การขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง

การขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ ผ.ถ) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ลต (ขก) 0002/0022 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.30/72 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

การขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2556 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/160 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/158 ลงวันที่ 12 เมษายน 2560 เรื่อง การตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ทำลายบัตรเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ลต (ขก) 0702/ว 382 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ทำลายบัตรเลือกตั้ง คลิกดาวน์โหลด

แนวทางปฏิบัติในการทำลายบัตรเลือกตั้ง ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ ลต(ขก) 0702/ว 2248 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2557 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………..

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552

การขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

-คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 105/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทำลายเอกสาร พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน