สภาพเศรษฐกิจและสังคม

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูการเก็บเกี่ยว  เช่น  ปลูกหม่อน   เลี้ยงไหม    เลี้ยงสัตว์    และค้าขาย    โดยมีอัตราส่วน  ดังนี้

ตารางแสดงหน่วยงานธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้าน หมู่ที่ ร้านค้า (แห่ง) โรงสี (แห่ง) อื่น ๆ หมายเหตุ
กอก 1 6 4
สำราญน้อย 2 5 4
สว่าง 3 3 2
สำราญ 4 6 4
โนนแต้ 5 8 1
โคกสูง 6 8 10
โนนสวัสดิ์ 7 3 3
ดอนหัน 8 4 0
โนนธาตุ 9 4 1 1 ติดตั้งเคเบิ้ล TV
ชาด 10 4 3 3 ติดตั้งเสาสูง  1  แห่ง
ทำเหล็กดัด 1 แห่ง
ทำโอ่ง  1  แห่ง
โนนสวรรค์ 11 4 1 1 แป้นรองสวิตส์ไฟฟ้า
รวม 55 32 5

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ 28 เมษายน 2553 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.

แบบเอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน