สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มี  3  ฤดู  คือ

ฤดูฝน  จากเดือน  พฤษภาคม ถึงเดือน  ตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือน  พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม

ฤดูร้อน จะเริ่มตั้งแต่ เดือน  กุมภาพันธ์  ถึงเดือน  เมษายน

แบบเอกสารดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน