กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนธาตุ

reddown | Neo Hair Lotionข้อมูลกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร

reddown | Neo Hair Lotionหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร

1อบมเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน_๑๙๐_02อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน_๑๙๐_33อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน_๑๙๐_24อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน_๑๙๐_1การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บ้านกอก หมู่ที่ 1

สมชาย3อาริษาพูน

 

 

 

 

 

1.นายสมชาย  โสดนอก          ผู้ใหญ่บ้าน                 โทร. 09-3510-9677

2.นางสาวอาริษา   พระบรม    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 09-3549-4411

3.นายพูน    เหล็กด่าน            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 09-3103-1802

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

พุฒทา1สุพีบุญถิ่น

 

 

 

 

 

1.นายพุฒทา  สายแวว            ผู้ใหญ่บ้าน                  โทร.08-6012-4735

2.นางภัทรพร  พลยางนอก     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน         โทร.08-6234-4845

3.นางบุญถิ่น   ปีแหล่              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร.08-9218-2231

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

สำรวยรวิวรรณกลมสังวาลย์

1.นายสำรวย   กองผา             ผู้ใหญ่บ้าน                  โทร.08-5607-5086

2.นางสาววิราวรรณ ประตังเวสา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.06-3019-4144

3.นายกลม   เหล่ามา               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-3327-6378

4.นายสังวาลย์  พลสงคราม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.08-3343-6503

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  คลิกดาวน์โหลด รายชื่อผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน บ้านสำราญ ที่ประดับขีด ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ดารุณีภูมีบรรจงกายสิทธิ์

1.นางดารุณี   อุทัยประดิษฐ์     ผู้ใหญ่บ้าน   โทร.08-7852-2412, 06-2556-8089

2.นายสมพร   ภูมี               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    โทร.09-3440-6372

3.นางบรรจง   คุณวิชิตร     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    โทร.09-3572-2512

4.นายกายสิทธิ์  ปฏิรูปา    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.09-1352-2258

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

บุญเพ็งยุพินมงคลสมพวน

1.นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์    ผู้ใหญ่บ้าน             โทร.06-1078-9383

2.นางยุพิน  ไทธานี                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    โทร.       08-2070-6250

3.นายมงคล  แสนบุตร             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.09-7996-7123

4.นายสมพวน  วิเศษ               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร. 06-1162-5283

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

สวยอดิศักดิ์ เพ็งโมประดัด พิมพ์ทอง ม.6วิรัตน์ ภาคชมภู ม.6

 

1.นายสวย   สูงดำ                    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-9940-6962

2.นายประดัด  พิมพ์ทอง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร. 09-3424-7402

3.นายอดิศ้กดิ์  เพ็งโม             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.06-5256-7167

4.นายวิรัตน์  ภาคชมภู         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.06-2140-7470

บ้านโนนสาวัสดิ์ หมู่ที่ 7

เชาว์สมบัติคณิต

 

 

 

 

 

1.นายเชาว์  ภิรมกิจ                 กำนันตำบลโนนธาตุ   โทร.08-5712-1667

2.นายสมบัติ  พรมกลาง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-6233-9672

3.นายคณิต  อินทมาตย์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-6854-1885

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

สมชาย เรียงแก้วถนอมวินัย

 

 

 

 

 

1.นายสมชาย  เรียงแก้ว          ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-8322-1270

2.นายถนอม  โสดนอก           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-2108-5535

3.นายวินัย  เพ็ชรวิเศษ           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-0190-2445

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ชรินทร์สุวรรณอุ่น

 

 

 

 

 

1.นายชรินทร์  กระโจมทอง    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-5229-1259

2.นายสุวรรณ  ภิรมกิจ            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-0413-3168

3.นางสาวอุ่น   กายไธสงค์     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      โทร.06-1145-5352

บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประเสริฐประกาศสมร แก้วนอก ม.10

 

 

 

 

 

1.นายประเสริฐ  เกียรตินอก    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.06-2174-8414

2.นายประกาศ  โสมณาวัตร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      โทร.08-1260-9618

3.นายสมร  แก้วนอก              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร. 08-0214-2269

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

อำนวยพัชรีสวิท

 

 

 

 

 

1.นายอำนวย   แก้วนอก        ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.06-2171-2295

2.นางสาวพัชรี  เหล็กกล้า   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร. 08-9574-2703

3.นายสวิท    คงวิเศษ     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน         โทร. 06-5108-4226

สารวัตรกำนัน

ประดษฐ์ชฎาพร

 

 

 

 

1.นายประดิษฐ์    คุณวิชิตร     สารว้ตรกำนัน  (1)     โทร.09-3540-1960

2.นางชฎาพร   เกียรตินอก     สารว้ตรกำนัน  (2)     โทร.09-3319-1627

แพทย์ประจำตำบล

พิทักษ์

1.นายพิทักษ์    ภิรมกิจ     แพทย์ประจำตำบล    โทร.09-8158-8909

………………………………………………………………………………………………………

 

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน ปัจจุบัน ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน ปัจจุบัน 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ ล่าสุด (14 มีนาคม 2556)

บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ ล่าสุด (14 มีนาคม 2556)

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (11 ต.ค.55) 

บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนธาตุ บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (2 ต.ค.55) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (2 ต.ค.55) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (14 ธันวาคม 2554) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (15 ตุลาคม 2554)  

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (แก้ไขล่าสุด)

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2489

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2516

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2525

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2532

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน