พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55)

อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายสุชัย  บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอหนองสองห้อง และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ผู้มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระมหาจักรีบรมราชวงศ์” ได้พร้อมใจกันก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราช บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่งได้ทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีพิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้นประดิษฐาน และประกอบพิธีบวงสรวง ในวันเสาร์ที่ 5 เดือน 5 ปี 55 (5 พฤษภาคม 2555) ซึ่งตรงกับ “วันฉัตรมงคล” โดยมี นายทรงพล จำปาพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เดินทางมาเป็นประธานในการประกอบพิธี มีบุคคลสำคัญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้องเข้าร่วมพิธี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55)ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/2 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/3

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1/4 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11 

พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (5-5-55) ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล  คือ วันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ คือ พระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้วจึงได้เสด็จนิวัติในประเทศไทย และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เหล่าพสกนิกรชาวไทย ได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันฉัตรมงคลรำลึก ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี  และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 2-5 ปี  ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 36 คน  มีเด็กนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 6 คน ดังนี้

1.เด็กหญิงจิรภัทร   บุญเหลือ

2.เด็กหญิงฐิตาภา   เสนน้ำเที่ยง

3.เด็กหญิงธมนวรรณ   เลิศภักดี

4.เด็กชายบุรัสกร   ชำนาญดี

5.เด็กหญิงวราภรณ์    พาลี

6.เด็กหญิงสุพรรษา    รับศิลป์

กำหนดการพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

คำกล่าวรายงาน-ประธานในพิธี คลิกรายละเอียด 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2554 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดจัดงาน ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนทั่วไป เยาวชน ข้าราชการและลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1-11 ประมาณ 700 คน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

     สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ถือว่า ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีความสำคัญควรค่าแก่การยกย่องให้เกียรติ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อครอบครัวและสังคม เป็นผู้ที่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมาเป็นเวลานาน โดยจะมีการจัดกิจกรรมทางศาสนา การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมการแสดงความสามารถของผู้สูงอายุและรดน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

2) เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบไป

3) เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน

4) เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ

5) เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประเพณีสงกรานต์ฯ ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1  

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2  

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด  

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านชาด หมู่ที่ 10 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 การแสดงของผู้สูงอายุ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การแสดงของผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1-11 ชมคลิปทั้งหมด คลิกดาวน์โหลด

ร่วมส่งเสด็จฯสู่สวรรคาลัย

                                                 <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>

6 เมษายน…วันจักรี

วันจักรี สำคัญอย่างไร

วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศ์จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ดำรงราชอาณาจักรสยามประเทศ

ประวัติวันจักรี (Chakri day)

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็น กษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทย มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. ๒๔๑๖ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปของพระเจ้าอยู่หัวทั้ง ๔ พระองค์ (ร.๑ – ร.๔) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อๆ มา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมสักการะ โดยเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายที่หลายครั้ง เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และ พระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นั้น โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง ๔ ( ร.๑ – ร.๔ ) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ ๕ พระชนกนาถ พระที่นั่งองค์นี้ รัชกาลที่ ๖ โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง ๕ รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ ๖ เมษายนปีนั้น และต่อมา โปรดฯ ให้เรียกวันที่ ๖ เมษายนว่าเป็นวันจักรี”  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

การอบรมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ประจำปีงบประมาณ 2555

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6  ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยโรคจิต ให้แก่แกนนำชุมชนผู้มีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาผู้ป่วยโรคจิต  หมู่ที่ 1-11 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีวิทยากรจากวัดห้วยพรหม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา คือ พระครูประโชติสังฆกิจ เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว/ เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม พระปลัดมานับ ปภสฺสโร เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคีเขต 1 เจ้าอาวาสวัดกลางวังน้ำเขียวและคณะ นายวรพจน์ พนาปวุฒิกุล นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 6 รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น (ขนาดไฟล์ 1.91 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

เจ้าฟ้านักปราชญ์

                                              <<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก>>>

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555

ด้วย ศูนย์ อปพร.กลาง ได้กำหนดให้ วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น”วัน อปพร”และให้ศูนย์ อปพร.จังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ภายในเขตพื้นที่จังหวัด พร้อมส่งสำเนาสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ อปพร.ในสังกัดทราบ และศูนย์ อปพร.อำเภอหนองสองห้อง ได้แจ้งให้ ศูนย์ อปพร.ของท้องถิ่น จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ซึ่งศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ ศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คำกล่าวนำปฏิญาณเนื่องใน“วัน อปพร.’’วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 คลิกรายละเอียด 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 (ขนาดไฟล์ 3.68 MB) เพลงมารฺ์ช อปพร.คลิก 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 (ขนาดไฟล์ 444 KB) เนื้อร้องเพลงมาร์ช อปพร. 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การจัดกิจกรรมเนื่องใน”วัน อปพร.”ประจำปี 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

เว็บไซต์ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง คลิกดาวน์โหลด 

การแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ประจำปี 2555

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ประจำปี 2555 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เยาวชนมั่วสุม หรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น”วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือ โดยมีกีฬาที่จะทำการแข่งขัน จำนวน 5 ประเภท คือ เปตอง, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน การจัดการการแข่งขันประสบความสำเร็จด้วยดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะครู-อาจารย์ จากโรงเรียนภายในตำบลทั้ง 6 โรงเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 70/2555 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล ประจำปี 2555 คลิกรายละเอียด 

การแข่งขันกีฬาในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การแข่งขันกีฬาในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

การแข่งขันกีฬาในระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน