หลักการปฏิบัติ/บริหารงบประมาณหน่วยกู้ชีพ อปท.

หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน

แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติปี 2553-2555

หนังสือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินใน อปท.

เอกสารประชาสัมพันธ์

แผ่นพับแนะนำ edit_f

แผ่นพับแนะนำ edit_b

Full page photo

EMS Book Final

หนังสือสั่งการมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สำเนาหนังสือค่าใช้จ่ายจัดงานต่างๆ อปท

หนังสือ ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ค่าตอบแทน

หนังสือ สพฉ.ถึงกระทรวงมหาดไทย-แจ้งอปท.EMS

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-ตอบเรื่องภารกิจ

หนังสือกระทรวงการคลัง-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย -เบิกจ่ายค่าตอบแทน อปท

หนังสือกระทรวงมหาดไทย-เบิกจ่ายค่าตอบแทน อพปร.

หนังสือกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท.2548

หนังสือตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท.

หนังสือมหาดไทย-การทำประภัยรถยนต์

หนังสือมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆของ อปท.

หนังสือมหาดไทย-จ้างเหมาบริการ

หนังสือมหาดไทยแจ้งผู้ว่า-อปท.ดำเนินงานEMS1

หนังสือมหาดไทย-ดัดแปลงคุรุภัณฑ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด สตช.สัญญาณไฟ 2546

ข้อกำหนด สตช.สัญญาณไฟ 2547

ข้อกำหนด สตช.สัญญาณไฟ 2553

ประกาศ สตช. สัญญาณไฟ 2553

ประกาศ สตช.สัญญาณไฟ 2546

ประกาศกรมไปรษณีย์-การขออนุญาตให้ อปท. ใช้ความถี่วิทยุ

ประกาศหลักเกณฑ์EMS-อปท

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการปฏิบัติราชการ 2542

ระเบียบการทำแผนฯอปท2548

ระเบียบ-การฝึกอบรม อปท.2549

ระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงินฯ อปท.2547(1)

ระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงินฯ อปท.2547(2)

ระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงิน อปท.2547(3)

ระเบียบการรับ เบิกจ่ายเงินฯ อปท.2548

ระเบียบงบประมาณ อปท.2541

ระเบียบงบประมาณ อปท.ฉ3-2543

ระเบียบงบประมาณ อปท.ฉ.2-2543

ระเบียบพัสดุ อบต. 2547

ระเบียบพัสดุหน่วยบริหารท้องถิ่น 2535-แก้ไขเพิ่มเติมถึง2547

ระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ อปท-2548

…………………………………………………

โครงการเทศบาลเมืองรังสิต

ตัวอย่างการขอใช้ความถี่วิทยุสื่อสารของ อปท.

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งเจ้าที่อยู่เวร

ตัวอย่างฏีกา-เอกสารเบิกจ้างเหมาบริการ

ตัวอย่างบันทึกการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างบันทึกเปลี่ยนเวร

แบบสอบถามความพึงพอใจ

เอกสาร-โครงการเทศบาลสาวะถี

…………………………………………………….

1ข้อตกลงพนักงานกู้ชีพ2552พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

2สมุดเวลาการปฏิบัติงานพนักงานกู้ชีพ2551

3สมุดแลกเปลี่ยนเวรปฏิบัติงานกู้ชีพ2551

4แบบส่งเวรกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านค้อ

5แบบส่งเวรพนักงานขับรถหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลบ้านค้อ

6 ใบขอเติมน้ำมันกู้ชีพ2551

7บันทึกการเติมน้ำมันรถกู้ชีพ2551

8แบบบันทึกการแจ้งเหตุกู้ชีพ2551

9แบบ3 บ้านค้อกู้ชีพ2551

10แบบ4บ้านค้อกู้ชีพ2551

11สมุดบันทึกการปฏิบัติงานกู้ชีพ2551

12รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดืนกู้ชีพ2551

คำสั่งองค์การแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานกู้ชีพ2552

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ2550

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ2552

โครงการอบรมกู้ชีพต.บ้านค้อ

พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน