โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP)

1234วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ณ ห้องประชุมเอราวัณ 1-2 โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ จะได้นำมาปรับใช้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนธาตุ ที่มีกำหนดจัดตั้งในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่าน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น คลิกรายละเอียด 

คู่มือระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต DSI MAP คู่มือการศึกษา DSI MAP 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.google.co.th

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรการเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐโดยระบบแม่ข่ายแผนที่ผ่านอินเตอร์เน็ต (DSI MAP) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด  GPS (UTM) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด 

ตัวอย่างแบบฝึกหัดการหาตำแหน่งพิกัด GPS (wgs 84) โดยใช้ DSI MAP คลิกรายละเอียด

กำหนดการจัดตั้ง”ศูนย์ยุติธรรมชุมชน”ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556

IMG_6681วันที่ 24 เมษายน พ,ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ทำการฝึกอบรมตามโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้าอบรม หมู่ที่ 1-11 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความอบอุ่นในครอบครัว

2.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน กินอยู่อย่างไรห่างไกลโรค

3.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวภายในชุมชน

4.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก

5.เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

7.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

1234 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

คำกล่าวรายงานโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

คำกล่าวเปิดโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556

IMG_6231IMG_6229IMG_6219DSC03103วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2556  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ” วันสงกรานต์ ” ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริง มีการรดน้ำดำหัว  โดยเฉพาะหนุ่มๆ สาวๆ จะสนุกกันเต็มที่เล่นสาดน้ำกันโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเลย ในชนบทหลายแห่ง มีการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ กัน อนึ่งวันนี้บางแห่งจะเริ่มจากวันที่ 13 เมษายน และมีการเล่นสนุกสนานไปราว ๆ 1 สัปดาห์ หรือกว่านั้น แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ระยะนี้จะมีการนำน้ำหอมเสื้อผ้าอาภรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่ ญาติพี่น้องที่เคารพนับถือและทางศาสนาก็จัดให้มีการบายศรีพระสงฆ์สมภารเจ้าวัด สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่าที่มีตามวัดต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4.เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ

5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556

ป้ายสงกรานต์ 2556องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2556 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2556 มีช่วงวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ทำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าในช่วงเวลาปกติ  สร้างความสูญเสียต่อชีวิต  ร่างกายและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก  เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้ท่านเดินทางอย่างมีความสุข “สงกรานต์เป็นสุข  ทุกคนปลอดภัย  ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม” และควรปฏิบัติดังนี้.-

ตั้งสติก่อนสตาร์ท ขับขี่มีน้ำใจ

ดื่มไม่ขับ

เปิดไฟใส่หมวก/คาดเข็มขัดนิรภัย

ไม่ขับรถเร็ว/ไม่ประมาท

เหนื่อย/ง่วง แวะหยุดพัก

1835วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกหนองแวง ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพครับ…ด้วยความปรารถนาดีจาก นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

สปอตประชาสัมพันธ์งานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (ขนาดไฟล์ 43.8 MB) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 117/2556 ลงวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555

IMG_5988IMG_6007IMG_6004IMG_6000วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัติให้แก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา ให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป มีเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี จำนวน 44 คน ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนเข้ารับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันนี้ จำนวน 20 คน ดังนี้ อ่านรายละเอียดคลิก 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

2 เมษายน วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพ13.รูปภาพ12รูปภาพ112 เมษายน พ.ศ. 2498 วันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชธิดาองค์ที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย แต่ข้าราชบริพารเรียกกันทั่วไปว่า “ทูลกระหม่อมน้อย” ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็น “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา จากนั้นทรงเข้าศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านจารึกภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และปริญญาโท สาขาภาษาบาลีและสันสกฤต จากภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นทรงเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พระองค์ทรงมีความสามารถหลายด้าน เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วรรณคดี ดนตรีและนาฏศิลป์ ทรงได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ในปี 2534 และรางวัลอินทิรา คานธี สาขาสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา ในปี 2547 พระองค์มักจะเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรร่วมกับพระบาทสมเด็จกพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาตลอด ด้วยทรงมีพระจริยวัตรงดงาม ยิ้มแย้มแจ่มใจ และอารมณ์ดี จึงทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนไทยเป็นอย่างมาก ที่มา: http://guru.sanook.com/history/topic/66/วันพระราชสมภพของ_สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ/

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556

IMG_5944IMG_5942IMG_5930IMG_5922องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 โดยได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า จะทำการตรวจเลือทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ในวันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง ดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

1.วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 ตำบลหนองสองห้อง, ตำบลหนองไผ่ล้อม, ตำบลดงเค็ง, ตำบลคึมชาด, ตำบลหันโจด, ตำบลตะกั่วป่า และตำบลหนองเม็ก รวม 7 ตำบล

จำนวนคนที่ต้องมาตรวจเลือก ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2556 แยกเป็น คนที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ จำนวน 267 คน และคนที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ (ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก) จำนวน 17 คน รวม 284 คน จำนวนคนที่ต้องส่งเข้าเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 82 คน (ที่มา:สัสดีอำเภอหนองสองห้อง)

2.วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 ตำบลโนนธาตุ, ตำบลดอนดั่ง, ตำบลดอนดู่, ตำบลสำโรง และตำบลวังหิน รวม 5 ตำบล

จำนวนคนที่ต้องมาตรวจเลือก ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2556 แยกเป็น คนที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ จำนวน 205 คน และคนที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ (ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก) จำนวน 9 คน รวม 214 คน จำนวนคนที่ต้องส่งเข้าเป็นทหารกองประจำการ จำนวน 62 คน (ที่มา:สัสดีอำเภอหนองสองห้อง)

       จึงประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกินที่เกิด ปีมะโรง พ.ศ.2535 อายุ 21 ปีบริบูรณ์ ให้เข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  สำหรับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน จะต้องไปควบคุมกำกับดูแลให้ทหารกองเกินเกินอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย และรับรองต้วบุคคล กรณีทหารกองเกินไม่มีหลักฐานแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ทหารกองเกินต้องนำติดตัวมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ในวันตรวจเลือกฯ มีดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวประชาชน

(2) ใบสำคัญ (แบบ สด.9)

(3) หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)

(4) วุฒิการศึกษาสำหับผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

อ่านรายละเอียดคลิก การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 

รวมเพลงปลุกใจให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คลิกดาวน์โหลด 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6   

การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2556

DSC03772DSC03773IMG_5414IMG_5415วันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2556 โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2556 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตอำเภอหนองสองห้องให้กับเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ CUP หนองสองห้อง  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย

1.ตัวแทนผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) ที่ขึ้นทะเบียนในเขตอำเภอหนองสองห้อง จำนวน 11 ตำบล หน่วยละ 3 คน รวม 33 คน

2.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองสองห้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน งานผู้ป่วยนอก งานห้องคลอด ผู้ป่วยใน คลินิกเฉพาะโรค และศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง รวม 11 คน

3.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย จาก รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 1 คน รวม 13 คน

4.เจ้าหน้าที่กู้ภัยหนองสองห้องการกุศล จำนวน 3 คน

     องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัยอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2556 และได้เลือกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมครั้งนี้

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

โครงการเตรียมความพร้อมรับสาธารณภัย ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2556

DSC01785DSC01792IMG_5375IMG_5355วันที่ 18-25 มีนาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดออกดำเนินการตามโครงการเวทีประชาคม  ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนระดับชุมชน ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ,  ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

          2. เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในแผนพัฒนาสามปี

          3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

          4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          5. เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.

          6. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคม

         7. เพื่อจัดทำแผนระดับชุมชน

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

เพลงประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ฟังเพลงคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านกอก หมู่ที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านชาด หมู่ที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ศาลาประชาคม ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. บ้านนายก อบต. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 13.00-16.00 น.ณ อาคารประชุม อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 13.00-16.00 น.ณ ศาลาประชาคม  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556

1234วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านรายละเอียดคลิก 

บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและการเตรียมการเข้าสู่ AEC (ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเชี่ยน) คลิกรายละเอียด

บรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

บรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2555-2556 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน