แผนการจัดหาพัสดุ อบต.โนนธาตุ

แผนการจัดหาพัสดุ อบต.โนนธาตุ

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ ตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 0220 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวฯ์โหลด

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขนาดไฟล์ 28.4 MB (29,798,400 bytes) คลิกดาวน์โหลด

แผนงานการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ด.5) ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขนาดไฟล์ 4.77 MB (5,009,408 bytes) คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

แผนงานการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ด.2) ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ด.5) ประจำปีงบประมาณ 2558 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2556 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะการเงิน อบต.โนนธาตุ

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ ขก 82702/ว 595 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555/งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

เรื่องน่ารู้ในส่วนการคลัง-การชำระภาษี

ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้งบประมาณงานวันเข้าพรรษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

วารสาร สตง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง โดย…สามารถ จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินแก่เจ้าพนักงาน ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2553- 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ปีงบประมาณ 2556 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ในการรับชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

แจ้งประชาสัมพันธ์ในการรับชำระภาษี ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.5)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แผนการจัดหาวัสดุ (ผ.ด.2)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

แผนปฏิบัติการการจัดหาพัสดุ (ผ.ด.1)  ประจำปีงบประมาณ 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลร้านค้า-แจ้งการประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา-ยาสูบ-ยาเส้น และไพ่ ประจำปี 2556 คลิกรายละเอียด 

power point ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-Auction) ขนาดไฟล์ 460 KB คลิกดาวน์โหลด

วารสาร สตง.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายอย่างไรให้ถูกต้อง โดย…สามารถ จิตมหาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน คลิกรายละเอียด

คำ สั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 256/2554 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจ ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2555 ตามประกาศ ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

สรุปข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกรายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2554 ตามประกาศ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  คลิกรายละเอียด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2553 ตามประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด

รูปภาพ1power point ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (e-Auction) ขนาดไฟล์ 460 KB คลิกดาวน์โหลด

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน