การพัฒนาบุคลากรหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

 

ทะเบียนอาสากู้ชีพ อบต.โนนธาตุ (1)     

ทะเบียนอาสากู้ชีพ อบต.โนนธาตุ (2) 

ทะเบียนอาสากู้ชีพ อบต.โนนธาตุ (3)

ทะเบียนหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ) ล่าสุด     

การขึ้นทะเบียนการแพทย์ฉุกเฉิน (เพิ่มเติม) (4)

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (กู้ชีพโนนธาตุ 411)

2.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 (โนนธาตุ 5)

3.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (โนนธาตุ 6)

4.นายศรัณย์  เพ็ชรวิเศษ  (กู้ชีพโนนธาตุ 406)

5.นายสมลือ  ก่อชัย  (กู้ชีพโนนธาตุ 408)

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0027.007/3158 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 คลิกรายละเอียด

หนังสือสำคัญที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 (Powwer point) คลิกรายละเอียด 

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) คลิก http://www.nbtc.go.th/

หนังสือตอบข้อหารือการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เงินที่จ่ายให้กับผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินเบื้องต้น ถ้าเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉินเบื้องต้น ที่มิใช่เพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

Download หนังสือหลักวิธีการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการงบประมาณการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่ http://www.emit.go.th/main/system/index.aspx 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน