นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.โนนธาตุ

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.โนนธาตุ

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย…ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น/ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 321/2561  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0017.2 (ศอ.ปส.จ.ขก.)/ว 14414 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1234

การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด MOU การลดอันตรายจากยาเสพติด ตามหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/175 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

12รวมบทความสำหรับเผยแพร่เพื่อป้องกันยาเสพติด โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  โทรศัพท์ 0-2247-0901-19  โทรสาร 0-2245-9085

ศอ.ปส.จ.ขก.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2558 รายงานวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

1

ยาเสพติด

แผนปฏิบัติการในการประชุมเกี่ยวกับยาเสพติด

ขอเชิญชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุเข้าร่วมประชุมประชาคม Re-x-ray เพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดหรือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลเอาชนะยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

บัตรประชาคมยาเสพติดโดยวิธีลับผู้ค้าผู้เสพผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด คลิกดาวน์โหลด

1235

การประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ดำเนินงานตามแผนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง (ศพส.อ.หนองสองห้อง) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง/ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 122/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล”ตามยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”พ.ศ.2527 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 139/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง (ศพส.อ.หนองสองห้อง) คลิกดาวน์โหลด

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง (ศพส.อ.หนองสองห้อง) วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2557  เวลา 14.00 . ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  (ชั้น 2) คลิกดาวน์โหลด 1

พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557

1

2

การประชาสัมพันธ์โครงการ”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปีี 2557

การประชาสัมพันธ์โดยประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11

บ้านกอก หมู่ที่ 1

ม.1

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

IMG_5348

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ม.3

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ม.4

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ม.5

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ม.6

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ม.7

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

ม.8

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ม.9

บ้านชาด หมู่ที่ 10

ม.10

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

ม.11

การติดป้ายประชาสัมพันธ์

1234

 

ตาม ที่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด” และมติที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2557 เห็นชอบให้จัดทำโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 ต่อเนื่องจาก ปี 2556 นั้น อำเภอหนองสองห้อง ได้จัด พิธีประกาศเจตนารมณ์“คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน” ในวันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย คลิกดาวน์โหลด

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน คลิกดาวน์โหลด

 ประกาศ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัด”จังหวัด ขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 คลิกดาวน์โหลด

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 วันสตรีสากล”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 4

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 พิธีประกาศเจตนารมณ์”คนหนองสองห้อง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2557 ชมคลิปทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด

2156 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2557 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2557 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระเบียบวาระจังหวัด “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด อย่างยั่งยืน ปี 2557″อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ, นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นายเชาว์ ภิรมกิจ กำนันตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดบันทึกข้อตกลง คลิกดาวน์โหลด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การประชุมกำหนดระเบียบวาระจังหวัด“จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอย่างยั่งยืน”ปี 2557 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศูนย์ฝึกและอบรมตำรวจภูธรภาค 4  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดคลิก http://www.kknontat.com/?p=16729

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด http://www.oncb.go.th/

5134คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 98/2556 เรื่องแต่งตั้งชุดตรวจเวรยามประจำหมู่บ้าน

ตัวอย่างธงสีขาวสำหรับครัวเรือนสีขาวที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

หลักเกณฑ์-แนวทางการรับรองครัวเรือนสีขาวไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ที่สนับสนุนนโยบาย “จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

อบต.โนนธาตุ

บ้านกอก หมู่ที่ 1

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

บ้านชาด หมู่ที่ 10

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

ยาเสพติด 220 x 100

1523การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 (25 มกราคม 2556)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล(1) mp3 (25 มกราคม 2556)

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานตามนโยบายรัฐบาล(2) mp3 (25 มกราคม 2556)

การประชุม ศพส.หนองสองห้อง

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2556 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม ตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2

1.การจัดเตรียมมวลชนร่วมประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

2.รูปผังบริเวณจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิกรายละเอียด

3.คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง ที่ 20/2556 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานประจำตำบลในการนำมวลชนไปร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”คลิกรายละเอียด

นโยบายจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด(1) mp3

นโยบายจังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด(2) mp3

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2556 นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม ตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชั้น 2 โดยมีข้อสรุปดังนี้.-

1.ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด

2.การจัดเตรียมมวลชนร่วมประกาศเจตนารมณ์เกี่ยวกับยาเสพติด ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

3.ให้ทุกหมู่บ้าน x-ray ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4.การตั้ง wall room เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของอำเภอหนองสองห้อง อย่างเป็นทางการ

การประชุม ศพส.อ.หนองสองห้องตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” mp3

วันที่ 11 มกราคม 2556 นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ “จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น เวลา 09.30-12.00 น. นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต. และ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ผอ.กองคลัง อบต.โนนธาตุ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”11 มกราคม 2556 (1) mp3 

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการ”จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”11 มกราคม 2556 (2) mp3

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการ”จังหวัดขอนแก่น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด”ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

คำสั่งแต่งตั้งผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ตาสับปะรด) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ประจำปี 2555 เพื่อรับทราบปัญหา ความคิดเห็น ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2556-2558) ระหว่างวันที่ 6-15 มีนาคม พ.ศ.2555 นอกจากนี้ยังมีการประสานข้อมูลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาคม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด คลิกรายละเอียด 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง นายอำเภอหนองสองห้อง (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง) กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และ นายสุพิษ งิ้วลาย กำนันตำบลโนนธาตุ  โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติคลิกรายละเอียด 

คำสั่งอำเภอหนองสองห้อง/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 11/2555 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบล “ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” พ.ศ.2555 อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ณ วัดสุตาราม บ้านชาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ชาวบ้านชาด หมู่ที่ 10 เข้าร่วมประชุม และ นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง (ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง) ได้เดินทางมามอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 7/2555 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน