บทบาท อบต.ต่อการพัฒนาทักษะ อปพร.

 รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา  PS 796 การค้นคว้าอิสระ (Independent  study) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แนวทางในการแก้ไข  เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน