การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

หารือกรณีการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0037.30/1902 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 
 
การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0037.30/2079 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. การสนับสนุนการดำเนินงานและงบประมาณการบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามแนวทางหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ด่วนที่สุด ที่ ขก 1018/2215 ลงวันที่ 11 มิถุนายนพ.ศ.2555  อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน