วิชาการ(2)

ข้อมูลทางวิชาการ

1234แพรว ประกาศนียบัตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57(2)องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ให้ นางสาวรัตนาภรณ์  คำดี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57

การประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับ 10 Aug.60)

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามยุทธ

แนวทางความรับผิดทางละเมิดและหลักกฎหมาย

แนวทางปฎิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ 

แนวทางปฎิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ

แผนยุทธศาสตร์(สอน ป.โท)

สตช.61แบบเต็ม2 สรรชัย61

เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

อ.กิตติการต์ รู้รอบดีฃ

การจัดเก็บเอกสาร การเชียนโครงการ เก็บหนังสือ

ขอใช้ห้องประชุม

ถามตอบ(30)

เทคนิคการประชุม

ระบบสารสนเทศ

powerpoin เบิกจ่าย กค. 0409.6.v.101 ลว. 9 ก.ย. 47

ขรก.โอน มท 0407 ทับ ว 14 ลว. 6 ม.ค.31

ซักซ้อเบี้ยเลี้ยง พาหนะ อาสาสมัครสาธาณสุข 0808.2 ทับ ว 2474 19 ธ.ค. 48

ซักซ้อม 0313.4ทับว1502 ลว. 10 พ.ค. 2539

ซักซ้อม 0808.2_ว897 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกค

ซักซ้อม 0808.2ทับ ว 0091 ลว 7 ม.ค. 59 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายฯ ตามระเบียบ มท.

ซักซ้อม 0808.2ทับ ว 2748 ลงวันที่ 9 ก.ย. 53 เทียบตำแหน่ง ซักซ้อม เบี้ยเลี้ยง อปพร. ที่ มท 0808.2ทับว 2721 ลว. 18 ธ.ค. 58

ซักซ้อม ประกันรถ 0808.2ทับว2633 14 ส.ค.52

ซักซ้อม มท 0808.2ทับว 0091 ลว. 7 ม.ค. 2559 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามร

ซักซ้อม สน.บถ. ไป ตปท. 0809.3ทับว2736 15 พ.ค.58 ซักซ้อมการใช้รถ 0808.2ทับ ว 777 16 พ.ค. 57

ซักซ้อมค่าเช่าบ้าน มท 0808.2 ทับ ว 3360 ลงวันที่ 7 ต.ค. 57

ซักซ้อมงบฯ อปพร. ว2373 23 ธ.ค.57

ซักซ้อมเดินทางฯ 0808.2ทับว 3317 11 ธ.ค. 55

ซักซ้อมเทียบตำแหน่ง 0808.2 ทับ ว 2092 5 ก.ค. 48

ซักซ้อมเบิกเดินไปราชการ มท 00808.2 ทับ ว 3596 12 ต.ค. 49

ซักซ้อมฝึกอบรม ว 4654

ซักซ้อมมาตรการประหยัด 0808.2ทับว 252 22 ม.ค.53

ซักซ้อมยกเว้นระเบียบพัสดุ มท 0313.4ทับว 1502 ลว 10 พ.ค.2539

ซักซ้อมระเบียบ ก.ส.อ.

ซักซ้อมระเบียบเดินทาง ว 2912 27 ก.ย. 53

ซักซ้อมระเบียบฝึกอบรม 57 ซักซ้อมลูกเสือ ว2461 ลว 8 ส.ค. 51

ซักซ้อมศึกษาดูงาน 0808.2ทับว45 14 ม.ค. 56

ซักซ้อมศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ต่างประเทศ ว1676 19 มี.ค. 58

ซักซ้อมหลักเกณฑ์ศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม 0808.2ทับว2632 11 พ.ค.58

ซักซ้อมหลักจัดบ้านพัก ที่ มท 0808.2 ทับ ว 954 ลว 21 มี.ค. 2550

ตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ที่ มท 0808.2ทับว2579 ลว 26 พ.ย. 58

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 4

ประกาศทุน ฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยนอกระบบ

หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่าย ที่ มท 0808.2 ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550

ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เดินทาง (ฉบับที่ ๒) 58

ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ พ.ศ.2530

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ของอปท พ.ศ.2548

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของอปท.พ.ศ. 2549

ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2548 ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ. 2559 (ฉ 3)

ระเบียบเงินทุนส่งเสริมกิจการอบจ.2557

ระเบียบเดินทาง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

ระเบียบเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2559 (ฉ 3)

ระเบียบฝึกอบรม 57

ค่าเช่าบ้าน 61 เดินทาง (ฉบับที่ 3) 61

ประวัติวิทยากร

ฝึกอบรม 61

อ.จำลักษ์ กันเพ็ชร์

งานนำเสนอท่านจำลักษ์ฯ

อ.จินตนา ติยะรังษีนุกูล

การให้บริการและมนุษยสัมพันธ์

การให้บริการและมนุษยสัมพันธ์

คู่มือการให้บริการ งานบริหารและธุรการ

เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม

มนุษยสัมพันธ์

อ.เฉลิม ประสาททอง

บรรยาย1 บรรยาย1

อ.ช โชคชัย คำแหง

การประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับ 10 Aug.60)

แนวทางปฎิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติ (แก้ไข 4 ก.ค.60)

อ.ชัยรัตน์ พรหมบุบผา

ABC

อ.ณิชาภา แก้วประดับ

(NICHAPA)

unnamed-file.pdf 2 19 61 (1) PP()

อ.ทองฟู ศิริวงศ์

HR for non HR วิศวะโครงสร้าง Klang ying suphan OB,

Conflict and Negotiation

กลยุทธ์องค์การ13 01 62

การทำงานเป็นทีม

เทคนิคการมอบหมายงานสำนักส่งเสริม 24 03 59 เปิดทัศนคติและวิเราะห์บุคคล มนุษยสัมพันธ์ รูปที่ใช้สอน

อุปนิสัย

อ.ธวัชชัย รัตตัญญู

แนวโน้มการศึกษา (2)

ยุทธศาสตร์20ปี (ศูนย์พัฒนาเด็ก)

อ.ธีรวัฒน์ สนิทชน

สัมมนานักวิชาการศึกษา 57

อ.บุญช่วย แสงตะวัน 

งานสารบรรณ 1

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ 

กย. ๖๑ คุณธรรม จริยธรรม

อ.ปวิช เฉลิมวัฒน์

0.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) Thailand 4.0 (ใช้สอน) UPDATE.pptxxxxxxxxxxx

ซีดี.บรรยาย หน.ศพด.(ผอ.พิรัฐ)

๑. .หนังสือมะเฟือง

๒. หลอดดำน้ำ

๓. หนังสะติ๊กไอสไตน์

๔. ดุ๊กดิ๊ก

๕. กลิ้งลงรู

๖. น้ำพุในขวด

๗ หุ่นสวมหัวปลา ๒

๘ หุ่นสวมหัวปลา๑

๙. หุ่นสวมหัวรูปสัตว์

๑๐. จานบิน

๑๑. รถแข่งโรมัน

๑๒. แตรลูกโป่่่่่ง

๑๓. ลูกข่าง

๑๔. เสียงจั๊กจั่น

๑๕. โยน โยน โยน

๑๖. บัวรดน้ำ

๑๗. ปืนลม

๑๘. จรวดหลอด

๑๙. หลอดทอร์นาโด

(๓) การเขียนโครงการการเขียนโครงการ(๑)การเขียนโครงการ(๒)การเขียนโครงการ(๓)การเขียนโครงการ(๔)การประเมินผลโครงการตัวอย่างโครงการ ๒ตัวอย่างโครงการตัวอย่างรูปแบบโครงการแบบประเมินโครงการ

คุณลักษณะของครูที่ดี(ผอ.พิรัฐ)

บทบาทหน้าที่ครูปฐมวัย ( ๙ นัก)(อ.พิรัฐ) ผู้บริหารสถานศึกษา(ผอ.พิรัฐ) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕๖๐ หัวหน้า เป็นอย่างไร ให้งานดี มีสุข(อ.พิรัฐ)

อ.พีระพงษ์ ทองคำ

ข้อมูลข่าวสาร ล่าสุด 1

แนวทางความรับผิดทางละเมิดและหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง บรรยาย

อ.รัฐกร ก้อนแก้ว

การประเมินผลและการสร้างตัวชี้วัดในการทำงาน_3

อ.ศักดิ์สิทธ์ ราชรักษ์

ปลุกพลังสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมชุมชน for Print

อ.ศิริวรรณ หัสสรังสี

BMN 2559_อำเภอคลองหลวง

BMN_2559_รายงานประชากร

NRD 2558_อำเภอคลองหลวง

Pop_2558_อำเภอคลองหลวง

Pyramid_2558_อำเภอคลองหลวง

รัฐบาลดิจิทัล_ศิริวรรณ_rev3

อ.ศิวัช บุญเกิด

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร

การเปลี่ยนแปลง (นักพัฒฯ)1

การมีส่วนร่วมของประชาชน1

ปรัชญา แนวคิดการบริหารองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

อ.สุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์

1. การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ผอ.แมว)

2. การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา (ผอ.แมว)

………………………………………………………………………………………………

20180210_13280020180211_08382320180211_08382720180211_083827

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลทางวิชาการ (1) คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?page_id=73

ข้อมูลทางวิชาการ (2) คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?page_id=9655      

ข้อมูลทางวิชาการ (3)

IMG_21551รูปภาพ11อบรมหลักสูตร “บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการ” รุนที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๒๐ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒ คน คือ ๑.นางจิรภา โชคชัยตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๓                  ๒.นางจารุวรรณ  เรียงแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และมีข้อมูลเอกสารที่ได้รับจากการอบรมดังนี้

๑.คู่มือประกอบการอบรม

๒.ระเบียบฝึกอบรม

๓.การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

๔.การเขียนหนังสือราชการ

๕.การจัดเก็บเอกสาร

๖.ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

๗.ตัวอย่างหนังสือภายนอก

๘.ตัวอย่างหนังสือภายใน

๙.เทคนิคการประชุม

๑๐.ธุรการ

๑๑.ระเบียบสารบรรณ

ความรู้เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด_240414

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล_280814

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล_290714

ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

การพัฒนาบุคลิกภาพ New

ดร.วัลลภ รองพล

เครื่องมือประเมินคุณภาพ

งานอ่าน เขียน ไม่ได้

ธรรมาภิบาล ม.สวนสุนันทา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา อปท.

ระยอง2

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

Happy_life

WOMEN

your personality

บุคลิกภาพ

บุญ

เรื่องราวดีดี จงเป็นดั่งกาแฟ

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

pptการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

การดูแลเด็กสมัยนี้

การวิจัยเพื่อนักการศึกษาและนักพัฒนาสังคม

เรียนรู้คู่วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หนึ่งวันในชีวิตนิสิตนักศึกษา

นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

KKVSConflictManagementCourse

LocalGovConflictResolution 2550 N 2

LocalGovConflictResolution 2550

Paradigm of Education , New Present on July 19 2014

ประวัติอย่างย่อ วันชัย

ผศ . สุพจน์ ค้าขาย

จรรยาบรรณครู

แบบฟอร์ม แผน-โครงการ 3

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 3

พันเอก ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี

บรรยาย – คุณธรรม จริยธรรม

รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ

ver1 admin-curr-learing

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหาร

รศ.ดร.สุดา สุวรรณพิรมย์

บรรยายวันที่ 28 เมษายน 2557

อ กมล ศิริบรรณ

บรรยายวันที่ 28 เมษายน 2557

อ.กุญชรี ค้าขาย

SASP

การกำหนดทิศทางขององค์กร

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

เอกสาร  ชุด 1   ชุด 2  ชุด 3  ชุด 4  ชุด 5  ภาพฉายอนาคต2   ภาพฉายอนาคต (1)

อ.เทพสุริยา สะอาด

การบริหารงานบุคคลครูฯ 57(เอกสารบุคลากร)

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

อ.ประวิทย์ เปรื่องการ

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

วินัยและการรักษาวินัย1

หลักเกณฑ์สอบสวน

อ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ (มาตรฐานการศึกษา)

๐๓ ชาย-หญิง

๐๔ มาตรฐานการศึกษา

๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา @

มาตรฐานการศึกษา @

สมอง

(๑)ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษา อบต.-อบจ.-เทศบาล

(๒)ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท์

ธรรมาภิบาล ม.สวนสุนันทา

เก่งดีมีสุข

อ.ศิลิกา การดี

พัสดุ มิ.ย

การบริหารเชิงกลยุทธ์ คืออะไร?

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีท่านผู้รู้หลายท่านได้เคยให้ความหมายไว้ ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ตามไฟล์ข้อมูลข้างล่างนี้นะครับ (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)

 การบริหารเชิงกลยุทธเป็นการบริหารงานระบบใหม่ในเมืองไทยใช่หรือไม่

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 1

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 2

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 5

1234การอบรมให้ความรู้กับผู้ศึกษาดูงาน วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง และ นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

นายวันชัย เมธาอภินันท์นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง

ประชาคมอาเซียน

10ประเด็นที่ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้จริงเพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี

ประชุมสภาและข้อบัญญัติ(ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง 57)

หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบทดสอบผู้นำ 3

ภาพพิศวง

รู้จักอินเดีย

ทุกคนกับเวลาที่มีเท่ากัน 24 ชม

Ameriquest-RomanticDinner

CleanYourglasses1

ขี้หมา

การศึกษาดูงานที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

1432

1

2

1234 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล พลังน้ำ…พลังชีวิต…คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

3

3412 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 แนะนำเทศบาลตำบลริมเหนือ  อำภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดาวน์โหลด

 การทำปุ๋ยหมักวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ คลิกดาน์โหลด

 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิก http://www.rae.mju.ac.th/

 เว็บไซต์เทศบาลตำบลริมเหนือ  อำภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คลิก http://www.rimnuar.go.th/

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ออกแบบอักษร-ตัวอักษรลอก

รูปภาพ1รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2555

การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-1 mp3

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-2 mp3

เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

01 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

02 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

03 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

04 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

05 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

06 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

07 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

08 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

09 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

10 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

อ. ชลัท ประเทืองรัตนา (การจัดการความขัดแย้ง)

บรรยาย 11 ธ.ค.55

อ.จิรเนธ  บัวงาม(บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนารจใหม่)

บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนาจใหม่

อ.เจษฎา จันทร์วีระชัย (การจัดทำข้อบัญญัติของ อปท)

หลักและกลยุทธการประชุมสภาท้องถิ่น หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี

การจัดทำข้อบัญญัติ-3

อ.ฐปนรรท์ อ่ำพุทรา  (เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมการก่อสร้าง)

การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงาน

อ.ฐิตินันท์  เจริญอาจ (เทคนิคการจัดประชุมสัมนา)

เทคนิคการมอบหมายงาน

อ.ถวัลย์ชัย  ถึงถิ่น (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

บรรยายปลัดแผนที่และGIS Hand

อ.ทวิดา กมลเวชช(การบริหารจัดการภัยพิบัติ)

การจัดการภัยพิบัติ 2555

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

ภัยกับ อปท Tavida Kamolvej

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

อ.ธานินทร์  ริ้วธงชัย(การบริหารด้านการษาของ อปท.)

คำบรรยาย การศึกษา(ใหม่)

อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์ (ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ)

2012

อ.นันทนา นันทาโรภาส (การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ)

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมสู่ความเป็นเลิศ(24ธค.55)

อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก)

การพัฒนาทีมงานฯ

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

คุณธรรม และ จริยธรรม

อ.ประวิชย์ เปรื่องการ

บรรยาย ป.เชื้อ

รายงานการสอบสวน

วินัยนายกปกเกล้า

สิทธิหน้าที่ผู้ถูกวินัย

อ.ปริวรรต สมณะ เทคนิคการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

การพัฒนารายได้ของ อปท. ปี 2556 (ณัฏฐพร)จริง

อ.พีระพงษ์  ไพรินทร์(การปฏิบัติตามกฏหมายเลือกตั้งกับข้อสังเกตุของ กกต.)

สัมนาเลือกตั้งท้องถิ่น

อ.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.ยุทนา ภาระนันท์ (แผนฝังความคิด)

Thinker map TC 9

อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ  (การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

บรรยาย ผชช.รังสรรค์

อ.วนิดา สักการโกศล (พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)

บรรยายภาคประชาชน ผต.2555 ล่าสุด

อ.วรรณา สุวรรณรักษ์

บรรยาย สพบ

อ.วิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด(14 มิย. 50)

อ.วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ (การดำเนินการตามกฎหมายผังเมือง)

เขตควบคุมอาคาร

P-01

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1 – Bup

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2[1]

งานนำเสนอ 05

บรรยาขุดดินถมดิน [24มิ.ย.51]

บรรยายควบคุมอาคาร [24มิ.ย.51]

บรรยายจัดรูป

เวนคืน

อ.วุฒิสาร ตันไชย (ยุทธศาสตรการกระจายอำนาจ)

ทิศทางการ..

อ.สรรชัย  เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี)

อัยการ 55

อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.)

พัสดุ+อปท..

อ.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (กลยุทธ์การบริหารเวลา)

การบริหารระบบราชการแนวใหม่

อ.สินธุไชย โชคเจริญเลิศ (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ อปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง(ใหม่)

อ.สุเมธ  แสงนิ่มนวล(การบริหารการเปลี่ยณแปลง)

ผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น นายก อปท. ๒๘ ส.ค. ๕๕ ฉบับใหม่

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม  (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบปรเะมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.การตั้งงบประมาณอุดหนุน ภาพรวม

7.หนังสือสั่งการ

8.การช่วยเหลือประชาชน

9.บัญชีเบิกฝึกอบรม

10.การศึกษา

11.เบี้ยยังชีพ

อ.เสรี ศุภราทิตย์(บทบาทภารกิจกับการบริหารจัดการน้ำ)

บทบาท-อปท

อ.อดิศร เพียงเกศ( การปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมี)

ประชาธิปไตย

อ.อโรชา นันทมนตรี การสร้างดัชนีชี้วัด,KPI เพื่อกำหนดนโยบาย

การประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดในการทำงาน_08022555

อ.อุษณีย์  ทอย (ระเบียบการเบิกจ่าย)

บรรยายระเบียบเบิกจ่าย(ปรับปรุงใหม่)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน