โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

11211105234วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดแผนทำชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึงจำเป็นต้องอาศัยเวทีประชาคมในการรวบรวมโครงการ / กิจกรรม ที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่  บูรณาการการจัดทำแผนชุมชนสู่การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนระดับชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยคำนึงถึง  การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเชียน(Asean Comunity), รัฐบาล, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, Thailand 4.0, ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกัน  และการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสองห้อง, การปกครองระดับท้องที่(กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน), รพ.สต.ตำบลโนนธาตุ ,โรงเรียนในเขตตำบลโนนธาตุ, สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง, สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้องและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล  ความมีประสิทธิภาพ,  ความคุ้มค่าในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปืดโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรับฟังความคิดเห็น, ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2.เพื่อนำโครงการ/กิจกรรมจากเวทีประชาคมมาจัดทำแผนชุมชนและประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.เพื่อประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ และภารกิจของ อบต.

6.เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมที่ได้จากเวทีประชาคมในปีที่ผ่านมา

7.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

8.เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ ตลอดจนปัญหายาเสพติดในชุมชน

9.ถ่ายทอดความรู้และร่วมประกาศให้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

10.ป้องกันและติดตามปัญหาสุขอนามัยและโรคติดต่อในชุมชน

11.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีพร้อมรับภาษีนอกสถานที่

12.ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแยกก่อนทิ้ง การใช้น้ำอย่างประหยัด การรักษาแม่น้ำคู่ครอง การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และประชาคมเพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายคัดแยกขยะจากครัวเรือน การจัดการขยะอินทรีย์

โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

121138751391046วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย ข้าราชการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมดังนี้.-

1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

2.พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม-อบต.โนนธาตุ826333467123512121236วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีพระวิทยากรคือ  พระมหาสมปอง  ตาลปตฺโต  และ พระครูปริยัติสารวิมล  รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน  ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร  เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น และเพื่อให้เกิดความความค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

4.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 58 คน และประชาชนทั่วไป

กำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์นะครับ ท่านใดประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง line : nontat sd. หรือติดต่อ สิบเอกเกรียงศ้กดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ (ผู้ประสานงาน) โทร.08-6396-9947 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการมา ณ โอกาสนี้

บัญชีรายชื่อผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลและแจ้งความประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน (ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562) รวม 31 โรงทาน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

1.ธนาคารออมสิน สาขาหนองสองห้อง สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับโครงการ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

2.ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองพล สนับสนุนน้ำดื่มสำหรับโครงการ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

1524678910111212วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณของกองทุนฯ จำนวน 20,000 บาท โดยมี ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้ารับการอบรม และ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เอกสารประกอบการอบรมแนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

Power point โรคติดต่อที่พบได้บ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 23 พฤษภาคม 2562 คลืกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562

12345678วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  และ นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดขอนแก่น ได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผลการสัมฤทธิ์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการและเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่นได้นำเอาประสบการณ์และบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการ (Best Practice) เข้ามานำเสนอหรือจัดแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ความสำคัญ และสั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำภายในพื้นที่  ทั้งนี้ หลังจากชาวบ้านต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ  นับตั้งแต่เดือนมีนาคม  ที่ผ่านมาจากปัญหาภัยแล้ง ส่งผลทำให้น้ำในลำห้วยแห้งขอด  และแหล่งน้ำสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ใช้สำหรับการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอ  จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการขนน้ำดิบจากแหล่งอื่น นำไปส่งขึ้นหอถังประปาหมู่บ้าน  แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  และต้องบรรทุกน้ำไปส่งรายครัวเรือนกรณีที่มีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมในชุมชน  หรือส่งถังน้ำกลางหมู่บ้าน  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

1234วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 คันรถ (6,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

1234วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 คันรถ (18,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

1234วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 3 คันรถ (18,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

160022600336004460005วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 1 คันรถ (6,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

1234วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

3214วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

1234วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  จำนวน 2 คันรถ (12,000 ลิตร) โดยนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน มีประชาชนที่ขาดแคลนน้ำได้รับความเดือดร้อน 82 ครัวเรือน 306 คน

การแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ำ บ้านกอก หมู่ที่ 1 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โนนธาตุวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีพระวิทยากรคือ  พระมหาสมปอง  ตาลปตฺโต  และ พระครูปริยัติสารวิมล  รองเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม  โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างเท่าทัน  ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ  สร้างจิตสำนึกรักองค์กร  ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม  มีคุณธรรม  สามารถนำหลักของพระพุทธศาสนา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  การขาดระเบียบวินัย ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร  เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น และเพื่อให้เกิดความความค่า เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

3.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รู้จักการทำงานเป็นทีม  เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร

4.เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 57 คน และประชาชนในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์นะครับ ท่านใดประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง line : nontat sd. หรือติดต่อ สิบเอกเกรียงศ้กดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ (ผู้ประสานงาน) โทร.08-6396-9947

บัญชีรายชื่อผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลและแจ้งความประสงค์ที่จะตั้งโรงทาน (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2562) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

20190511_0927441152019 #1_๑๙๐๕๑๑_00011152019 #1_๑๙๐๕๑๑_0004S__63569951234ด้วยพระเดชพระคุณ พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  อดีตเจ้าอาวาสวัดชลธาร, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  อายุ 91 ปี  71 พรรษา ได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 คณะสงฆ์อำเภอหนองสองห้อง พร้อมด้วย ชาวตำบลโนนธาตุ  คณะศิษยานุศิษย์และผู้ที่ให้การเคารพเลื่อมใสศรัทธาในหลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร) จึงได้กำหนดจัดงานพระราชทานเพลิงศพขึ้น ในวันที่ 11-13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ เมรุชั่วคราววัดชลธาร บ้านโนนแต้  ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดกำหนดการ คลิกดาวน์โหลด

หลวงปู่พระครูวิโรจน์ ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  ฉายา ยโสธโร  ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง  เจ้าอาวาสวัดชลธาร  บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ถึงแก่มรณะภาพด้วยโรคปอดติดเชื้ดในกระแสเลือด  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  และได้มีการแต่งตั้งให้  พระครูชลธารธรรมานุกูล  ฉายา  จก.กวโร  ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลธาร  ให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้รักษาการแทน   เจ้าอาวาสวัดชลธาร  ตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561  เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลวงปู่พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ

หนังสือเจ้าคณะอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0928.1/9 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิโรจน์ธรรมคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

งานพระราชทานเพลิงศพพระครูวิโรจน์ธรรมคุณ อบต.โนนธาตุ 12 พฤษภาคม 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561  รายละเอียด หน้าที่ 25 ลำดับที่ 39-40 จำนวน 2 โครงการ  และได้ทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการตามโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ใช้ความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และร่วมตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับจ้างเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียดหนังสือแจ้งการจัดสรร คลิกดาวน์โหลด

20190116_09085520190116_12134020190116_09095020190116_12135320190506_143646(0)20190506_152522(0)20190506_15255420190506_15405520190506_154243(1)20190506_15425320190506_15522820190506_155740(0)S__16941095S__16941089S__16941092S__169410971.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 3/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง  มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 13,260 ตารางเมตร ราคากลางในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น 9,007,390.34 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,909,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 6,250,405.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง

ช่วงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 0.770 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ช่วงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1.440 กม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

 

123420190430_13412320190501_10584120190501_10592620190501_11235920190501_1057321557450409366155745041645915574504262232.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 โดยซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  ยาว 2,050 กม.  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,207,688.48 บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,039,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา 5,013,435.00 บาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพลก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ตาราง ปปช.01) คลิกดาวน์โหลด

ราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2562 คลิกดาวน์โหลด

แบบกิจกรรมบำรุงพิเศษงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง PARA ASPHALTIC CONCRETE คลิกดาวน์โหลด

ผลการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 อ่านรายละเอียด ผู้เสนอราคาต่ำสุด คลิกดาวน์โหลด 1ด คลิกดาวน์โหลด 2

การทดสอบผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

15678423วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข/แมวในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้  จำนวน 1,253 ตัว โดยใช้งบประมาณตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 36,000 บาท  โดยจ่ายเป็นค่าวัคซีน  เข็มฉีดยา  กระบอกฉีดยา  แอลกอฮอล์  สำลี  กระติกน้ำ  ถุงมือ  และค่าดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น และค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 4,000 บาท อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

แผนการฉีดวัคซีน1

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1.นายอัมพร   สายทอง   สัตวแพทย์ชำนาญงาน

2.นายสมภาร   หันหลุด   เจ้าพนักงานสัตวบาล

3.นายธีรยฤทธิ์   มาดเลิง   ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

4.นายจันทรา   ภูมิลี    ผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์

5.นายชาญชัย   ชิตรัตน์   พนักงานด้านโรคในสัตว์ปีก

6.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนธาตุ

7.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โนนธาตุ

8.นายสมพงศ์   สุจิตร   พนักงานขับรถยนต์  อบต.โนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน