วิชาการ(1)

กฎหมายคู่มือปลัดอำเภอ รวบรวมโดย ปลัดน้อย 7 สิงหาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

กมลชนก อุทัยประดิษฐ์ pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กมลชนก อุทัยประดิษฐ์ pre-degree ม.รามคำแหง

3

4

1

2

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2552

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 คณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2552 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ชมภาพคลิกดาวน์โหลด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 35 คลิกรายละเอียด

Picture1

บัญชีรายชื่อผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 คลิกรายละเอียด

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (รศ.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คำบรรยายวิชา PS 504 ภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์

คำบรรยายวิชา PS 701 แนวทางการศึกษารัฐศาสตร์

คำบรรยายวิชา PS 702 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

คำบรรยายวิชา PS 703 สถานการณ์การเมืองโลก

คำบรรยายวิชา PS 704 แนวคิดและนโยบายการพัฒนาประเทศไทย

คำบรรยายวิชา PS 705 แนวคิดเชิงทฤษฎีในการบริหารรัฐกิจ

คำบรรยายวิชา PS 707 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คำบรรยายวิชา PS 708 องค์การและการจัดการ

คำบรรยายวิชา PS 709 นโยบายต่างประเทศไทย

คำบรรยายวิชา PS 710 สังคมวิทยาการเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

คำบรรยายวิชา PS 712 การมีส่วนร่วมของมหาชนในการเมืองไทย

คำบรรยายวิชา PS 714 การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความรู้คู่คุณธรรม

สรุปก่อนสอบประมวลผลความรอบรู้ (Comprehensive)

……………………………………………………………………………………………………

218ที่ ขก ๐๐๓๗.๒/ว ๒๗๒๐๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น

  คะแนนผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2555 (Core Team) CORE Team 55

คะแนนผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2554 (Core Team) แบบรายงานคะแนนคอทีม จ.ขอนแก่น ปี 2554 (แบบ1)

โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการประเมินการกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ (ปลัด อบต.8) ปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องศรีจันทร์ 2 ชั้น 4  โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

(๑)ขั้นตอนการดำเนินการประเมินปลัด อบต. กรณีพิเศษ

(๒)แบบประเมินปลัด อบต.๘ กรณีพิเศษ

(๓)ตัวอย่างการกรอกแบบประเมินปลัด อบต.๘ กรณีพิเศษ

(๔.๑) คะแนนคอทีมด้านการบริหารจัดการ

(๔.๒) คะแนนคอทีมด้านบริหารงานบุคคลฯ

(๔.๓) คะแนนคอทีมด้านการบริหารงานการเงินฯ

(๔.๔) คะแนนคอทีมด้านการบริการสาธารณะ

(๔.๕) สรุปภาพรวมคะแนนคอทีมปี ๕๕

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ การกำหนดปลัด อบต.8

‘แบบรายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555  CORE Team 55

แบบตัวชี้วัดระดับ 8 ใน อบต.ขนาดกลาง และระดับ 7 ในอบต.ขนาดเล็กได้มาก็รีบให้ท่านกรรมการสมาพันธ์ปลัด อบต.แบบประเมิน ปลัด อบต.8 คลิก http://www.samaphan.net/categoryblog/298–8-.html

…………………………………………………………………………………………………….

ระหว่างวันที่ 8-26 ตุลาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่ง นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี มีไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ศึกษา ดังนี้.-

การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

การออกหนังสือรับรอง

แบบ บ.ส.๑,๒,๔,๕

แบบหนังสือรับรอง (บ.ส.๓,๖)

ระเบียบหนังสือรับรอง

ของแถมจากฝ่ายวิชาการ…ธรรมรัตน์

3343_หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_มท0808.4_ว_2589_ลว_3_สิงห

คำพิพากษาภาษีโรงเรือน

มาตรฐานวินัย

ระเบียบ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘

ระเบียบ ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ ๒ ๒๕๕๑

ระเบียบ ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๖

ระเบียบการใช้รถยนต์ ๒๕๔๘

ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๒

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

ราคากลางครุภัณฑ์ทางคอมพิวเตอร์ 2555

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2555

หลักเกณฑ์ให้ทุน กศ อปท 2547แก้ไข2552-99

หลักธรรมาภิบาล

อัตราค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คลิป ซวยซ้ำซาก! อุบัติเหตุรถไฟในอุบัติเหตุรถไฟ.. – คลิปแมส

คลิป รวมคลิปอุบัติเหตุทางเรือ – คลิปแมส

คลิป รวมมิตร อุบัติเหตุทางรถ ประจำครึ่งปี 2012 – คลิปแมส

คลิป อุบัติเหตุทางเครื่องบิน ที่คุณจะไม่ได้เห็นมันบ่อยๆ ง่ายๆแน่ๆ – คลิปแมส

ระทึกรถแก๊สพลิกคว่ำลำลูกกา2.flv – YouTube

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

บรรยายท้องถิ่น-2555 24-10-2555

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

อ.กรรณิกา (การทำงานเป็นทีม )

self esteem

การจัดการกับความขัดแย้ง

การทำงานเป็นทีม

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ความแตกต่าง

นพลักษณ์(ENNEARAM)

มนุษยสัมพันธ์

อ.ชัยรัตน์ พรหมบุบผา(ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง)

Good governance(สังเคราะห์เพื่อบรรยาย)

กระบวนการคิดของมนุษย์และสังคม

การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร อปท.(สำรอง)

การพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร อปท.

การเรียนรู้ตามรอย King 2553(สำรอง)

การเรียนรู้ตามรอย King 2554

เกมส์ไพ่ทายใจ

คุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นักปกครองกับการพัฒนาบุคลิกภาพ

บรรยาย Good governance ปี ๒๕๕๔

พระบรมราโชวาท

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษา

รวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

รวมองค์ความรู้ Good governance

ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน

ศิลปะการพูดในที่ประชุมชนเลขา

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น (NEW)

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม ปี ๒๕๕๕

อ.ทองฟู  ศิรฺวงศ์(การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี)

Conflict and Negotiation

Copy of ying suphan OB,2552

อ.บุญสืบ

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน-ผต.บุญสืบ แช่มช้อย

อ.สุเทพ เอี่ยมคง  (การปกครองในระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในระบบรัฐสภา)

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย

อ.สุรศักดิ์ แป้นงาม (การจัดทำงบประมาณแบบใหม่ของ อปท.)

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินการคลัง อปท.

2.รูปแบบงบปรเะมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ

4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ

6.อุดหนุนหน่วยงานอื่น

7.หนังสือสั่งการ

8.การตั้งงบประมาณอุดหนุน ภาพรวม

9.การช่วยเหลือประชาชน

10.บัญชีเบิกฝึกอบรม

11.การศึกษา

12.เบี้ยยังชีพ

กฎหมายท้องถิ่นใหม่ อับเดท 55

จำแนกแผนงาน_รายรับ_รายจ่าย (1)

ประกันภัยรถยนต์

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย

อปพร.

การป้องกัน&บรรเทาสาธารณภัย(เผยแพร่)

บรรยาย-จพง.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน-ผต.บุญสืบ แช่มช้อย

การออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางฯ

ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท. ใช้คลื่นความถี่

แผนปฏิบัติการในการป้องกันฯของ อปท

ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินics

ระเบียบการใช้วิทยุ ปภ.2555       สรุปสาระสำคัญ พรบ.

สวัสดิการพนักงานท้องถิ่น

การเงินและบัญชี

การกำหนดแบบเงินคงเหลือประจำวัน

การเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

การจัดเก็บเอกสารการเงิน

การจัดจ้าง

การบันทึกบัญชีวัสดุครุภัณฑ์

การรับเงินและการบันทึกบัญชี

การวางระบบตรวจสอบบัญชี

เงินขาดบัญชี

เงินขาดบัญชี ๒

เงินขาดบัญชี ๓

จ้างเอกชนดำเนินการ

ตั้งยอดบัญชีรายรับรายจ่าย

แนวปฏิบัติทางบัญชี

แบบสอบทานการเงินแลบัญชี

ระเบียบสำนักนายกเงินขาดบัญชี

เร่งรัดการจัดเก็บรายได้

วิธีการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

ศูนย์ต้นทุน

…………………………………………………………………………………………………….

แนวทางร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ..

คลิกรายละเอียด0157anamai08_01anamai08_02

anamai08_03anamai08_04

anamai08_05anamai08_06anamai08_07

anamai08_08anamai08_09

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

ซักซ้อมแนวทางการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(World Meteorological Organization) หรือเรียกย่อว่า WMOเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ทำงานด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาแต่ละประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิก โดยมีการประสานและร่วมมือทางด้านอุตุนิยมวิทยามาเป็นเวลา 60 ปีแล้ว ซึ่งถือว่าเป็น “60 ปีของงานบริการเพื่อความปลอดภัยและความผาสุกของท่านคลิกวารสารอุตุนิยมวิทยา

แจ้งมติคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ขอนแก่น) พิจารณาเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิกรายละเอียด

หารือกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและขยายเขตประปา สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อคณะอนุกรรมการการกรจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/1117 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนเพิ่มเติม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2916 ลงวันที่ 27 กันยายน 2553 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ เช่นการขยายเขตไฟฟ้า การขยายเขตประปา ให้ขอประมาณการ-บรรจุในแผน-อุดหนุนงบประมาณ-ออกใบเสร็จ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัด 

การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ในกรณีที่อุดหนุนงบประมาณไม่อยู่ในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข ให้ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการการกระจายอำนาจในระดับจังหวัดก่อน 

พม่าหรือเมียนมาร์หรือเบอร์ม่า

พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

-พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

-พระราชกฤษฎีกาปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท_0809.3ว331_ลว.30_พย.53

-รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ (ล่าสุด) คลิกรายละเอียด

-รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คลิกรายละเอียด

หนังสือสั่งการที่สำคัญ

-ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 33  ลงวันที่ 15 สืงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

-การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 คลิกรายละเอียด

…………………………………………………………………………………………………………

ประเมินผลการให้บริการของ อบต.โนนธาตุ ปี 2552 (ม.ราม)

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. ประจำปี 2553 (core team)

ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยพรบ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

หลักธรรมาภิบาล

รายงานการวิจัย (ศรุดา สมพอง)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกและสมาชิก อบต.พ.ศ.2554คลิกรายละเอียด

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าตอบแทนนายก,สมาชิก อบต.(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

……………………………………………………………………………………………………………………….

งานนำเสนอ (powwerpoint)

นำเสนองานโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 ณ บริเวณวัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2554งานนำเสนอจังหวัดเคลื่อนที่

1.การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (ก่อนวันที่ 23 ส.ค.54)

2.การประชุมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ห้องประชุม อบต.โนนธาตุ

3.การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100เปอร์เซ็นต์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการ

4.เดลินิวส์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย (2 ก.ย.54)

5.นักเรียนรับทุน 20 ทุน (สนง.พัฒนาสังคมฯ)

6.อบต.โนนธาตุ-ที่ทำการปกครองร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย-100-เปอร์เซ็นต์

7.เวรจุดตรวจการสวมหมวกนิรภัยของ อบต.โนนธาตุ โครงการต่อเมื่อง (1 ก.ย.54)

8.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-1 (รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย)

9.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-2 (บนศาลาวัด)

10.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-3 (บรรยากาศสถานที่จัดงาน)

11.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-4 (ตรวจเยี่ยมตามเต้นท์)

12.ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-5 (ปล่อยปลา-ปลูกต้นไม้-รับประทานอาหาร)

13.สภาพถนนลาดยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโนนธาตุที่ชำรุด

14.สภาพถนนลาดยางสายตำบลหนองเม็ก-ตำบลโนนธาตุ ที่ชำรุด (มีคลิป)คลิกรายละเอียด

15.ขอขอบคุณ-อบต.หันโจด-หนองเม็ก-หนองสองห้อง-กำนันผู้ใหญ่บ้าน

…………………………………………………………………………..

การบรรยายวิชาผู้นำ,ปกป้องสถาบัน,ความมั่นคง,ความรักชาติ(พ.ท.เทพวิฑูรย์ แท่งทอง)

วันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเยาวชน ประจำปี 2555 ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม สร้างความเข้มแข็ง ความสามัคคีของเยาวชนในพื้นที่ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอีกด้วย มีเยาวชนเข้ารับการอบรม จำนวน 54 คน โดยมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ดังนี้.-

พันโทเทพวิฑูรย์  แท่งทอง  อาจารย์หัวหน้าส่วนการศึกษา มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ร.ท.ประยงค์ จันทร์โส, จ.ส.อ.สมาน แก้ววังชัย, จ.ส.อ.สุบรรณ ทัดมาลา และ จ.ส.อ.ชำนาญ ช่างสกุล ขอขอบคุณ พันโทเทพวิฑูรย์  แท่งทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

01.ความรักชาติฯ(พ.ท.เทพวิฑูรย์)

02.ตามรอยเท้าพ่อฯ

04.ทฤษฎีการพัฒนา

05.ภัยคุกครามฯ

การปกป้องสถาบัน(1)

ความมั่นคงของชาติ(พ.ท.เทพวิฑูรย์)

แจกจ่าย3

ประชาชนมีส่วนร่วม-วิกฤตสังคม

ผู้นำที่ดี( 2)

ผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร

วิกฤตของชาติ

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

1.ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ของ อปท.   2.รูปแบบงบประมาณ

3.การจัดทำงบประมาณ   4.ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ

5.การโอนงบประมาณ   6.การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

7.หนังสือสั่งการต่างๆ  8.การใช้เงินสะสม

9.การตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบจ.เทศบาลและ อบต   10.การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ

11.การศึกษา   12.เบี้ยยังชีพ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส)  การตั้งงบประมาณค่าตอบแทนและเครื่องแต่งกาย อปพร.

การป้องกันการก่อวินาศกรรมและการรักษาความปลอดภัยสถานที่  บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกันภัยรถของทางราชการ  พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย  วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

บทบาทและอำนาจหน้าที่ของ อบต.  การจัดทำและประสานแผนพัฒนา อบต.

การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  SWOT

THE 7 HABITS นักบริหารงาน อบต.   กลไกสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา   การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดทำงบประมาณของ อบต.   การออกคำสั่งตาม พรบ.บุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

ควบคุมภายใน   ความรับผิดทางละเมิด

งานสารบรรณ   แผนปฏิบัติการแม่บทการเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดไข้หวัดใหญ่2009

แผนผังความคิด   แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ภาวะผู้นำ   เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)

การจัดทำแผนชุมชน   5 ส.สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการขายตรงและตลาดแบบตรง  การตรวจสอบของ สตง.

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การบริการสาธารณะโดยยึดประชาชน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) การบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ขอนแก่น)

หลักการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค  

วันนี้ในอดีต… 6 พ.ค. วันเกิด‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’บิดาจิตวิทยา

วันนี้ในอดีต เป็นวันที่ ‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’ บิดาแห่งจิตวิทยา ลืมตาดูโลก ประวัติชีวิตของเขา น่าสนใจอย่างมาก

4455

วันนี้ในอดีต… ย้อนไปเมื่อ 161 ปีที่แล้ว  เมื่อ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2399 ซิกมันด์ ฟรอยด์(Sigmund Freud) แพทย์และนักจิตวิทยาชาวออสเตรียเชื้อสายยิว ซึ่งเป็นบิดาแห่ง ‘ทฤษฎีจิตวิเคราะห์’(Psychoanalysis) ลืมตาดูโลก

เขาเกิดในครอบครัวชาวยิวซึ่งเป็นพ่อค้าขายผ้าขนสัตว์ ที่เมือง ฟรายเบิร์ก (Pribor)แคว้นโมราเวียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสเตรเลีย-ฮังการีในสมัยนั้น ปัจจุบันก็คือประเทศเชค

เขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาก จึงทำให้เขาฉลาดและสอบได้ที่ 1 ทุกครั้งและได้เข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งเมืองเวียนนา จบแล้วออกมาเปิดคลินิกรักษาโรคประสาทและสมอง

จากนั้นก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับ ‘จิตไร้สำนึก’ แล้วนำเสนอทฤษฎีจิตวิเคราะห์

‘ฟรอยด์’ เขียนบทความและหนังสือหลายเล่ม  พ.ศ.2473 เขาได้รับรางวัลเกอเธ่ (Goethe Prize) แต่ 3 ปีต่อมา นาซีเยอรมันเริ่มเรืองอำนาจ หนังสือของฟรอยด์ถูกเผา เริ่มกวาดล้างชาวยิวและบุกยึดออสเตรียในเดือนมีนาคม พ.ศ.2481 ‘ฟรอยด์’และครอบครัวจึงต้องอพยพไปอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

‘ฟรอยด์’เชื่อว่าสาเหตุหลักของพฤติกรรมมนุษย์มาจากแรงขับทางเพศ (Sex drive) และสัญชาติญาณในการอยู่รอดหรือจิตไร้สำนึก (Unconscious) เขาจำแนกบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่อิด(Id) คือจิตไร้สำนึก, อีโก(Ego) จิตสำนึกหรือเหตุผล และซูเปอร์อีโก(Super Ego) คือส่วนที่เป็นมโนธรรมสำนึก

นอกจากนี้เขายังแบ่งขั้นตอนพัฒนาการบุคลิกภาพของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น คือขั้นปาก (oral stage) ขั้นทวารหนัก (anal stage) ขั้นอวัยวะเพศ (phallic or oedipal stage) ขั้นแฝง (latency stage) และขั้นสนใจเพศตรงข้าม (genital stage)

ทฤษฎีของเขาแม้จะไม่ได้รับการยอมรับในระยะแรก แต่ต่อมาเริ่มมีการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้และอธิบายทฤษฎีทางสังคมได้ ความคิดและผลงานของเขามีอิทธิพลอย่างมาก ทั้งต่องานวรรณกรรม วรรณคดี ปรัชญาและจิตวิทยา นับว่าเขาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่ 20

‘ฟรอยด์’นับเป็นยอดอัจฉริยะและได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘ บิดาแห่งจิตวิทยา’ เขาเป็นเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาในเรื่องนี้มากที่สุดคนหนึ่งของโลก

แต่ชีวิตของเขาก็ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย อดทนต่อความความโดดเดี่ยว และแม้แต่การไร้ซึ่งมิตรภาพที่แลกมาด้วยความสำเร็จในหน้าที่การงานของเขา

 ‘ฟรอยด์’เป็นคนที่สูบซิการ์จัดมาก เขาจึงเป็นโรคมะเร็งและต้องผ่าตัดกว่า 30 ครั้ง และหลังจากอ่านนิยายเรื่อง La Peau de chagrin ของ บัลซัค (Balzac) จบ เขาก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2482 ในวัย 83 ปี วันนี้ในอดีต.6 พ.ค. วันเกิด‘ซิกมันด์ ฟรอยด์’บิดาจิตวิทยา

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/regional/275438

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน