ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2556

 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ แล้วนั้น บัดนี้ นายอำเภอหนองสองห้อง ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 และได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว อ่านรายละเอียดคลิก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 วันที่ 5-6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมแก่นอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ปลัด อบต.โนนธาตุ และ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.โนนธาตุ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกคร­องส่วนท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 9

Embarassed เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการการจัดทำงบประมาณและการบริหารงานการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ดาวน์โหลดที่นี่ 

 นำเสนอ POWER POINT 

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบประมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.รายได้

6.รายจ่ายงบกลาง

7.รายจ่ายตามแผนงาน

8.งบบุคลากร

9.งบดำเนินงาน

10.งบลงทุน

11.งบอุดหนุน

12.งบรายจ่ายอื่น

13.การช่วยเหลือประชาชน

14.การศึกษา

15.หนังสือสั่งการ

16.การเขียนรายละเอียดในงบประมาณ ส่วนที่ 1-4

17.การเขียนคำชี้แจง-งบกลาง

18.การเขียนคำชี้แจง-แผนงาน

19.การโอนงบประมาณ

20.เบิกตัดปี

21.การทำงบเพิ่มเติม

22.การใช้งบปีที่ผ่านมา

23.การใช้งเงินสะสม

24.ปัญหาและข้อบกพร่อง

ภารกิจถ่ายโอน 6 ก.ค. 55

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน