฟ)  ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  ซึ่งมีข้อราชการที่สำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  เพื่อให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว  โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม

กรอบประเด็นหารือสภากาแฟอำเภอหนองสองห้อง

1.ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มาเป็นประธานปล่อยปลา ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2557  ณ หนองหูลิง  เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง

2.การจัดงานรัฐพิธี 5 ธันวาคม พ.ศ.2557

3.การจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ประจำปี 2558

4.การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  ประจำปี 2558

5.การช่วยเหลือชาวนา  ไร่ละ 1.000 บาท

สรุปการช่วยชาวนา ธกส.หนองเม็ก 6.การพัฒนาสินค้า OTOP อำเภอหนองสองห้อง

7.การพัฒนาข้าวหอมมะลิ อำเภอหนองสองห้อง และเรื่องอื่นๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

123ด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เนื่องจากสถิติที่ผ่านมาทุกปีในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  ประชาชนส่วนมากจะว่างงานและต้องการหางานทำ  จึงเป็นช่วงเวลาที่กลุ่มมิจฉาชีพจะเข้าชักชวนคนหางานให้ไปทำงานต่างประเทศ  ซึ่งมีการเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน  ทำให้คนหางานได้รับความเสียหาย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประชาสัมพันธ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ให้ประชาชนคนหางานในเขตพื้นที่ได้ทราบถึงการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการหลอกลวงคนหางานในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ  ควรติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่นก่อนทุกครั้ง  หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์  0-4333-3199  ต่อ 13  หรือ 22

มือถือ  08-3285-55ุ64

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุPicture3ค่านิยม 12 ประการ อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการ โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  เพื่อสร้างจริยธรรม  คุณธรรม  ความรักความสามัคคีและการต่อต้านการทุจริต  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคม  การสร้างรากฐานที่ดีให้สังคมเพื่ออนาคตประเทศไทย  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งค่านิยมหลัก 12 ประการ  เป็นสิ่งที่คนไทยพึงมี  พึงเป็น  พึงปฏิบัติ  มีดังนี้.-

1.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

2.ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน

3.กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง

4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6.มีศีลธรรม  หวังดีต่อผู้อื่น

7.เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตย

8.มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย

9.ปฏิบัติตามพระราชดำรัส

10.ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

11.มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  และจิตใจ

12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่)

3254วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ถือเป็นฤกษ์งามยามดี ที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) ซึ่งอาคารหลังนี้ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่  เพื่อเป็นสถานที่ให้การอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็ก (อายุ 2 – 5 ขวบ) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต อันจะทำให้เด็กมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งให้ความ รู้ในการเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครองและประชาชนที่สนใจอีกด้วย  ส่วนภาพบรรยากาศการทำบุญครั้งนี้ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง แต่อบอวลไปด้วยความสุขของเด็กและผู้ปกครองในตำบล  ซึ่งจะได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมที่สะอาด สวยงาม และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังเก่า)  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ทำการเปิดรับสมัครเด็กอายุ 2-5 ขวบ ปัจจุบันมีผู้ปกเครองนำเด็กมาสมัครเข้าเรียน จำนวน ุ65 คน  มีครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 คน

การทำบุญอาคารศูนย์ฯ  ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจ จากคณะผู้บริหาร  พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ขอขอบคุณในความร่วมมือ  ขอขอบคุณสำหรับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจ  ที่ได้ร่วมบริจาคในการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) ในครั้งนี้  สำหรับเงินที่ได้จากการบริจาคในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้ถวายพระ  และอีกส่วนหนึ่งจะได้นำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ต่อไป

บัญชีรายชื่อผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมบริจาคในการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หลังใหม่) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2  

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน