แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้ บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบวาระ ในวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิก ขนาดไฟล์ 51.0 MB แบบพิมพ์เลือกตั้ง อบต.2556 (110 อบต.)

รวมหลักสูตรการอบรมวิทยากรท้องถิ่นและ power point  ปก คำนำ สารบัญ   วิชาที่ 1 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ จพง.ปน.  power point โครงสร้าง  วิชาที่ 2 การดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง    power point ก่อนการลงคะแนน

วิชาที่ 3 การลงคะแนน 

power point การลงคะแนนเลือกตั้ง

วิชาที่ 4 การนับคะแนนและการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง

power point การนับคะแนนและส่งหีบบัตร

วิชาที่ 5 การวางแผนการอบรม

แบบประเมินผลการอบรม (วิชาที่ 5) 

การเตรียมการเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2556 คลิกดาวน์โหลด 

แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น (สนง.กกต.จว.ขก.) คลิกรายละเอียด 

1
ดาวโหลดหนังสือซักซ้อมแนวทางการรับและสั่งซื้อบัตรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกและส.อบต.ที่ครบวาระวันที่ 5 ก.ย. 56
– doc04316120130907105807.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– doc04316220130907105836.pdf 961 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
– ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
– doc02623220120911153837.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– doc02623320120911153906.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
– doc02623020120911153744.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– doc02623120120911153814.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ส.อบจ.และนายก อบจ.
– doc02622920120911153702.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– doc02622820120911153631.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6
การแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยหาเสียง (สถ./ผถ.)
– การแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– การแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7
บทบัญญัติกฎหมายการแบ่งเขตฯ ส.อบจ.ชร.
– บทบัญญัติกฎหมายฯ.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8
ถาม-ตอบ ข้อหารือ
– ถามตอบ3.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ถามตอบ1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– ถามตอบ2.pdf 979 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9
เปิดแฟ้มคดีเลือกตั้งท้องถิ่น
– แฟ้มคดี1.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– แฟ้มคดี2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10
คำแนะนำในการเตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– คำแนะนำ1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– คำแนะนำ2.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
11
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น
– คุณสมบัติของผู้รับสมัครนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น เพิ่มเติม 17 พ.ย.pdf 79 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12
แนวทางการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควรรู้
– แนว ทางการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งควร รู้ (ใหม่ เปลี่ยนจำนวนผู้ช่วยหาเสียง).pdf 105 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13
ประมวลคำถาม-ตอบข้อหารือในการเลือกตั้งทุกระดับ
– file_4c32ceb545be729586aedc72a5290fbb.pdf 724 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14
การกระทำที่บัญญัติเป็นความผิดและบทกำหนดโทษตามกฎหมายเลือกตั้ง
– เล่ม 9.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15
คู่มือการปฏิบัติงานก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงประกาศให้มีการเลือกตั้ง
– เล่ม 1_Part4.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 1_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 1_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 1_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16
บทบาทหน้าที่นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– เล่ม 2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17
ขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งของ อบจ.
– เล่ม 3 (3)_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (3)_Part4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (3)_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (3)_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18
ขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งของ ทต.
– เล่ม 3 (2)_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (2)_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (2)_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 3 (2)_Part4.pdf 1 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19
ขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งของ อบต.
– เล่มที่ 3 (1)_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่มที่ 3 (1)_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่มที่ 3 (1)_Part4.pdf 808 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่มที่ 3 (1)_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20
กรณีตัวอย่างการวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– กรณีตัวอย่าง.pdf

21
การลงคะแนนเลือกตั้ง
– เล่ม 4_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part5.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part6.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part7.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part9.pdf 352 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 4_Part8.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
22
การนับคะแนนเลือกตั้ง
– เล่ม 5_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 5_Part4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 5_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 5_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
23
ขั้นตอนการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– เล่ม 6_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 6_Part5.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 6_Part4.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 6_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 6_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24
ภารกิจการสนับสนุนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– เล่ม 7_Part2.pdf 720 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 7_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
25
การจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– เล่ม 8_Part3.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 8_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 8_Part4.pdf 660 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– เล่ม 8_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
26
คู่ มือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง (ผอ.ปน กปน. จนท.รปภ.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
– คู่มือตัวเต็ม_Part3.pdf 282 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– คู่มือตัวเต็ม_Part2.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
– คู่มือตัวเต็ม_Part1.pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน