โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563

12345678910111213141516วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 20,000 บาท

แม้ว่าปัจจุบัน การอุปโภคบริโภคจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคของประชากรในเขตตำบลโนนธาตุที่เน้นความสะดวกสะบาย บริโภคอาหารนอกบ้าน อาหารตามสั่ง ประกอบกับสินค้าต่างๆ ที่มีบรรจุภัณฑ์หลายชั้น หลายห่อ ร้านค้าต่างๆ ก็เน้นรูปลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยการห่อหุ้มหรือบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดใจลูกค้า ส่งผลให้มีขยะจากบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมากขึ้น ขณะเดียวกัน บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ห่อหุ้มทั้งหลาย มักจะเป็นวัสดุที่ผลิตจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก แต่การดำเนินการตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในหลายปีที่ผ่านมาทำให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะ ตลอดจนมีวิธีการและแนวทางในการสร้างมูลค่าจากขยะจนเก็บทุกหมู่บ้าน  ในตำบลโนนธาตุ มีกองทุนขยะเพื่อเป็นงบดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน ประชาชนในตำบลโนนธาตุ คัดแยกและกำจัดขยะได้เกือบ ร้อยละ 100  ทั้งขยะรีไซเคิล  ขยะอันตราย  ขยะอินทรีย์ ฯลฯ แต่ขยะบางชนิด เช่น กระดาษ และขยะที่ย่อยสลายยาก มีมูลค่าต่ำหรือไม่มีมูลค่า หากได้ได้นำมาแปรรูปหรือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์อาจสร้างมูลค่าก่อนขายหรือนำไปใช้ได้  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากขยะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประชาสัมพันธ์สื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง โดย สำนักงาน กกต.ขอนแก่น

123ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น  ได้จัดทำโครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมการสื่อสารกับเครือข่ายเอกชน  ประชชาชนและพรรคการเมืองอย่างสร้างสรรค์  กิจกรรมย่อยสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่พร้อมใจไปเลือกตั้ง ที่มีเนื้อหารณรงค์ให้ความรู้และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ไปใช้สิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์สื่อการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น  และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิปวีดีโอรู้ทันเลือกตั้งกับ กกต.

ตอน ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งระวังต้องโทษ

ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

สปอร์ตวิทยุรอบรู้เลือกตั้งกับ กกต.ขอนแก่น

1.ตอน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

2.ตอน ร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

3.ตอน การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

4.ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

ภาพอินโฟกราฟิกสาระความรู้เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

1. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง2. จิตสำนึกพลเมือง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง3. รู้เท่าทันกฎหมายเลือกตั้ง

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โนนธาตุ อบต.ดอนดั่ง อบต.หนองเม็ก ประจำปี 2563

1234567891011121314151617181920วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 180 คน

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)  การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident  Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน  50 คน

2.เจ้าหน้าที่ฯ/ผู้สังเกตการณ์  จำนวน  10  คน

สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

ฝึกอบรม ในห้วงระหว่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563   รวม 3 วัน ณ  ที่ทำการอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ จำนวน  86,320 บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/591 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยภายในงานท่านจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย  การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช  คลินิกปศุสัตว์  คลินิกประมง  คลินิกชลประทาน  คลินิกสหกรณ์  คลินิกบัญชี  คลินิกกฎหมาย  คลินิกข้าว  คลินิกหม่อนไหม  และคลินิกอื่น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงสินค้าด้วนเครื่องจักรกลการเกษตรจากภาคเอกชน  การออกร้านจำหน่ายสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนของอำเภอหนองสองห้อง  และสินค้าเกษตรต่าง อีกมากมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1009/2214 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

1234765469404702547031วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แลพเป็นพลังของแผ่นดิน โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2495 ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

การศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด แคว้นซัสเซกส์ และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์ แคว้นซอมเมอร์เซท สหราชอาณาจักร หลังจากนั้น ทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย หลังจากทรงสำเร็จการศึกษาได้เสด็จฯ นิวัติประเทศไทย ทรงศึกษาต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2515 ขณะนั้นทรงเจริญพระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ที่ชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พ.ศ.2467

ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ อาณาประชาราษฎร์ ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมิได้ย่อท้อ

ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์ และทรงปฏิบัติส่วนพระองค์ ทั้งในด้านความมั่นคง ของประเทศ ด้านสังคมสงเคราะห์ การศาสนา การศึกษาและวัฒนธรรม การแพทย์และสาธารณสุข การทหาร การบิน การต่างประเทศ ฯลฯ เพื่อ ความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่บ้านเมืองและ ประชาชนคนไทยทั้งปวง

ดั่งพระราชดำรัสในพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณในการพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ในการสถาปนาขึ้นเป็น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”ความว่า“ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้ด้วยชีวิต จะจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและ โดยความเสียสละเพื่อความเจริญสงบสุขและ ความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศไทย จนตราบ เท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่”

ทรงรับขึ้นทรงราชย์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 19.16 น. ปวงชนชาวไทยทั้งผอง ต่างปลาบปลื้มเป็นล้นพ้น เมื่อสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้อง UPPER MAIN CR.M (ห้อง วปร.) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ แทนพระองค์ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญพระรัชทายาทเสด็จ ขึ้นทรงราชย์เป็น รัชกาลที่ 10

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติ แห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและ กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้า ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎ มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ทั้งปวง”

การทุ่มเทพระวรกายปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ โดยมิทรงว่างเว้นของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สะท้อนถึงพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกร  สมดั่งพระราช ปณิธานที่ทรงมีพระราชประสงค์ สืบสาน รักษาต่อยอด สมเด็จพระบรมชนกนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ที่มา : https://www.025798899.com/news/1904

ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

อบต.โนนธาตุศูนย์เด็กโนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้องว่า  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 8/2563 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย  สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจในระยะผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดในรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  จึงขอประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้  และสร้างความเข้าใจในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)  ตามมาตรการป้องกันโรคดังนี้

1.ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย  หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหะสถาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด

2.รักษาสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  เจล  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อย ๆ

3.หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

4.ถือหลักการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร  หลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

5.ทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการหรือกิจกรรม ดดยการเช็คทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

6.ใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อไปยังสถานที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง  จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน  อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติ/ประกาศกระทรวงสาธารณสุข/ประกาศจังหวัดขอนแก่น

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 1 พ.ศ.2558

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรค ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 1-14

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 1)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 4)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 5)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 6)

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 7)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 8)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 9)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 10)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 11)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 12)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น มาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 (ฉบับที่ 13)

ประกาศจังหวัดขอนแก่นมาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 (ฉบับที่ 14)

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

แจ้งดับไฟฟ้าในเขต อบต.โนนธาตุแจ้งดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน 17 มิถุนายน 2563 (11)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  จะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายชำรุด บริเวณบ้านหนองเม็ก  ตำบลหนองเม็ก  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน  เป็นเหตุให้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ดังนี้

reddown | Neo Hair Lotion

    “ดับไฟใน วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563  ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.” 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย  หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายประแสไฟฟ้าให้ทันที อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

15 มิถุนายน ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกหยุดระบาดเริ่มที่ตัวเรา

15 มิถุนายน ร่วมรณรงค์หยุดไข้เลือดออก1eug2rwvr7vosogc44นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 15 มิถุนายน ยึดคำขวัญ หยุดไข้เลือดออก:เริ่มต้นที่ตัวเราป้องกันไข้เลือดออกระบาดในปีนี้ เผยสถิติมีผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย 16,924 ราย เสียชีวิต 11 ราย กลุ่มเด็กอายุ 5-14 ปี  มีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยง ประชาชนร่วมใจตัดวงจรลูกน้ำยุงลาย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้มีข้อตกลงร่วมกันที่กำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่พบโรคไข้เลือดออก โดยจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับปี 2020 นี้ เว้นปีประเทศเจ้าภาพเนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ใช้แนวคิดเดิมของปีที่ผ่านมา “End Dengue: Starts with me”  หรือ “หยุดไข้เลือดออก: เริ่มต้นที่ตัวเรา” และให้จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละประเทศเพราะมีปัญหาที่แตกต่างกัน

จากข้อมูลการระบาดขององค์การอนามัยโลก Dengue Situation Update Number 594 (21 May 2020) พบว่า การระบาดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกตะวันตก ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเพียงประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีรายงานจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วร้อยละ 5.6 และร้อยละ 23 ตามลำดับ ขณะที่ประเทศจีนมีรายงานจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 65 สำหรับประเทศไทย จากรายงานสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 16,924 ราย (อัตราป่วย 25.53 ต่อแสนประชากร) มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,539 ราย น้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน มียอดผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 11 ราย

ในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด (3-30 พฤษภาคม 2563) พบจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 10 อันดับแรก ดังนี้ ชัยภูมิ ขอนแก่น แม่ฮ่องสอน ระยอง บึงกาฬ เลย มหาสารคาม จันทบุรี ร้อยเอ็ด และเชียงราย ตามลำดับ พิจารณาพบว่ากระจายทั่วทุกภูมิภาค กลุ่มเสี่ยงของผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังเป็นเด็กนักเรียนอายุ 5 – 14 ปี โดยมีภาวะอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย ส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตจะเกิดจากการมีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วนหรือภาวะน้ำหนักเกิน รวมทั้งการได้รับยา Ibuprofen/ยาฉีดแก้ปวด นอกจากนี้ ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในปี 2563 พบว่า มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงในทุกสถานที่ ทั้งชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน

“แม้ว่าจะมีการป้องกันไข้เลือดออกด้วยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกแต่ราคาอาจยังสูงอยู่ วิธีการง่ายๆทุกคนช่วย ป้องกันไม่ให้ตัวเองถูกยุงกัด ดูแลความสะอาดรอบบ้านทั้งการจัดบ้านให้โปร่งโล่งเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังทุก 7 วัน ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ หรือใช้สารเคมีกำจัดลูกน้ำ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” นายอนุทิน กล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่าไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อซึ่งระบาดในเขตร้อนที่เกิดจากเชื้อไวรัสอีกชนิดหนึ่งชื่อว่า เด็งกี่ มี 4 สายพันธุ์ แต่ละปีมีการระบาดของแต่ละสายพันธุ์แตกต่างกันทำให้เมื่อผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อไปแล้วและได้เชื้อสายพันธุ์อื่นอาจเกิดอาการรุนแรงได้ โดยทั่วไปอาการจะเริ่มจากมีไข้สูงและอาจสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และมีผื่นแดงลักษณะคล้ายผื่นของโรคหัด และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงจะทำให้มีเลือดออกง่าย มีเกล็ดเลือดต่ำ และมีการรั่วของพลาสมาหรือรุนแรงมากขึ้น เป็นกลุ่มอาการไข้เลือดออกช็อกซึ่งมีความดันโลหิตต่ำอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ที่มา : จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ

วันที่ประกาศข่าว : 14 มิถุนายน 2563 เวลา 16:02 น.https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/144084/

การประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

12345678วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ในการนี้ นายสมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1767  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563  เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

ยุงลายการป้องกันโรคไข้เลือดออกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า  กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 24 มีนาคม 2563 พบผู้ป่วยสะสม จำนวน 7,134 ราย  ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 4 ราย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องจากปลายปี 2562 โดยผู้ป่วยจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือน เมษายน และสูงสุดในเดือน กรกฎาคม รวมทั้งจากการสำรวจลูกน้ำยุงลาย พบว่า ในชุมชนและสถานที่สำคัญที่มีการรวมตัวของประชาชน ได้แก่  สถานศึกษา  ศาสนสถาน  โรงพยาบาล  สถานที่ราชการ  โรงงาน  เป็นต้น ยังมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายอื่นๆ  ไม่ให้มีการระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้.-

1.เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อม และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่

2.ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเกี่ยวกับความรู้และอาการสำคุญของผู้ป่วยไข้เลือดออก

3.พิจารณาจัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ภาชนะเก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด หรือเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

spot การป้องกันโรคไข้เลือดออก อบต.โนนธาตุ

นายก อบต.โนนธาตุ ขอบคุณที่ช่วยป้องกัน Covid-19

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน