กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนธาตุ

บ้านกอก หมู่ที่ 1

1.นายสมชาย  โสดนอก          ผู้ใหญ่บ้าน                 โทร. 09-3510-9677

2.นางสาวอาริษา   พระบรม    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 09-3549-4411

3.นายพูน    เหล็กด่าน            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 09-3103-1802

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

1.นายคำวงษ์   แพงศรี            ผู้ใหญ่บ้าน                  โทร.08-5760-5245

2.นายวานิช    ปีแหล่              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน         โทร.08-9052-0835

3.นายหนูกัณฑ์   คิดเข่ม         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน        โทร.08-0190-9615

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1.นายสำรวย   กองผา             ผู้ใหญ่บ้าน                  โทร.08-5607-5086

2.นางสาววิราวรรณ ประตังเวสา    ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน     โทร.08-9575-0344

3.นายกลม   เหล่ามา               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-3327-6378

4.นายสังวาลย์  พลสงคราม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.08-3343-6503

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

1.นายชม   ศรีอานเจน             ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-7829-0484

2.นายประวัติ  อาราษฎร์         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-5683-8434

3.นายชยันต์   แสงสุข            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-2119-4628

4.นายสมหมาย  แก้วนอก      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.08-2153-5516

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1.นายบุญเพ็ง  ประทุมมาตย์    ผู้ใหญ่บ้าน             โทร.08-4934-3357

2.นางยุพิน  ไทธานี                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน    โทร.       –

3.นายมงคล  แสนบุตร             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.09-3546-6526

4.นายสมพวน  วิเศษ               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.     –

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

1.นายสวย   สูงดำ                    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-9940-6962

2.นายประดัด  พิมพ์ทอง         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.  –

3.นายอดิศ้กดิ์  เพ็งโม             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-4429-9507

4.นายสอน   พลสงคราม         ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ผรส.)  โทร.08-8340-5035

บ้านโนนสาวัสดิ์ หมู่ที่ 7

1.นายเชาว์  ภิรมกิจ                 กำนันตำบลโนนธาตุ   โทร.08-5712-1667

2.นายสมบัติ  พรมกลาง          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-6233-9672

3.นายคณิต  อินทมาตย์          ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-6854-1885

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

1.นายสมชาย  เรียงแก้ว          ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-8322-1270

2.นายถนอม  โสดนอก           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-2108-5535

3.นายวินัย  เพ็ชรวิเศษ           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-0190-2445

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

1.นายชรินทร์  กระโจมทอง    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-5229-1259

2.นายสุวรรณ  ภิรมกิจ            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.08-0413-3168

3.นางอุ่น   กายไธสงค์           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      โทร.08-3356-1019

บ้านชาด หมู่ที่ 10

1.นายประเสริฐ  เกียรตินอก    ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-1749-2354

2.นายประกาศ  โสมณาวัตร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน      โทร.08-1260-9618

3.นายพั้ว   ปัตธิตะ                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.  –

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

1.นายอำนวย   แก้วนอก          ผู้ใหญ่บ้าน               โทร.08-3353-1622

2.นายถนอม  เสนนอก            ผู้ช่วยผู้้ใหญ่บ้าน     โทร.   –

3.นายสุวิท    คงวิเศษ             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     โทร.    –

รูปภาพ41
picture1

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน ปัจจุบัน ทำเนียบกำนันและผ้ใหญ่บ้าน ปัจจุบัน 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ ล่าสุด (14 มีนาคม 2556)

บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโนนธาตุ ล่าสุด (14 มีนาคม 2556)

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (11 ต.ค.55) 

บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนธาตุ บัญชีรายชื่อกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (2 ต.ค.55) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (2 ต.ค.55) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (14 ธันวาคม 2554) 

ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน (15 ตุลาคม 2554)  

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน