ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

1231

%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

Scan_0001Scan_0002

รวมทุกปี ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 (วันที่เปิดให้บริการ) – วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น.ให้บริการประชาชน จำนวน 6,300 ราย/ครั้ง อ่านรายละเอียด การให้บริการหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2552-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร 1ดาวน์โหลดเอกสาร 2

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2563 (รวม 367+….. ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 มกราคม 2563) จำนวน 41 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (1 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 48 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2563 (1 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2563 (1 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563) จำนวน 32 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (1 พฤษภาคม 2563 – 10 พฤษภาคม 2563) จำนวน 38 ราย 

ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563) จำนวน 26 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563) จำนวน 40 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (1 สิงหาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563) จำนวน 24 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2563 (1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563) จำนวน 38 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563) จำนวน 34 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563) จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น.)

ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (1 ธันวาคม 2563– 31 ธันวาคม 2563  จำนวน…… ราย

การให้บริการประชาชนของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2552-2563

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2562 (รวม 516 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2562 (1 มกราคม 2562 – 31 มกราคม 2562) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (1 กุมภาพันธ์ 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2562) จำนวน 38 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2562 (1 มีนาคม 2562 – 31 มีนาคม 2562) จำนวน 46 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562) จำนวน 36 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (1 พฤษภาคม 2562 – 10 พฤษภาคม 2562) จำนวน 48 ราย 

ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (1 มิถุนายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562) จำนวน 57 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1 กรกฎาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562) จำนวน 49 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (1 สิงหาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562)จำนวน 34 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2562 (1 กันยายน 2562 – 30 กันยายน 2562) จำนวน  57 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (1 ตุลาคม 2562 – 31 ตุลาคม 2562) จำนวน 37 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562) จำนวน 27 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (1 ธันวาคม 2562– 31 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.) จำนวน 42 ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2561 (รวม 559 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2561 (1 มกราคม 2561 – 31 มกราคม 2561) จำนวน 60 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (1 กุมภาพันธ์ 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561) จำนวน 32 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2561 (1 มีนาคม 2561 – 31 มีนาคม 2561) จำนวน 52 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2561 (1 เมษายน 2561 – 30 เมษายน 2561) จำนวน 33 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1 พฤษภาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2561) จำนวน 40 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 30 มิถุนายน 2561) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 จำนวน 67 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (1 สิงหาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2561) จำนวน 50 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2561 (1 กันยายน 2561 – 30 กันยายน 2561 จำนวน  46 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) จำนวน 47 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (1 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) จำนวน  25 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (1 ธันวาคม 2561– 31 ธันวาคม 2561) จำนวน 51  ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2560 (รวม 503 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2560 (1 มกราคม 2560 – 31 มกราคม 2560) จำนวน 43 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (1 กุมภาพันธ์ 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) จำนวน 43 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2560 (1 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560) จำนวน 39 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2560 (1 เมษายน 2560 – 30 เมษายน 2560) จำนวน 42 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (1 พฤษภาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2560) จำนวน  37 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (1 มิถุนายน 2560 – 22 มิถุนายน 2560) จำนวน 38 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (1 กรกฎาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2560) จำนวน 57 ราย 

ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (1 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560) จำนวน 55 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2560 (1 กันยายน 2560 – 30 กันยายน 2560) จำนวน 44 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (1 ตุลาคม 2560 – 31 ตุลาคม 2560) จำนวน 35 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (1 พฤศจิกายน 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560) จำนวน 25 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (1 ธันวาคม 2560– 31 ธันวาคม 2560) จำนวน 45 ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2559 (รวม 538 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 มกราคม 2559) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (1 กุมภาพันธ์ 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2559) จำนวน 47 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2559 (1 มีนาคม 2559 – 31 มีนาคม 2559) จำนวน 53 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2559 (1 เมษายน 2559 – 30 เมษายน 2559) จำนวน 34 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 (1 พฤษภาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2559) จำนวน 48 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2559 (1 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2559) จำนวน 44 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 (1 กรกฎาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2559) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 31 สิงหาคม 2559) จำนวน 38 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2559 (1 กันยายน 2559 – 30 กันยายน 2559) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (1 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559) จำนวน 44 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (1 พฤศจิกายน 2559 – 30 พฤศจิกายน 2559) จำนวน  37 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (1 ธันวาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559) จำนวน  47 ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2558 (รวม 569 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 มกราคม 2558) จำนวน 33 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (1 กุมภาพันธ์ 2558 – 28 กุมภาพันธ์ 2558) จำนวน 42 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2558 (1 มีนาคม 2558 – 31 มีนาคม 2558) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2558 (1 เมษายน 2558 – 30 เมษายน 2558) จำนวน 45 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 (1 พฤษภาคม 2558 – 31 พฤษภาคม 2558) จำนวน 31 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2558 (1 มิถุนายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558) จำนวน 60 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2558) จำนวน 53 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2558) จำนวน 65 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2558 (1 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2558) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2558 (1 ตุลาคม 2558 – 31 ตุลาคม 2558) จำนวน 40 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 (1 พฤศจิกายน 2558 – 30 พฤศจิกายน 2558) จำนวน 49 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (1 ธันวาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) จำนวน 50 ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2557 (รวม ุ605 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2557 (1 มกราคม 2557 – 31 มกราคม 2557) จำนวน 55 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (1 กุมภาพันธ์ 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2557) จำนวน 58 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2557 (1 มีนาคม 2557 – 31 มีนาคม 2557) จำนวน 68 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2557 (1 เมษายน 2557 – 30 เมษายน 2557) จำนวน 54 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 (1 พฤษภาคม 2557 – 31 พฤษภาคม 2557) จำนวน 53 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2557 (1 มิถุนายน 2557 – 30 มิถุนายน 2557) จำนวน 48 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 (1 กรกฎาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557) จำนวน 42 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2557) จำนวน 53 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2557 (1 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2557) จำนวน 48 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2557 (1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557) จำนวน 39 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557) จำนวน 38 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2557 (1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557) จำนวน 49 ราย

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2556 (รวม 726 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2556 (1 มกราคม 2556 – 31 มกราคม 2556) จำนวน 71 ราย

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 (1 กุมภาพันธ์ 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2556) จำนวน 59 ราย

ประจำเดือน มีนาคม 2556 (1 มีนาคม 2556 – 31 มีนาคม 2556) จำนวน 65 ราย

ประจำเดือน เมษายน 2556 (1 เมษายน 2556 – 30 เมษายน 2556) จำนวน 44 ราย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 (1 พฤษภาคม 2556 – 31 พฤษภาคม 2556) จำนวน 43 ราย

ประจำเดือน มิถุนายน 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 30 มิถุนายน 2556) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 (1 กรกฎาคม 2556 – 31 กรกฎาคม 2556) จำนวน 66 ราย

ประจำเดือน สิงหาคม 2556 (1 สิงหาคม 2556 – 31 สิงหาคม 2556) จำนวน 61 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2556 (1 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2556) จำนวน 76 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2556 (1 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556) จำนวน 78 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 (1 พฤศจิกายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน ธันวาคม 2556 (1 ธันวาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) จำนวน 51 ราย

spot การให้บริการการเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669

01 Track 1   02 Track 2   03 Track 3   04 Track 4   05 Track 5   06 Track 6

หมอลำชุด โรคหลอดเลือดในสมอง (อัมพฤกษ์ อัมพาต) ขนาดไฟล์ 12.9 MB ฟังหมอลำคลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด  

หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ตามนโยบายของ นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมีผู้ใช้บริการภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้

ข้อมูลการให้บริการ

ข้อมูลการให้บริการประชาชน (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน พ.ศ.2552-วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 14.20 น.) หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1,750 ครั้ง  

ข้อมูลแยกประเภทการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด 1  คลิกรายละเอียด 2 

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2555 (รวม 636 ราย)

ประจำเดือน ธันวาคม 2555 (1 ธันวาคม 2555 – 30 ธันวาคม 2555) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 (1 พฤศจิกายน 2555 – 30 พฤศจิกายน 2555) จำนวน 61 ราย

ประจำเดือน ตุลาคม 2555 (1 ตุลาคม 2555 – 31 ตุลาคม 2555) จำนวน 56 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2555 (21 กันยายน 2555 – 30 กันยายน 2555) จำนวน 27 ราย

ประจำเดือน กันยายน 2555 (21 สิงหาคม 2555 – 20 กันยายน 2555) จำนวน 70 ราย  คลิกรายละเอียด

ประจำเดือน สิงหาคม 2555 (21 กรกฎาคม 2555 – 20 สิงหาคม 2555) จำนวน 51 ราย  คลิกรายละเอียด  

ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 (21 มิถุนายน 2555 – 20 กรกฎาคม 2555) จำนวน 60 ราย คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน มิถุนายน 2555 (21 พฤษภาคม 2555 – 20 มิถุนายน 2555) จำนวน 39 ราย คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 (21 เมษายน 2555 – 20 พฤษภาคม 2555) จำนวน 48 ราย คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน เมษายน 2555 (21 มีนาคม 2555 – 20 เมษายน 2555) จำนวน 50 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน มีนาคม 2555 (21 กุมภาพันธ์ 2555 – 20 มีนาคม 2555) จำนวน 56 ราย  คลิกรายละเอียด  

ประจำเดือน กุมภาพันธ์2555 (21 มกราคม 2555 – 20 กุมภาพันธ์ 2555) จำนวน 62 ราย  คลิกรายละเอียด 

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2554 (รวม 687 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2555 ( 21 ธันวาคม 2554 – 20 มกราคม 2555 ) จำนวน 54 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือนธันวาคม  2554 (21 พฤศจิกายน 2554 – 20 ธันวาคม 2554) จำนวน 45 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554(21 ตุลาคม 2554-20 พฤศจิกายน 2554) จำนวน 55 ราย  คลิกรายละเอียด

ประจำเดือน ตุลาคม  2554 ( 21 กันยายน 2554 – 20  ตุลาคม 2554 ) จำนวน 76 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน กันยายน 2554 (21 สิงหาคม  2554 – 20 กันยายน 2554) จำนวน 75 ราย  คลิกรายละเอียด  

ประจำเดือน สิงหาคม 2554 (21 กรกฎาคม  2554 – 20 สิงหาคม 2554) จำนวน 61 ราย  คลิกรายละเอียด  

ประจำเดือนกรกฎาคม 2554 (21 มิถุนายน  2554- 20 กรกฎาคม 2554) จำนวน 37 ราย  คลิกรายละเอียด  

ประจำเดือนมิถุนายน 2554 (21 พฤษภาคม 2554 – 20 มิถุนายน 2554) จำนวน 63 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 (21 เมษายน 2554-20 พฤษภาคม 2554) จำนวน 45 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน เมษายน 2554 (21 มีนาคม 2554-20 เมษายน 2554) จำนวน 65 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน มีนาคม  2554 (21 กุมภาพันธ์ 2554-20 มีนาคม 2554) จำนวน 53 ราย  คลิกรายละเอียด   

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554(21 มกราคม 2554 – 20 กุมภาพันธ์ 2554) จำนวน 58 ราย  คลิกรายละเอียด 

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2553 (รวม 549 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2554 (21 ธันวาคม 2553 – 20 มกราคม 2554) จำนวน 53 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน ธันวาคม 2553  (1 ธันวาคม 2553 – 20 ธันวาคม 2553) จำนวน 30 ราย  ลิกรายละเอียด  

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553(1 พฤศจิกายน 2553-30พฤศจิกายน 2553) จำนวน 56 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน ตุลาคม 2553 ( 1 ตุลาคม 2553 – 31 ตุลาคม 2553) จำนวน 57 ราย  คลิกรายละเอียด   

ประจำเดือน กันยายน 2553 (21 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2553) จำนวน 17 ราย  คลิกรายละเอียด   

ประจำเดือน กันยายน 2553 (21  สิงหาคม 2553 – 20 กันยายน 2553) จำนวน  61 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน สิงหาคม 2553 (21 กรกฎาคม 2553-20 สิงหาคม  2553) จำนวน  44 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 (21 มิถุนายน 2553-20 กรกฎาคม  2553) จำนวน 45 ราย  คลิกรายละเอียด

ประจำเดือนมิถุนายน 2553 (21 พฤษภาคม 2553-20 มิถุนายน 2553 ) จำนวน 42 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 (21 เมษายน 2553-20 พฤษภาคม 2553) จำนวน 36 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน เมษายน 2553 (21  มีนาคม  2553 – 20 เมษายน  2553) จำนวน 30 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือนมีนาคม 2553 (21 กุมภาพันธ์ 2553-20 มีนาคม 2553) จำนวน  49 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 (21 มกราคม 2553-20กุมภาพันธ์ 2553) จำนวน  29 ราย  คลิกรายละเอียด 

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ปี 2552-2553 (รวม 41 ราย)

ประจำเดือน มกราคม 2553 (21 ธันวาคม 2552 – 20 มกราคม 2553 ) จำนวน  35 ราย  คลิกรายละเอียด 

ประจำเดือน ธันวาคม 2552 (21 พฤศจิกายน – 20  ธันวาคม  2552) จำนวน  6 ราย  คลิกรายละเอียด 

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1

img_09411 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน