คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

11223344reddown | Neo Hair Lotionองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู้มือในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมีขึ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จึงส่งคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทั้งนี้ สามารถสำเนาคู่มือปฏิบัติงานดังกล่าว โดย SCAN QR Code จากหน้าปกคู่มือแต่ละเล่ม เพื่อแจกจ่ายเพิ่มเติมได้ อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือบทบาทหน้าที่ของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือปฏิบัติงานผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร

คลิปเสียงประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น

1.ตอน พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

2.ตอน ร่วมกันป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง

3.ตอน การเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่น

4.ตอน ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1รัชกาลที่-52อบต.โนนธาตุreddown | Neo Hair Lotionวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 อำเภอหนองสองห้อง ได้ทำการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ (ในรัชกาลที่ 6ได้มีการเปลี่ยนแปลงพระนามเจ้านายฝ่ายในตามราชประเพณีนิยมเป็น สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี) ได้รับพระราชทานนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร ซึ่งคำว่า “จุฬาลงกรณ์” นั้นแปลว่า เครื่องประดับผม อันหมายถึง “พระเกี้ยว” ที่มีรูปเป็นส่วนยอดของพระมหามงกุฎหรือยอดชฎา

พระองค์ทรงมีพระขนิษฐาและพระอนุชารวม 3  พระองค์ ได้แก่

  • – สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
  • – สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
  • – สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช

พระองค์ทรงได้รับการศึกษา เบื้องต้นในสำนักพระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา ทรงศึกษาภาษาเขมรจากหลวงราชาภิรมย์ ทรงศึกษาการยิงปืนไฟจากพระยาอภัยเพลิงศร วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2404 สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ และเมื่อ พ.ศ. 2409 พระองค์ทรงผนวชตามราชประเพณี ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ภายหลังจากการทรงผนวช พระองค์ได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ เมื่อปี พ.ศ. 2410 โดยทรงกำกับราชการกรมมหาดเล็ก กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมทหารบกวังหน้า

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงเสด็จออกทอดพระเนตรสุริยุปราคา โดยก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะสวรรคตนั้น ได้มีพระราชหัตถเลขาไว้ว่า “พระราชดำริทรงเห็นว่า เจ้านายซึ่งจะสืบพระราชวงศ์ต่อไปภายหน้า พระเจ้าน้องยาเธอก็ได้ พระเจ้าลูกยาเธอก็ได้ พระเจ้าหลานเธอก็ได้ ให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ปรึกษากันจงพร้อม สุดแล้วแต่จะเห็นดีพร้อมกันเถิด ท่านผู้ใดมีปรีชาควรจะรักษาแผ่นดินได้ก็ให้เลือกดูตามสมควร” ดังนั้น

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเสด็จสวรรคต จึงได้มีการประชุมปรึกษาเรื่องการถวายสิริราชสมบัติแด่พระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ใหม่ ซึ่งในที่ประชุมนั้นประกอบด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระสงฆ์ โดยพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศร์วัชรินทร์ ได้เสนอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถ พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นพระเจ้า แผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมนั้นมีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ดังนั้น พระองค์จึงได้รับการทูลเชิญให้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระราชบิดา โดยในขณะนั้น ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/38432.html

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

reddown | Neo Hair Lotionด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 (เด็กเกิดก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561)

1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำ  ให้เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3.วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในวัน เวลาราชการ

3.2 กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ในวัน เวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

4.วันมอบตัว ผู้ที่ได้รับเข้าเรียน ให้มอบตัวในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 น. ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

5.กำหนดการเปิดเรียน  เปิดเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

กำหนดเวลาเรียน

– เปิดเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์

– เวลาเข้าเรียน 08.00 น. – เวลาเลิกเรียน 15.00 น.

6.อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

7.เครื่องใช้สำหรับเด็ก

7.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ สบู่ หวี แป้ง ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู

ผ้ากันเปื้อน  ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้

8.อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้ 2 เวลา ดังนี้

– เวลา 10.00 น. อาหารเสริม (นม)

– เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน

9.การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

9.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้สำหรับรับตัวนักเรียน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.2 การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองจะต้องไม่นำเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับเวลา 15.00 น. และไม่ช้ากว่า 17.00 น. ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ โดยไม่มีผู้ดูแล เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

9.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์

9.4 ห้ามนักเรียนนำเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

9.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2563

นายสันต์    กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

-ใบสมัครนักเรียน ศพด.อบต.โนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12342310982351748reddown | Neo Hair Lotionวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐม รามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
ราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งเป็นพระอัยยิกา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระราชมารดาที่ประเสริฐสุด โดยทรงอภิบาลอบรมพระราชธิดาและพระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์ ด้วยพระองค์เองอย่างดีเยี่ยมทั้งด้านพระราชจริยวัตร การศึกษา การอบรมขัดเกลาพระกิริยาอัธยาศัย ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในกิจการทุกเรื่องจนพระมหากษัตริย์ทั้ง 2 พระองค์ ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของพสกนิกรชาวไทย

พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติตลอดพระชนม์ชีพ สร้างคุณูปการแผ่ไพศาลต่อแผ่นดินไทย ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในระหว่างเสด็จฯเยือน มิตรประเทศ อีกทั้งทรงแบ่งเบาพระราชภาระด้วยการดูแลเอาใจใส่ออกเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎรในชนบทอย่างต่อเนื่อง ทรงสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งอำเภอหนองสิงห้อง ได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ (2)  

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

11198345267121113151416วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563  อำเภอหนองสองห้อง  มีกำหนดจัดการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้แจ้งให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมทำบุญตักบาตร  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป

2.พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

3.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

การแต่งกาย 

กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พิธีวางพวงมาลา/ถวายบังคมและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณ

– ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก

– ข้าราชการทหาร/ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก พร้อมกระบึ่ ถุงมือ

– องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา : เครื่องแบบของหน่วยงาน

– ประชาชน : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

พวงมาลา

– พวงมาลาถวายราชสักการะให้ใช้พวงมาลาดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง พร้อมชื่อหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕

ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565(3)ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓- เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของทุกปีจะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุที่มีอายุครบ ๖๐   ปีบริบูรณ์  ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ที่มีอายุครบ  ๖๐  ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  นับจนถึงวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๕  (เกิดก่อนวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๐๕  ) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

๒. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม  ๒๕๖๓-พฤศจิกายน ๒๕๖๓   ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ   โดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้

๑.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

1ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00012ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00023ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_00034ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง_0004ด้วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๑/๑๒) ตามประกาศ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๑๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน อ่านรายละเอียดประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร 

ประกาศกำหนดค่าใช้จ่าย

การอบรมโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

326789111453344วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการอบรมตามโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563  รุ่นที่ 2  ณ  ห้องศรีจันทร์ 1  โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

การจัดอบรมวิทยากรอำเภอตามโครงการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ปี 2563 (15 กันยายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2

คู่มือการฝึกอบรมวิทยากรจังหวัดและวิทยากรอำเภอ ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบพิมพ์สำหรับ กปน.ใช้ในการอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบลงทะเบียนโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 รุ่น 2 (23 กันยายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563

1.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00012.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ1_00023.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_00014.ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ อบต.โนนธาตุ2_0002วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจาก สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนของประชาชน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน และการขาดความรู้ในเรื่องกฎระเบียบวินัยจราจร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎจราจร เทคนิคในการขับขี่รถอย่างปลอดภัยและมรรยาทในการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการดูแลรักษารถในเบื้องต้น อันจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ของประชาชนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง จึงได้จัด“โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563” ขึ้น

วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร  เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน รู้จักตระหนักถึงผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ  อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ใช้รถใช้ถนน

เป้าหมาย  ประชาชน นักเรียน-นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลโนนธาตุ  หมู่ที่ 1-11 จำนวน 100 คน

วิธีดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

(1) เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

(2) ประชุมวางแผนดำเนินการตามโครงการ

(3) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านผู้นำหมู่บ้านและเสียงตามสาย

(4)  ดำเนินการตามโครงการ

– ประสาน สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง เพื่อร่วมดำเนินโครงการและ พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ

– ประสานวิทยากรจาก แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล และ เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ฝ่ายงานอุบัติเหตุทางจราจร(นายไพศาล  พลสำโรง) กระทรวงคมนาคม

– อบรมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร รวมถึงการมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนนผล/ความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

– พัฒนา/ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ณ ที่ทำการ อบต.โนนธาตุ แล้ว ประกาศให้ประชาชนทราบ

(5) ติดตามและประเมินผล

(6) สรุปผลการดำเนินการ

(7) รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ  วันพฤหัสบดีที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

สถานที่ดำเนินการ  อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง    จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ  จำนวน  20,000.- บาท จากแผนงาน รักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ประเภทค่าใช้สอย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในอบรมให้ความรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

(1) ค่าวิทยากรชุด  7 ชั่วโมง                                           เป็นเงิน   4,200.- บาท

(2) ค่าอาหารเที่ยงและอาหารว่าง 2 มื้อ                        เป็นเงิน    10,000.-บาท

(3) ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ สาธิต สื่อความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ   เป็นเงิน       3,200.-บาท

(4) ค่าเอกสารฝึกอบรม 100 ชุด                                    เป็นเงิน      2,000.-บาท

(5) ค่าป้ายโครงการ จำนวน 2 แผ่น                               เป็นเงิน          600.-บาท

วิธีการประเมินผล  สำรวจความพึงพอใจโครงการฯโดยใช้แบบประเมินโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างสอบถาม จำนวน  100  คน  จากจำนวนประชากรในเขตตำบลโนนธาตุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยจราจร

(2) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้เทคนิคการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

(3) ประชาชน นักเรียน นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

(4) ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รู้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการซ่อมบำรุงยานพาหนะ

(5) อุบัติเหตุในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุลดลง

(6) ประชาชนนักเรียน  นักศึกษา  มีจำนวนการประสบเหตุ  เนื่องจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงจากปีที่ผ่านมา  อ่านรายละเอียดโครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร

แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ด.ต.เสรี  เทียบภา   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

2.ด.ต.พิชิต  พรมนอก   ผบ.หมู่ (ป.) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

3.นายไพศาล พลสำโรง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สปพ.ขอนแก่นเขต 3 ชมคลิปทั้งหมดคลิก ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-อบต.โนนธาตุ-2-อัตรา21111reddown | Neo Hair Lotionประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ผลการคัดเลือกเอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติตามหนังสือ  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 19879 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลโนนธาตุ

(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

2.ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทางอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น

(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น

(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3. ตำแหน่งรับสมัคร

(1) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

4. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้

(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครและคัดเลือกฯ สามารถขอใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน  2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-6200-3

5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ

(2) สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน                  จำนวน  1  ฉบับ

(3) รูปถ่าย 1 นิ้ว                                             จำนวน  1  รูป

***หมายเหตุ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง วันที่ กำกับด้วยตนเอง

5.2 เงื่อนไขในการสมัคร

5.2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ตามแผนการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละประมาณ 50 คน

5.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม

ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตามประกาศฯ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์ www.kknontat.com

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

8. กำหนดการสอบคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ www.kknontat.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่reddown | Neo Hair Lotion

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

แบบประเมินบุคคลลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (18 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 กรกฎาคม 2563)

การกำหนดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (13 ตุลาคม 2562)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน