ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามที่ ได้มีประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง  กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

ข่ายสื่อสาร ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อำเภอหนองสองห้อง) คลิกรายละเอียด 

คำสั่งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอหนองสองห้อง ที่ 8/2555 ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรับหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติในการรับหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (วันเลือกตั้ง) ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 การเลือกตั้งจะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  หน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เป็นหน่วยแรก ได้แก่ หน่วยเลือกตั้ง บ้านเสรีชล หมู่ที่ 10 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 15.30 น. และหน่วยเลือกตั้งที่ส่งหีบบัตรเลือกตั้งหน่วยสุดท้าย ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง เวลาส่ง 16.57 น. การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งที่ดีมีประสิทธิภาพ ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่าน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  56,352  คน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  27,503  คน

จำนวนบัตรดี  26,359  บัตร    จำนวนบัตรเสีย  613  บัตร  จำนวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  531 บัตร 

นายศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์  ได้คะแนน  26,359 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 48.81

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส.อบจ.ขอนแก่น) เขตอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 137 หน่วย ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง อย่างไม่เป็นทางการ อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งจังหวัด (อย่างไม่เป็นทางการ) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

ที่มา : http://www.kkpao.go.th/home.php?open=news&page=show&recno=1432

การอบรมแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559

วันที่ 19-21 สิงหาคม พ.ศ.2555 กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี รอบ 3 ปีงบประมาณ 2556-2559 ณ โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย ตารางกำหนดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี 

งานนำเสนอ การจัดทำแผนพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ กระบวนการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง 

งานนำเสนอ สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่น 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลืปคลิกดาวน์โหลด 7 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

แผนอัตรากำลัง พนักงานจ้าง 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2556-2559 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานเพลิงศพท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลาประมาณ 15.30 น.ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ ได้เสียชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 110/1 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและญาติของท่านกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วย ภาพบรรยากาศแห่งความสูญเสีย

ภาพแห่งความประทับใจในอดีต ครอบครัวตัวอย่าง(สู้ชีวิต)-ครอบครัวอบอุ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คลิกรายละเอียด 

ประวัติส่วนตัว ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลาย คลิกรายละเอียด 

จากครอบครัว อภิชัย  รอดบำรุง อาลัยรักพ่อสุพิษ งิ้วลาย

จากครอบครัวสมชาย อุทัยประดิษฐ์ อาลัย…พ่อสุพิษ งิ้วลาย  

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2555 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะฝ่ายปกครองอำเภอหนองสองห้อง และ ลูกๆ ศิษย์เก่า น.ส.ว. รุ่นที่ 17 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มีพี่น้องชาวตำบลโนนธาตุ และตำบลใกล้เคียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ขอขอบคุณในไมตรีจิตอันสูงส่งของท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนับถือ  พร้อมญาติมิตรทุกท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรม และ นำพวงหรีดมาเคารพศพผู้วายชนม์ ภาพการสวดพระอภิธรรม 14 สิงหาคม 2555 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ได้นำเรื่องการเสียชีวิตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และมีการยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของ ท่านกำนันสุพิษ งิ้วลายด้วย

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 คณะครูโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ และชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนแต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม15 สิงหาคม 2555 

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (รพ.สต.โนนธาตุ) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม 16 สิงหาคม 2555 

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองสองห้อง / คณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,ผรส.ตำบลโนนธาตุ / รพ.สต.โนนแต้/อสม.โนนแต้ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ภาพการสวดพระอภิธรรม 17 สิงหาคม 2555 

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ณ ฌาปนสถานวัดชลธาร บ้านโนนแต้ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 15.00 น. คลิกรายละเอียด 

ขอเชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อกำนันสุพิษงิ้วลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 6  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 7  

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 8 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พ่อกำนันสุพิษ งิ้วลาย ชมคลิปทั้งหมดคลิก  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี)

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก องค์การบริหารส่วนตำบล นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วย สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ได้มีการจัดงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมีการมอบ

1.มอบพันธุ์ปลาให้แก่ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง

2.มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ อปท.ที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน

กำหนดการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร คลิกรายละเอียด 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อดำเนินการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร มีพี่น้องเกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรเข้าประกวดจำนวนมาก โดยมี นายสายันต์ เค้าแคน เกษตรอำเภอหนองสองห้อง ทำหน้าที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม  

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2555 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ เพื่อดำเนินการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอหนองสองห้อง โดยมีการตั้งเต้นท์ ทำความสะอาด และอื่นๆ ขอขอคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง

ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทำให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5รอบ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในฐานะตัวแทนในระดับภูมิภาค ได้กำหนดจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แผนผังเส้นทางเดินของประชาชน 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ได้ทำการประชุมคณะกรรมการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) โดยมี นายจารึก  เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

- ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) คลิกรายละเอียด 

สปอตประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

01 Track 1 

02 Track 2 

03 Track 3 

04 Track 4 

การเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง ได้ทำการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่าง (ครบวาระ) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 มีจำนวนครัวเรือน 99 ครัวเรือน  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 339 คน  แยกเป็นชาย 164 คน  หญิง 175 คน  มาใช้สิทธิ 300 คน คิดเป็นร้อยละ 88.50

โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสำรวย  กองผา    ผู้สมัครหมายเลข 1

2. นายวาโย  เกียรตินอก   ผู้สมัครหมายเลข 2

ผลการนับคะแนน

1. นายสำรวย  กองผา    ผู้สมัครหมายเลข 1   ได้คะนน  153  คะแนน

2. นายวาโย  เกียรตินอก   ผู้สมัครหมายเลข 2   ได้คะแนน  145  คะแนน

3. บัตรเสีย  จำนวน  2  บัตร

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกรายละเอียด

ผลการนับคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ผลการนับคะแนน

การเลือกผู้ใหญ่บ้านบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

การซ้อมแผนป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  ร่วมกับ อำเภอหนองสองห้อง โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลหนองสองห้อง ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคไขหวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สาย­พันธุ์ใหม่  อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 มีการจำลองเหตุการณ์ ณ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี

      ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี้ทุกท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีบุคลากรที่เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้.-
1.รถกู้ชีพ อบต.โนนธาตุพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ จำนวน 4 นาย
2.สมาชิก อปพร.ชุดด่านตรวจกักกันสัตว์ จำนวน 10 นาย
3.สมาชิก อปพร.ชุดทำลายสัตวปีก จำนวน 5 นาย

 แผนผังการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2555  สถานที่ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  วันที่ 11  กรกฎาคม  พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2555 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0037.3/16299 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด   

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การซ้อมแผนการป้องกันไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล”ครูสอนดี”ประจำปี 2555

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2554 เห็นชอบในหลักการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย”เพื่อพัฒนาคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรม”ซึ่งมีประเด็นในการพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะประเด็นสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคน ตามโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี โดยการคัดเลือกครูสอนดีผ่านกลไกของคณะกรรมการและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น

การพิจารณครูสอนดีทั่วประเทศ จะต้องมีจำนวน 20,000 คน โดยครูที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และในจำนวน 20,000 คน จะได้มีการคัดเลือกทุนครูสอนดีอีก 600 คน เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลครูสอนดีเป็นระยะเวลา 3 ปี พร้อมรับรางวัลในการขยายผลการดำเนินงาน

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีสถานศึกษา 6 แห่ง มีครูทั้งหมด 45 คน ดังนั้น ครูสอนดีที่จะเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกครูสอนดีระดับจับจังหวัด จำนวน 2 คน คำนวณร้อยละ 4 ของจำนวนครูทั้งหมดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นหน่วยงานดำเนินการคัดเลือกตัวแทนครูสอนดี ทั้งการประชาสัมพันธ์ การประชุมปรึกษาหารือ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก และการกรั่นกรองผลการพิจารณา และขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล”ครูสอนดี”ประจำปี 2555 ทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ารับมอบประกาศนียบัตรฯ และเช็ครางวัลครูสอนดี ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูสอนดีมีรายชื่อดังนี้

1.คุณปิ่นอนงค์  อรุณลักษณ์   โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

2.คุณสุพัตรา  ใบบ้ง    โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล”ครูสอนดี”ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดโครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรางกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ชุมชนได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความละอายและเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคำสาปแช่งจากพิธีกรรม เป้าหมายดำเนินการ ได้แก่ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยดำเนินการใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ  นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างของ อบต.โนนธาตุ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการดื่มน้ำสาบานต้านยาเสพติดใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา (บาลี: วิสาขปูชา; อังกฤษ: Vesak) เป็น “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล” ของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก, วันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสำคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ[1] เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก”วิสาขปูรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยในประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทอื่นที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม[2] และในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 นั้น เกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ๆ ซึ่งจะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาท [3]

วันวิสาขบูชานั้น ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 

วันวิสาขบูชา ปี 2555  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

ชมคลิปทั้งหมดคลิก http://www.youtube.com/somchai115 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน