ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์/การจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

reddown | Neo Hair Lotionปีงบประมาณ 2563

-โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) ประมาณการวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (รอบหนองปลาเข็ง) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 976 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบแปลน แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หลังวัด-บ่อขยะ) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 485 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ประมาณการวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบแปลน แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ราคากลาง

-โครงการปรับปรุงอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประมาณการวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 แบบแปลน แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยตาหยั่ง) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ประมาณการวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลนโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ม.3 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนดิน (ฝายน้ำล้น-บ่อแก) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ประมาณการวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน ถนนดิน ฝายน้ำล้น ม.1 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มุมโรงเรียน – ลำห้วยกุดโด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ประมาณการวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน คสล มุมโรงเรียน ม.6 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรัตนา) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ประมาณการวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน คสล.ม.6 ซอยรัตนา ราคากลาง 

-โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านยายเยาว์-สุดสามแยก) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ประมาณการวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลนเสริมถนน คสล.ม.1 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายอ่อน-บ้านนางสุวรรณ) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ประมาณการวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน บ้านดอนหัน ม.8 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนลาดยาง-บ้านนางวิไววรรณ) บ้านชาด หมู่ที่ 10  ประมาณการวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลนโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ราคากลาง 

-โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (นาพ่อเศวต-เลิงบักดึ่ง) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ประมาณการวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน หินคลุก ม.5 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.Ø 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน คสล.ม.2 ราคากลาง

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจาก ปี 2562) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 134 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ประมาณการวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2563 ตาราง ปปช.01 แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบแปลน คสล.ม.4 ราคากลาง

reddown | Neo Hair Lotionปีงบประมาณ 2562

1.โครงการก่อสร้างปรัมพิธีพร้อมห้องน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ 9 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ประมาณการวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 แบบแปลน ปร.4 ปร.5 ตาราง ปปช.01 ราคากลาง

2.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำสำหรับเติมรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร ปั๊มสูบน้ำขนาด 2 แรง ปาก 3 นิ้ว รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ประมาณการวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 แบบแปลน ปร.4 ปร.5 ตาราง ปปช.01 ราคากลาง

3.โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (คอสะพานลำห้วยเซ-นานายบิน ชำนาญดี) บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประมาณการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 แบบแปลน ตาราง ปปช.01 ปร.4 ปร.5 ราคากลาง ปร.5 ปร.4 ปปช.01 ราคากลาง 

4.โครงการติดตั้งประตูสแตนเลส (ทางเข้า อบต.โนนธาตุ) ยาว 6 เมตร สูง 1.80-2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 13 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปที่ อบต.โนนธาตุ กำหนด ประมาณการวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 แบบแปลน ตาราง ปปช.01 ปร.4 ปร.5 ราคากลาง

5.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง ตาราง ปปช01 ม.4 ปร4  ปร5 ราคากลาง

6.โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตาราง ปปช01 ราคากลาง ปร4 ปร5

7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองปลาเข็ง  บ้านโนนสวัสดิ์  หมู่ที่ 7 แบบ ปปช.01 ปร.4 ปร.5 ราคากลาง 

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้าน อบต.เสริม-สุดลำห้วย) บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตารางปปช01  ปร4 ปร5 ราคากลาง 

9.โครงการเสริมผิวสะพาน คสล. (ข้ามลำห้วยแอก) บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตาราง ปปช.01 ปร.4 ปร.5 ราคากลาง

10.โครงการขุดลอกบ่อประปา บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง

11.โครงการขุดลอกกุดพงโพด บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง

12.โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก (บ้านนางเกศรินทร์-นานายสำรวย) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ปปช01 ปร4 ปร5 ราคากลาง

13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รอบหมู่บ้าน) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ปปช01 ปร4 ปร5 ราคากลาง

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กฐินเส้นในต่อจากปี 61) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง 

15..โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก (หนองแสงบริเวณทางเข้าเมรุ) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง 

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางนิตยา-บ้าน อ.สุพัฒน์) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง

17.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (หมู่บ้าน-ลำห้วยตาหยั่ง) บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตาราง ปปช 01 ปร4 ปร5 ราคากลาง

18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าโรงเรียน-บ้าน ผอ.ประทวน) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตาราง ปปช ปร4 ปร5 ราคากลาง

19.โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายเสรี ดีชื่น-นาแม่ใหญ่เพียร โนนแสน) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ตาราง ปปช แบบแปลน ปร4 ปร5 ราคากลาง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

………………………………………………………………………………………………………

reddown | Neo Hair Lotionปีงบประมาณ 2561

1.โครงการซ่อมแซมถนนดินเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8 ประมาณการ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตารางปปช.01 ปร.4 ปร.5 ราคากลาง

2.โครงการบำรุงรักษาถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 1-11 ประมาณการ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตาราง ปปช.01 ปร.4 ปร.5 แผนที่ที่ตั้งโครงการ ราคากลาง

3.โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประมาณการ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

4.โครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย หมู่ที่ 1,3,6,7,10,11 ประมาณการ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

5.โครงการก่อสร้างถนนดิน (นานายมน-เลิงใหญ่) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ประมาณการ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ุ6.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประมาณการ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

7.โครงการก่อสร้างถนนดิน (รอบหนองปลาเข็ง) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ประมาณการ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

8.โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประมาณการ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

9.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากหมู่บ้าน-ห้วยตาหยั่ง) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ประมาณการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

10.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (บ้านนางสม กระโจมทอง-สวนนางพยุง เพ็ชรวิเศษ) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ประมาณการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มน้อยจากถนนลาดยาง-ศาลา) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ประมาณการ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

12.โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มน้อยจากถนนลาดยาง-ศาลา) บ้านกอก หมู่ที่ 1 ประมาณการวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

13.โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ประมาณการวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

14.โครงการขุดบ่อที่ทิ้งขยะ บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ประมาณการวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หนองแสง) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ประมาณการวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ (หนองแสง) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประมาณการวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

17.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย ขก.ถ.130-10 บ้านสำราญ-บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด ประมาณการวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

18.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ประมาณการวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………………………….

reddown | Neo Hair Lotionปีงบประมาณ 2560

1.โครงการซ่อมสร้างหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประมาณการ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนลาดยางดอนปู่ตาด้านทิศใต้-บ้านนางวิไลวรรณ/อ.ถวิล) บ้านชาด หมู่ที่ 10 ประมาณการ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

3.โครงการซ่อมแซมสะพานฝายน้ำล้นลำห้วยเสือเฒ่า บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ประมาณการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

4.โครงการรื้อถังประปาที่ชำรุด บ้านโนนแต้ หมู้ที่ 5 ประมาณการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

5.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ประมาณการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบบ้าน) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ประมาณการ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

7.โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.โนนธาตุ ประมาณการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

8.โครงการปรับปรุงอาคารประชุม อบต.โนนธาตุ ประมาณการ วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

9.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ อบต.โนนธาตุ ประมาณการ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ประมาณการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่ 1 ประมาณการ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

12.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1,5 ประมาณการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

13.โครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2,4,8,11 ประมาณการ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………………..

reddown | Neo Hair Lotionปีงบประมาณ 2559

โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 โดยดำเนินการตามแนวทาง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1377 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 และ หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559

1.โครงการขุดลอกหนองสำโรงบ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

2.โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำพร้อมถนนดินและท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (สวนพ่อสมาน-นาพ่อสวาท) สายที่ 1 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

4.โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 (บ่อขยะ-นานายแก้ว) ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

5.โครงการก่อสร้างประปาบ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตาราง ปปช.01  ปร.4  ปร.5

6.โครงการขุดลอกลำห้วยแอกน้อย บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

7.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามลำห้วยตะกุด หมู่ที่ 9 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

8.โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุ อบต.โนนธาตุ  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

9.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (สวนพ่อสมาน-นาพ่อสวาท) สายที่ 2 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างหนองประปา-ถนนลาดยาง) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ปร.5  ปร.4.2  ปร.4.1  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง

12.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำจากโนนตะเหล่า-หนองซองแมว บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 บ้านนายปริญญา  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 บ้านนายสุวิทย์-ถนนลาดยาง ตาราง ปปช.01   ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10 บ้านพ่อสำลี-บ้านนายชมพู  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

16.โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

17.โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

18.โครงการวางท่อประปา (ท่อเมน) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

19.โครงการวางท่อประปา (ท่อเมน) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

20.โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ้านกอก หมู่ที่ 1  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

22.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8  ตาราง ปปช.01  ราคากลาง  ปร.4  ปร.5

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์) จำนวน 1 อัตรา  ตามประกาศลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศลงวันที่ 11 มกราคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม

4321

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น คลิกดาวน์โหลด 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

ประมาณราคาก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (แบบ ปร.4) คลิกดาวน์โหลด

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (แบบ ปร.5) คลิกดาวน์โหลด

แบบก่อสร้างอาคารหอประชุม คสล.2 ชั้น เชื่อมต่อจากอาคารเดิม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ scan scan0001 scan0002 scan0003 scan0004 scan0005 scan0006 scan0007 scan0008 scan0009 scan0010 scan0011 scan0012 scan0013 scan0014 scan0015 scan0016 scan0017 scan0018 scan0019 scan0020 scan0021 scan0022 scan0023 scan0024 scan0025 scan0026 scan0027

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ตามประกาศ ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี
๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานจ้าง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามประกาศ ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพิ่มเติม (10 เมษายน 2557)

 ตามที่ องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 โครงการ ตามประกาศ ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2557- 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น. กำหนดขายเอกสาร/ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2) ในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2557 แต่ในวันดังกล่าวเป็นวันหยุดชดเชยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงแก้ไขเป็น กำหนดขายเอกสาร/ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับ อำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2)ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (4 เมษายน 2557)

 องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2557- 24 เมษายน 2557 เวลา 08.30-16.00 น.โดยมีรายละเอียดตามประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ดังนี้.-

 1.โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านกอก หมู่ที่ 1 วงเงิน 226,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

 2.โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 วงเงิน 465,000 บาท คลิกดาวน์โหลด 

 3.โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกหนองซองแมว บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 วงเงิน 373,000 บาท คลิกดาวน์โหลด 

 4.โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินสนามกีฬา อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 9 วงเงิน 183,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

 5.โครงการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านชาด หมู่ที่ 10 วงเงิน 387,000 บาท คลิกดาวน์โหลด

ผลการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557

ผลการเปิดซองสอบราคา เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557  ณ ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  จำนวน 5 โครงการ

           (1) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก (โนนบ้าน-โนนขีดมีด) หมู่ที่ 1 ราคากลาง  226,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ำสุด หจก.ฉัตรชัยเจริญ  ราคาที่เสนอ 225,500 บาท

           (2) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ราคากลาง  465,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ร้านรุ่งเรืองวงศ์  ราคาที่เสนอ 394,500 บาท

           (3) โครงการขุดลอกหนองซองแมว หมู่ที่ 3  ราคากลาง  373,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ำสุด  หจก.ณัฐพลก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ 222,000 บาท

          (4) โครงการวางท่อ คสล.และถมดินสนามกีฬาอบต.โนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ราคากลาง  183,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ำสุด ร้านรุ่งเรืองวงศ์  ราคาที่เสนอ 108,500 บาท

           (5) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ้าน อ.ถวิล-โนนตะเหล่า) บ้านชาด  หมู่ที่ 10  ราคากลาง  387,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ำสุด ร้านดวงเดือนการค้า  ราคาที่เสนอ 229,000 บาท

…………………………………………………………………………………………

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 10 โครงการ ดังนี้ (5 เมษายน 2556) อ่านรายละเอียดคลิก 

 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินรอบโคกป่ากุง หมู่ที่ 4

 45  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินรอบโคกป่ากุง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.นั้น

ต่อมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจากประชาชน  หมู่ที่ 4 ขอให้ชะลอโครงการโดยให้ทำการสอบเขตที่สาธารณะบริเวณโครงการก่อนดำเนินการ เนื่องจากสงสัยว่าจะมีการรุกล้ำที่สาธารณะโคกป่ากุง ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและไม่ให้ทางราชการเสียประโยชน์ จึงยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินรอบโคกป่ากุง หมู่ที่ 4

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินรอบโคกป่ากุง บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น คลิกดาวน์โหลด (30 มกราคม 2556)  

 ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น เพิ่มเติม (18 กันยายน 2555)

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 และเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 โดยสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบอินฟาเรด ระบบ Day & Night ติดตั้งเฉพาะจุด มีแผ่นรับภาพแบบ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 800 TVL และมีเลนส์ปรับแสงได้ (Auto lris) จำนวน 8 จุด ประกาศจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV(เพิ่มเติม) 

ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (14 กันยายน 2555)

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) แบบอินฟาเรด ระบบ Day & Night ติดตั้งเฉพาะจุด มีแผ่นรับภาพแบบ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 800 TVL  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

ประกาศเพิ่มเติม (23 กรกฎาคม 2555)

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อส้าง จำนวน 10 โครงการ ตามประกาศลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ไปแล้วนั้น เนื่องจากปรากฎว่า มีรายละเอียดบางโครงการไม่ถูกต้อง จึงขอแก้ไขโดยมีรายละเอียดตามประกาศนี้ อ่านรายละเอียดประกาศ คลิกดาวน์โหลด 

(20 กรกฎาคม 2555)

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2555- 9 สิงหาคม 2555 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

6.โครงการขุดลอกหนองตะเกียด บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

7.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรืตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 10

9.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

10.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการ อบต.

รายละเอียดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 10 โครงการ คลิกดาวน์โหลด 

………………………………………………………………………………………………

(9 มีนาคม 2555)

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 4 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ณ ที่ทำการองต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้.-

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย ขก 2067 (9 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

2.โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต (9 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.โครงการก่อสร้างฝายชะลอนำ (9 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  

4.โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   (9 มีนาคม 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน