ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

-ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2554 (สรุปประเด็นปัญหาปีงบประมาณ 2553) คลิกรายละเอียด 

(1) การส่งเงินสมทบกองทุน  คลิกรายละเอียด   

(2) แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุน  คลิกรายละเอียด   

(3) เปลี่ยนแปลงกำหนดการออกประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 (ล่าสุด) คลิกรายละเอียด   

-ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ปีงบประมาณ 2553 คลิกรายละเอียด 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน