9 มิถุนายน 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี (อบต.โนนธาตุ)King_Rama_IX_being_presented_with_regalia_at_coronationวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลเสด็จสวรรคต อย่างกระทันหัน ณ พระที่นั่งบรมพิมาน ภายใน พระบรมมหาราชวัง ในวันเดียวกัน รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ต่อไป[27] แต่เนื่องจากยังมีพระราชกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม แต่เปลี่ยนสาขาจากวิทยาศาสตร์ ไปเป็นสาขาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์

เดิมทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะ ทรงครองราชสมบัติ แต่ในช่วงการจัดงานพระบรมศพของพระบรมเชษฐาเท่านั้น เพราะยังทรงพระเยาว์และไม่เคยเตรียมพระองค์ในการเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน ก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไป ยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เพื่อทรงศึกษาเพิ่มเติมที่สวิตเซอร์แลนด์ ก็ทรงได้ยินเสียงราษฎรคนหนึ่งตะโกนว่า “ในหลวง อย่าทิ้งประชาชน” จึงทรงนึกตอบในพระราชหฤทัยว่า “ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้งประชาชนอย่างไรได้”[28] ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักในหน้าที่พระมหากษัตริย์ของพระองค์ ดังที่ได้ตรัสตอบชายคนเดิมนั้นในอีก 20 ปีต่อมา[29]

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครในปีถัดมา โดยประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมาวันที่ 28 เมษายน 2493 พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในวังสระปทุม ซึ่งในการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสนี้ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์[30]

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ในโอกาสนี้พระองค์ทรงพระราชดำริว่า ตามโบราณราชประเพณี เมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรม ราชาภิเษกแล้ว ย่อมโปรดให้สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระอัครมเหสีขึ้นเป็นสมเด็จพระบรม ราชินี ดังนั้น พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี[31] ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki

นับจาก วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ทุกปัญหาที่ได้รับถ้าสามารถที่จะดำเนินการให้ได้ในกรณีที่ไม่ขัดกับระเบียบ  ก็จะรีบดำเนินการให้  หากคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการบริหารงาน หรือการปฎิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง หรือน้ำท่วม ไฟฟ้าสาธารณะเสีย ถนนชำรุด ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอื่นๆ ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แก้ไข คุณสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทาง โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ซึ่งที่ผ่านมา  ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน จำนวน 4 เรื่อง  และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้.-

13IMG_3825IMG_01501.ปัญหาเส้นทางการสัญจรระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น – องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  ในฤดูฝนน้ำหลาก  จะไม่สามารถใช้ถนนดังกล่าวได้  จึงแก้ไขโดยการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยตะกุด (โรงปุ๋ยบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9) กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 32 เมตร  โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 247,000 บาท (ราคาตามสัญญา) ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ  หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

IMG_3884IMG_3886IMG_3888IMG_4016

Screenshot_2016-05-19-10-31-43IMG_32903IMG_37182.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านวังคูณ-บ้านชาด หมู่ที่ 10 ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก ที่ชำรุดเสียหายมาก  ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการสำรวจและประมาณการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

IMG_3501IMG_3508IMG_3511IMG_3514

3.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ที่ชำรุด  ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการสำรวจและประมาณการและดำเนินการแกไขปัญหาแล้ว

ถนนชำรุด2ถนนชำรุด1Picture41Picture2113512225_306092139778805_2921616801149091703_n13567009_306092273112125_7414372302139075541_n13592845_306092226445463_3883735188417975508_n13606590_306092176445468_2205722455073936385_n

IMG_0225IMG_0249IMG_0251IMG_0259 4.ปัญหาถนนลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ ตำบลหันโจด ถนนสายดังกล่าวผ่านพื้นที่ของ อปท.3 แห่ง  ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง, องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด โดยเฉพาะช่วงบ้านโนนรัง ถึง บ้านสว่าง ที่ชำรุดเสียหายมาก  ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ยังไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขปัญหานี้ได้ เนื่องจาก

1.ถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2.ถนน บางส่วนที่ชำรุดเสียหายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล มาทำการซ่อมแซมได้

3.เป็นโครงการที่เกินศักยภาพ (ใช้งบประมาณมาก)

ได้ประสานให้ทำการซ่อมแซมเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน  ผ่านท่าน ส.จ.ศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง)  ได้รับคำตอบว่า จะดำเนินการแก้ไขให้ในเดือน กรกฎาคม 2559

ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ได้เข้าทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2559 จึงขอฝากเตือนมายังพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ขอได้โปรดใช้ความระมัดระวัง ปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว…ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 3 คลิกดาวน์โหลด 2 คลิกดาวน์โหลด 1

ประชาสัมพันธ์”แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด”

ประชารัฐร่วมใจด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้องว่า  ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแ่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้เห็นชอบประชารัฐร่วมใจร่วมสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 และศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.)  ได้แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  โดยกำหนดให้มี  Roadmap ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี 2559 จังหวัดขอนแก่น  เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงคุณภาพและถือเป็นจุดเน้นการดำเนินงานในห้วง 6 เดือน  (เมษายน-กันยายน 2559)

เพื่อให้นโยบายและกิจกรรมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน  ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดให้ปรากฏเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ จำนวน 3 จุด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประชารัฐร่วมใจ อบต.โนนธาตุอบต.โนนธาตุ3อบต.โนนธาตุ2อบต.โนนธาตุ1จุดที่ 1  ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1.20×2.40 เมตร

จุดที่ 2  ติดตั้งบริเวณสามแยกหนองแวง ทางเข้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2.30×4.70 เมตร

จุดที่ 3  ติดตั้งบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 2.30×4.70 เมตร

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งดับไฟ อบต.โนนธาตุ

IMG_3444IMG_3440kknontat1kknontat2 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559  เวลา 08.30 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ได้ทำการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  เนื่องจากที่ผ่านมามีไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง  นายสมพงษ์  บัวศรี  พนักงานช่าง ระดับ 6  จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล  ซึ่งเป็นหนึ่งในทึมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  ได้ให้ข้อมูลว่า  ได้มีการเปลี่ยนลูกถ้วยในไลน์แรงสูง  จากลูกถ้วยก้านตรง เป็น ลูกถ้วยลายโพรส  จำนวน 546 ลูก  เพื่อให้การจ่ายกระกสไฟฟ้ามีประสฺิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมทีมงานก่อสร้าง จำนวน 4 ทีมดังนี้

1.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จำนวน 20 คน

2.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่  จำนวน 30 คน

3.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพล  จำนวน 10 คน

4.ทีมงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอมัญจาคีรี  จำนวน 13 คน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าตามปกติ เวลา 15.27 น. ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทึมงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ตามหนังสือที่ มท 5305.30/นสห.15666/2559  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง  บริเวณบ้านหนองกุงหันโจด – บ้านโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ดังนั้น  เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ani155.gifani108.gifani155.gif“ดับไฟใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559  ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด  จะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

หนังสือ ที่ มท 5305.30/นสห.15666/2559  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559  เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม

อบต.โนนธาตุ12อบต.โนนธาตุวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ได้จัดโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  การฝึกอบรมครั้งนี้ใช้งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 30,000 บาท  และงบประมาณจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จำนวน 9,200 บาท  มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพื่อเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่

3.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและรูปแบบการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนแนวทางการป้องกันซึ่งอาจเกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบตัว

4.เพื่อให้ประชาชนที่เป็นแกนนำได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยระดมความคิด  เพื่อผลักดันให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ

5.เพื่อเป็นการเพิ่มเครือข่ายพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง

ขอขอบคุณ  พ.ต.อ.จำรัส  ไชยศักดิ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่าน  มา ณ โอกาสนี้

กำหนดการโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองสองห้อง ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันวิสาขบูชา 2559 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันวิสาขบูชา อบต.โนนธาตุความหมายของวันวิสาขบูชา
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
การกำหนดวันวิสาขบูชา
    วันวิสาขบูชา ตรง กับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้น ๆ
ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญของ วันวิสาขบูชา
      วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6 แม้จะมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่…
1. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ
      เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางแปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ เพื่อประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วัน ก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “สมปรารถนา”
       เมื่อข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบส 4 ผู้อาศัยอยู่ในอาศรมเชิงเขาหิมาลัย และมีความคุ้นเคยกับพระเจ้าสุทโธทนะ ดาบสจึงเดินทางไปเข้าเฝ้า และเมื่อเห็นพระราชกุมารก็ทำนายได้ทันทีว่า นี่คือผู้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกล่าวพยากรณ์ว่า “พระราชกุมารนี้จักบรรลุพระสัพพัญญุตญาณ เห็นแจ้งพระนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ทรงหวังประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก จะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จักแพร่หลาย” แล้วกราบลงแทบพระบาทของพระกุมาร พระเจ้าสุทโธทนะทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์นั้นทรงรู้สึกอัศจรรย์และเปี่ยมล้น ด้วยปีติ ถึงกับทรุดพระองค์ลงอภิวาทพระราชกุมารตามอย่างดาบส
2. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี จนเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา เจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเช้ามืดของวันพุธ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ก่อนพุทธศักราช 45 ปี ปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่า พุทธคยา เป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยา แห่งรัฐพิหารของอินเดีย
สิ่งที่ตรัสรู้ คือ อริยสัจสี่ เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ต้นมหาโพธิ์ และทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิได้ฌานที่ 4 แล้วบำเพ็ญภาวนาต่อไปจนได้ฌาน 3 คือ
– ยามต้น : ทรงบรรลุ “ปุพเพนิวาสานุติญาณ” คือ ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่นได้
– ยามสอง : ทรงบรรลุ “จุตูปปาตญาณ” คือ การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการมีตาทิพย์สามารถเห็นการจุติและอุบัติของวิญญาณทั้งหลาย
– ยามสาม หรือยามสุดท้าย : ทรงบรรลุ “อาสวักขญาณ” คือ รู้วิธีกำจัดกิเลสด้วย อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ 35 พรรษา
3. วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน (ดับสังขารไม่กลับมาเกิดสร้างชาติ สร้างภพอีกต่อไป)
เมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และแสดงธรรมเป็นเวลานานถึง 45 ปี จนมีพระชนมายุได้ 80 พรรษา ได้ประทับจำพรรษา ณ เวฬุคาม ใกล้เมืองเวสาลี แคว้นวัชชี ในระหว่างนั้นทรงประชวรอย่างหนัก ครั้นเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 6 พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ก็ไปรับภัตตาหารบิณฑบาตที่บ้านนายจุนทะ ตามคำกราบทูลนิมนต์ พระองค์เสวยสุกรมัททวะที่นายจุนทะตั้งใจทำถวายก็เกิดอาพาธลง แต่ทรงอดกลั้นมุ่งเสด็จไปยังเมืองกุสินารา ประทับ ณ ป่าสาละ เพื่อเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมื่อถึงยามสุดท้ายของคืนนั้น พระพุทธองค์ก็ทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด” หลังจากนั้นก็เสด็จเข้าดับขันธ์ปรินิพพาน ในราตรีเพ็ญเดือน 6 นั้น
ขอขอบคุณข้อมูลจาก

รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

14634819771651463481979013146348199699014634820199861234วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ช่วงเวลา 17.45-18.50 น.ได้เกิดวาตภัยและมีฝนตกหนักในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงขาดทำให้ไฟฟ้าดับ ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน จำนวน 10 หลัง ยุ้งข้าวเสียหายบางส่วน จำนวน 1 หลัง  คอกสัตว์เสียหายบางส่วน จำนวน 1 แห่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เร่งสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดยใช้งบประมาณ 19,758 บาท

IMG_3253IMG_3256IMG_3251IMG_3259

บ้านกอก หมู่ที่ 1  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นางมี  ชำนาญดี                  บ้านเลขที่ 2      ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. นายเปื้อง  เชื่อมกลาง          บ้านเลขที่ 39    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

3. นายเฉลียว  ภู่จันทึก            บ้านเลขที่ 40    ยุ้งข้าวเสียหาย

4. นางแตงโม  หล้าพูน            บ้านเลขที่ 41    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นางทองมาก  ปะติระเค        บ้านเลขที่ 6      ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. นายคำปุน  ชัยวงศ์              บ้านเลขที่ 90    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

3. นางเลื่อน  ลายเจริญ            บ้านเลขที่ 100  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

4. นายพิชญวรรธ  งิ้วลาย         บ้านเลขที่ 163  ที่พักอาศัยเสียเสียหายบางส่วน

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

1. นายสันต์  มาเหง่า                บ้านเลขที่ 34    ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

2. ฤทธากร  ช่างสุระ                บ้านเลขที่ 127  คอกสัตว์เสียหาย

3. นายเทพ  นามสง่า               บ้านเลขที่ 154  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเสียหาย ได้แก่

4. นายจำลอง  กระโจมทอง      บ้านเลขที่ 2  ที่พักอาศัยเสียหายบางส่วน

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  สายไฟฟ้าแรงสูงขาดเนื่องจากฟ้าผ่าทำให้ไฟฟ้าดับ ได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง ทำการแก้ไขให้แล้ว  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อของเจ้าหน้าที่ อบต.โนนธาตุ ที่ทำการสำรวจความเสียหาย

1.นายชาญศักดิ์ หาดวรรณ   ตำแหน่ง    นักบริหารงานช่าง (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)
2.จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก      ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
3.นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ       ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
4.นายสมพงษ์ สุจิตร           ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
5.นายกมล เถากระโทก       ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ
6.นายประเสริฐ เลิศภักดี     ตำแหน่ง     เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

เตือนภัย…ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า (13 -19 พฤษภาคม 2559)  ที่มา : http://www.tmd.go.th/region.php?RegionID=2

อากาศร้อนโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 16-19 พ.ค. มีพายุฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
* ระยะนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งขณะมีฝน ฟ้าคะนอง
* สำหรับฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในระยะนี้ และระยะต่อไปจะเข้าสู่ฤดูฝน ชาวไร่ที่ปลูกพืชใช้น้ำน้อย เช่น อ้อยและมันสำปะหลังสามารถลงมือเพาะปลูกได้ พร้อมทั้งชุบท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อรา และไม่ควรปลูกแน่นจนเกินไป เพื่อลดความชื้นสะสมภายในแปลงปลูก ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราซึ่งมักระบาดในช่วงฤดูฝน
* เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝน เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควร ดูแลหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึม และทำแผงกำบังฝนสาดให้แก่สัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันสัตว์เปียกฝน จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย

ภาพความเสียหายของที่พักอาศัยของประชาชนที่เกิดจากวาตภัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

วันฉัตรมงคล (5 พฤษภาคม 2559)

2423Picture22Picture21วันฉัตรมงคล ของทุกปีตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ควรระลึกถึง

ความหมายของวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก
ความสำคัญของวันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช”เนื่องจากยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะจึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย  ดังนั้นรัฐบาลไทยและพสกนิกร จึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจเรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระทำในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
ความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น มีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึก วัดศรีชุมของพญาลิไทว่า เริ่มต้นมาตั้งแต่ครั้งพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกพ่อขุนบางกลางหาว หรือ พ่อขุนบางกลางท่าว ให้เป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัย  จากนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ถูกต้องสมบูรณ์ โดยพระมหากษัตริย์ที่ยังมิได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะไม่ใช้คำว่า “พระบาท” นำหน้า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และคำสั่งของพระองค์ก็ไม่เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” และอีกประการหนึ่งคือ จะยังไม่มีการใช้ นพปฎลเศวตฉัตร หรือฉัตร 9 ชั้น
ความเป็นมาของพระราชพิธีฉัตรมงคล
ก่อนหน้ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชพิธีฉัตรมงคลถือเป็นพิธีของเจ้าพนักงานในพระราชฐาน ที่มีหน้าที่รักษาเครื่องราชูปโภคและพระทวารประตูวัง ได้จัดการสมโภชสังเวยเครื่องราชูปโภคที่ตนรักษาทุกปีในเดือนหก และเป็นงานส่วนตัว ไม่ถือเป็นงานหลวง  จนกระทั่ง สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงกระทำพิธีฉัตรมงคลขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2393 โดยมีพระราชดำริว่า วันบรมราชาภิเษกเป็นมหามงคลสมัยที่ควรแก่การเฉลิมฉลองในประเทศที่มีพระเจ้า แผ่นดิน จึงถือให้วันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล และควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ แต่เนื่องจากเป็นธรรมเนียมใหม่ ยากต่อการเข้าใจ อีกทั้งเผอิญที่วันบรมราชาภิเษกไปตรงกับวันสมโภชเครื่องราชูปโภคที่มีแต่ เดิม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงอธิบายว่า วันฉัตรมงคลเป็นวันสมโภชเครื่องราชูปโภค จึงไม่มีใครติดใจสงสัย
ดังนั้นจึงได้มีพระราชดำริจัดงานพระราชกุศลพระราชทานชื่อว่า “ฉัตรมงคล” นี้ ขึ้น โดยได้มีการเฉลิมฉลองด้วยการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพุทธมนต์ ในวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 6 รุ่งขึ้นมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการเฉลิมฉลองพระราชพิธีฉัตรมงคล เริ่มมีในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก
ต่อมาในสมัยรัชกาล ที่ 5 วันบรมราชาภิเษกตรงกับเดือน 12 จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานฉัตรมงคลในเดือน 12 แต่ไม่ได้รับการยินยอม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงแก้ไขด้วยการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยตราจุลจอมเกล้าสำหรับตระกูลขึ้น ให้มีพระราชทานตรานี้ตรงกับวันคล้ายบรมราชาภิเษก ท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงยินยอมให้เลื่อนงานฉัตรมงคลมาตรงกับวันบรมราชาภิเษก แต่ยังให้รักษาประเพณีสมโภชเครื่องราชูปโภคอยู่ตามเดิม รูปแบบงานวันฉัตรมงคลจึงเป็นเช่นนี้จนถึงปัจจุบัน
พระราชพิธีฉัตรมงคลในรัชกาลปัจจุบัน
ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน 3 วัน นั่นคือ
– วันแรก ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม เป็น งานพระราชกุศลทักษิณานุประทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบรมราชบุพการี เป็นพิธีสงฆ์สดับปกรณ์ พระบรมอัฐิ สมเด็จสวดพระพุทธมนต์ แล้วพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา ซึ่งในวันนี้ได้เพิ่มพระราชพิธีตรึงหมุดธงชัยเฉลิมพล ที่จะพระราชทานแก่หน่วยทหารบางหน่วยเข้าไว้ด้วย
– วันที่ 4 พฤษภาคม เป็น วันเริ่มพระราชพิธีฉัตรมงคล เจ้าพนักงานจะได้อัญเชิญเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขึ้นประดิษฐานบนแท่นใต้พระมหาปฎลเศวตฉัตร พระครูหัวหน้าพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคล แล้วทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลาเที่ยง ทหารบก ทหารเรือ จะยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด
– ส่วนวันที่ 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ทรงบูชาเครื่องกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและราชกกุธภัณฑ์ ตอนเย็นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าแก่ผู้ที่มีความดีความชอบ แล้วเสด็จนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ปราสาทพระเทพบิดร เป็นเสร็จพระราชพิธี  ทั้งนี้ในวันฉัตรมงคล สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทหลายแห่งให้ประชาชนได้เข้าชมและถวายบังคมอีกด้วย
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันฉัตรมงคล
1. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ
2. ร่วมทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
3. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพร้อมเพรียงกัน กล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี ถวายชัยมงคลให้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมหามิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยไปชั่วกาลยิ่งยืนนาน
เมื่อวันฉัตรมงคลเวียนมาบรรจบครบรอบอีกหนึ่งครา ในวันที่ 5 พฤษภาคม พสกนิกรชาวไทยทั้งหลาย จึงควรระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันมีคุณอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://hilight.kapook.com/view/101608

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559

1วันที่ 21-22 เมษรยน พ.ศ.2559  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2559 ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีเยาวชนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมผู้บริหาร นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย  ขอขอบคุณคณะวิทยากรของอุทยานแห่งชาติตาดโตนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการอบรม
1.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุ­ข ตามนโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2559
2.เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนไปในท­างที่เหมาะสม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีขอ­งเยาวชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
4.เพื่อให้เยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ­และสิ่งแวดล้อม

วิทยากรในการฝึกอบรมของอุทยานแห่งชาติตาดโตน

1.นายอาทิตย์   เพชรล้ำ    พนักงานพิทักษ์ป่า  ส.2

2.นายสังวรณ์  จุลนันท์    พนักงานพิทักษ์ป่า

3.นางสาวพิมพ์ใจ   ยิ้มชัยภูมิ    พนักงานพิทักษ์ป่า

4.นางพัชราภรณ์  มีทอง    พนักงานธุรการ

5.นายไพรวัลย์   กงชัยภูมิ    พนักงานราชการ

6.นางสาวอภัยวรรณ  สีหาทน     พนักงานราชการ

ความหมายของยาเสพติด นำเสนอโดย นายอาทิตย์  เพชรล้ำ พนักงานพิทักษ์ป่า ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นันทนาการ และสื่อความหมายประจำอุทยานแห่งชาติตาดโตน คลิกดาวน์โหลด

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ อบต.โนนธาตุ ปี 2559

5789ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำในบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ  ปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ขอความอนุเคราะห์ในการสูบน้ำเข้าบ่อที่ใช้ผลิตน้ำประปา  จำนวน 4 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไม่มีเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าบ่อประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในการ อุปโภค – บริโภค จึงขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากหน่วยงานของท่านเพื่อ ทำการสูบน้ำเข้าบ่อที่ผลิตน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามที่ร้องขอ โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจะดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อ เพลิงเพื่อดำเนินการ และได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อสูบน้ำเข้าหนองตะเกียดใช้ผลิตน้ำประปาของ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559 และดำเนินการตามลำดับดังนี้.-

1.บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองตะเกียด เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของทั้ง 2 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 19-26 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

2.บ้านชาด หมู่ที่ 10  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองเม็ก (เดิมสูบเข้าหนองยาวแต่ท่อส่งน้ำไม่เพียงพอ) เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 250 ลิตร ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

3.บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าหนองใหญ่ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากแหล่งน้ำที่จะใช้สูบไม่เพียงพอ

4.บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์สูบน้ำเข้าสระบัว เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ถนนแคบไม่สามารถนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งได้

ขอขอบคุณ  นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น  นายอนิรุทธิ์  เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายชัยวัฒน์ เพียศักดิ์  พนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  นายสุนันท์ หาญเวช  ผู้ช่วยพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลาง (อบจ.ขอนแก่น)  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน