สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

.โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง ดังนี้

1)  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา    หมู่ที่   3

2)  โรงเรียนบ้านสำราญ       หมู่ที่   4

3)  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์   หมู่ที่   6

4)  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก     หมู่ที่   10

. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส 2  แห่ง ดังนี้

1)   โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ (มัธยมขยายโอกาส)   หมู่ที่   5

2)   โรงเรียนบ้านโนนธาตุ (มัธยมขยายโอกาส)  หมู่ที่   9

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ(ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553)

 

 

แหล่งความรู้ของชุมชน

–                   การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

–                   การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

–                   การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

–                   หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

–                   รายการวิทยุ / โทรทัศน์

–     เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัดทั้งหมด  7 แห่ง

1)  วัดอัมพวัน                                                                     บ้านโนนธาตุ       หมู่ที่  9

2)  วัดชลธาร                                                                       บ้านโนนแต้         หมู่ที่  5

3)  วัดหัวหิน  (สำนักสงฆ์)                                          บ้านโคกสูง          หมู่ที่ 6

4)  วัดทองหลาง  (สำนักสงฆ์)                                บ้านสว่าง             หมู่ที่ 3

5)  วัดสำราญจิต  (สำนักสงฆ์)                                 บ้านสำราญ          หมู่ที่ 4

6)  วัดรัตนมงคล (สำนักสงฆ์)                                 บ้านสำราญน้อย  หมู่ที่ 2

7)  วัดสุตตาราม  (สำนักสงฆ์)                                 บ้านชาด                         หมู่ที่ 10

ภาษา

มีภาษาพูด  2  ภาษา  คือ  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาไทยโคราช

1)            ภาษาไทยโคราช หมู่บ้านที่พูดภาษาไทยโคราช  มี  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้าน

กอก หมู่ที่ 1, บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9, และบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

2)            ภาษาไทยอีสาน หมู่บ้านที่พูดภาษาไทยอีสาน  มี 6  หมู่บ้าน ได้แก่    บ้าน

สำราญน้อย    หมู่ที่ 2,  บ้านสว่าง    หมู่ที่ 3,   บ้านสำราญ   หมู่ที่ 4, บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 5 , บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ,และบ้านชาด หมู่ที่ 10

สาธารณสุข

สถานีอนามัย  2  แห่ง ดังนี้

1)  สถานีอนามัยโนนธาตุ  รับผิดชอบ   หมู่ที่  2 , 4  ,7  ,  8 , 9 ,11

2)  สถานีอนามัยโนนแต้  รับผิดชอบ  หมู่ที่  1 , 3 , 5 , 6 , 10

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

–   หน่วยบริการประชาชน 1 แห่ง ตำรวจประจำหน่วยบริการประชาชน –  นาย

มวลชนจัดตั้ง

–   สมาชิก อปพร.  136  นาย

–   หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ  มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  จำนวน  21  นาย

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ

ชาวตำบลโนนธาตุทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียม   ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   ซึ่งตนเลื่อมใสศรัทธาโดยจำแนกได้ดังนี้

1) บุญกุ้มข้าวใหญ่ นิยมทำกันในเดือนยี่     หรือหลังจากการเก็บเกี่ยว  มีการนำข้าวเปลือกมากองรวมกันทำบุญกุ้มข้าวใหญ่     โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรม  ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตนออกมารวมกัน    กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์  รับศีลฟังเทศน์   มี มหรสพ สมโภชน์    ตอนเช้ามีการถวายอาหารและข้าวเปลือก    การทำบุญกุ้มข้าวใหญ่จึงถือว่าได้บุญกุศลมาก

2) บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสาม  ทำโดยการนำข้าวเหนียวที่ปั้นโรยเกลือ ทาไข่ไก่ และจี่ไฟให้สุก    เรียกว่าข้าวจี่        การทำบุญข้าวจี่มีคนนิยมทำกันมาก    เพราะถือว่า   ได้กุศลมาก    และเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง

3) บุญพระเวสน์ หรือบุญเดือนสี่   บุญที่มีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน์ หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก    เป็นหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า  คราวพระองค์เสวยพระชาติ  เป็นพระเวสสันดร  เป็นหนังสือเรื่องยาว มี 14 ผูก  บุญพระเวสสันดรกำหนดทำในเดือนสี่

4)  ตรุษสงกรานต์ กำหนดเอาวันที่  13 เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี  จะมีการรดน้ำพระพุทธรูป    พระสงฆ์    และผู้หลักผู้ใหญ่ เรียกว่า สรงน้ำ     การทำบุญมีให้ทาน    เป็นต้น      เกี่ยวแก่การสรงน้ำ      เรียกบุญสรงน้ำอีกอย่างหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์   “ ตรุษ ”   คือสิ้น    สงกรานต์    คือการเคลื่อนย้าย  ได้แก่    วันที่พระอาทิตย์เคลื่อนย้ายจากฤดูหนาว   ก้าวขึ้นสู่ฤดูร้อน   ในระยะนี้  เรียก  ตรุษสงกรานต์

5)  บุญบั้งไฟ หรือเรียกว่า    บุญเดือนหก  การนำเอาดินประสิว  (ขี้เจีย)   มาคั่วผสมกับถ่าน เรียกว่า หมื่อ เอาหมื่อใส่ กระบอกไม้ไผ่   (ปัจจุบันพัฒนาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซี)    ตำให้แน่น  แล้วเจาะรู เรียกว่า   บั้งไฟ

6) บุญเข้าพรรษา การอยู่ประจำในอาวาสแห่งเดียวตลอด 3 เดือน     ในฤดูฝน เรียกว่า    เข้าพรรษาโดยปกติกำหนดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8    เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบน้ำฝน    ถวายเทียนพรรษา    และมีการทำบุญ   เป็นต้น

7) บุญออกพรรษา การออกจากเขตจำกัด    ไปพักแรมที่อื่นได้    เรียกว่า   ออกพรรษา    พรรษาหมายถึง    ฤดูฝน   ปีหนึ่งมี 4 เดือน    คือ   ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ   เดือน 8 ถึง    ขึ้น 15 ค่ำเดือน  12   ในระยะ  4  เดือน  3 เดือนแรกให้เข้าพรรษาก่อน     เข้าครบกำหนด 3 เดือน แล้วให้ออกอีก 1 เดือน    ให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปลี่ยนการทำบุญมีให้ทาน    เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่

ฮีตสิบสอง  มาจากคำ 2 คำ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคำว่า จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนทั้ง 12 เดือน ในหนึ่งปีฮีตสิบสอง จึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่างๆ    ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปี ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชน  ได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์กัน เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงและเพื่อความสมานสามัคคีมีความรักใคร่กัน ของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน   ประเพณีอีสานส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์แตกต่างจากประเพณีภาคอื่นๆ (อาจคล้ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ้างเพราะมีที่มาค่อนข้างใกล้ชิดกัน)ประเพณีอีสาน ได้รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล้านช้าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นได้ ว่าประเพณีของชาวอีสาน และชาวลาวมีความคล้ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ เยี่ยงญาติพี่น้องทำให้มีการถ่ายเทวัฒนธรรมระหว่างกันด้วย
คองสิบสี่ หมายถึง  ครองธรรม 14 อย่าง เป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ปฏิบัติระหว่างกัน ของผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครอง พระสงฆ์ และระหว่างบุคคลทั่วไป เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของ บ้านเมือง คองสิบสี่มีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตัวอย่างได้ดังนี้

คองสิบสี่แบบที่ 1 – กล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง
คองสิบสี่แบบที่ 2 – กล่าวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติในการปกครองบ้านเมือง    และข้อที่ประชาชนควรปฏิบัติต่อพระมหากษัตริย์   และจารีตประเพณีที่พึงปฏิบัติให้บ้านเมืองสงบสุข
คองสิบสี่แบบที่ 3 –  กล่าวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ และเน้นหนักให้ประชาชนปฏิบัติตามจารีตประเพณี   และข้อที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกัน
คองสิบสี่แบบที่ 4 – กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบ้านครองเมือง  คือการดำเนินการปกครองบ้านเมืองเพื่อ ให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี

 

เอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน