การศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ

การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

เกาทัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1

วัันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อนำข้อมูล ไปปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานต่อไป (มีการออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 – วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 จำนวน 2,889 ครั้ง)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานกู้ชีพ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่….“ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” เบิกจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มิใช่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เบิกจ่ายเป็น“ค่าจ้างเหมาบริการ” เงินรายได้จากการออกปฏิบัติหน้าที่ให้ตั้งรับในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0037.4/ว 5273 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 เรื่อง ตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด

หลักการปฏิบัติ/การบริหารงบประมาณ/ต้วอย่างฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบล คลิกดาวน์โหลด

แบบตรวจสภาพอุปกรณ์ประจำรถ, แบบประเมินความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นและระดับต้น ที่ขึ้นทะเบียนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการให้ออกซิเจนแบบ mask with bag ปริมาณ 6-10 ลิตร/นาที คลิกดาวน์โหลด

วิธีการใช้ปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกาย คลิกดาวน์โหลด

ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สิ่งละอันพันละน้อยที่ทุกคนควรจะต้องตระหนักรู้และช่วยกันเอาไปเผยแพร่ คลิกดาวน์โหลด

แบบสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

 การนำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 คลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 เมษายน 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

1443

2

วัันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จะเข้าศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อนำข้อมูล ไปปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานต่อไป (มีการออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 – วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2557 จำนวน 2,823 ครั้ง)

 ตอบรับการศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิได้แจ้งเลื่อนการศึกษาดูงานออกไป เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

เกาทัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

1

วััน ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2557 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาดูงานการบริหารงานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (มีการออกให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 – วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 จำนวน 2,802 ครั้ง) มีผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 49 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้ร่วมศึกษาดูงานทุกท่านขอขอบคุณ คุณอภิชาติ คำมาตย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลหนองสองห้อง และ คุณอภิสิทธิ์ แสงแพง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ศึกษาดูงาน มา ณ โอกาสนี้ คลิกดาวน์โหลด

 นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ขนาดไฟล์ ppsx 29.2 MB) คลิกดาวน์โหลด

 นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ขนาดไฟล์ pdf 10.9 MB) คลิกดาวน์โหลด

 เอกสารแนะนำหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

 เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา คลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

เกาทัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

อบต.ป่ามะคาบ

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำตำบล มีผู้ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ทีมกู้ชีพ และเครือข่ายภาคีพัฒนาท้องถิ่น ขอขอบคุณ คณะผู้ศึกษาดูงานทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อพัฒนานาไปสู่มาตรฐาน สามารถให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณ คุณสุภา ทักสูงเนิน หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลหนองสองห้อง, คุณอนุภาพ สมีนาง. คุณอภิสิทธิ์ แสงแพง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ได้ที่ได้ร่วมให้ข้อมูลกับคณะผู้ศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่ง อ่านรายละเอียดเพิ่เติม

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2555 (ขนาดไฟล์ 16.0 MB) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด นายก อบต.กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน 

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร คลิกดาวน์โหลด

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร ชมคลิปทั้งหมดคลิก

เกาทัณฑ์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

ศึกษาดูงานหน่วยกู้ชีพ-วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จาก สาขาเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2 รุ่น 14 จำนวน 67 คน ในวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การป้องกันปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในงานเวชกิจฉุกเฉิน และการวางแผนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ อาจารย์บุญฐิตา สัตยกิจกูล และ อาจารย์วรวุฒิ  ชมภูพาน  (น็อต) พยาบาลวิชาชีพประจำสาขาเวชกิจฉุกเฉิน, นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง, คุณอนุภาพ สมีนาง. คุณอภิสิทธิ์ แสงแพง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ได้ติดต่อประสานงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การนำเสนองานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 1.84 MB) คลิกดาวน์โหลด 

การศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 6.00 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

การศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 10.5 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

การศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 8.55 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 3 

การศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 4.35 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 4 

การศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 10.6 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 5 

เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าได้ดำเนินการเป็นแหล่งศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน