กองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (2)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (2)

1.รายงานการเงินรวมเล่ม (หมายเหตุ 1)

2.งบทดลองประจำปีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

3.รายงานสรุปสถานะการเงินกองทุนฯ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

…………………………………………………………………..

แผนดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิกดาวน์โหลด

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) คลิกดาวน์โหลด

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (2) คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………..

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนรายไตรมาส ปี 2562

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

…………………………………………………………………………………………

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 547/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ 15/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ 1ุ6/2561 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………….

การรายงานงบการเงินกองทุนประจำปี (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.)

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………….

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701(สปสช.)/23 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แจ้งแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่ สปสช.5.30/ว 0001 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………..

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่ สปสช.530/ว 343 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นหน่วยดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.) ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

วัน ที่ 8-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง กำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2559  ณ ที่ทำการกองทุนในแต่ละตำบล  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ขอขอบคุณ นายธวัชชัย  รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง คณะกรรมการตรวจประเมินทุกท่าน ที่ได้เดินทางมาทำการตรวจประเมินมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอแสดงความยินดีกับท่านธวัชชัย รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง กับตำแหน่งใหม่ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ชมคลิปทั้งหมดคลิก

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 3024/2558  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการและติดตามประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ  คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด power point คลิกดาวน์โหลด ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า power point คลิกดาวน์โหล

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง power point คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 (เปลี่ยนจากเดิม วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559)

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ power point คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เวลา 08.00-12.00 น.  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง power point คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น.  สรุปผลการดำเนินงาน…………………….

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

Picture232Picture431IMG_8351IMG_8349วัน ที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง  ได้มีกำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2558  ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง และ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558  ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -ประธาน นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง เปิดการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

เวลา 09.00-12.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 3 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด นวัตกรรมกองทุน

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 4 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกดาวน์โหลด

4.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญรับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อปท.อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

……………………………………………………………………………………………

แบบประเมินตนเองการบริหารจัดการกองทุน อบต.โนนธาตุ ครั้งที่ 1evaluation_report_2015_L0686(1) 28/05/2558 คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองการบริหารจัดการกองทุน อบต.โนนธาตุ ครั้งที่ 2 evaluation_report_2015_L0686(2) 11/10/2558 คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินตนเองการบริหารจัดการกองทุน อบต.โนนธาตุ ครั้งที่ 3 evaluation_report_2015_L0686(2) 30/10/2558 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………………………

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557

มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2557

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

วัน ที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 09.00-16.30 น. อำเภอหนองสองห้อง  ได้มีกำหนดการตรวจประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ปี 2558  ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง และ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  มีกำหนดรับการตรวจประเมินในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558

กำหนดการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุน

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2558  ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ณ ห้องประชุมลีลาวดีโรงพยาบาลหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -ประธาน นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง เปิดการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2558

เวลา 09.00-12.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 3 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558 ช่วงเช้าลงทะเบียน  จำนวน 3 กองทุน ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง

เวลา 08.30-09.00 น. -กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด นวัตกรรมกองทุน

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

เวลา 13.00-16.30 น. ช่วงบ่ายลงทะเบียน จำนวน 4 กองทุน-กองทุนหลักประกันสุขภาพนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้

1.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกดาวน์โหลด

2.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกดาวน์โหลด

3.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกดาวน์โหลด

4.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกองทุนฯ จังหวัดขอนแก่น ปี 2558 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญรับการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อปท.อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2558 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

สรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2557 ลิกดาวน์โหลด

บรรยายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (โดย…บุญเลิศ นิลละออง) ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

1234วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๑๘(๑๓)ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ นายเชาว์ ภิรมกิจ และ นางมะลิ พรหมประเสริฐ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย powerpoint คลิกดาวน์โหลด

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

 การประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ประจำปี ๒๕๕๗ ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

รูปภาพ1

สรุป ผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2557) คิดเป็นร้อยละ 70.74

รูปภาพ1

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556) คิดเป็นร้อยละ 94.20

สรุปกิจกรรมกองทุน-อบต.โนนธาตุ-ปี-2555

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555) คิดเป็นร้อยละ 75.53

สรุปกิจกรรมกองทุน-อบต.โนนธาตุ-ปี-2554

สรุปผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2554) คิดเป็นร้อยละ 90.42

IMG_8358IMG_8322IMG_1498IMG_8327 โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด http://www.kknontat.com/?p=14060

 สรุปผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปี 2556 (วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ตามหนังสือโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ 0032.313/1709  ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาต 5 กันยายน 2556

ประเมินโดย ทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 99 (A+)

วันที่บันทึก11/09/2556    วันที่แก้ไขล่าสุด

ชื่อผู้บันทึก นริศรา    นามสกุล นิลละออง

E-mail naris-nin@hotmail.com    เบอร์โทรศัพท์ 0818775841

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข    หน่วยงาน โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิก

4567วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับการตรวจประเมินประเมิ่นกองทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ­หนองสองห้อง นำโดย นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการกองทุน, นางวนิดา นาเจริญ ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้/กรรมการกองทุน, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/เลขานุการกองทุน โดยมี นายวรจิตร หนองแก สาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน คลิกดาวน์โหลด

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556 นำเสนอโดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

แนวทางการดำเนินงานกองทุน ปีงบประมาณ 2556-2557 

12-150x15022-150x15032-150x15043-150x150วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 กองทุนหลักหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 “การจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข” ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และกองทุนหลักหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับมอบประกาศนียบัตรศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในครั้งนี้ด้วย
……..ผู้เข้าร่วมประชุม…….
1.นายเชาว์  ภิรมกิจ   รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ
2.นายสมชาย  เรียงแก้ว  กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ
3.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก(1) http://www.kknontat.com/?page_id=346
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก(2) http://www.kknontat.com/?page_id=8114

นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง นำเสนอโดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 

ผลการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอ บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2555 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ  98 (A+) อ่านรายละเอียดคลิก 

การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการกองทุน อบต.โนนธาตุ (30 ส.ค.55) 

การอบรมเชิงอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบ” หลักสูตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น.ณ อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  โดย นพ.พิเชฎฐ ลีละพันธ์เมธา  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7  ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนต้นแบบ” หลักสูตร ประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2555 ณ.อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนต้นแบบในเขตพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายสุทธินันท์ บุญมี) มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สงครามชัย ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี และมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรพจน์  พรหมสัตยพรต รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และจัดการศึกษานอกที่ตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุมัทนา  กลางคาร  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมวิทยากรประกอบไปด้วย

1. อาจารย์วนิดา  วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7
2. อาจารย์จุมพล  เจียระพงษ์  นักวิชาการอิสระ
3. อ.ประสาทพร  สีกงพลี  ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ตุ้มโฮม
4. นายสมนึก  ไชยสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง

ซึ่งได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยได้ใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เป็นกองทุนต้นแบบ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯได้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

คณะกรรมการ รุ่นที่ 2

1.นายบุญศรี  นาเมืองรักษ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ประธานกรรมการ

2.นางสุนิตย์  รุทเทวิน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกลางหมื่น จังหวัดกาฬสินธุ์  เลขานุการ

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนต้นแบบ”หลักสูตรประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” รุ่นที่ 2 คลิกรายละเอียด 

ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนต้นแบบ”หลักสูตรประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” รุ่นที่ 2 คลิกรายละเอียด 

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาศักยภาพประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และกองทุนต้นแบบ”หลักสูตรประธานกองทุนรุ่นใหม่ หัวใจประชาชน” รุ่นที่ 2คลิกรายละเอียด  

ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ประสบความสำเร็จ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามBest practice_กองทุน 

ระบบประกันสุขภาพและทิศทางการจัดบริการด้านสุขภาพในชุมชนของ อปท. ร่วมกับสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงครามชัย  ลีทองดี คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม LocalHealthFund_17052555versionlecture 

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจารย์จุมพล เจียระพงษ์ นักวิชาการอิสระและอาจารย์พิเศษด้านยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครองและคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักการของยุทธศาสตร์ 

การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมัทนา กลางคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรค 

เวทีชุมชน “บทบาทของท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่”ผู้ดำเนินรายการ : วิชัย กว้างสวาสดิ์ (นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์)ผู้ร่วมรายการ : ผศ.ดร.วารพจน์ พรหมสัตยพรต (รองคณบดีฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

รายการ “เวทีชุมชน” ช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 15.30 – 16.00 น.เรื่อง โครงการหนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2555 ภายใต้ “โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับชุมชนตำบลกุดใส้จ่อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ ด้จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2555 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ เพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแนวทางในการป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้มีบาดแผล การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีกระดูกหัก การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีไข้สูง และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเป็นลม โดยมีผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ จำนวน 50 คน คือนักเรียนโรงเรียนบ้านสำราญ จำนวน 25 คน และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ จำนวน 25 คน

โครงการอบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการอบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

โครงการอบรมผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ประเมินตนเอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2555) รวมคะแนน คิดเป็นร้อยละ 92 (A+) คลิกรายละเอียด 

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555) รวมคะแนนคิดเป็นร้อยละ 84 (A) คลิกรายละเอียด  

ตามดูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 ตามดูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

IMG_20141029_093913IMG_20141029_100002IMG_20141029_095600IMG_20141029_104829โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2557  ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม พ.ศ.2557

การอบรมคณะกรรมการกองทุนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

การอบรมคณะกรรมการกองทุนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2 

บรรยายกองทุน/งานนำเสนอ/power  point

คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

การเขียนแผนงานโครงการกองทุน (นำเสนอกองทุน 28-29 ตุลาคม 2557) คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 5 หมวด คลิกดาวน์โหลด 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ คลิกดาวน์โหลด 

แบบเสนอแผนงานโครงการกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด 

ระเบียบว่าด้วยการเงินของกองทุน การรับจ่าย การจัดทำบัญชีของกองทุน คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ คลิกดาวน์โหลด 

ตามดูการตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

 การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้ง 12 ตำบล  1 เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดยมี  นายธวัชชัย  รอดงาม  นายอำเภอหนองสองห้อง  เป็นประธานในพิธีเปิด  ข้อมูลโดย…สมชาย  อุทัยประดิษฐ์

1243

วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2557

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3 

การตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมิน.กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม  คลิกดาวน์โหลด  นวัตกรรมกองทุน 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่  คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพดงเค็ง คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า  คลิกดาวน์โหลด 

วันที่  22  ตุลาคม พ.ศ.2557

1234

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน  คลิกดาวน์โหด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพหันโจด  คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง  คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง  คลิกดาวน์โหลด 

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก  คลิกดาวน์โหลด หมวด กหมวด ข

ตรวจประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด  คลิกดาวน์โหลด 

เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั้ง 12 ตำบล  1 เทศบาล  และกองทุนอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2553

 นำเสนองานพัฒนาด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกรายละเอียด  

   นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 4 ทหารเสือแท้  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกรายละเอียด  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกรายละเอีย 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ตลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกรายละเอียด  

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกรายละเอียด 

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกรายละเอียด

นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านลาน (ข้อมูลจากการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่)คลิกรายละเอียด 

การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย…ประพจน์  บุญมี สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี  คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน