โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2556

DSC01785DSC01792IMG_5375IMG_5355วันที่ 18-25 มีนาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดออกดำเนินการตามโครงการเวทีประชาคม  ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนระดับชุมชน ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ,  ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

          1. เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่

          2. เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาประกอบการพิจารณาในแผนพัฒนาสามปี

          3. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

          4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          5. เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.

          6. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคม

         7. เพื่อจัดทำแผนระดับชุมชน

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

กำหนดการออกประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

เพลงประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ฟังเพลงคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านกอก หมู่ที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านชาด หมู่ที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ศาลาประชาคม ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น. บ้านนายก อบต. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 13.00-16.00 น.ณ อาคารประชุม อบต.โนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ศาลาวัด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลากลางบ้าน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปี 2556 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2556  เวลา 13.00-16.00 น.ณ ศาลาประชาคม  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556

1234วันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ.2556 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ได้เข้าร่วมอบรม โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการบริหารงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมี นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด อ่านรายละเอียดคลิก 

บรรยายสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นและการเตรียมการเข้าสู่ AEC (ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเชี่ยน) คลิกรายละเอียด

บรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือ นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

บรรยายสรุปปัญหา อุปสรรค จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2555-2556 นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารของ อปท. ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2556

123เกียรติบัตรวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556 อำเภอหนองสองห้อง โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) หนองสองห้อง ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันสตรีสากล ปี 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง เพื่อเป็นการรวมพลังขององค์กรสตรี  แสดงถึงความสามัคคี และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนขององค์กรสตรี อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานขององค์กรสตรีแก่สาธารณชน โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ โดยมี ท่าน ส.ส.ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช เป็นประธานในพิธี  ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ และ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ชมภาพคลิก 

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลืปคลิกดาวน์โหลด 1   

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

โครงการรวมพลังสตรีสองห้อง ปกป้องลูกหลานร่วมต่อต้านยาเสพติด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2556

1234วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2556 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้น ณ ศาลาวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4,7,8,9,11 จำนวน 120 คน ใช้งบประมาณ 23,900 บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์ดังนี้.-

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพและแก้ปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเอง

2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจเฝ้าระวังโรคและสร้างเสริมสุขภาพ

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

4. เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยอนามัยดีวิถีไทย ประจำปี 2556 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

1234วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งเป็นระเบียบวาระของจังหวัดขอนแก่น ที่จะให้ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด  ตลอดจนการเฝ้าระวัง ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ  การงาน  การศึกษา  และไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำอีก

          ผู้เข้าประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญบ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การติดตามผลการดำเนินงาน”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ

56DSC01242DSC01245วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  สำนักงานประมงอำเภอหนองสองห้อง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมด้านประมง  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก ในเขตตำบลโนนธาตุ ทุกหมู่บ้านและตำบลบลข้างเคียง จำนวน 50 คน โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการส่งเสริมด้านประมงในเขตตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การทำบุญไถ่ชีวิตโคในวันมาฆบูชา

1234วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 คุณศุภชัย-คุณศิริกานต์ (แหม่ม)  สุนทรผดุงศิลป์  พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆ  ได้ทำบุญไถ่ชีวิตโคเนื่องในวันมาฆบูชา  โดยได้ไถ่ชีวิตโค  จำนวน 1 ตัว  ราคา 31,500 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  มอบให้กับ คุณดวงพร  ชำนาญดี  บ้านเลขที่ 16 บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 

       องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอยกย่องในคุณงามความดี ที่ท่านพร้อมครอบครัว และเพื่อนๆ  ได้ทำในครั้งนี้  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  ดลบันดาลให้ท่านที่กล่าวมาแล้วพร้อมครอบครัว  ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม”

IMG_4740IMG_4723IMG_4731IMG_4743ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 12.00-15.45 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา  เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงาน คืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนแสดงผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในระดับพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม  เพื่อให้สังคมได้รับรู้และสร้างกระแสการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยในงานกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมบนเวที

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” คลิกดาวน์โหลด 1 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” คลิกดาวน์โหลด 2 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” file mp3

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

เทปบันทึกภาพ…การจัดงาน “มหกรรมท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ณ อาคารชาเลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมเมืองทองธานี คลิกดาวน์โหลด 

การจัดงานมหกรรม”ท้องถิ่นไทยสร้างวิถี คืนคนดีสู่สังคม” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

การร่วมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

P1110755P1110789IMG_4226IMG_4244วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ศพส.ต.โนนธาตุ) นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็น”ระเบียบวาระจังหวัด” ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าว อำนวยความสะดวกโดยจัดหารถพาหนะ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 99 คน ฯพณฯ ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด(1) mp3 (28 มกราคม 2556) 

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”  ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

นโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

ยาเสพติด 1220 x 100วันที่ 28 มกราคม พ.ศ2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ศพส.ต.โนนธาตุ) จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยจะนำมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 99 คน

กำหนดการประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

รูปผังบริเวณจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิกรายละเอียด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำตำบลในการนำมวลชนไปร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิกรายละเอียด

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม ตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 โดยมีข้อสรุปดังนี้.-

1.ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

2.การจัดเตรียมมวลชนร่วมประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

3.ให้ทุกหมู่บ้าน x-ray ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4.การตั้ง wall room เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอหนองสองห้อง อย่างเป็นทางการ

การประชุม ศพส.อ.หนองสองห้องตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” mp3

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการ โดยได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดตั้งภายในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1-11 และจะได้ดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

นโยบาย”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิก   http://www.kknontat.com/?page_id=5769
การประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิก http://www.kknontat.com/?p=10747

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน