เกียรติบัตรและรางวัลหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ

เกียรติบัตรและรางวัลหน่วยกู้ชีพ 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม EMR กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ_0001ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม EMR กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ_0002

hpqscan0021hpqscan0022hpqscan0023hpqscan0023

1233hpqscan0025hpqscan0026hpqscan0027hpqscan0028hpqscan0029

210345DSC04307DSC04304hpqscan0002การรับเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนธาตุ ขอแสดงความยินดีกับ นายศรันย์  เพ็ชรวิเศษ กู้ชีพ อบต.โนนธาตุ ดีเด่น ที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนธาตุ อ่านรายละเอียด การรับเข็มเชิดชูเกียรติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โนนธาตุ

12345วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2557 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตไบลโนนธาตุ ได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับรางวัลชมเชย (ประเภทวิชาการ) และผ่านการเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (EMS Rally 57 โซนใต้ ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนสีหนองกาววิทยา  ตำบลสำโรง  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น : จัดโดย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น และ โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2555 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับโล่รางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น (หน่วยกู้ชีพดีเด่น) ประจำปี 2555 ซึ่งหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับรางวัลนี้ โดยเข้ารับรางวัล ณ ลานฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การรับโล่รางวัลชุดปฏิบัติการ(กู้ชีพ)ดีเด่น ประจำปี 2555 

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับโล่รางวัล (หน่วยกู้ชีพดีเด่น) ประจำปี2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้ารับโล่รางวัล (หน่วยกู้ชีพดีเด่น) ประจำปี2555 ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับมอบรางวัลตามโครงการ ประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 โดยหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90.91 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21  พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้บริการพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบ  และนอกพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพระดับ FR) ประจำปีงบประมาณ 2555 คลิกรายละเอียด 

โครงการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

โครงการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

โครงการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

โครงการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่น อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2555 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนธาตุ และ นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ ในการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ (อปสอ.) ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด 

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 และ นายอนวัช เพ็ชรวิเศษ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 เข้าประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และ มีการนำเสนองานของหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในครั้งนี้ด้วย

นำเสนองานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 พ.ค.55 (1) 

นำเสนองานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 พ.ค.55 (2) 

นำเสนองานชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR (หน่วยกู้ชีพ) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น นำเสนองานหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ 24 พ.ค.55 (3)  

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้กล่าวถึง นโยบายเกี่ยวกับงานกู้ชีพ หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ว่า “งานกู้ชีพ”เป็นงานที่ผมให้ความสำคัญและจะพัฒนาให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะต้องทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีความโปร่งใส ใส่ใจให้บริการ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

 

 

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (กู้ชีพโนนธาตุ 411)

2.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 (โนนธาตุ 5)

3.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (โนนธาตุ 6)

4.นายศรัณย์  เพ็ชรวิเศษ  (กู้ชีพโนนธาตุ 406)

5.นายสมลือ  ก่อชัย  (กู้ชีพโนนธาตุ 408)

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0027.007/3158 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 คลิกรายละเอียด

หนังสือสำคัญที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 (Powwer point)คลิกรายละเอียด 

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) คลิก http://www.nbtc.go.th/

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จาก สาขาเวชกิจฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นนักศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 2 รุ่น 14 จำนวน 67 คน ในวิชาการฝึกปฏิบัติงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 โดยฝึกทักษะเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุ การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การป้องกันปัญหาสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพในงานเวชกิจฉุกเฉิน และการวางแผนการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ อาจารย์บุญฐิตา สัตยกิจกูล และ อาจารย์วรวุฒิ  ชมภูพาน  (น็อต) พยาบาลวิชาชีพประจำสาขาเวชกิจฉุกเฉิน, นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง, คุณอนุภาพ สมีนาง. คุณอภิสิทธิ์ แสงแพง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานโรงพยาบาลหนองสองห้อง ที่ได้ติดต่อประสานงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิก http://www.kknontat.com/?p=5923  

อาสาสมัครกู้ชีพ สังกัด หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “โครงการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติการกู้ชีพ อำเภอหนองสองห้อง ปี 2555″ (Nong Song Hong EMS Rally 55) ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเกียรติบัตรในการแข่งขันด้วย เกียรติบัตรคลิกดาวน์โหลด  ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการคัดเลือก จากอำเภอหนองสองห้อง ให้เป็นตัวแทนโซนใต้ส่งหน่วยกู้ชีพ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มพูนทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ (EMS RALLY 55) “ปฏิบัติการใต้เงาจันทร์”  ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2555 ณ ส่วนการศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติบัตร คลิกดาวน์โหลด   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก   ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับรางวัลชนะเลิศ

หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ 21  พฤศจิกายน 2552 จนถึงปัจจุบัน(7 พฤศจิกายน 2554) ได้ดำเนินการตามนโยบายของนายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีการพัฒนาและมีความพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนภายในพื้นที่รับผิดชอบ และนอกพื้นที่เมื่อมีการร้องขอ รวม 680 ครั้ง และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดหน่วยกู้ชีพดีเด่นระดับตำบล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 ข้อมูลการให้บริการของหน่วยกู้ชีพ อบต.โนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

สรุปผลการตรวจสอบความพร้อมของรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (หน่วยกู้ชีพระดับ FR) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผลการประเมินรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 คลิกรายละเอียด 

12โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คือ จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก และ นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (24 ชั่วโมง) ในระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

ใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (24 ชั่วโมง) (ขนาดไฟล์ 788 KB) คลิกดาวน์โหลด

โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการอบรม First Responder หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชึพขั้นพื้นฐาน การยกและการเคลื่อนย้าย” (รุ่นที่ 2) ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 (ขนาดไฟล์ 5.16 MB) คลิกรายละเอียด

โรงพยาบาลหนองสองห้อง ได้มอบเกียรติบัตรให้ไว้เพื่อแสดงว่า อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้ผ่านการอบรม First Responder หลักสูตร การช่วยฟื้นคืนชึพขั้นพื้นฐาน การยกและการเคลื่อนย้าย” (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2552 (ขนาดไฟล์ 3.67 MB) คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน