การอบรมวิทยากรท้องถิ่นตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

1IMG_2408IMG_2412วัน ที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมวิทยากรท้องถิ่นตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ, นายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

รวมหลักสูตรการอบรมวิทยากรท้องถิ่นและ power point  ปก คำนำ สารบัญ   วิชาที่ 1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ จพง.ปน.  power point โครงสร้าง  วิชาที่ 2 การดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง    power point ก่อนการลงคะแนน

วิชาที่ 3 การลงคะแนน 

power point การลงคะแนนเลือกตั้ง

วิชาที่ 4 การนับคะแนนและการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

power point การนับคะแนนและส่งหีบบัตร

วิชาที่ 5 การวางแผนการอบรม

แบบประเมินผลการอบรม (วิชาที่ 5) 

การเตรียมการเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”วิทยากรระดับท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การอบรมวิทยากรการเลือกตั้งท้องถิ่น (ครู ข.) ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของ กปน. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของ กปน. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

[1] วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พอเข้าสู่ช่วงปลายปีประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่ ๒ วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งหลายคนคงจะทราบกันดีว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒ วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและยังเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศล ร่วมกันทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

วันอาสาฬหบูชา หรืออาสาฬหปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ เดือน ๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจาก ตรัสรู้ โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ซึ่งหลักธรรม คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัจจวัคคีย์ ทั้ง ๕ เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร คือ ความเป็นจริง ๔ ประการหรือที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย

ทุกข์ คือ ความจริงว่าด้วยทุกข์ ทุกคนต่างเคยพบกับความทุกข์ที่เข้ามารุมเร้า ซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในทุกเรื่อง

สมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วคือ ความอยากที่เกินพอดี หรือที่เรียกว่า ตัณหา มี ๓ อย่าง คือ กามตัณหา (ความอยากในกาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) ภวตัณหา (ความอยากมีอยากเป็น) และวิภวตัณหา (ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น คือ อยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการ ไม่อยากได้)

นิโรธ คือ ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ กล่าวคือ ความทุกข์นั้นเมื่อเกิดได้ก็ดับได้ เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุใด ถ้าเราดับสาเหตุนั้นเสีย ความทุกข์นั้นก็ย่อมดับไปด้วย ความทุกข์หรือปัญหาของคนเรานั้น เมื่อเกิดแล้วก็จะไม่คงอยู่อย่างนั้นเป็นนิจนิรันดร์ แต่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะแก้ไขได้ไม่ช้าก็เร็ว และอยู่ที่ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขหรือไม่

มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือหมดปัญหาต่างๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งจะมีองค์ประกอบ ๘ ประการด้วยกัน คือ ๑. เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) คือ เห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง ๒. ดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือ ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับความสุขทางกาย ไม่พยาบาทและไม่คิดทำร้ายผู้อื่น ๓. เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อ ๔. กระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) คือ ไม่ทำลายชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดทางกาม ๕. เลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) คือ การทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ทำกิจการในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อคนทั่วไป ๖. พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) คือ ความพยายามที่จะป้องกันมิให้ความชั่วเกิดขึ้นและพยายามขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ความพยายามที่จะสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและความพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ตลอดไป ๗. ระลึกชอบ (สัมมาสติ) คือ รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง ๘. ตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) คือ การที่สามารถตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม คลิก  http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2972

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน”

IMG_2129IMG_2142IMG_2140IMG_2148 วันที 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายเชาว์  ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย เรียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8/รองประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัด อบต./ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การฝึกอบรมโครงการเยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด (รุ่นที่ 2)

IMG_1936IMG_1916IMG_1938IMG_1932 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดป่าภูตคาม ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และระเบียบวาระจังหวัด “คนขอนแก่น  ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ขอขอบคุณท่านอาจารย์นุกูล ดอกไม้ (หัวหน้าทีมวิทยากรโครงการ) พร้อมด้วย ทีมวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีจุดเทียนอุดมการณ์การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีจุดเทียนอุดมการณ์การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556

3412 วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอัตรากำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมจาก หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย…นายปรีดา สร้อยคำ วิศวกรโยธาชำนาญการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดย…นายอุดม สร้อยโพธิ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดย…นายสมชัย มนต์แข็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

การใช้และมีวิทยุสื่อสาร โดย…นายวุฒิชาติ โพธิ์เงิน วิทยากรครูฝึก รุ่นที่ 3 ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตุถุอันตราย โดย…นายเดชา หาชา ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1/2557 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ โดย…นายสังวาลย์ ละอองคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การใช้เชือกกู้ภัย โดย…นายธิฐิพงษ์  สังวาลย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การผจญเพลิงIMG_15691IMG_1756 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ทีมวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ที่ได้สนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ในครั้งนี้ด้วย ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556

DSC04678IMG_1102IMG_1087IMG_1362 วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ณ อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 46 คน และมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในทางที่เหมาะสม

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของเยาวชนในพื้นที่

4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณ คุณณัฏวัลลภ แก้วเกษเกี้ยง วิทยากรโครงการนำนักเรียนเรียนรู้ในสวนสัตว์ พร้อมคณะ (โทร. 08-6455-6340), พ.ต.ท.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ รองผู้กำกับการสืบสวน สภ.เขาสวนกวาง, ร.ต.ท.บรรจง บุญเอื้อ รองสารวัตรสืบสวน สภ.เขาสวนกวาง และทีมงานวิทยากรจาก โรงพยาบาลเขาสวนกวางมา ณ โอกาสนี้

การป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

สถิติเด็กและเยาวชนกระทำความผิด อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

โทษของยาเสพติด อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

พัฒนาการทางเพศในวัยรุ่น อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ

1236 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นราชพฤกษ์) ตามโครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ณ บริเวณวงเวียนหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ที่จัดทำโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจาก อำเภอหนองสองห้อง ได้มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงานราชการและเอกชน  เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามเกิดความร่มรื่น  พร้อมให้บริการ แก่พี่น้องประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการหนองสองห้องร่วมใจปลูกต้นไม้ในศูนย์ราชการ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือนโครงการจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 2124 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” โดยกำหนดจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน 2556) ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เรียนเชิญ ฯพณฯ จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 48 คน นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ  และอำนวยความสะดวกโดยจัดหารถบัส 1 คัน สำหรับ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีสรุปผลการดำเนินงาน 6 เดือน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5

การออกเยื่ยมพื้นที่อำเภอของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

รูปภาพ1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีกำหนดออกตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง  เพื่อจะได้นำมากำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและกำหนดเป็นกรอบการพัฒนาจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของประชาชนต่อไป  โดยกำหนดออกตรวจเยี่ยมใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอ (ครั้งที่ 3) ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก

ในการออกมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อรายงานอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 2 ปัญหา ดังนี้

รูปภาพ2รูปภาพ11.ปัญหาถนนลาดยางจากโรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ-บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองเม็กเนื่องจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

2.ปัญหาภัยแล้งแก้ไขโดยทำการขุดลอกหนองซองแมว บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำทุกปี ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

 แจ้งเลื่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ♥♥♥

 ตามที่ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มีกำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง เพื่อเยี่ยมเยือนและรับทราบปัญหาในพื้นที่นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนกำหนดการออกเยี่ยมพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง ออกไปก่อน สำหรับกำหนดการที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

IMG_0778IMG_0746IMG_0796IMG_0788 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นและคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดรับบริจาคโลหิต ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 567 ราย ได้โลหิต 245,450 ซี.ซี. และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 101 คน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตคลิก อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ในการบริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโหลิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คลิกดาวน์โหลด

การรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

บัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนในการบริจาคโลหิต ของ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รวม 85 คน (แยกเป็นรายหมู่บ้าน) คลิกดาวน์โหลด 

ตัวอย่างประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 622 คน ข้อมูลจาก https://www.facebook.com/#!/sompong.jinathongthai

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน