การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

20191205_09380120191205_09333820191205_09341020191205_09183620191205_09203020191205_09540820191205_08431920191205_08422420191205_09540820191205_08505720191205_08431920191205_095841วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ  ดอกไม้สีเหลือง  และธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานตลอดต้นเดือน ธันวาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562

ช่วงเช้า

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 06.00 น. -ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 06.30 น. -พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

เวลา 07.00 น. -นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามที่จัดพิธี ฯลฯ

2.พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 09.00 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ

หนองสองห้อง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.30 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ถวายพานพุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ (1 พานพุ่ม)

เวลา 10.00 น.  -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธีและเข้าประจำจุด ถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

-ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

-ประธานในพิธีนำเหล่าข้าราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ถวายบังคม เสร็จพิธี

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 466/2562  เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งได้แจ้งแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้มีประกาศกำหนดให้จังหวัดขอนแก่น  เป็นจังหวัดที่ทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปโฉนดที่ดิน  และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ  RTK GNSS Network  ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  ประจำปีงบประมาณ 2563  จึงขอประชาสัมพันธ์วันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562  ถึง  1 กรกฏาคม 2563  เพื่อออกโฉนดที่ดินให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/4244  ลงวันที่  15 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก 0020.4/24915  ลงวันที่ 27 กันยายน 2562  เรื่อง  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกค้างการเดินสำรวจ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เรื่อง  กำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตโฉนดที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

20191128_11571220191128_11515620191128_13303120191128_15072420191128_15351420191128_16105020191128_16251620191128_152138วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และนางรำ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ซึ่งจังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562  ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรักความสามัคคี การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกำิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การฝึกซ้อมใหญ่

-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงฉลอง 222 ปี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

12467891110141226112019_๑๙๑๑๒๗_02193122019_๑๙๑๒๐๓_00093122019_๑๙๑๒๐๓_00153122019_๑๙๑๒๐๓_00313122019_๑๙๑๒๐๓_0033วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร พน้กงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกันจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5)  ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลูกต้นไม้ในพื้นที่แต่ละหน่วยงาน  พื้นที่สาธารณะ  และจัดทำเสวียนจากไม่ไผ่ (อ่านว่า สะ-เหวียน) รอบโคนต้นไม้  ลดการเผาใบไม้  เศษวัชพืช  ทำให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เร่งดำเนินการตามนโยบาย  การดำเนินการในครั้งนี้  ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันจาก  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 750 บาท  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2,300 บาท รวมทั้งสิ้น  3,050 บาท  (สามพันห้าสิบบาทถ้วน)  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สืบเนื่องจาก  นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งฝุ่น (PM 2.5)  เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ  กระแสเลือด  และแทรกซึมเข้าสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย  เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง  ในช่วงที่ผ่านมา  จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่

ที่ผ่านมา วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง มีการมอบนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะ “การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้” เสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละอองชมภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/4095  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ดาวน์โหลดเอกสาร

การซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี ประจำปี 2562

20191121_17170820191121_16334920191121_16350220191121_17151420191121_16361620191121_163914(0)20191121_16523920191121_17141620191121_17050720191121_17012220191121_16551520191121_17191720191121_17061720191121_16452720191121_16450320191121_164527วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ ความศรัทธา ความรักความสามัคคี การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว บ้านเมือง รวมทั้งมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทย เผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  โดยแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล  ประสานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกำิจกรรมรำบวงสรวง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เชิญชวนฝึกซ้อมใหญ่

-วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 222 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวงฉลอง 222 ปี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5)

222324252627ด้วย นายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  ประจำปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางอากาศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งฝุ่น (PM 2.5)  เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ  กระแสเลือด  และแทรกซึมเข้าสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย  เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง  ในช่วงที่ผ่านมา  จังหวัดขอนแก่น ได้ประสบปัญหามลพิษทางอากาศในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง มีการมอบนโยบายที่สำคัญ โดยเฉพาะ การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ (ดังภาพตัวอย่างด้านบน) เสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง

อำเภอหนองสองห้อง ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ปลูกต้นไม้ในพื้นที่แต่ละหน่วยงาน  พื้นที่สาธารณะ  และจัดทำเสวียนจากไม่ไผ่ (อ่านว่า สะ-เหวียน) รอบโคนต้นไม้  ลดการเผาใบไม้  เศษวัชพืช  ทำให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้เร่งดำเนินการตามนโยบายต่อไป

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/4095  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  เรื่อง  การจัดทำเสวียนไม้ไผ่ลดปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) คลิกดาวน์โหลด

การลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

20191119_10225119112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000219112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000119112019 _1_๑๙๑๑๑๙_000519112019 _1_๑๙๑๑๑๙_001219112019 _1_๑๙๑๑๑๙_002020191119_10163820191119_10171220191119_10351320191119_10194520191119_10225120191119_10314820191119_10080419112019 _1_๑๙๑๑๑๙_002019112019 _1_๑๙๑๑๑๙_0011บันทึกความร่วมมือ-อบต.โนนธาตุ-เรื่อง-เสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทางถนน12วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองคฺการบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์การเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

ด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยประกาศให้ปี 2554-2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนปี 2554-2563  มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 และ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายมานพ  ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อบจ.) และ นายวิชัช ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบต.) พร้อมด้วยนายเชษฐา  โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการประชุม

นายนิพนธ์ฯ กล่าวตอนหนึ่งว่า ได้เชิญ 3 องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขับขี่ปลอดภัย หรือ ตำบลขับขี่ปลอดภัย  โดยเล็งเห็นว่า หลักการระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีปี 2554 กำหนดให้มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด  อำเภอ และท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบ มีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นฝ่ายเลขานุการเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ได้เร่งรัดนโยบายนี้เป็นการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ให้มีการจัดระเบียบการจราจรในแต่ละเขตพื้นที่  เพราะยอดผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของไทยสูงกว่า 22,000 รายต่อปี จึงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัยและความสูญเสียของพี่น้องประชาชน  จึงขอให้ อปท. ทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบาย “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ไปด้วยกัน เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตบนท้องถนน  รักษาทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินอื่นๆ การทำให้อุบัติเหตุลดลง หรือไม่เกิดขึ้นเลย จำเป็นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย และการบังคับใช้กฎหมายจราจร หรือการลดจุดเสี่ยงบนท้องถนน อาทิ  เพิ่มสัญญาณไฟจราจร ความสว่างบนท้องถนน ซ่อมแซมถนนชำรุด หรือลดจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ  เพราะการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในท้องถิ่น และมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อปท.ต้องช่วยกันปิดจุดเสี่ยงบนท้องถนน  พร้อมการรณรงค์ “เมาไม่ขับ” ทั้งประเทศ ชูแคมเปญ “เมาไม่ขับ เพราะคนที่บ้านยังรออยู่” ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันเพื่อหยุดยั้งการสูญเสียบนท้องถนน  ตั้งเป้าลดยอดการสูญเสียให้น้อยลง  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ระดมความคิดเห็นหามาตรการร่วมกันทั้ง 4 ภาค ซึ่งได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ระดมความคิดเห็นในส่วนของภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่น  รวมถึงฟังความเห็นจากองค์กรภาคี ทั้งในส่วนของท้องถิ่น  กรมทางหลวง และตำรวจจราจร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่พร้อมกันทั้งประเทศต่อไป

อำเภอหนองสองห้อง จึงได้ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการพล จัดทำตามนโยบายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ตำบลขับขี่ปลอดภัย และได้หารือกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และเห็นชอบตามนโยบายแล้วนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายแห่งรัฐว่าด้วย ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยการส่งเสริมให้มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่ง จึงได้เกิดการ “ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ ร่วมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน” ขึ้นในวันนี้ (วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น2 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น) รายละเอียดในเอกสารบันทึกความร่วมมือฯ ทั้งสองฝ่ายได้ให้ความตกลงและถือปฏิบัติต่อกันดังนี้

ข้อ 1 ภายใต้ข้อตกลงแห่งบันทึกความร่วมมือนี้ หน่วยงานที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายบันทึกนี้ต่างตกลงให้ความร่วมมือกันเพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ในหน่วยงานต้องมีการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขึ้นภายในองค์กร และ มีการบังคับใช้ให้ทุกคนภายในองค์กรได้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อ 2 ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทาง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กำหนดและยินยอมให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนของบริษัทกลางฯ สามารถเข้าตรวจสอบถึงมาตรการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงานตลอดจนยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการเป็นข้อยุติ

บันทึกความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลเป็นสำคัญ ไม่มีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีนายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการลงนาม และหน่วยงานร่วมลงนามเป็นสักขีพยานประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาพล / สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

หนังสือ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่ กคร./ขก 073/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการลงนาม (MOU) ร่วมเสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน คลิกดาวน์โหลด

บันทึกความร่วมมือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง เสริมสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 464/2562 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและการรักษาวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลการใช้รถส่วนตัว-ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.โนนธาตุ44556677องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  จึงขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องได้โปรดอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์กับทางราชการ  เช่น  ข้อมูลสำเนาโฉนดที่ดิน  สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และแบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง  หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้าง  โดยพนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล จะเริ่มออกสำรวจตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนถึง 16.30 น. ในการออกสำรวจครั้งนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นจากท่าน  จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องทราบโดยทั่วกัน  หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โทรศัพท์ 0-4345-6200-2 ในวันและเวลาราชการ

ส่งแบบรายงานประกาศผู้เสียภาษี บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

การออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตอำเภอหนองสองห้อง

20191112_16552220191112_13381655520191112_15061520191112_11130120191112_12363020191112_10503120191112_09234340050ดอนดู่_๑๙๑๑๑๓_005830022200357743ดงเค็ง_๑๙๑๑๑๔_00151วังหิน_๑๙๑๑๑๗_0012215112019_๑๙๑๑๑๗_00313ดอนดั่ง_๑๙๑๑๑๗_00364ดอนดั่ง_๑๙๑๑๑๗_0049ตามคำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 190/2562 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  และกองทุนระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (LTC : Long Term Care)  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2562 (รายละเอียดคำสั่งโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ได้กำหนดแผนการออกติดตามผลการดำเนินงาน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC : Long Term Care ในเขตอำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 สถานที่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองสองห้อง  สำหรับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ รับการตรวจประเมิน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 13.30-16.30 น.

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินผลและเยี่ยมเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการออกตรวจเยี่ยม

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.หนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.โนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC (1) ประเมิน LTC (2)

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.หนองเม็ก

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.ดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.คึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.หนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.คึมชาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.หนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.ดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.00-14.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

-เวลา 15.00-16.30 น. สถานที่ อบต.ตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.ดงเค็ง

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

-เวลา 08.30-10.00 น. สถานที่ อบต.วังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 10.30-12.00 น. สถานที่ อบต.สำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

-เวลา 13.30-16.30 น. สถานที่ อบต.ดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลดประเมิน LTC

รับประทานอาหารกลางวันที่ อบต.สำโรง

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

410536191187112141513เสวียนไม้ไผ่วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา  09.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก  นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับส่วนราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ  มีความคล่องตัว ต่อเนื่อง สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  มีผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบาย ประกอบด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี  นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  กล่าวต้อนรับ

การมอบนโยบายที่สำคัญ

1.สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุล (Podul) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.การรณรงค์ให้งดการเผาขยะ วัสดุเหลือใช้ ตอซังข้าว การเผาไร่อ้อย เพราะจะทำให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขโดยการทำเสวียนไม้ไผ่เพื่อรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ (ดังภาพด้านบน)

3.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

5.การปลูกังให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ทุกหน่วยงานเอาใจใส่ เมื่อประชาชนแจ้งหรือส่งเรื่องมายังหน่วยงาน ถ้าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รีบแก้ไข  หากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขอให้รับเรื่องไว้และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/4100 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการมอบนโยบาย อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บรรยายสรุป อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

คำกล่าวรายงานการต้อนรับ นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ของนายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลด

การรับมอบนโยบายจาก นายวรทัศน์  ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน