การเข้มงวดในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ

การเข้มงวดในการขออนุญาตจุดบั้งไฟ

จังหวัดขอนแก่น แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจุดบั้งไฟให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ กรณีการขออนุญาตจุดบั้งไฟ จะต้องรายงานจังหวัดก่อนทำการจุดไม่น้อยกว่า 7 วัน และอนุญาตให้จุดตามประเพณีเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการลักลอบทำการจุดบั้งไฟ เพื่อเล่นการพนันโดยใช้ประเพณีบังหน้า หรือมีบางแห่งไม่ได้รายงานให้อำเภอทราบ และอำเภอไม่ได้รายงานจังหวัดทราบ ทำให้เป็นอันตรายต่อการบินของนักบิน หรืออาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น จึงมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้.-

1.ให้กำกับดูแลการจุดบั้งไฟอย่างใกล้ชิด หากมีการขออนุญาตจะต้องมีผู้รับผิดชอบ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออย่างชัดเจน หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  การเข้มงวดในการจุดบั้งไฟ 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน