วิชาการ(2)

เอกสารทางวิชาการ

20180210_13280020180211_08382320180211_08382720180211_083827

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลทางวิชาการ (1) คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?page_id=73

ข้อมูลทางวิชาการ (2) คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?page_id=9655      

ข้อมูลทางวิชาการ (3)

IMG_21551รูปภาพ11อบรมหลักสูตร “บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการ” รุนที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๒๐ -๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมประตูน้ำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าอบรมจำนวน ๒ คน คือ ๑.นางจิรภา โชคชัยตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๓                  ๒.นางจารุวรรณ  เรียงแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ และมีข้อมูลเอกสารที่ได้รับจากการอบรมดังนี้

๑.คู่มือประกอบการอบรม

๒.ระเบียบฝึกอบรม

๓.การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

๔.การเขียนหนังสือราชการ

๕.การจัดเก็บเอกสาร

๖.ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

๗.ตัวอย่างหนังสือภายนอก

๘.ตัวอย่างหนังสือภายใน

๙.เทคนิคการประชุม

๑๐.ธุรการ

๑๑.ระเบียบสารบรรณ

ความรู้เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

การพัฒนาทักษะการคิด การฟัง การพูด_240414

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล_280814

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล_290714

ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

การพัฒนาบุคลิกภาพ New

ดร.วัลลภ รองพล

เครื่องมือประเมินคุณภาพ

งานอ่าน เขียน ไม่ได้

ธรรมาภิบาล ม.สวนสุนันทา

ยกระดับคุณภาพการศึกษา อปท.

ระยอง2

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

Happy_life

WOMEN

your personality

บุคลิกภาพ

บุญ

เรื่องราวดีดี จงเป็นดั่งกาแฟ

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

pptการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

การดูแลเด็กสมัยนี้

การวิจัยเพื่อนักการศึกษาและนักพัฒนาสังคม

เรียนรู้คู่วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

หนึ่งวันในชีวิตนิสิตนักศึกษา

นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

KKVSConflictManagementCourse

LocalGovConflictResolution 2550 N 2

LocalGovConflictResolution 2550

Paradigm of Education , New Present on July 19 2014

ประวัติอย่างย่อ วันชัย

ผศ . สุพจน์ ค้าขาย

จรรยาบรรณครู

แบบฟอร์ม แผน-โครงการ 3

ประกันคุณภาพในสถานศึกษา 3

พันเอก ยุทธ์นเรศ พัทธะเศรษฐี

บรรยาย – คุณธรรม จริยธรรม

รศ ศุภานัน สิทธิเลิศ

ver1 admin-curr-learing

การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหาร

รศ.ดร.สุดา สุวรรณพิรมย์

บรรยายวันที่ 28 เมษายน 2557

อ กมล ศิริบรรณ

บรรยายวันที่ 28 เมษายน 2557

อ.กุญชรี ค้าขาย

SASP

การกำหนดทิศทางขององค์กร

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

เอกสาร  ชุด 1   ชุด 2  ชุด 3  ชุด 4  ชุด 5  ภาพฉายอนาคต2   ภาพฉายอนาคต (1)

อ.เทพสุริยา สะอาด

การบริหารงานบุคคลครูฯ 57(เอกสารบุคลากร)

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

อ.ประวิทย์ เปรื่องการ

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

วินัยและการรักษาวินัย1

หลักเกณฑ์สอบสวน

อ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ (มาตรฐานการศึกษา)

๐๓ ชาย-หญิง

๐๔ มาตรฐานการศึกษา

๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา @

มาตรฐานการศึกษา @

สมอง

(๑)ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษา อบต.-อบจ.-เทศบาล

(๒)ตัวอย่างมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท์

ธรรมาภิบาล ม.สวนสุนันทา

เก่งดีมีสุข

อ.ศิลิกา การดี

พัสดุ มิ.ย

การบริหารเชิงกลยุทธ์ คืออะไร?

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กรธุรกิจโดยการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งมีท่านผู้รู้หลายท่านได้เคยให้ความหมายไว้ ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ตามไฟล์ข้อมูลข้างล่างนี้นะครับ (สมชาย อุทัยประดิษฐ์)

 การบริหารเชิงกลยุทธเป็นการบริหารงานระบบใหม่ในเมืองไทยใช่หรือไม่

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 1

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 2

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 4

การบริหารเชิงกลยุทธ์ 5

1234การอบรมให้ความรู้กับผู้ศึกษาดูงาน วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 โดย นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง และ นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 10

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 11

 การอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

นายวันชัย เมธาอภินันท์นายวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง

ประชาคมอาเซียน

10ประเด็นที่ผู้นำท้องถิ่นต้องรู้จริงเพื่อก้าวไปกับอาเซียนเสรี

ประชุมสภาและข้อบัญญัติ(ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง 57)

หน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล

แบบทดสอบผู้นำ 3

ภาพพิศวง

รู้จักอินเดีย

ทุกคนกับเวลาที่มีเท่ากัน 24 ชม

Ameriquest-RomanticDinner

CleanYourglasses1

ขี้หมา

การศึกษาดูงานที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

1432

1

2

1234 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล พลังน้ำ…พลังชีวิต…คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ

3

3412 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 แนะนำเทศบาลตำบลริมเหนือ  อำภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คลิกดาวน์โหลด

 การทำปุ๋ยหมักวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ คลิกดาน์โหลด

 สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คลิก http://www.rae.mju.ac.th/

 เว็บไซต์เทศบาลตำบลริมเหนือ  อำภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คลิก http://www.rimnuar.go.th/

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ออกแบบอักษร-ตัวอักษรลอก

รูปภาพ1รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2555

การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-1 mp3

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-2 mp3

เพลงสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

01 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

02 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

03 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

04 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

05 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

06 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

07 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

08 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

09 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

10 – ไม่รู้ชื่อศิลปิน – ไม่รู้ชื่อเพลง

อ. ชลัท ประเทืองรัตนา (การจัดการความขัดแย้ง)

บรรยาย 11 ธ.ค.55

อ.จิรเนธ  บัวงาม(บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนารจใหม่)

บทบาทภารกิจอปท.ตามพรบ.กระจายอำนาจใหม่

อ.เจษฎา จันทร์วีระชัย (การจัดทำข้อบัญญัติของ อปท)

หลักและกลยุทธการประชุมสภาท้องถิ่น หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี

การจัดทำข้อบัญญัติ-3

อ.ฐปนรรท์ อ่ำพุทรา  (เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมการก่อสร้าง)

การควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงาน

อ.ฐิตินันท์  เจริญอาจ (เทคนิคการจัดประชุมสัมนา)

เทคนิคการมอบหมายงาน

อ.ถวัลย์ชัย  ถึงถิ่น (แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

บรรยายปลัดแผนที่และGIS Hand

อ.ทวิดา กมลเวชช(การบริหารจัดการภัยพิบัติ)

การจัดการภัยพิบัติ 2555

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

ภัยกับ อปท Tavida Kamolvej

การจัดการภัยพิบัติกับท้องถิ่น

อ.ธานินทร์  ริ้วธงชัย(การบริหารด้านการษาของ อปท.)

คำบรรยาย การศึกษา(ใหม่)

อ.ธีรยุทธ สำราญทรัพย์ (ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ)

2012

อ.นันทนา นันทาโรภาส (การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ)

การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคมสู่ความเป็นเลิศ(24ธค.55)

อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ (บุคคลิกภาพดีอยู่ที่ไหนใครๆก็รัก)

การพัฒนาทีมงานฯ

อ.บุญเลิศ จุลเกียรติ (คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

คุณธรรม และ จริยธรรม

อ.ประวิชย์ เปรื่องการ

บรรยาย ป.เชื้อ

รายงานการสอบสวน

วินัยนายกปกเกล้า

สิทธิหน้าที่ผู้ถูกวินัย

อ.ปริวรรต สมณะ เทคนิคการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

การพัฒนารายได้ของ อปท. ปี 2556 (ณัฏฐพร)จริง

อ.พีระพงษ์  ไพรินทร์(การปฏิบัติตามกฏหมายเลือกตั้งกับข้อสังเกตุของ กกต.)

สัมนาเลือกตั้งท้องถิ่น

อ.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ (การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น)

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.ยุทนา ภาระนันท์ (แผนฝังความคิด)

Thinker map TC 9

อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ  (การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

บรรยาย ผชช.รังสรรค์

อ.วนิดา สักการโกศล (พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ)

บรรยายภาคประชาชน ผต.2555 ล่าสุด

อ.วรรณา สุวรรณรักษ์

บรรยาย สพบ

อ.วิชญ์ชัย  ธรรมประดิษฐ์ (ความผิดทางละเมิด)

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด(14 มิย. 50)

อ.วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ (การดำเนินการตามกฎหมายผังเมือง)

เขตควบคุมอาคาร

P-01

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1 – Bup

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2[1]

งานนำเสนอ 05

บรรยาขุดดินถมดิน [24มิ.ย.51]

บรรยายควบคุมอาคาร [24มิ.ย.51]

บรรยายจัดรูป

เวนคืน

อ.วุฒิสาร ตันไชย (ยุทธศาสตรการกระจายอำนาจ)

ทิศทางการ..

อ.สรรชัย  เทียมทวีสิน(การปฏิบัติงานพิธีการเเละราชพิธี)

อัยการ 55

อ.สาจิตร จันทรศิริ (อำนาจหน้าที่ของประธานสภา อบต.)

พัสดุ+อปท..

อ.สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน (กลยุทธ์การบริหารเวลา)

การบริหารระบบราชการแนวใหม่

อ.สินธุไชย โชคเจริญเลิศ (โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของ อปท.ตามกฎหมายจัดตั้ง)

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง(ใหม่)

อ.สุเมธ  แสงนิ่มนวล(การบริหารการเปลี่ยณแปลง)

ผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่น นายก อปท. ๒๘ ส.ค. ๕๕ ฉบับใหม่

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม  (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบปรเะมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.การตั้งงบประมาณอุดหนุน ภาพรวม

7.หนังสือสั่งการ

8.การช่วยเหลือประชาชน

9.บัญชีเบิกฝึกอบรม

10.การศึกษา

11.เบี้ยยังชีพ

อ.เสรี ศุภราทิตย์(บทบาทภารกิจกับการบริหารจัดการน้ำ)

บทบาท-อปท

อ.อดิศร เพียงเกศ( การปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมี)

ประชาธิปไตย

อ.อโรชา นันทมนตรี การสร้างดัชนีชี้วัด,KPI เพื่อกำหนดนโยบาย

การประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดในการทำงาน_08022555

อ.อุษณีย์  ทอย (ระเบียบการเบิกจ่าย)

บรรยายระเบียบเบิกจ่าย(ปรับปรุงใหม่)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน