การสมัครรับเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

123IMG_8034 ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 44/2556  เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ดังต่อไปนี้

1.วันเลือกตั้ง วันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556

2.ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3.สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด แนวทางการดำเนินการการเลือกตั้ง ปี 2556

คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.1) คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ(ส.ถ.1)คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง2556222ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2556IMG_7983spot รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาอ­งค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ประจำปี 2556 ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  โดย…ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1    คลิกดาวน์โหลด 2    คลิกดาวน์โหลด 3 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่น ใบสมัครรับเลือกตั้ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 33 คน คลิกดาวน์โหลด   

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น.ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 10-13 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เวลา 08.30-16.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 38 คน(วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 มีผู้สมัคร 5 คน) คลืกดาวน์โหลด

วันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2556 บัญชีรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เวลา 08.30-16.30 น.มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 40  คน (วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2556 มีผู้สมัคร 2 คน) คลิกดาวน์โหลด

การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล

1234องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน และคลังเลือดกลางคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่รอรับการรักษาพยาบาล โดยกำหนดการรับบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น.ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 ข้อควรปฏิบัติก่อนบริจาคโลหิต

การบริจาค โลหิตเป็นการช่วยเหลือเพื่อน มนุษย์ที่รอรับการรักษาพยาบาล เป็นการเสียสละหรือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอีกทางหนึ่ง อีกทั้ง ตัวผู้บริจาคเองก็มีโอกาสได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจหาโลหิตจางใน คราวเดียวกันนี้ด้วย อนึ่ง ก่อนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิต 1 วัน ท่านควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตามปกติที่เคยประพฤติปฏิบัติ ให้งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในเช้าวันที่ไปบริจาคโลหิต ก่อนออกจากบ้านควรรับประทานอาหารเช้า (อาหารเบาๆ ย่อยง่ายและไม่มีไขมัน) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตคลิก อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโหลิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คลิกดาวน์โหลด

ตัวอย่างประกาศเกียรติคุณที่แสดงว่าเป็นผู้บริจาคโลหิต คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิตของอำเภอหนองสองห้อง

ใน วันที่ 12 ก.ย. 56 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. มีการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ศูนย์คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น ร่วมกับคลังเลือดกลาง รพ.ศรีนครินทร์ ยอดผู้ร่วมบริจาคโลหิต 713 ราย คิดเป็น 303,850 ซีซี ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เลือด 1 ถุง สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ 3 ชีวิต และขอขอบพระคุณ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ที่ท่านได้มีการประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการที่ดี ศูนย์คลังเลือดกลาง รพ.ขอนแก่น จึงขอขอบคุณผู้มี่จิตอันเป้นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100002311128067&hc_location=stream

บัญชี รายชื่อผู้ลงทะเบียนในการบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 ของ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น รวม 85 คน (แยกเป็นรายหมู่บ้าน) คลิกดาวน์โหลด 

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2556 มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 622 คน (ข้อมูลจาก นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง)  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  

 สถิติการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นำโดย ท่านชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ) มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมใจบริจาคโลหิต จำนวน 567 ราย ได้โลหิต 245,450 ซี.ซี. และไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 101 คน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

เรื่องด่วน…เปลี่ยนแปลงวันประกาศและวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 79/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 และ และการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 110 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอดมือง จังหวัดขอนแก่น  คลิกดาวน์โหลด

ตารางควบคุมเลือกตั้งท้องถิ่นเรื่องด่วน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น (โดย…นายมนตรี สิมมาคำ) แจ้งว่า ได้เปลี่ยนแปลงวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง และวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556 จำนวน 110 แห่ง โดยให้เหตุผลว่า เพื่อไม่ให้กระทบกับโครงการอบรมการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ รายละเอียดตามตารางควบคุมหรือระยะเวลาการจัดม้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ที่ครบวาระ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 (110 แห่ง) คลิกดาวน์โหลด

 องค์การบริหารการส่วนตำบลโนนธาตุ

♥♥♥วันครบวาระ   วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556

♥♥♥ประกาศให้มีการเลือกตั้ง   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 (เดิมวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2556)

♥♥♥วันรับสมัคร  วันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2556 (เดิมวันที่ 16-20 กันยายน พ.ศ.2556)

♥♥♥วันเลือกตั้ง   วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน 2556 คลิกดาวน์โหลด 

การประกาศผลการเลือกตั้ง นายก-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.ท้องถิ่น) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 51.0 MB แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.2556 (110 อบต.)

แบบ พิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 36.0 kb แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG)ภาคครัวเรือน

รูปภาพ2 สืบเนื่องจากที่รัฐประกาศจะมีการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2556 อำเภอหนองสองห้อง ได้ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้ โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่แผงลอยอาหาร ที่มีพื้นที่ร้านค้าไม่เกิน 50 ตารางเมตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้สิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน คลิกดาวน์โหลด

แบบลงทะเบียนเพิ่มเติม ร้านค้า หาบเร่แผงลอยอาหารและครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน อำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ร้านค้าก๊าซที่สามารถไปใช้สิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการใช้สิทธิ์โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

เว็บไซต์กระทรวงพลังงาน http://www.lpg4u.net/MainPage.aspx รายชื่อเอกสาร Download
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์
แผ่นผับ
วีดีโอคู่มือการใช้สิทธิ์
ไฟล์เสียงประชาสัมพันธ์
ชมวีดีโอคู่มือการใช้สิทธิ์ (YouTube Website)
สติ๊กเกอร์ ป้ายแสดงร้านค้าก๊าซ LPG ที่เข้าร่วมโครงการ
รายละเอียดรายชื่อการแบ่งสัดส่วนการสำรองเงินของผู้ค้ามาตรา 7 แก่ ร้านค้าก๊าซที่เข้าร่วมโครงการ
เบอร์ติดต่อผู้ประสานงานผู้ค้ามาตรา 7
ข้อมูลเตรียมความพร้อมทดสอบระบบ พนจ.

 

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา

4 เนื่องในศุภมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง  ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556  นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  อำเภอหนองสองห้อง  จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา  ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยพร้อมเพรียงกัน และขอให้นำพานพุ่มดอกมะลิเพื่อถวายเป็นเครื่องราชสักการะด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

IMG_2717IMG_2705IMG_2681IMG_2731 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ, คณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, สมาชิก อบต.,สมาชิก อปพร.ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ เข้าร่วมงาน 12 สิงหา มหาราชินี ซึ่ง อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

12 สิงหา มหาราชินี (12 สิงหาคม 2556) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

1234วันแม่แห่งชาติ 2556 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ (9 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

วันแม่แห่งชาติ 2556 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ (9 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

วันแม่แห่งชาติ 2556 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ (9 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

วันแม่แห่งชาติ 2556 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ (9 สิงหาคม 2556) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

วันแม่แห่งชาติ 2556 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ (9 สิงหาคม 2556) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การอบรมวิทยากรท้องถิ่นตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ

1IMG_2408IMG_2412วัน ที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมวิทยากรท้องถิ่นตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ, นายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

รวมหลักสูตรการอบรมวิทยากรท้องถิ่นและ power point  ปก คำนำ สารบัญ   วิชาที่ 1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ จพง.ปน.  power point โครงสร้าง  วิชาที่ 2 การดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง    power point ก่อนการลงคะแนน

วิชาที่ 3 การลงคะแนน 

power point การลงคะแนนเลือกตั้ง

วิชาที่ 4 การนับคะแนนและการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

power point การนับคะแนนและส่งหีบบัตร

วิชาที่ 5 การวางแผนการอบรม

แบบประเมินผลการอบรม (วิชาที่ 5) 

การเตรียมการเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”วิทยากรระดับท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การอบรมวิทยากรการเลือกตั้งท้องถิ่น (ครู ข.) ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การวางแผนการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของ กปน. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งของ กปน. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

[1] วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พอเข้าสู่ช่วงปลายปีประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอยู่ ๒ วันด้วยกัน คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งหลายคนคงจะทราบกันดีว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ๒ วันนี้จะเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาและยังเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้บำเพ็ญกุศล ร่วมกันทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน

วันอาสาฬหบูชา หรืออาสาฬหปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ คือ เดือน ๘ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ก่อนวันเข้าพรรษา ๑ วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจาก ตรัสรู้ โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ซึ่งหลักธรรม คำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัจจวัคคีย์ ทั้ง ๕ เรียกว่า ธรรมจักกัปปวัตนสูตร คือ ความเป็นจริง ๔ ประการหรือที่เรียกว่า อริยสัจ ๔ ประกอบด้วย

ทุกข์ คือ ความจริงว่าด้วยทุกข์ ทุกคนต่างเคยพบกับความทุกข์ที่เข้ามารุมเร้า ซึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นอาจมีได้ทุกขณะ ความจริงก็คือว่าความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ประมาท และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาในทุกเรื่อง

สมุทัย คือ ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ ความทุกข์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนนั้นย่อมเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้น โดยส่วนใหญ่แล้วคือ ความอยากที่เกินพอดี หรือที่เรียกว่า ตัณหา มี ๓ อย่าง คือ กามตัณหา (ความอยากในกาม รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) ภวตัณหา (ความอยากมีอยากเป็น) และวิภวตัณหา (ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น คือ อยากจะพ้นจากภาวะที่ตนไม่ต้องการ ไม่อยากได้)

นิโรธ คือ ความจริงว่าด้วยความดับทุกข์ กล่าวคือ ความทุกข์นั้นเมื่อเกิดได้ก็ดับได้ เมื่อความทุกข์เกิดจากสาเหตุใด ถ้าเราดับสาเหตุนั้นเสีย ความทุกข์นั้นก็ย่อมดับไปด้วย ความทุกข์หรือปัญหาของคนเรานั้น เมื่อเกิดแล้วก็จะไม่คงอยู่อย่างนั้นเป็นนิจนิรันดร์ แต่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถจะแก้ไขได้ไม่ช้าก็เร็ว และอยู่ที่ว่ามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขหรือไม่

มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือหมดปัญหาต่างๆ โดยสิ้นเชิง ซึ่งจะมีองค์ประกอบ ๘ ประการด้วยกัน คือ ๑. เห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) คือ เห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง ๒. ดำริชอบ (สัมมาสังกัปปะ) คือ ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับความสุขทางกาย ไม่พยาบาทและไม่คิดทำร้ายผู้อื่น ๓. เจรจาชอบ (สัมมาวาจา) คือ การไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อ ๔. กระทำชอบ (สัมมากัมมันตะ) คือ ไม่ทำลายชีวิต ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดทางกาม ๕. เลี้ยงชีวิตชอบ (สัมมาอาชีวะ) คือ การทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริต ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ทำกิจการในสิ่งที่เป็นผลร้ายต่อคนทั่วไป ๖. พยายามชอบ (สัมมาวายามะ) คือ ความพยายามที่จะป้องกันมิให้ความชั่วเกิดขึ้นและพยายามขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไป ความพยายามที่จะสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและความพยายามที่จะรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่ตลอดไป ๗. ระลึกชอบ (สัมมาสติ) คือ รู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังเห็นสิ่งต่างๆ ตามที่เป็นจริง ๘. ตั้งจิตมั่นชอบ (สัมมาสมาธิ) คือ การที่สามารถตั้งจิตให้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน

ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม คลิก  http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=2972

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน”

IMG_2129IMG_2142IMG_2140IMG_2148 วันที 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายเชาว์  ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย เรียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8/รองประธานกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัด อบต./ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการ”เปิดโลกทัศน์กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและยุติธรรมชุมชน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การฝึกอบรมโครงการเยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด (รุ่นที่ 2)

IMG_1936IMG_1916IMG_1938IMG_1932 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ได้จัดกิจกรรมตามโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ วัดป่าภูตคาม ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  เพื่อสนองนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และระเบียบวาระจังหวัด “คนขอนแก่น  ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ขอขอบคุณท่านอาจารย์นุกูล ดอกไม้ (หัวหน้าทีมวิทยากรโครงการ) พร้อมด้วย ทีมวิทยากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีจุดเทียนอุดมการณ์การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีจุดเทียนอุดมการณ์การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การฝึกอบรมโครงการ“เยาวชนท้องถิ่นไทย ห่างไกลยาเสพติด” (รุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556

3412 วันที่ 2-4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆ และสามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

2.เพื่อให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอัตรากำลังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 96,000 บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรมจาก หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

หลักการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดย…นายปรีดา สร้อยคำ วิศวกรโยธาชำนาญการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 โดย…นายอุดม สร้อยโพธิ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โดย…นายสมชัย มนต์แข็ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

การใช้และมีวิทยุสื่อสาร โดย…นายวุฒิชาติ โพธิ์เงิน วิทยากรครูฝึก รุ่นที่ 3 ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตุถุอันตราย โดย…นายเดชา หาชา ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 1/2557 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ โดย…นายสังวาลย์ ละอองคำ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัย คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

การใช้เชือกกู้ภัย โดย…นายธิฐิพงษ์  สังวาลย์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การใช้กระบอง ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ โดย…นายเดชา หาชา ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การผจญเพลิงIMG_15691IMG_1756 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร ข้าราชการ ทีมวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด ที่ได้สนับสนุนรถดับเพลิงเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ ในครั้งนี้ด้วย ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน