ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

123พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงด้วย ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นวันออกพรรษา ซึ่งในช่วงนี้ถึงวันออกพรรษา ในพื้นที่จะมีการขายพลุ ประทัด และเล่นดอกไม้เพลิง ซึ่งการละเล่นดังกล่าว อาจเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ  และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนได้  จากสถิติที่ผ่านมา  จะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ  อันเกิดจากการเล่นพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงเป็นประจำทุกปี  สาเหตุเกิดจากการดัดแปลงเพื่อให้เกิดเสียงดัง  มีการระเบิดที่รุนแรง  ถ้าเล่นในที่ชุมชน  จะทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ  หรือทำให้เกิดประกายไฟลุกลามบ้านเรือนได้  และ นายชุมพิชญ์  เดชะรัตน์  นายอำเภอหนองสองห้อง  ได้มอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 ห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต และที่ผ่านมา ไม่เคยอนุญาตให้จำหน่ายพลุ  ประทัด ดอกไม้เพลิง แต่อย่างใด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ  ประทัด  ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตุ คลิกดาวน์โหลด

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

76)53วันที่ 11,12,17,18 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ทำการฉีดน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ถนนสาย ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด (เดิมสาย 207-บ้านสำราญ) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการแก้ไขปัญหาแล้ว และจะดำเนินการต่อไปหากมีการแจ้งเข้ามาเพิ่มเติม ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้  ขอความอนุเคราะห์รดน้ำบนถนนบ้านหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

1234วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดโดยใช้หินคลุกสภาพเดิมเป็นหลุมกว้าง ไม้สามารถใช้ยางมะตอยได้ สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9-บ้านโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา และสายหน้าโรงเรียนบ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

4123วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 และสายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2คลิกดาวน์โหลด 3

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ กองช่าง, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ได้มอบค่าอาหารกลางวัน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายชื่อของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ร่วมดำเนินการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1368ด้วย ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนองประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงดำเนินการดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเสียหายมาก ช่วง สามแยกหนองแวงทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ – บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 โดยทำการเกรดเกลี่ยเรียบ ระยะทางประมาณ 200 เมตร  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  ขอขอบคุณ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ได้มอบเงินจำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เป็นค่าดำเนินการในครั้งนี้  ถนนลาดยางสาย บ้านหนองสองห้อง – บ้านกุดหอยกาบ อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (อบจ.ขอนแก่น) ซึ่งได้ประสานให้มาทำการซอมแซมแล้ว ผ่าน ส.จ.ศิริชัย  ฉัตรชัยพลรัตน์ (ส.จ.เม้ง) ได้รับแจ้งว่าจะมีงบประมาณมาดำเนินการให้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการที่จะดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1231 (1)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 25 ลำดับที่ 39-40

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

231269739111612520180719_104322ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ปัจจุบันได้ทำการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรียบร้อยแล้ว  จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  5,7,8,9,10,11  และจะได้ดำเนินการจัดตั้ง ในหมู่บ้านที่เหลือ คือ หมู่ที่  1,2,3,4,6 ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

ประกาศจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

การดำเนินการรับซื้อขยะ

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 รับซื้อช่วงวันที่ 1-4 ของทุกสองเดือน (เดือนเว้นเดือน)

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 รับซื้อช่วงวันที่ 5-9 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 รับซื้อช่วงวันที่ 10-14 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 รับซื้อช่วงวันที่ 15-19 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านชาด หมู่ที่ 10 รับซื้อช่วงวันที่ 20-24 ของทุกเดือน

-กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 รับซื้อช่วงวันที่ 25-31 ของทุกเดือน

เอกสารการดำเนินงานของกองทุน

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน“RECYCLE  BANK”กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

รูปภาพ441รัชกาลที่ 9รัชกาลที่ 1020180919_10215220180919_092035120180919_12234420180919_1222311598117720180919_09533520180919_10261320180919_093446(0)20180919_095027(0)20180919_10212720180919_093008วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งจัดโดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น  มลฑลทหารบกที่ 23  ตำรวจภูธรภาค 4  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไปตามชุมชนต่างๆ  อย่างทั่วถึง

2.เพื่อเสริมสร้างความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า

3.เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

4.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนดำรงอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข

5.เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชนชาติไทยคงความเป็นไทอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมภาพชุดทำดีเพื่อพ่อ คลิกดาวน์โหลด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

โครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อมูลโดย ปลัด อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

20180918_09202120180918_09193720180918_09202420180918_09213520180918_09401920180918_09272620180918_083625(0)20180918_09153920180918_09252020180918_09393620180918_09172620180918_091603วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  โดย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้จัดอบรม โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ และ โรงเรียนบ้านสำราญ  จำนวน 86 คน  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.ทพ.หญิงธนัญญา   พูนภักดี

2.ทพ.หญิงนิภาเพ็ญ   แก่นพุฒ

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

power point โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 อบรมเด็กไทยฟันดี

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

1351212jpgวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี  โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางการประเมินออกเป็น ดังนี้

แนวทางการประเมิน

1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน โดย อปท.ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการลดพลังาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะใช้ผลการรายงานในระบบของเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2561

2.ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในประเด็นข้อ (2)-(10) ตามแบบรายงานที่กำหนด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ     ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายจุฬา  มูลเทพ     ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3.ส.อ.เกรียงศักดิ์   สุทำมา     นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ      นายช่างโยธา

5.จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนวัช    เพ็ชรวิเศษ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3465 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 393/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (การควบคุมคุณภาพงานทางและวัสดุ) ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ

123456789101112วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะเป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ จังหวัดขอนแก่น ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ  โดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง  และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารของ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น  ขอบขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11) ค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะ กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน “RECYCLE  BANK” กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11  ชมคลิปทั้งหมดคลิก

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

1234568101180012112วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2)  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จำนวน 100 คน  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอนแก่น สาขาพล

ปัจจุบันมีแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  อันได้แก่ภัยทางธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์  ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งของรัฐ  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)เพื่อให้มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น   สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐได้อย่างทันท่วงที  มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด   อันจะทำให้สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น  จึงจัดทำจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขึ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ (อปพร.)ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

2.เพื่อให้ (อปพร.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบต่างๆ ทางด้านสาธารณภัยสามารถช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิก (อปพร.) ให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและพื้นที่ใกล้เคียง

4.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

5.เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มเป้าหมาย

1.สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

งบประมาณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งจ่ายในแผนงานการรักษาความสงบภายใน – งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) (00123) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทค่าใช้สอย ข้อ 1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว้ 60,000 บาท เบิกเพียง 29,600 บาท (สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.พันตำรวจโทคูณทัต  วีระศักดิกุล    หัวหน้า ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

2.นายชุมพร  ทองอันตัง   จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

3.นายณรงค์   เย็นเหลือ    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

4.นางสาวผกามาศ   กนกจันทร์    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

5.นางสาวพลอยไพลิน   มอไธสง    จนท.ปภ.ขอนแก่น สาขาพล

power point งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยท้องถิ่น) อบต.โนนธาตุ 11 กันยายน 2561

2.งานนำเสนอกู้ภัยเบื้องต้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการกู้ภัย

3.หลักการกู้ภัย ความปลอดภัยในการกู้ภัย

4.การป้องกันและระงับอัคคีภัย เมิ่อเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไร

5.การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษา

123412345678วันที่ 3-11 กันยายน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และสถานศึกษาสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เนื่องจากมีการเผยแพร่ข่าวว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนในสถานศึกษา เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า/สารอาหารไม่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการอันส่งผลกระทบต่อทุพโภชนาการของนักเรียน

แผนการตรวจสอบ

ลำดับที่ วันที่ เวลา โรงเรียน หมายเหตุ
1. 3 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
2. 4 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้
3. 5 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์
4. 6 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา
5. 7 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก
6. 10 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. โรงเรียนบ้านสำราญ
7. 11 กันยายน 2561 11.00-12.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ 373/2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แจ้งแผนการตรวจสอบติดตามการการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน