พื้นที่ทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีพื้นที่ทั้งหมด 27.445 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 17,153 ไร่พื้นที่สาธารณประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้าน รวม  2,498 ไร่  1 งาน  97  ตารางวา  รายละเอียดดังนี้

บ้านกอก หมู่ที่ 1  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์    155  ไร่  3  งาน  95 ตารางวา

–  หนองแก                                  จำนวน   104  ไร่  33  ตารางวา

–  โนนขีดมีด                                จำนวน   51  ไร่  3  งาน  62  ตารางวา

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่  2   จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  48  ไร่  2 งาน  13  ตารางวา  ได้แก่

–  โนนบ้านเก่า                                จำนวน  20  ไร่  41  ตารางวา

–   หนองสำโรง                               จำนวน  26  ไร่    1  งาน  72  ตารางวา

–   หนองตะหลุ่ง                             จำนวน  2  ไร่

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  จำนวน  189  ไร่  1  งาน   92  ตารางวา ได้แก่

–   โคกหินแร่                                 จำนวน    36  ไร่     1  งาน  33  ตารางวา

–   หนองซองแมว                         จำนวน    27  ไร่    3  งาน  35  ตารางวา

–   หนองใหญ่                                จำนวน      5  ไร่    3  งาน   74  ตารางวา

–   โคกหนองแซง                         จำนวน  113  ไร่    1  งาน   43  ตารางวา

–    ดอนปู่ตา                                   จำนวน      6  ไร่    7  ตารางวา

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  539  ไร่  3  งาน  7  ตารางวา  ได้แก่

–   โคกป่ากุง                                  จำนวน  331  ไร่                25  ตารางวา

–   โคกดอนปู่ตา                            จำนวน      5  ไร่                1  งาน  64  ตารางวา

–   หนองแสง                                 จำนวน    86  ไร่    1  งาน  18  ตารางวา

–   กุดพงโพด                                 จำนวน    57  ไร่   3  งาน  53 ตารางวา

–    หนองควายน้อย                      จำนวน     5  ไร่              29  ตารางวา

–    หนองคึม                                   จำนวน     8  ไร่     1  งาน  95  ตารางวา

–    โคกป่าช้าส้มโหลง                  จำนวน    31  ไร่    1  งาน  37  ตารางวา

–    โนนปู่ตา                                    จำนวน     14  ไร่   86  ตารางวา

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  616 ไร่  1  งาน  23 ตารางวา  ได้แก่

–   โคกป่าไผ่                                   จำนวน    24  ไร่    2  งาน  72  ตารางวา

–    เลิงบักดึ่ง                                  จำนวน    12  ไร่  46  ตารางวา

–    โคกบุปผา                                 จำนวน  566  ไร่  48  ตารางวา

–    ห้วยน้อย                                   จำนวน      9  ไร่    1  งาน  58  ตารางวา

–    หนองสะแบง                             จำนวน      4  ไร่  52  ตารางวา

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  88  ไร่  1  งาน  59  ตารางวา

–     หนองแต้                                    จำนวน  26  ไร่    2  งาน  10  ตารางวา

–     ปู่ตา                                            จำนวน  18  ไร่   3  งาน  29  ตารางวา

–     หนองสระ                                   จำนวน  33  ไร่   3  งาน  49  ตารางวา

–     ที่สาธารณะ                               จำนวน    3  ไร่   71  ตารางวา

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  253  ไร่  ได้แก่  โคกหนองปลาเข็ง

บ้านดอนหัน หมู่ที่  8  จำนวนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หนองครก  65  ไร่  70  ตารางวา

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์  81  ไร่  28  ตารางวา  ได้แก่

–    โนนยายชี                                จำนวน  11  ไร่

–    หนองครก                                จำนวน  53  ไร่

–    หนองตะเกียด                          จำนวน  17  ไร่  28  ตารางวา

บ้านชาด หมู่ที่  10  จำนวนพื้นที่สาธารณประโยชน์   155  ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา ได้แก่

–    หนองยาว                                                จำนวน  70   ไร่

–    หนองขาม                                               จำนวน  12  ไร่

–     หนองเม็ก                                                จำนวน  11  ไร่

–     หนองน้อย                                              จำนวน  9  ไร่

–     โคกน้ำเกลี้ยง                                         จำนวน  14  ไร่

–     โคกป่าช้า                                                จำนวน  10  ไร่

–     หนองสะแบง                                          จำนวน  14  ไร่  11  ตารางวา

–     หนองข้องน้อย                                       จำนวน  15  ไร่   95  ตารางวา

 

 

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  11  จำนวนพื้นที่สาธารณะประโยชน์  305  ไร่  2  งาน  4  ตารางวา

–   หนองหญ้าม้า      จำนวน  18 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา

–    หนองตะเกียดเล็ก                         จำนวน     4  ไร่  57  ตารางวา

–    โคกป่าช้า                                        จำนวน  273  ไร่  82  ตารางวา

–   หนองตะกุด                                    จำนวน  10  ไร่  62  ตารางวา

แบบเอกสารสำหรับดาวน์โหลด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน