โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560

23836องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 และมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2559  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2560 (รวม 7 วัน) โดยใช้ชื่อรณรงค์ว่า “ช้าลงสักนิด หลายชีวิตปลอดภัย เอื้อเฟื้อปันน้ำใจ ด้วยวินัยจราจร”

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ท อย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวบ้าง และคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

7772img_4625img_4642ตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้ วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ทุกๆ วันพุธ ให้ส่วนราชการต่างๆ ในช่วงเวลา 15:00 -16:30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ  โดยในช่วงเวลาดังกล่าวขอให้ข้าราชการทุกคนเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดพร้อมออกกำลังกาย  มาออกกำลังกายร่วมกันเพื่อเป็นการขยับเขยื้อนร่างกาย โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหาชุดออกกำลังกายใหม่ ทั้งนี้การออกกำลังกายจะช่วยให้ข้าราชการมีความตื่นตัวในการทำงานและเมื่อออกกำลังกายร่วมกันเสร็จแล้ว สามารถไปประกอบกิจวัตร ประจำวัน  เช่น  การรับ-ส่งลูก ได้ต่อไปตามปกติ

เพื่อให้เป็นไปตามนบายดังกล่าว  องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  สังคม  อารมณ์  สติปัญญา  พร้อมทั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมออกกำลังกาย  สร้างสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยดี  ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันโรคได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และยังเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในเขตพื้นที่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน สร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
 2. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน เสริมภูมิคุ้มกันโรคก่อนที่จะไปบำบัดรักษาโรค
 3. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 4. เพื่อให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/ประชาชน สนใจดูแลสุขภาพตนเองให้มากขึ้น

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด

00013333img_4655วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning  Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานโดยรอบ  ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น รองรับการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  นอกจากนี้ ได้ทำความสะอาดถนนบริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดสถานที่ให้เอื้อต่อการใช้งานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ
 2. เพื่อแยกสิ่งของที่จำเป็นและไม่จำเป็นให้ขจัดออกไป
 3. เพื่อจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 4. เพื่อทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์  สิ่งของ  เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ
 5. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติให้ถูกต้องและติดเป็นนิสัย

การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวโนนธาตุ รักษ์ความสะอาด ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560

1กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560

ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี     เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
 5. อื่นๆ

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สอบถาม โทร.0-4345-6200-2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8123456วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ งานจราจรสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำหนดจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมีกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ คน  ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

ตามผลสำรวจข้อมูลของผู้ใช้รถจักรยายนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง)  อำเภอหนองสองห้องพบว่ามีจำนวน 987 คัน  มีการต่อทะเบียนภาษีประจำปีและ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ จำนวน 25 คัน  มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วน จำนวน 234 คัน   ไม่ครบถ้วน  จำนวน 753 คัน  คิดเป็นอัตราร้อยละ 97 ของการไม่ต่อทะเบียนภาษีและ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 76 ของคันที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน  โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรส่วนใหญ่ของผู้ขับขี่รถจักรยายนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) มักเกิดในช่วงเวลากลางคืนอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณไม่ครบถ้วน  ตัวรถขาดความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์  ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้สัญจรตามท้องถนนรายอื่น   อีกทั้งการขาดต่อทะเบียนภาษีประจำปีและ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ  ยังส่งผลต่อสิทธิประโยชน์และค่าสินไหมทดแทน หลังจากเกิดอุบัติเหตุอีกส่วนหนึ่งด้วย

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแผนกงานจราจรดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและรถอุบัติเหตุทางถนนอำเภอหนองสองห้อง รวมทั้ง ระเบียบ ก.ต.ช.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๙

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน  และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  งานจราจร สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง(ซาเล้ง)ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อทราบถึงข้อมูลจำนวนจักรยานยนต์พ่วงข้าง(ซาเล้ง) การต่อทะเบียนภาษีประจำปี / พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ และอุปกรณ์ส่วนควบที่จำเป็นในการขับขี่  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

๒. เพื่อกำหนดแนวทางในการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/กฎจราจร/พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ และการขับขี่อย่างปลอดภัย

๓. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป

ขอขอบคุณ พ.ต.ท.อติชาติ กองทองธเนศ  สวป.หัวหน้างานจราจร สภ.หนองสองห้อง พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่จากบริษัทกลาง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่อทำประกันภัย  ผู้บริหาร/เจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ขั้นตอนการติดต่อทำประกันภัยตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ”ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิกดาวน์โหลด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิกดาวน์โหลด

power point การขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ใส่ใจกฎ ลดอุบัติเหตุ โดย พ.ต.ท.อติชาติ  กองทองธเนศ สารวัตรป้องกันปราบปราม หัวหน้างานจราจร สภ.หนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

power point กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) โดย ร้อยตำรวจเอกนพรัตน์  พิมพ์ทอง รอง สวป.สภ.หนองสองห้อง ปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.หนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน“จักรยานยนต์พ่วงข้าง (ซาเล้ง) ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎลดอุบัติเหตุ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การตรวจติดตามและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โนนธาตุ)

1234วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. นายพรประเสริฐ ควรรณสุ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้เป็นประธานในการตรวจติดตามและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในห้วงไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการตรวจนิเทศ  โดยได้มอบนโยบายที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ดังนี้.-
1.การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ภายใต้นโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชุมชนเกิดสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมสันติวิธีที่ยึดหลักความเป็นกลางและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อลดความขัดแย้งความแตกแยกในเชิงความคิดโดยเน้นการเคารพและยอมรับความเห็นของทุกฝ่ายวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีและความสงบสุขของสังคมของพื้นที่อย่างแท้จริง
2.การดำเนินตามรอยเท้าพ่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่นำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยลดความเสียงเกี่ยวกับความผันแปรของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยอาศัยความพอประมาณ และความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ ความเพียร และความอดทน สติ และปัญญา การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามัคคีภายในชุมชน
3. นโยบายของการแก้ไขปัญหาขยะในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยของพื้นที่ในชุมชน
4. การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญจริง ๆ การสร้างจังหวัดขอนแก่นให้เจริญอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด “รวมเป็นหนึ่ง” ระหว่างจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคการศึกษาขับเคลื่อนโดยประชารัฐผ่านสื่อสัญลักษณ์ “Dino” อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานการตรวจติดตามและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โนนธาตุ) 14 ธันวาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจติดตามและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โนนธาตุ) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การตรวจติดตามและนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.โนนธาตุ) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้จากอำเภอหนองสองห้อง  ว่า  ได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  รายละเอียดกำหนดการพอสังเขป ดังนี้

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๓๐ น.

-พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  (รายละเอียดแนบท้าย)

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๐.๐๐ น.

-พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  (๕๐วัน)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  (รายละเอียดแนบท้าย)

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร  พร้อมข้าราชการ  พนักงาน  เจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช  ในระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

การแต่งกาย

-ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์  หรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ

-ประชาชนทั่วไป  ชุดสุภาพ  ไว้ทุกข์  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

92143856วัน ที่ 8-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2559  ณ ที่ทำการกองทุนในแต่ละตำบล  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ขอขอบคุณ นายธวัชชัย  รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาทำการตรวจประเมินมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับท่านธวัชชัย รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง กับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปทั้งหมดคลิก

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3024/2558  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ  คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง power point คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (เปลี่ยนจากเดิม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  สรุปผลการดำเนินงาน…………………….

ประกาศขอความร่วมมือห้ามรถเกี่ยวข้าววิ่งบนถนนลาดยาง-ถนน คสล.อบต.โนนธาตุ

5252img_3015img_3016img_3017

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว  เป็นช่วงที่ชาวนามีความสุขมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในรอบปี  เนื่องจากเป็นช่วงที่ข้าวในนากำลังสุกเหลืองอร่ามและได้เวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขาย  และเก็บผลผลิตส่วนหนึ่งไว้เพื่อบริโภคเองด้วย   ในการเก็บเกี่ยวข้าวนั้นแต่ละหมู่บ้านนิยมใช้รถเกี่ยวข้าวซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนการเก็บเกี่ยวข้าวลง  ทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  แต่จะทำให้เกิดผลเสียตามมาคือ  ทำให้ถนนชำรุด  ผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องใช้งบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนมาทำการซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าของที่นา  นายหน้า/เจ้าของรถเกี่ยวข้าว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ หรือรถอื่นที่มีลักษณะเป็นล้อเหล็ก ลงวิ่งบนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  หากฝ่าฝืนองค์การบริหารส่วนตำบล จะแจ้งให้มารับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพเดิมต่อไป หากจะมีการเคลื่อนย้ายรถ บนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตควรให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและควรใช้รถเทรเลอร์ในการเคลื่อนย้าย (ถ้าจำเป็นที่ต้องนำรถข้ามถนนให้ใช้แผ่นกระดานรองก่อน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ห้ามรถเกี่ยวข้าว รถแบคโฮ วิ่งบนถนนลาดยางและถนนคอนกรีต (คสล.) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3382 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการขนส่งเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2559/2560 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว คลิกดาวน์โหลด

“ถนนเป็นของทุกท่าน  โปรดช่วยกันดูแลรักษา” ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อบต.โนนธาตุ

4215img_20161015_092538img_20161015_094633img_20161015_094658img_20161015_084110ด้วย องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า  ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

-หนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/3174 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง  มาตรการตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชน

-วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ชาวบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดบริเวณหนองแสง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดจากหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1  ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

-วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด จากบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด จากบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

-การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิกด่าวน์โหลด

1235

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน