การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ขอขอบคุณผู้ที่มีความเสียสละที่ทำเพื่อส่วนรวมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ)

การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ

101213141516171819202122

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2558  คุณปรัชญา  สุนทรผดุงศิลป์  พร้อมครอบครัว  ได้ทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียนที่ โรงเรียนบ้านโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ในคุณงามความดีที่ท่านพร้อมครอบครัวได้เสียสละ  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมในครั้งนี้  ขอให้ท่านพร้อมครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

5DSC0454521วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก นายสวย  สูงดำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ว่า ในวันดังกล่าว ได้ร่วมกับ นายบุญมา บุญเหลือ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้นำชาวบ้าน จำนวน 1ุ6 คน ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และใช้งบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้าน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเสียสละมา ณ โอกาสนี้ รายนามผู้บริจาค

1.นายบุญมา  บุญเหลือ รองนายกอบต.โนนธาตุ  500 บาท

2.นายปรีชา  หาญโงน    500 บาท

3.นายวิมล  ทัดสูงเนิน   500 บาท

4.นางสมัย  หล้าพูน   300 บาท

5.นางรำพึง  ศลป์ประกอบ   100 บาท  น้ำขวด 2 ขวด

6.นางสาวสมร  เชื่อมกลาง  100 บาท

7.นายพล  มูลเทพ   100 บาท

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1234 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก นางสายทอง ราชเสนา สมาชิก อบต.หมูที่ 3 ว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 นายสำรวย กองผา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  ได้นำชาวบ้าน จำนวน 20 คน ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้าน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเสียสละมา ณ โอกาสนี้

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 พัฒนา 1หมู่ที่ 6 พัฒนา 2 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก นายสวย  สูงดำ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ว่า ในวันดังกล่าว ได้นำชาวบ้าน จำนวน 10 คน ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน การดำเนินการครั้งนี้ ใช้งบประมาณจากการบริจาคของชาวบ้าน จำนวน 1,500 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีความเสียสละมา ณ โอกาสนี้

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1234วันที่ 9-10 ตุลาคม พ.ศ.2556 คณะผู้นำบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 และ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ บ้านกอก หมู่ที่ 1 ได้ทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 เนื่องจากมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ชาวบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 และ คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ จึงได้พร้อมใจกันซ่อมแซม มีการบริจาควัสดุอุปกรณ์ และใช้แรงงานชาวบ้าน/คณะครู นักเรียน โดยไม่่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นการเสียสละในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ขอขอบคุณผู้ที่มีความเสียสละที่ทำเพื่อส่วนรวมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ภาพการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อผู้ร่วมบริจาคทำการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1 ช่วงบ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 – บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555 นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ จำนวน 100 คน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “อำเภอใสสะอาด” ทำความสะอาดบริเวณวัดชลธาร ถนนภายในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน และบ่อทิ้งขยะ งบประมาณ 2,000 บาท โดยได้รับการบริจาคจากชาวบ้าน ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด 

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2555 นายคำวงษ์  แพงศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำการตัดหญ้าภายในวัดรัตนมงคล และซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อบริเวณหน้าศาลปู่ตา (หนองแสง) โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน