การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/2563 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

708342708338708336708337708343708339708340708341วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ครั้งที่ 4/2563) ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1.การดำเนินการป้องกันกรณีการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

2.สรุปข้อมูลผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เดินทางเข้าสู่หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอหนองสองห้องจากระบบ Thai QM กรมการปกครอง

3.การประชาสัมพันธ์สำหรับสัญญาณถ่ายทอดสดแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของรัฐบาล

4.แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการตั้งจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จังหวัดขอนแก่น

ใบยินยอมปฏิบัติตัว ให้ผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย โควิด 19 ถูกแยกกัก หรือกักกัน ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เกาะติด COVID - 19 ขอนแก่น90908241_1332918506892044_443094454325215232_o90617821_1332719520245276_6599588992608370688_o90099522_1332918473558714_6754068804352868352_n90075392_1333354570181771_7105262305847279616_o90037956_1332850743565487_5006914058671095808_o90066628_1332850803565481_8364798453657632768_o90016817_1332850766898818_2380742407017725952_o90022982_1332850820232146_7131465308614688768_o
ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (1)ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลโนนธาตุ (2)4 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 บ้านสำราญ หมู่ที่ 44 ข้อต้องรู้ ป้องกันโรคโควิด - 19 อบต.โนนธาตุหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น : COVID – 19 กำจัดยังไง ? กำจัด COVID – 19  

• ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก, 11 มีนาคม 2563) ขอให้ประชาชนและผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคติดต่ออันตรายเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหลักฐานการทำประกันสุขภาพ ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง เมื่อถึงประเทศไทยให้กรอกข้อมูลแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8)  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่องเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ตามเงื่อนไขที่กำหนด และหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ให้กับสายการบินก่อนการเช็คอินที่สนามบินต้นทาง  อ่านเพิ่มเติม

ผู้เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ให้ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  อ่านเพิ่มเติม

1. ผู้เดินทางที่มีไข้ และ มีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทันทีที่ถึงประเทศไทย

2. ผู้เดินทางทุกคนจะได้รับการวัดไข้ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน หากมีอาการป่วยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซักประวัติเพิ่มเติม และให้คำแนะนำ

3. ผู้เดินทางควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อาศัยหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หากไอ จามต้องปิดปากปิดจมูกอย่างถูกวิธี

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

26 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
30 มกราคม 2563 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
30 มกราคม 2563 อำนาจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ที่มา : กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. spot ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20200313_09245235679101112131415161718202221111691889วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 57 คน  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จำนวน 15,000 บาท โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งย่อมาจาก “Coronavirus disease 2019” เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและมีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น มลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบและไข้หวัดใหญ่เป็นจำนวนมาก  จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) และเมอร์ส (MERS)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 – วันที่ 16 กุมภาพันธุ์ 2563 ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ 2 เขตบริหารพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน แต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค ในประเทศไทย ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเฝ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วยนอกและที่บ้าน 11 ราย เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 34 ราย (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 15 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย)

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่านั้น รวมถึงโรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดให้มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ผู้นำหมู่บ้าน  (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมวดที่ 5 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีการดำเนินการจัดทำ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง (ครู ก.)” แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้นำหมู่บ้าน (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) และผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ((อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ

2.เพื่อให้ทีมวิทยากร และทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง

4.เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

power point ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน – คำกล่าวเปิดเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อทีมวิทยากร

1.นางอภิญญา ประเสริฐศิลป์  หัวหน้า กศน.ตำบลโนนธาตุ
2.นายจักรกฤษ นามไธสง  ครูกศน.ตำบลโนนธาตุ
3.นายทวนทอง ปัตถาระกัง  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
4.นายวชิรันกรณ์ นาเขียว  ครูศูนย์การเรียนชุมชน
5.น.ส.สุภาพร รสรินทร์  ครูปวช.

spot !!! การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จัดทำโดย…นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (24 กุมภาพันธ์ 2563)

การขับเคลื่อนอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (28 ก.พ.63)

ข้อสั่งการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2563(28 ก.พ.63)

การเร่งรัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3 มีนาคม2563)

แนวทางการจัดหาพัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนาตามมติ ครม.(4 มีนาคม 2563)

การดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ

114846299822862345678910111213141516วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา 13.10 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุไฟลามทุ่งบริเวณทุ่งนา บ้านชาด-สำราญ  หลังจากได้รับแจ้งเหตุ  ได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  และได้นำรถดับเพลิงออกปฎิบัติหน้าที่ ณ บริเวณจุดที่เกิดเหตุ  พบว่าเพลิงได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง  เนื่องจากมีลมกรรโชกแรง  เจ้าหน้าที่พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ  สกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังที่พักอาศัยและคอกสัตว์ของชาวบ้าน  จนกระทั่งเวลา 14.25 น.เพลิงจึงสงบ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้หยุดเผาในไร่นา  พื้นที่ทางการเกษตร เพราะจะทำให้ดินเสื่อมโทรม  เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สิน และผิดกฎหมายด้วย

ผู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่

1.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายประเสริฐ   เลิศภักดี   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

3.นายสมพงศ์    สุจิตร     พนักงานขับรถ

4.นายศุภฤกษ์   ภิรมกิจ    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

5.นายประเสริฐ   เกียรตินอก    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชาด หมู่ที่ 10

6.นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

7.นายกายสิทธิ์   ปฏิรูปา   ผู้ใหญบ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

8.นายสมลือ   ก่อชัย          กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

9.นางนิตย์    เกียรตินอก    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

10.นายเขียว   เนาวราช     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

11.นายไพฑูรย์    ปีแหล่     บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

12.นายสมพร    พร้าวไธสง    บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

13.นางไพรัตน์    โนนลือชา    กรรมการหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ภาพการดับเพลิงบริเวณทุ่งนา บ้านชาด หมู่ที่ 10 – สำราญ หมู่ที่ 4 ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

หยุดเผา123ScanScan2✅✅เกษตรกรไทย ร่วมใจหยุดเผาในไร่นา

⛔⛔หยุดเผาพร้อมกัน มกราคม – พฤษภาคม 2563

ข้อดีของการหยุดเผา
ไถกลบตอซัง
ใช้ปรับปรุงบำรุงดิน
นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน
ผลิตอาหารสัตว์
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
มีรายได้เพิ่มจากการเพาะเห็ด

ข้อเสีย
ผิดกฎหมาย
ดินเสื่อมโทรม
เกิดฝุ่นละออง หมอกควันและก๊าซพิษ
ทำลายสุขภาพ เป็นอันตรายต่อชีวิต
กระทบการท่องเที่ยว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รับสมัคร กกต.ท้องถิ่นด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562 ข้อ 231 กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง

อาศัยอำนาจตามข้อ 231 ประกอบข้อ 34 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่แต่งตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน  3  คน

2.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

2.1 รับสมัครระหว่างวันที่  3- 7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

2.2 สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

3.การขอรับใบสมัคร   ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.การยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

4.1 ใบสมัคร

4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2  นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา

4.5 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ

4.6 สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

5. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

5.1 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร

(4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

5.2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(1) ติดยาเสพติดให้โทษ

(2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่

(4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

(6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง

(8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี

(9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือน  มกราคม   พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563

123420200127_143851(0)20200127_14450020200127_15145520200127_14541820200127_15071720200127_17494920200127_18061020200128_0922402320200128_09235620200128_092527วันที่ 27-29 มกราคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วม  การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ส่งเสริมการท่องเที่ยวการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์สินค้า  กลุ่ม OTOP  และการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  พนักงาน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ที่ได้ร่วมตกแต่งปราสาทข้าว  รถขบวนแห่  และเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ

444การประกวดข้าวต้มมัดการประกวดไก่พื้นเมืองการประกวดผ้าไหมพื้นเรียบการประกวดส้มตำลีลาการประกวดแหมนมหมู แหนมเนื้อ4441แอโรบิค

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/52  ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1019/40 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 1018/155 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1245วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00-12.00 น. นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าระชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) โดยมีเรื่องที่สำคัญในการประชุม เช่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

เอกสารดาวน์โหลด

01 ระเบียบวาระประชุมปลัด อปท. 22 มกราคม 2563

02 สรุปข้อมูลรายชื่อ อปท.ขก.(225 แห่ง-รายอำเภอ)

03 การแบ่งเขต อบจ.2555

04 ตัวอย่างการเฉลี่ยแบ่งเขตเลือกตั้ง

05 ตัวอย่างการบรรยายแนวเขตเทศบาล กรณียกฐานะ

06 ทำเนียบหมู่บ้าน (2,331 บ้าน-198 ตำบล)

07 โครงสร้าง กม.ท้องถิ่น 2562 (อ้อม)

08 โครงสร้างคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ท้องถิ

09 การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ 2562

10 มท.แจ้ง จ.เตรียมการเลือกตั้ง ส.อบต. ดทส.

11 การทำลายบัตรเลือกตั้ง ส.ถ ผ.ถ

12 เชิญประชุม ลต.ท้องถิ่น (22 มกราคม 2563)

13 นส.สั่งการแบ่งเขต ท้องถิ่น 2563

14 แนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

15 เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

16 เตรียมการเลือกตั้งโคกโพธิ์ไชย

17 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอชุมแพ

18 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอเปือยน้อย

19 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอพระยืน

20 เตรียมการเลือกตั้งอำเภอหนองเรือ

21 น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-รวม

ตาราง ข้อมูล อปท.ขก.225 แห่ง

น.แนวทางการสรรหา กกต.อปท.-ปลัด อบต

แบบพิมพ์เลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ. ผ.ถ.)

การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (3 มกราคม 2563)

พรบ.การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2562

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ปี 2562

ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2562

ระเบียบวาระการประชุมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ QR Code Link

สรุปสาระสำคัญระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้ง

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2563  ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิด

ด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ เพื่อจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพสืบไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้ปกครองนักเรียน  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีระเบียบวินัย  เคารพกติกาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาร่างกายและจิตใจ  ให้รู้จักการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  และลักณะนิสัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

4.เพื่อส่งสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการแข่งขันกีฬา  วิ่งเก็บลูกบอลสี  วิ่งผลัด  วิ่งทางตรง  ยืนกระโดดไกล  เตะบอลเข้าประตู  ครอบครัวหรรษา

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคล ห้างร้าน และหน่วยงาน  สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ ของรางวัล ต่างๆ  ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี  รู้หน้าที่พลเมืองไทย” 

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจําปีพุทธศักราช 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิด โครงการวันเด็กแห่งชาติและกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ 11 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การมอบนโยบายและกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

123456782456วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบนโยบายและกล่าวอวยพร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ให้กับ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นโยบายที่สำคัญ

1.ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อฟัน่าอุปสรรคต่างๆ ให้ได้ ขอให้นำแต่สิ่งดีๆ มาใช้ในปี 2563  สำหรับสิ่งที่ไม่ดีขอให้ทิ้งไปกับปีเก่า

2.ปัญหาในที่ทำงานอย่านำกลับไปรวมกับที่บ้าน เพราะจะทำให้ครอบครัวไม่มีความสุข  ค่อยๆ แก้ไขปัญหาที่มีด้วยความมีสติ

3.ขอให้ทุกคนมีความประหยัด  มัธยัสถ์  เพื่อต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

4.ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน