คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะมำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทงบอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) คลิกดาวน์โหลด

IMG_3107IMG_3108IMG_3109IMG_3111

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 262/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม.) หมู่ที่ 1-11 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555

         โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาสตรีโดยการจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุน การพัฒนาอาชีพ การสร้างโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การเพิ่มบทบาทและสร้างภาวะผู้นำสตรี การรณรงค์ให้สังคมเข้าใจปัญหาสตรีในทุกมิติ การเฝ้าระวังดูแลปัญหา และการช่วยเหลือเยียวยาสตรี การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตลอดจนการส่งเสริมและการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี โดยผ่านองค์กรสตรีในทุกจังหวัดของประเทศไทย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555  law_fund_women 

คู่มือการจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในระดับตำบล ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองสองห้อง

รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้ง”กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”โดยกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่เริ่ม­ดำเนินการในปี 2555 สำหรับเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรี และองค์กรสตรี การพัฒนาสตรี การสร้างภาวะผู้นำ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ระดับจังหวัด จึงเป็นบุคคลสำคัญในการดำเนินการพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2555 ผลการคัดเลือก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง มีคณะกรรมการดังนี้
1.นางคำผัน มาตมูลตรี     เป็นประธานกรรมการ
2.นางบุญถิ่น หมื่นมี       เป็นรองประธานกรรมการ (1)
3.นางดารา โพธิ์ขำ         เป็นรองประธานกรรมการ (2)
4.นางชฎาพร เกียรตินอก  เป็นเลขานุการ
5.นางทองใบ อินนอก       เป็นผู้ช่วยเลขนุการ

การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน