โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

123467891011121314151617วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 30.000 บาท  และงบประมาณสมทบจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  จำนวน 3,000 บาท  รวมงบประมาณ  33,000 บาท  การึกอบรมครั้งนี้  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้ายและควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  65 คน  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และประชาชนในหมู้บ้าน/ชุมชน

2.เพื่อรวมพลังผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน  การมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  สร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งต่อไป

3.เพื่อให้ผู้ผ่านการึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในอำนาจหน้าที่  กฎหมาย  สมัครสมานสามัคคี  เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม  เป็นผู้นำที่ดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองดีในสังคม  มีจิตสำนึกในการป้องกันเหตุร้าย  ควบคุมกันเองในหมู่บ้าน/ชุมชน  เป็นการยับยั้งเหตุเบื้องต้น  ลดปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด อบต.โนนธาตุ ปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

2692019_๑๙๐๙๒๖_00012692019_๑๙๐๙๒๖_00112692019_๑๙๐๙๒๖_00052692019_๑๙๐๙๒๖_00022315914174211819202692019_๑๙๐๙๒๖_0012วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  ใช้งบประมาณ  จำนวน 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  ซึ่งทางชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ศึกษาโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเริ่มจะมีอายุยืนยาวมากขึ้น และมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีถือเป็นการก้าวขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพราะตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้นในองค์การบริหารโนนธาตุ และจำนวนผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังและมีปัญหาด้านสุขภาพจิตภาวะซึมเศร้าจากการถูกทอดทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ผู้สูงอายุเหล่านี้จะได้ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกัน การจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวและเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคุยกันถึงปัญหาโรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุ โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ฐานะยากจน และขาดโอกาสจนส่งผลนำไปสู่การทำร้ายตัวเองในที่สุด โรงเรียนผู้สูงอายุจึงทำหน้าที่เหมือนสวนสาธารณะทางอารมณ์ ที่จะเอาความเหงา ความเศร้า ความทุกข์ มาปลดปล่อยและมารับรอยยิ้มจากเพื่อนเช่นเดียวกันและบางครั้งผู้สูงอายุต้องการกำลังใจ ต้องการความอบอุ่นต้องการพูดคุย ทางชมรมผู้สูงอายุฯ จึงได้เห็นฟ้องต้องกันว่าควรที่จะมีสถานีที่ให้ผู้สูงอายุได้พบปะกัน โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณ  นายสวัสดิ์  พรมรินทร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง  พร้อมทีมวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่สนใจทั้ง 11 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจได้รับความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้

3.เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 1- 11  จำนวน 55 คน

คู่มือโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครเข้าเรียนโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์วิทยากรโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 20 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

111129652312345847วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 27,900 บาท  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ประกอบด้วย  ผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมีนายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

องค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบ มาตรา 16 (19)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องที่ด้านการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล  ซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ป่วยด้วยโรคปัจจุบันหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้าถึงสถานพยาบาล  หรือสามารถรับการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพได้อย่างทั่วถึง  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และเพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาศักยภาพครั้งนี้ด้วย โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับขีดความสามารถและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยฯ และ อสม.ให้เข้าใจถึงการช่วยเหลือ  ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน  อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะให้กับผู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ  ได้อย่างถูกวิธีและทันท่วงที

2.เพื่อจัดบริการการแพทย์ก่อนส่งโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

3.เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

4.เพื่อลดความสูญเสียและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกาย และจิตใจ

5.เพื่อให้การลำเลียง ยกและเคลื่อนย้ายผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

6.เพื่อให้การช่วยเหลือขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง เช่น การดูแลทางเดินหายใจ การห้ามเลือด การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

7.เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถติดต่อประสานงาน รวมทั้งร่วมมือกับหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่สูงกว่า เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

12345678910111213141516วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยทำการปลูกต้นดอกคูณ จำนวน 200 ต้น ตามถนนสาย ขก.301-01 (จากสามแยกหนองแวง-เขตรอยต่อตำบลหันโจด) ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้เดิมที่ตายบริเวณรอบหนองแสง หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลโนนธาตุ (กศน.ตำบลโนนธาตุ)

โดยพื้นฐานสังคมชนบทไทยชาวบ้านล้วนอาศัยพึ่งพาป่าเพื่อปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ แหล่งอาหารที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความสำคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว  หรือเรียกได้ว่า ป่าชุมชนเป็น Supper markets ของชาวบ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้พึ่งพาน้ำที่มีต้นธารจากป่าเพื่อการเกษตร  อาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม, มีผลต่อระบบนิเวศน์วิทยาที่สมดุลก่อให้เกิดฝนตกตามฤดูกาล  อีกทั้งป่าชุมชนยังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ประเพณี ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของชุมชนจึงมีมาเนิ่นนานและไม่สามารถแยกจากกันได้

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนธาตุ ได้อนุรักษ์ป่าชุมชน และสงวนพันธุ์ไม้ดั้งเดิมของชุมชนคงไว้ให้รุ่นลูกหลานได้รู้จัก ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้เดิม และปลูกต้นดอกคูณตามนโยบายขอนแก่นเมืองแห่งดอกคูณให้แต่ละท้องถิ่นจัดให้มีถนนดอกคูณอีกทั้ง     เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส “วันแม่แห่งชาติ” อีกทั้งภายใต้กรอบภารกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัด “โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่ม และปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าชุมชน

2.เพื่อปลูกต้นดอกคูณและจัดเป็นถนนสายดอกคูณตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พันธุ์ไม้ดั้งเดิมของชุมชน

4.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในตำบลโนนธาตุรู้จักอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงป่าชุมชน ให้เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป

5.เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้รู้จักร่วมแรง ร่วมใจ  รู้จักเสียสละ รักษาป่าชุมชน สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนทั้งชุมชน

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562

20190911_152829(0)20190911_09453120190911_094643(0)20190911_09420820190911_09535320190911_09560220190911_09561220190911_10001820190911_15213320190911_15164120190911_15200020190911_151629วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก เทศบาลตำบลหนองสองห้อง และ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดู่  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการึกอบรม  มีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ดังนี้

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่างต่างๆ  สามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4

20190905_15030020190905_12065320190905_10455320190905_10142320190905_09232320190905_1206532120190905_16362520190906_0930495520190906_09153020190906_093433วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นายสุพัฒตา  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องศรีจันทร์  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และของจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม คือร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติและร่วมกันรับผลการสัมฤทธิ์  เพื่อบูรณาการและทำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ  และเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่น ได้นำเอาประสบการและบทเรียนในเรื่องการบริหารจัดการ  (Best Practice)  เข้ามานำเสนอหรือจัดแสดงเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในข้อระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point บรรยายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562 โดย อาจารย์ศิริพร  ดิสถาพร วิทยากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 6 กันยายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562

20190809_๑๙๐๙๐๔_0047492019_๑๙๐๙๐๔_0002492019_๑๙๐๙๐๔_0007492019_๑๙๐๙๐๔_000720190809_๑๙๐๙๐๔_003920190809_๑๙๐๙๐๔_004720190809_๑๙๐๙๐๔_005820190809_๑๙๐๙๐๔_007020190809_๑๙๐๙๐๔_0072492019_๑๙๐๙๐๔_001520190809_๑๙๐๙๐๔_0047120190809_๑๙๐๙๐๔_0077555320190809_๑๙๐๙๐๔_007412วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร, บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, พนักงานส่วนตำบล  กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน, คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 80 คน ใช้งบประมาณ จำนวน 25,000 บาท  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ปัจจุบันมีการถ่ายโอนอำนาจการปกครองลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ และมีกฎหมายผังเมืองรวม เป็นผังการพัฒนาด้านกายภาพท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เป็นกรอบการพัฒนาแต่ละท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิตและเป็นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจสังคม กายภาพ และสิ่งแวดล้อมในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวางและจัดทำผังเมืองเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ ประโยชน์ ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่งการสาธารณูปโภคบริการสาธารณะและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างหรือพัฒนาเมืองให้มีหรือทำให้ดีขึ้นซึ่งถูกสุขลักษณะ  ความสะดวกสบายความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิ์ภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมเพื่อดำรงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือเพื่อบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณค่าทางธรรมชาติ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารพื้นที่สำคัญซึ่งจะช่วยในการอนุรักษ์และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นเอกภาพสอดคล้อง ลดความสับสน ซ้ำซ้อน และสิ้นเปลืองงบประมาณ  และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดินถมดิน  ตลอดจนสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ดังนั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เล่งเห็นความสำคัญในการวางผังเมืองของชุมชนจึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมืองและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ ชุมชนและการวางผังเมืองชุมชน การปฏิบัติตาม กฎหมายการควบคุมอาคารพรบ.ขุดดิน ถมดิน เพื่อให้ความรู้ ในการพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ และความสามารถด้านการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางผังเมือง ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิก อบต., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

2.เพื่อให้รู้กฎหมายควบคุมอาคาร การปฏิบัติตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นางสาวทิพวรรณไชยศิริ  นักผังเมืองชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.นายอาร์ม  รัตนโชติ  วิศวกรชำนาญการ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดขอนแก่น

power point พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง

20190902_09433420190902_09413720190902_09342220190902_09352120190902_09394920190902_09402120190902_09430820190902_094731(0)20190902_09543120190902_10350220190902_1042496620190902_10533020190902_11092620190902_11425920190902_1112561234วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-12.00 น. อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คร่าชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ไม่แพ้การป่วยด้วยโรคร้ายแรง อย่างเช่นโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) สถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนน เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ทั่วโลกมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1.35 ล้านคน/ปี เฉลี่ย 3,700 คน/วัน และเป็นสาเหตุอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตเด็กและเยาวชนทั่วโลก โดยครึ่งของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ จักรยาน และคนเดินถนน

สำหรับประเทศไทย องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 32.8 ต่อประชากรแสนคน จำนวน 22,491 คน เฉลี่ยวันละ 60 คน อยู่อันดับที่ 9 ของสมาชิกทั้งหมด การเสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและยังถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง ซึ่งรถซาเล้ง เป็นพาหนะที่นิยมใช้กันมากในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง มีทั้งได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานและต่อเติมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ขึ้นเอง ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ารถจักรยานยนต์ที่นำมาต่อเติมพ่วงข้างมีสภาพเก่า ไม่มี พรบ. และไม่ได้ต่อทะเบียนอย่างต่อเนื่องสำหรับการนำมาใช้ในการสัญจรมีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่า 2 คนขึ้นไป บรรทุกสินค้าทางการเกษตร และจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอำเภอหนองสองห้อง ปี 2560 –ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือรถซาเล้ง ปีละ 1 ราย พบเด็กนักเรียนที่ยังไม่มีใบขับขี่และไม่รู้กฏหมายจราจร และรถซาเล้งเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 10 โดยมีการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 1 ครั้ง บาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย บาดเจ็บสาหัส 1 ราย

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือรถซาเล้ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการ รถจักรยานยนต์ พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภvหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขึ้น

วัตถุประสงค์ โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง(รถซาเล้ง)

2.เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

3.เพื่อให้ผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายจราจร และสามารถขับขี่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

4.เพื่อลดจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ของผู้ขับขี่หรือผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง)

กลุ่มเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จำนวน  152  คัน โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

วิทยากรการฝึกอบรม

1.ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.นางสุภา  ทักสูงเนิน  หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองสองห้อง

3.ผู้แทนจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด (ศูนย์บริการพล)

3.1 นายวิฑูรย์  ศรีจำปา  ผู้จัดการสาขาฯ  โทร. 06-1823-6742

3.2 นางสาววาสนา  สงมา  เจ้าหน้าที่สาขาฯ   09-3056-9750

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น

20190830_09482780452820190830_10123980451920190830_120048Scan11Scan2220190830_120230วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง (ชั้น 3) โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญ

1.บรรยายหัวข้อแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน

2.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

3.การเสวนาเรื่อง “ทิศทางการจัดการน้ำบาดาลแบบ รัฐ-ท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้าน้ำของประชาชนและความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำบาดาล”อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 2197 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว 1971 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

2345671213891011วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายบุญมา บุญเหลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ที่ปรึกษาศูนย์ฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ รับการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)

กรรมการติดตามการดำเนินงาน

1.นายชัชวาลย์  พิมพ์ดี  เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามความรุนแรงภายในครอบครัว  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

2.นายประกอบ  พิสสาพิมพ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดขอนแก่น

หนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0004/ว 20015  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง ติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เป็นศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) ระดับพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน