แผนพัฒนาสามปี (2556-2558)

แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๖-๒๕๕๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗ (๒)  กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอร่างแผนพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

                   บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๑๗ (๒)  กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี   แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอร่างแผนพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

                   บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุและสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)  ในสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่    ครั้งที่    ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๑๕  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  เรียบร้อยแล้ว  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน