โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน

1234วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางลำใย  ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางสวาสดิ์  ฉัตรพูนกุล  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และ  นางสาวฐิตาพร  อินทรปพงศ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาณี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม

1.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2542

3.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผู้สูงอายุ ฉบับ 3

5.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ อปท. พ.ศ .2553

6.-ทำคู่มือการทำงาน และบรรยาย 61

7.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559-2p

8.ระเบียบเบี้ยความพิการ ฉบับ 3-1p

9.ประกาศสถานสงเคราะห์ ฉบับที่ 1-4p

10.ประกาศ ก.พม.คนพิการ ฉ 9-1p

11.หนังสือ10 มีนาคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ-5p

12.หนังสือที่ มท 0891.3-ว 2500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553-3p

13.หนังสือ มท 0891.3-ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินตามระเบียบ มท.-2p

14.หนังสือ ว 4160 ลว 24 พ.ย.57 ตอบข้อหารือ ประกันตนบำนาญชราภาพ ประกันสังคม-7p 15.หนังสือ ตอบข้อหารือ บำเหน็จรายเดือน 23 กันยายน 54-3p

16.หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-2p

17.ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัตตานี-2p

19.หารือจ้างเหมาบริการจังหวัดนครสวรรค์ปี 52-7p

20.แนวทางการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

21.ใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 10 ตค 60-5p

22.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ลงวันที่ 25 เมษายน 2561-2p 23.การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 57-2p

24.การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)-3p

25.ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทะเบียนราษฎร 18 พ.ย.58-3p

26.การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-9p

27.-แนวทางการทำงาน-2563 เอกสารประกอบการบรรยายเบี้ยยังชีพ-อ.ชัชวาลย์

การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

166147171912119102120181214_082835181920512344วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  อำเภอหนองสองห้อง ได้จัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี  นายอาคม  ปัญญาแก้ว  สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง กล่าวรายงาน และ นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  ขอขอบคุณ แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสาขา เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้อำเภอจัดทำโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 11-24 ธันวาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้เลือกพื้นที่ในการออกหน่วยครั้งนี้  ณ บ้านโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดยใช้สถานที่บริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นสถานที่ให้บริการประชาชน  ซึ่งมีกิจกรรมให้บริการแบบผสมผสาน  ได้แก่  การแพทย์พื้นฐาน  ทันตกรรม  ตรวจวัดสายตา  สุขภาพจิต  การแนะนำฝึกอาชีพ  เช่น  การทำเกษตรอินทรีย์  การเลี้ยงสัตว์  การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  โดยผู้มีจิตอาสาด้านสาธารณสุข  ได้แก่  แพทย์  เภสัชกร  พยาบาล  นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกสาขา ออกให้บริการ

องค์การบริหารส่วนตพบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และตำบลใกล้เคียงมารับบริการ  ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1032/ว 808 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการ”เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวผ่อดีดี (PODD) : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”

12345678วันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-16.30 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  และ จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ”เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวผ่อดีดี : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย” ณ ห้องประชุมชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4  โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซต์  ถ.เจริญกรุง ซ.70  แขวงวัดพระยาไกร  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร

โครงการผ่อดีดี (PODD) ได้สร้างและติดตั้ง “ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวของชุมชน” ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดขอนแก่น (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ)  และเครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา  ในพื้นที่ 300 ตำบล  28 จังหวัด  รวมระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาจนเกิดผลเป็นรูปธรรม  สามารถตรวจจับโรคระบาด/สาธารณภัย  ที่อาจกระทบสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว (Early Detection)  อปท.สามารถจัดการตอบสนองขั้นต้น ในการระงับเหตุด้วยตนเองอย่างได้ผลและรวดเร็ว (Rapid Response) สามารถป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าสูงยิ่ง โดยเฉพาะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทิศทางของสุขภาวะองค์รวม ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอัตโนมัติ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นสาธารณประโยชน์ เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

เอกสารการประชุมวิชาการ”เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวผ่อดีดี (PODD) : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย” คลิกดาวน์โหลด

การประชุมวิชาการ”เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดืยวผ่อดีดี (PODD) : ผลสำเร็จ ความท้าทาย และบทบาทของภาคีเครือข่าย”ชมคลิปทั้งหมดคลิก

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ4วันรัฐธรรมนูญ11วันรัฐธรรมนูญ11วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน (https://th.wikipedia.org/wiki/)

รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” จากนั้น ราชอาณาจักรไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้

 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
 2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม
 3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489
 4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2490 รัฐธรรมนูญตุ่มแดง หรือ รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492
 6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495
 7. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2502
 8. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2511
 9. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515
 10. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2519
 12. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2520
 13. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521
 14. ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2534
 15. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
 16. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
 17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549
 18. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 19. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
 20. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) 7 ธันวาคม 2561

วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลคนไทยตื่นรู้สู้โกงวันต่อต้านคอรัปชัน 2561(1)วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ3วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ2วันต่อต้านคอรัปชัน อบต.โนนธาตุ5วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ  นางเพญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น  ณ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ในโอกาสวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินผลโครงการจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(9) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(9) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 102(4)(5)(6)(7) พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

กำหนดตำแหน่งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น 7 ธันวาคม 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

124567891011128วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งอำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนประดับพระบรมฮายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ขึ้นประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา ประดับพานพุ่มดอกไม้สีเหลือง ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน รวมทั้งประดับตกแต่งไฟ  ดอกไม้สีเหลือง  และธงชาติไทยบริเวณอาคารสำนักงานตลอดต้นเดือน ธันวาคม 2561

กำหนดการจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ช่วงเช้า

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 0ุ6.00 น.    -ผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 0ุ6.00 น.    -พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี

เวลา 0ุ6.00 น.    -นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี เดินทางถึงสนามที่จัดพิธี ฯลฯ

2.พิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 09.00 น.  -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในอำเภอ

หนองสองห้อง เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.15 น.    -ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ถวายพานพุ่มดอกไม้

ประดิษฐ์ (1 พานพุ่ม) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 239/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุม

12345678วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562  ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมแคแสด  อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น)

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 4481 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ประจำปี 2561

11112222220181128_12302620181128_16145420181128_16103420181128_16131420181128_15562420181128_155417(0)20181128_15293220181128_15165620181128_16145420181128_15375220181128_15555620181128_161552วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าหน้าที่ี่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนางรำ จำนวน 31 คน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ  ความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนางรำทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181126_14542620181126_134227222220181126_143518วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมตามโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

2.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

3.เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกของชุมชนได้ร่วมกันจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดกติกา หรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

แนวทางการดำเนินงานโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

การประชุมขับเคลื่อนโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561

20181121_15310020181121_153216 20181121_15451820181121_154723วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าหน้าที่ี่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนางรำ จำนวน 31 คน จะเข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังการแสดงความเคารพสักการะ  ความศรัทธา  ความรักความสามัคคี  การสร้างภาพลักษณ์ของคนขอนแก่นที่จะหล่อหลอมให้เกิดการรักถิ่นฐานบ้านเกิด  เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  ครอบครัว  บ้านเมืองรวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมความเป็นไทยเผยแพร่สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทำการซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ท่านที่สนใจขอเชิญร่วมชมและเป็นกำลังใจให้นางรำในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมซ้อมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง

1234

การรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง 221 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน