ประกาศผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ

ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ

การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) ตามหนังสือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ลต(ขก) 0702/3736 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คลิกดาวน์โหลด

ผลการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ

นายมานิจ สาระผล

 

 

 

 

นายมานิจ  สาระผล  สมาชิก อบต.หมูที่ 2  เป็น  ประธานสภาฯ คำสั่งแต่งตั้งประธานสภา อบต.โนนธาตุ

นายทองม้วน เกียรตินอก

 

 

 

 

นายทองม้วน  เกียรตินอก  สมาชิก อบต.หมูที่ 10  เป็น รองประธานสภาฯ คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.โนนธาตุ

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์

 

 

 

 

นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัด อบต.โนนธาตุ  เป็น เลขานุการสภาฯ ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภา อบต.โนนธาตุ

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  (ครั้งแรก)

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

      ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม  ครั้งที่  ๙๒/๒๕๕๖  เมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖  เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีการเลือกตั้ง  เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖  นั้น

      อำเภอหนองสองห้อง  ได้มีประกาศอำเภอหนองสองห้อง  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก  เพื่อทำการเลือก  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ในวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุม  ในวันที่   ๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. (เพื่อเตรียมความพร้อมให้ไปถึงห้องประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.)  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  การแต่งกายชุดเครื่องแบบ คลิกดาวน์โหลด

 แนวทางการจัดทำเอกสารการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งแรก คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.เลือกตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556 จังหวัดขอนแก่น 103 แห่ง

เมื่อ : 2013-11-20 11:13:59 อ่าน : 405

 ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น รวม 103 แห่ง นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 236(7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 10(13) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2545  และข้อ 189
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 92/2556 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2556 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง
ไฟล์เอกสาร
 04ประกาศผลการเลือกตั้งสถ-ผถ_ลต25561020.pdf (อำเภอหนองสองห้อง)
1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 05ประกาศผลการเลือกตั้งสถ-ผถ_ลต25561020.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 03ประกาศผลการเลือกตั้งสถ-ผถ_ลต25561020.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 02ประกาศผลการเลือกตั้งสถ-ผถ_ลต25561020.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 01ประกาศผลการเลือกตั้งสถ-ผถ_ลต25561020.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แก้ไขประกาศผลการเลือกตั้ง-นายก อบต.หนองเขียด_ลต25561020.pdf 27 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แก้ไขประกาศผลการเลือกตั้ง-สอบตคูคำ_ลต25561020.pdf 38 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 แก้ไขประกาศผลการเลือกตั้ง-สอบตนาฝาย_ลต25561020.pdf 35 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

ชมเชยการดำเนินงานเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

hpqscan0001hpqscan0006hpqscan0015hpqscan0027 ตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 โดยที่ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้ง ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม บัดนี้ การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอชมเชยการดำเนินงานและขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ โดยได้มอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง)

ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนภายในตำบลโนนธาตุ ที่สนับสนุนการเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานช่วยเหลือการเลือกตั้ง (1) สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง (2) สถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ชัย (3) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณหน่วยเลือกตั้งที่ 1-11 (หมู่ที่ 1-11) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศเกียรติคุณหน่วยเลือกตั้งที่ 1-11 เรียงตามเปอร์เซนต์ผู้มาใช้สิทธิ คลิกดาวน์โหลด

เกียรติบัตรวิทยากรการเลือกตั้ง อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

IMG_8722IMG_870621 ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ุ6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 มีผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.

แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งแยกเพศชาย-หญิง

แบบสรุปผลขอมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 บันทึกแสดงผลการจับสลาก หมู่ที่ 11      

การจับ สลากกรณีที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.เขตเลือกตั้งที่ 11  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ที่มี นายบุญเลิศ ประเสริฐศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายแจ่ม คิดเข่ม ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนลำดับที่ 2 เท่ากัน 70 คะแนน ผลการจับสลากปรากฏว่า นายแจ่ม คิดเข่ม เป็นผู้จับสลาก”ได้รับเลือกตั้ง”เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การ เลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 78.60% ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารและ ส.อบต.♥♥♥♥♥♥

รูปภาพ2

ประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง 2556spot รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาอ­งค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ประจำปี 2556 ที่ครบวาระในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 และมีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556  โดย…ทีมงานเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1    คลิกดาวน์โหลด 2    คลิกดาวน์โหลด 3 

 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

 แผนดำเนินการเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.โนนธาตุ ปี 2556 คลิกดาวน์โหลด

 เพลงมาร์ช อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลด 

 เพลง อบต.พ้อแต่ซอง-ประจักษ์ชัย วงไหง่ง่อง คลิกดาวน์โหลด 

 เพลงหนุ่ม อบต. ชล อภิชาติ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

1

 อัตราค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ…..(1) วันอบรม  จำนวน 350 บาท  (2) วันรับมอบวัสดุ/อุปกรณ์เลือกตั้ง จำนวน 350 บาท  (3) วันเลือกตั้ง จำนวน 600 บาท อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2 

 การสนับสนุนช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กำชับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านให้วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อันจะทำให้เกิดการได้เปรียบหรือเสียเปรียบต่อการลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ คลิกดาวน์โหลด

 การรายงานเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต./เอกสารที่ต้องนำส่งสำนักงาน กกต.จังหวัดขอนแก่น (หลังนับคะแนนเสร็จสิ้น) คลิกดาวน์โหลด

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง(ส.ถ/ผ.ถ.๗) 

 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๗) เพิ่มเติม

 ประกาศกำหนดสถานที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครนายก/สมาชิก อบต.โนนธาตุ

 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.ถ./ผ.ถ.4)

222333สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

1234567891011

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และข้อ 7ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 44/2556  เมื่อวันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556จึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ดังต่อไปนี้

1.วันเลือกตั้ง วันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556

2.ระยะ เวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3.สถานที่รับสมัคร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ผู้ ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด แนวทางการดำเนินการการเลือกตั้ง ปี 2556

คู่มือผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.1) คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผ.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ(ส.ถ.1)คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ส.ถ.25) คลิกดาวน์โหลด

การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 79/2556 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 และ และการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 110 แห่ง ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน พ.ศ.2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอดมือง จังหวัดขอนแก่น  คลิกดาวน์โหลด

1234 รายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งรายชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งมีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 4 คน และวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 ที่ประชุมได้เลือก นายสมพันธ์  โพยนอก เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

1.นายสมพันธ์   โพยนอก  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ  ประธานกรรมการ

2.นายประทวน  พรมจ้อย  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์  กรรมการ

3.นายธีระศักดิ์   บุตรธนู    ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  กรรมการ

4.นายพานิช   ทาโบราณ  ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอหนองสองห้อง  กรรมการ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กรรมการ/ผอ.กกต.(โดยตำแหน่ง)

รูปภาพ1รูปภาพ2รูปภาพ3รายชื่อกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

1ตารางควบคุมการจัดให้มีการเลือกตั้ง วัน ที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมวิทยากรท้องถิ่นตามโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติมืออาชีพ ท้องถิ่นเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ, นายธีระศักดิ์ บุตรธนู นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง และ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด

รวมหลักสูตรการอบรมวิทยากรท้องถิ่นและ power point 

วิชาที่ 1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ จพง.ปน.

วิชาที่ 2 การดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง

วิชาที่ 3 การลงคะแนน

วิชาที่ 4 การนับคะแนนและนำส่งหีบบัตร

วิชาที่ 5 การวางแผนการอบรม

คู่มือ กปน.ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับแก้ตามคู่มือวิทยากร) คู่มือ กปน.ฉบับสมบูรณ์ (ฉบับปรับแก้ตามคู่มือวิทยากร)

คู่มือวิทยากรท้องถิ่น ครู ข.25-26 กรกฎาคม 2556 คู่มือวิทยากรท้องถิ่น ครู ข.25-26 กรกฎาคม 2556

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร”วิทยากรระดับท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

การอบรมวิทยากรการเลือกตั้งท้องถิ่น (ครู ข.) ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การเตรียมการก่อนวันเลือกตั้งของ กปน.ประจำปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงสร้างอำนาจหน้าที่เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ชมคลิปทั้งหมดคลิก

IMG_20131IMG_2006IMG_2004 วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้จัดอบรมหัวหน้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556 ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

นโยบายการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

นโยบายการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

นโยบายการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

กกต.ท้องถิ่นและการเตรียมการเลือกตั้ง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

การรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

คุณสมบัติของผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2556 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชืกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ตารางควบคุมการจัดให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารการส่วนตำบลโนนธาตุ

♥♥♥วันครบวาระ   วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556

♥♥♥ประกาศให้มีการเลือกตั้ง   วันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2556

♥♥♥วันรับสมัคร  วันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ.2556

♥♥♥วันเลือกตั้ง   วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 51.0 MB แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.2556 (110 อบต.)

 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการการเลืกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. 

สถานที่รับสมัคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 283/65 หมู่ที่ 13 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก

 แจ้งการครบวาระของสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น อ่านรายละเอียดคลิก

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการเลือกตั้งคลิก http://www.ect.go.th/newweb/th/law/

 

 

เลขที่ 120 ม.3 ชั้น 2 อาคารรวมหน่วยราชการ บี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทร.0-2141-8888 
เว็บไซต์คลิก http://www.ect.go.th/

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 283/65 หมู่ที่ 13 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-4923-6 โทรสาร 0-4323-4927
http://khonkaen.ect.go.th E-mail : khonkaen@ect.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงรายคลิก  http://www2.ect.go.th/home.php?Province=chiangrai 

คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น”ท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจไปใช้สิทธิ ไม่คิดขายเสียง”คู่มือประชาชนเลือกตั้งท้องถิ่น

นิทานสอนใจผู้นำคนใหม่จะเลือกคนดีหรือคนเก่ง

วิถีชีวิตประชาธิปไตย

1.ความรู้เกี่ยวกับ จพง.ปน.

2.การปฏิบัติงานของ จพง.ปน.(การลงคะแนนเลือกตั้ง)

3.Power point วิชาที่ 3

4.ชุดภาพนิ่งที่ 13

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 5

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 6

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 7

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 8

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน