ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ2Picture143hpqscan0002Picture-043องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประกาศ การกำหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้เด็กสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม
ปรัชญา
เรียนปนเล่น เน้นได้มาตรฐานตามวัย ใส่ใจเด็กทุกคน
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่ศึกษา กล้าแสดงออก
เอกลักษณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน
พันธกิจ
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กอายุ 2-5 ปี
2.จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.จัดการศึกษาให้เด็กได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล จากประสบการณ์จริง
4.จัดสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่าดู น่าอยู่ และเอื้อต่อการเรียนรู้
5.ประสานและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

มาตรฐานการศึกษา/เป้าหมาย
เป้าประสงค์ (Goal)
1. พัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา
2. พัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
3. พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร
4. พัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิต
5. พัฒนาความสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. พัฒนาความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

เป้าหมาย
ต้องการให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์จริง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป

การกำหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของ สมศ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 12.7 MB) คลิกดาวน์โหลด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

IMG_7898321วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง  ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในการประชุม และมีเรื่องสำคัญในการประชุมดังนี้

1.การบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558

 2.การกำหนดจัดงานพิธี”วันปิยมหาราช”ประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 08.00 น.ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

3.การขับเคลื่อนโครงการบ้านสวย เมืองสุข : น้อมรำลึกการกำเนิดสถาบันกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านของประเทศไทย

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”

Picture13วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” ณ ห้องคอนเวนชั่น  โรงแรมเซ็นธาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ขอนแก่น

โครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต” จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และกำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่น และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตในองค์กร บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

2.เพื่อสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกัน วางรากฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น

3.เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น มีระบบการปฎิบัติงานที่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่น

4.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบและภัยร้ายแรงของการทุจริตที่มีต่อประชาชนและประเทศชาติ

กำหนดการโครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนา”การมีส่วนร่วมของ อปท.ขอนแก่น ในการป้องกันการทุจริต”ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

เพลงพื้นบ้านรณรงค์ป้องกันการทุจริต โดย…สำนักงาน ป.ป.ช.คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เด็กแรกเกิดตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กแรกเกิด ให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยให้การอุดหนุนเดือนละ 400 บาท ต่อคน/เดือน เป็นเวลา 12 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันและเวลาราชการ
คุณสมบัติ
1. หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิ์ประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
3. บุตรมีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
4. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคนต่อปี)
การประเมินความยากจนระดับครัวเรือนด้วยข้อมูลสถานะครัวเรือน
การประเมินความยากจนระดับครัวเรือนด้วยข้อมูลประกอบสถานะครัวเรือน คือ การคาดประมาณ วิเคราะห์ และกำหนดข้อมูลความยากจนทางอ้อมที่ใช้ในการบ่งชี้ครัวเรือนยากจน และครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน โดยต้องมีข้อเท็จจริง ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ ในครอบครัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุ
หรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือคนว่างงานอายุ 15 – 65 ปี หรือเป็นพ่อ / แม่เลี้ยงเดี่ยว
2) สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม บ้านทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่น ไม้ไผ่ ใบจาก หรือวัสดุเหลือใช้ หรืออยู่บ้านเช่า
3) ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล รถปิกอัพ รถบรรทุกเล็ก รถตู้
4) เป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินไม่เกิน 1 ไร่
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนมีดังนี้
1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ฯ (แบบ ดร.01)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1)
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังจากคลอดบุตร)
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1) หญิงตั้งครรภ์ยื่นลงทะเบียนด้วยตนเอง
2) กรอกรายละเอียดตามแบบที่กำหนด แบบ ดร.01 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
3) ผู้ขอรับสิทธิ์ต้องยื่นหลักฐานเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณา ดังนี้
(1) แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
(2) แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
(4) สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หน้า 1 (สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก)
(5) สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร)
(6) สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร) สามารถใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้อื่นที่หญิงตั้งครรภ์ได้แสดงความจำนงไว้ได้โดยต้องมอบอำนาจ
การรับเงิน
1.รับด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนก็ได้)
2.รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่นเข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิกดาวน์โหลด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 (1) คลิกดาวน์โหลด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 (2) คลิกดาวน์โหลด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ 2559-power point คลิกดาวน์โหลด

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ดร.01-แบบ ดร.08/2) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม

4321IMG_7994IMG_7886IMG_7986000IMG_8085ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พื้นที่รวม 2 ชั้น 313 ตารางเมตร รายละเอียดการก่อสร้างตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนและขณะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 1,998,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 799,000.- บาท
6. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) และกำหนดขายเอกสารสอบราคา/ยื่นซองสอบราคาในวันที่ 15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง) ดูรายละเอียดได้ที่เวบไซด์ www.gprocurement.go.th , www.kknontat.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-6200-3 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น คลิกดาวน์โหลด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (แบบ ปร.4) คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (แบบ ปร.5) คลิกดาวน์โหลด

แบบก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ scan scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016 scan0017 scan0018 scan0019 scan0020 scan0021 scan0022 scan0023 scan0024 scan0025 scan0026 scan0027

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน/ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2  การทดสอบความแข็งของชั้นดินโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวนฺ์โหลด

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและสมาชิก อบต.โนนธาตุ ปี 2558

Picture123IMG_20150909_071353IMG_7435IMG_7513วัน ที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมตามโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ วัดป่าธรรมอุทยาน (วัดหลวงพ่อกล้วย) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะ สม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่า ทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้ พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
2. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

งบประมาณ
จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หน้า 53 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ประเภท ค่าใช้สอย ข้อ 3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งไว้ 30,000 บาท

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การรับมอบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของจังหวัดขอนแก่น

Picture4Picture34Picture2IMG_7210วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับภาคเอกชน  ประกอบด้วย หอการค้าไทยและองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย)  เห็นชอบในการส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยกำหนดให้มีการร่วมแสดงเจตนารมณ์  ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ  ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558  เวลา 09.20-14.30 น. ณ ห้องประชุม 1  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำหรับจังหวัดขอนแก่น  กำหนด ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ซ่อม1Picture1ซ่อม2Picture31234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการซ่อมแซมถนนพร้อมทำความสะอาด  ตัดหญ้า  ตัดกิ่งไม้ข้างทางที่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่บนถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  อำนวยความสะดวกในการขับขี่  ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมปฎิบัติงานในครั้งนี้ โดยมีการดำเนินการตามโครงการดังนี้.-

3171595S__15974751.โครงการถนนสะอาดปราศจากอุบัติเหตุ ประจำปี 2558 โดยดำเนินการซ่อมแซมถนน  ตัดกิ่งไม้ที่บดบังทัศนวิสัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  งบประมาณในเบื้องต้น 5,000 บาท  โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมถนน  ดำเนินการตามถนนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังนี้

1.1 ถนนสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านชาด หมู่ที่ 10

1.2 ถนนสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3- บ้านกอก หมู่ที่ 1

1.3 ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1.4 ถนนสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 – บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5

 

5ถนนชำรุดถนนชำรุด12.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  โดยการปรับเกลี่ยบดอัดเรียบ  ระยะทาง 0.950 กม. หรือมีพื้นที่ 5,700 ตารางเมตร งบประมาณ 15,000 บาท รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุกำหนด  ซึ่งถนนสายดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) แต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ทำการซ่อมแซมในเบื้องต้น

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด

1234234123456122312345554วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย  ปัญหาอาชญากรรม  การทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  การระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุข  การแตกแยกทางความคิด   การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง คณะสงฆ์โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ  ให้เกิดความสงบสันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยให้มีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้กำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด” ขึ้น  เพื่อช่วยลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพกาย และปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายการดำเนินชีวิตประจำวันให้เสื่อมถอยไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ด้านอาชญากรรม ด้านยาเสพติด และด้านสุขภาพการดูแลตัวเองพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนธาตุ วัด จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครอบครัวมีความตระหนักในการดำรงชีวิตรักษาศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุห่างไกลยาเสพติด โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นสติเตือนใจ ในการประกอบสัมมาอาชีพในชีวิตประจำวัน เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน และส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวและเยาวชนตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรมศีลธรรม
3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
4.เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
5.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน

วิทยากรในการฝึกอบรม
1.พระครูปราโมทย์ วีระธรรม เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต : การรักษาศีล 5 การนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน
2.นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ : การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
3.นางสาวพิธิดา พิชัย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข : โรคฟันผุและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
4.นางสาวกรรณิการ์ สุขสงคราม นักวิชาการสาธารณสุข : สุขบัญญัติ 10 ประการ
5.นางสาวภัทรฤดี กระฉอดนอก กระฉอดนอก : โรคติดติดที่พบบ่อย

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กลุ่มสตรีตำบลโนนธาตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ, โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 11 งบประมาณ 20,000 บาท อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมครอบครัวศีล 5 ประชาสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ เยาวชนโนนธาตุ ห่างไกลยาเสพติด  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Picture16591348เนื่อง ในศุภมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  นับเป็นมหาทงคลยิ่งที่บรรดาข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า  จักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน  อำเภอหนองสองห้อง  จึงได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  12 สิงหาคม 2558 ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  เพื่อให้การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และสมพระเกียรติ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงตลเฉลิมพระชนมพรรษา  ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงาน

1.พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.เป็นต้นไป  การแต่งกาย  ชุดสุภาพ ผ้าไทย/ชุดไทย (สีฟ้า)/ชุดตามสังกัด/ชุดหมู่คณะ

2.พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 07.30 น. 

-ส่วนราชการทุกหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจลงทะเบียนพานพุ่มดอกมะลิ

-ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี

-ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

เวลา 08.30 น.

-พิธีกรเรียนเชิญข้าราชราชการชั้นผู้ใหญ่ลงนามถวายพระพรตามลำดับ

เวลา 09.00 น.

-พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เข้าประจำอาสน์สงฆ์

เวลา 09.30 น.

-นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

-วงดุริยางบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

การจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน