นักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57/2

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาอบรม จึงได้เก็บข้อมูลทางวิชาการมาฝากครับ….

-การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555

การศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6  ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ระหว่างวันที่  3-26  มกราคม พ.ศ. 2550

12-e135679374520614-e1356793682989

อาจารย์แจ๊ค โทร. 08-8645-7425

พิธิปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57/2

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57/2 (1) mp3 (28 ธ.ค.55)

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57/2 (2) mp3 (28 ธ.ค.55)

เลขที่นั่งในพิธีปิดการอบรม หลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57-2

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57-2

ภาพบรรยากาศในพิธีปิดการฝึกอบรมก่อนจากกัน 28 ธ.ค.55 (คลิป)

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงาน อปท.รุ่นที่ 57/2 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

 

 

 

 

 นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลิกรายละเอียด 

รวมข้อมูลทางวิชาการ การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 คลิก http://www.kknontat.com/?page_id=9874

รวมข้อมูลทางวิชาการคลิก http://www.kknontat.com/?page_id=73

ขอเชิญผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านลงมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีครับ ขอบคุณครับ เวลา 05.30 น. คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2  คลิกดาวน์โหลด 3 mp3

กิจกรรมประจำวันเข้าแถวเคารพธงชาติ-สวดมนต์ไหว้พระ-กล่าวคำปฏิญาณ เวลา 08.00 น. mp3

รายงานการศึกษาดูงานนอกสถานที่-วิสัยทัศน์การปฏิบัติงาน-วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่ ของนักบริหารงาน อบต.

1.รายงานกลุ่ม (การศึกษาดูงานนอกสถานที่)

รายงานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รายงานศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางกะดี

-การนำเสนองานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมของกลุ่มที่ 1,2 นำเสนอโดย นายชลาทร ต่างพันธ์นำเสนองานเทศบาลตำบลบางกะดี กลุ่มที่ 1,2 mp3 (26 ธ.ค.55)

รายงานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

-การนำเสนองานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 3,4นำเสนอโดย นายประธาน พวงจาก และ นางสาวรัชดา ดวงแก้ว นำเสนองานเทศบาลตำบลปากแพรก กลุ่มที่ 3,4 mp3 (26 ธ.ค.55)

รายงานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 

-การนำเสนองานการศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ของกลุ่มที่ 5,6 นำเสนอโดย นางสาววิไลลักษณ์ เสวก นำเสนองานเทศบาลตำบลหนองขาว กลุ่มที่ 5,6 mp3 (26 ธ.ค.55)

-รายงานของกลุ่ม ปก  สารบัญ  เนื้อหาการศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลหนองขาว

2.รายงานเดี่ยว

วิสัยทัศน์การปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักบริหารงาน อปท.คลิกดาวน์โหลด 

วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่ของนักบริหารงาน อปท. ปกวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในหน้าที่  คำนำวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่  สารบัญวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่

 การศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ชมคลิป(ยูทูป) คลิกดาวน์โหลด http://www.youtube.com/somchai115

ทศพิศราชธรรมตามรอยเบิ้องพระยุคลบาท ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล mp3 (ออกอากาศทาง nbttv 2 ม.ค.56)

การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ part 1 mp3 (27 ธ.ค.55)

การเตรียมความพร้อมประชาคมในบทบาทอาเซียน ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ part 2 mp3 (27 ธ.ค.55)

ศิลปะการพูดและเทคนิคการบรรยายสรุป อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส-1 mp3

ศิลปะการพูดและเทคนิคการบรรยายสรุป อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส-2 mp3

ศิลปะการพูดและเทคนิคการบรรยายสรุป อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส-3 mp3

ศิลปการพูดในที่ชุมชน อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส-1 mp3

ศิลปการพูดในที่ชุมชน อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส-2 mp3

เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.เดชรัตน์ ไตรโภค (อ.โอ๋) pdf

การจัดการภัยพิบัติของ อปท.อ.ทวิดา กมลเวช-1 mp3 (27 ธ.ค.55)

การจัดการภัยพิบัติของ อปท.อ.ทวิดา กมลเวช-2 mp3 (27 ธ.ค.55)

การจัดการภัยพิบัติของ อปท.อ.ทวิดา กมลเวช-3 mp3 (27 ธ.ค.55)

การบริหารพัสดุเพื่อความโปร่งใส อ.สมศักดิ์ เอกปรีชากุล  mp3 (26 ธ.ค.55)

การบริหารพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อ.สมศักดิ์ เอกปรีชากุล-1 mp3 (26 ธ.ค.55)

การบริหารงานบุคคลและการดำเนินงานทางวินัย อ.ประวิทย์ เปรื่องการ mp3 (25 ธ.ค.55)

คัมภีร์การสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย

การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น-วินัยนายกปกเกล้า

การดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (วินัยนายก)

การสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสอบสวนทางวินัย ปี 2554

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (บรรยาย ป.เชื้อ)

สิทธิและหน้าที่ผู้ถูกดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์

หลักและวิธีการทำรายงานการสอบสวนการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายสอบสวนทางวินัย ปี 2554

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อ.ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น-1 mp3 (25 ธ.ค.55)

การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อ.ถวัลย์ชัย ถึงถิ่น-2 mp3 (25 ธ.ค.55)

การสำรวจภาคสนาม

คำบรรยายสำหรับนักบริหารงาน อปท.เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

แบบทดสอบ

ผ.ท.1(แบบ)

 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศและการสมาคม ดร.นันทนา นันทวโรภาส mp3 (24 ธ.ค.55)

บทบาทของ อปท.ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ อ.จิรเมธ บัวงาม mp3 (24 ธ.ค.55)

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (23 ธันวาคม 2555)

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-1 mp3 (23 ธ.ค.55)

การอบรมหลักสูตรการยิงปืนพก รร.จปร.-2 mp3 (23 ธ.ค.55)

นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

สถานที่ศึกษาดูงาน

เว็บไซต์เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี http://www.nongkhao.com/nongkhao.php

เว็บไซต์เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี http://www.pakpraek.com/contact/index.php

เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี http://www.bangkadi.go.th/index1.htm

เทศบาลตำบลหนองขาว(แค็ทหนองขาว.คอม)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลหนองขาว mp3 (21 ธ.ค.55)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลปากแพรก-2 mp3 (21 ธ.ค.55)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลปากแพรก-1 mp3 (21 ธ.ค.55)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางกะดี-3 mp3 (20 ธ.ค.55)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางกะดี-2 mp3 (20 ธ.ค.55)

การศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางกะดี-1 mp3 (20 ธ.ค.55)

บทบาทภารกิจของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอำนาจ อ.ปริวรรต สมณะ-3 mp3 (19 ธ.ค.55)

บทบาทภารกิจของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอำนาจ อ.ปริวรรต สมณะ-2 mp3 (19 ธ.ค.55)

บทบาทภารกิจของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอำนาจ อ.ปริวรรต สมณะ-1 mp3 (19 ธ.ค.55)

การพัฒนารายได้ของ อปท. ปี 2556 (19 ธ.ค.55)

สรุปผลการประชุมคณะทำงานพัฒนารายได้ อปท.(ตาราง) (19 ธ.ค.55)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ-3 mp3 (19 ธ.ค.55)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ-2 mp3 (19 ธ.ค.55)

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.รังสรรค์ เอี่ยมบุตรลบ-1 mp3 (19 ธ.ค.55)

การดำเนินงานตามกฎหมายผังเมืองและควบคุมอาคาร อ.วีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ 18 ธันวาคม 2555 (power point)

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1 – Bup

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.1

การบรรยายกฎหมายผังเมือง 2.2

การพัฒนายุทธศาสตร์การผลักดันมาตรการ

โครงสร้างของ พรบ.จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ.2547

บรรยาขุดดินถมดิน[24 มิ.ย.51]

บรรยายควบคุมอาคาร[24มิย.51]

พระราชบัญญัติว่าการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เขตควบคุมอาคาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61

กฎกระทรวงการตรวจสภาพอาคาร

กฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

การพิจารณาอนุญาต

การวัดความสูงอาคาร

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

ความรู้ทั่วไป

ตัวอย่างคู่มือตรวจสอบอาคารสูง

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ

รายการคำนวณ

อาคารควบคุมการใช้

อาคารคืออะไร

คำบรรยายอาจารย์ mp3 (ดาวน์โหลดก่อนนะครับ)

ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต อาจารย์วุฒิสาร ตันไชย mp3

คำบรรยายการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ.อดิศร เพียงเกษ mp3

การบริหารจัดการด้านการศึกษา อปท.อ.ธานินทร์ ริ้วธงชัย mp3

การจัดการภัยพิบัติของ อปท.รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ mp3

การควบคุมภายใน อาจารย์วรรณา สุวรรณรักษ์ 2 mp3

การควบคุมภายใน อาจารย์วรรณา สุวรรณรักษ์ 1 mp3

สัมมนาการจัดทำงบประมาณของ อปท.(อาจารย์สุรศักดิ์ แป้นงาม) mp3

เทคนิคการมอบหมายงาน อาจารย์ฐิตินันท์ เจริญอาจ mp3

ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุ อปท.อาจารย์สาจิต จันทรศิริ mp3

การบริหารงานคลัง ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน อ.อุษณีย์ ทอย mp3

ความรู้เกี่ยวกับพัสดุ 1 mp3

ความรู้เกี่ยวกับการพัสดุของ อปท.อาจารย์สาจิต จันทรศิริ mp3

หลักการพัสดุ พัสดุ อปท. (ถึง ฉ.9) + e ฉ.2 

คุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ

คุณธรรมของข้าราชการ พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ

001 บทนำ mp3

002 YuwaBudh mp3

003 YuwaBudh mp3

004 YuwaBudh mp3

005 YuwaBudh mp3

006 YuwaBudh mp3

007 YuwaBudh mp3

008 YuwaBudh mp3

009 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

010 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

011 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

012 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

013 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

014 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

015 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

016 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

017 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

018 งานได้ผล คนเป็นสุข วิทยุการบินแห่งประเทศไทย mp3

019 Leadership Thammasard mp3

020 Leadership Thammasard mp3

021 Leadership Thammasard mp3

022 Leadership Thammasard mp3

023 Leadership Thammasard mp3

024 Leadership Thammasard mp3

025 Leadership Thammasard mp3

026 Leadership Thammasard mp3

027 Leadership Thammasard mp3

028 Leadership Thammasard mp3

029 Leadership Thammasard mp3

030 Leadership Thammasard mp3

031 Leadership Thammasard mp3

032 Leadership Thammasard mp3

033 Leadership Thammasard mp3

034 การทำงานอย่างมีความสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ mp3

035 การทำงานอย่างมีความสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ mp3

036 การทำงานอย่างมีความสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ mp3

037 การทำงานอย่างมีความสุข กรมควบคุมโรคติดต่อ mp3

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 ที่มีการเลือก ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิก 

 

 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2555 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหนึ่ง  จังหวัดปทุมธานี  นำโดยคณะผู้บริหารของสถาบัน และนักศึกษาทุกหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร โดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 ระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5ธันวาคม 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5ธันวาคม 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

การแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 ช่วงระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารสาโรช (ตึก 1)  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหนึ่ง  จังหวัดปทุมธานีคลิกรายละเอียด 

บัญชีรายชื่อนักศึกษา หลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 57/2 ช่วงระหว่างวันที่ 3-28 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารสาโรช (ตึก 1)  ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหนึ่ง  จังหวัดปทุมธานี คลิกรายละเอียด

บรรยากาศในห้องเรียน

 

 

 

 

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต.รุ่นที่ 6

การศึกษาอบรมและสัมมนาหลักสูตร นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6  ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  ระหว่างวันที่  3-26  มกราคม พ.ศ. 2550

12-1-50 การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อ.ถวรรชัย mp3

การศึกษานอกระบบ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

การส้งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความเป็นมา อำนาจหน้าที่ บทบาทของ อปท.

Mindmap

THE 7 HABITS นักบริหารงาน อบต.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน