สวัสดิการผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

สวัสดิการผู้สูงอายุ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

การคิดวันรับเงินของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1737 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เรื่องการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในระหว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ คลิกดาวน์โหลด

       หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 [ 20 – Feb – 09 ]
  1. ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
  2. คำถามเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  3. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒
  4. ปฏิทินขั้นตอนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
  5. แบบฟอร์มคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  6. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

 

โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด  http://oldergood.dla.go.th/ 

การทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าสู่เว็บไซต์คลิก 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราแบบขั้นบันได โดยเริ่มตั้งแต่เดินตุลาคม 2555 ตามแนวทางหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ดังนี้.-

-อายุ 60-69 ปี  ให้ได้รับคนละ     600  บาท ต่อเดือน

-อายุ 70-79 ปี  ให้ได้รับคนละ     700  บาท ต่อเดือน

-อายุ 80-89 ปี  ให้ได้รับคนละ     800  บาท ต่อเดือน

-อายุ 90 ปีขึ้นไป  ให้ได้รับคนละ  1,000  บาท ต่อเดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 

สว้สดิการผู้พิการ

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ปี 2555-2559

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เข้าสู่เว็บไซต์คลิก 

ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ชมวีดีทัศน์คลิก 

กฎหมายแม่บทที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ราชกิจจา

รัฐธรรมนูญแก้ไขเกณฑ์การเลือกตั้ง..

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ แก้ไขpdf

พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๔๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๕๐

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง(ครั้งที่ ๖) พ.ศ.๕๔

พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาฯ พ.ศ.๕๐(ฉบับภาษาอังกฤษ)

พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับอ้างอิง(ครั้งที่ ๖) พ.ศ.๕๔

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ข้อกฎหมายกลไกท้องถิ่น

ข้อบัญญัติอบต.ครบุรี๕๓ ข้อบัญญัติอบต.ดอนแก้ว  ข้อบัญญัติอบต.รางบัว ๕๔  ข้อบัญญัติอบต.สันกลาง ๕๓  ข้อบัญญัติอบต.หัวถนน ๕๓  ประกาศเมืองพัทยาpdf

ระเบียบคณะอนุกรรมการจังหวัด ๕๔

ระเบียบแจ้งชื่อองค์การคนพิการ ๕๔..

ระเบียบสภาผู้แทนเลือกกรรมาธิการวิสามัญ ๕๑

 

ข้อกฎหมายกองทุนส่งเสริมคนพิการ

ประกาศเกณ์กู้เงินกองทุน

ประกาศเกณฑ์ชี้วัดโครงการ

ประกาศพม.ตัดหนี้สูญ ๕๔

ประกาศสนับสนุนสภา

ประกาศอัตราวงเงินสนับสนุนโครงการ

พรฎ.บริจาคเงินเข้ากองทุน๕๓

ระเบียบว่าด้วยการตัดหนี้สูญ

ระเบียบว่าด้วยบริหารกองทุน ๕๒

ระเบียบว่าด้วยสนับสนุนสภาคนพิการ ๕๒

ระเบียบว่าด้วยอนุมัติจ่ายเงินกองทุน ๕๒

แบบฟอร์มกู้ยืมรายกลุ่ม

1 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืม-ประเภทกลุ่ม  2 แบบสอบข้อเท็จจริง-รายกลุ่ม  2.1 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  2.2 หนังสือยินยอมคู่สมรส  3.1 สัญญากู้ยืม-รายกลุ่มตจว  3.2 สัญญาค้ำประกัน-รายกลุ่มตจว.  4.1 สัญญากู้ยืม-รายกลุ่มกทม.  4.2 สัญญาค้ำประกัน-รายกลุ่มกทม.

แบบฟอร์มกู้ยืมรายบุคคล

1 แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืม-ประเภทบุคคล  2 แบบสอบข้อเท็จจริงรายบุคคล  2.1 หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ  2.2 หนังสือยินยอมคู่สมรส  3.1 สัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯตจว.  3.2 สัญญาค้ำประกันรายบุคคลตจว.  4.1 สัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯกทม  4.2 สัญญาค้ำประกันรายบุคคลกทม. 

แบบฟอร์มโครงการ

แบบตอบรับผลการพิจารณาโครงการ  แบบฟอร์มเสนอโครงการ พก.  แบบรายงานผลโครงการ  แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น  แบบเสนอโครงการ  แบบแสดงความจำนงขอรับเงิน สัญญารับเงินอุดหนุน (ส่วนกลาง)  สัญญารับเงินอุดหนุน (ส่วนภูมิภาค)

ข้อกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติ

ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

ระเบียบเลือกปฏิบัติ ๕๒

ระเบียบเลือกปฏิบัติ(๒) พ.ศ.๒๕๕๔

คู่มือปฏิบัติ 

คำบรรยาย เรื่อง ข้อกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติโดย ศ.จรัญ  คู่มือเลือกปฏิบัติ ๑  คู่มือเลือกปฏิบัติ ๒  แนวทางการเลือกปฏิบัติ  แบบขป๑ คำร้องขอและสอบ(อนุเห็นชอบป.doc2003  แบบขป๒.แบบสอบข้อเท็จจริง.doc  แบบขป๓.สัญญายอมความ  แบบขป๔ รายงานการปรับ  รายงานฉบับสมบูรณ์สภาที่ปรึกษา๕๑

ข้อกฎหมายช่วยเหลือ กม

แนวทางช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

กระทรวง พม

แบบ+กม.1  แบบกม.2  ประกาศเกณฑ์รายได้ช่วยกฎหมาย  ประกาศแบบช่วยกม.  ประกาศรายการค่าใช้จ่ายช่วยกฎหมาย  ระเบียบช่วยเหลือทางกฎหมาย ๕๒  หนังสือกระทรวงการคลังช่วยกม.

กระทรวงยุติธรรม

 คำขอรับให้ช่วยเหลือทางกฎหมาย  ระเบียบช่วยเหลือกฎหมาย

คู่มือปฏิบัติ

คู่มือช่วยกฎหมาย

เนติบัญฑิตสภา

แบบคำร้องเน1  แบบคำร้องเน2

สภาทนายความ

แบบคำร้องสภาทนาย

สำนักงานอัยการสูงสุด

แบบคำร้องอัยการสูงสุด

 

ข้อกฎหมายบัตรประจำตัวคนพิการ

กฎกระทรวงแจ้งเกิดเด็กถูกทอดทิ้ง  กฎกระทรวงวิธีแจ้งเกิด แจ้งตาย  คู่มือการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการ  คู่มือคนพิการ แบบและรายละเอียดของสภาพความพิการ  ประกาศเกณฑ์ความพิการ ๕๒  ประกาศเกณฑ์ความพิการ ๕๒  ประกาศความพิการที่เห็นเป็นประจักษ์  ประกาศมทวิธีการพิสูจน์สัญชาติเด็ก ๕๔  ประกาศหน่วยงานรับคำขอมีบัตร(รพ.เด็ก)  ประกาศหน่วยงานรับคำขอมีบัตร(รพ.พระมงกฎ)  ประกาศเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ ๕๓  ประกาศเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ(๒)  ประกาศเอกชนออกเอกสารรับรองความพิการ(๓)  พรบ.บัตรประชาชนเด็ก ๕๔  ระเบียบบัตรคนพิการ ๕๒  ระเบียบบัตรคนพิการ(๒)๕๔  หนังสือกระทรวงมหาดไทยเมื่อคนพิการขอมีบัตรปชช  เอกสารรับรองความพิการโดยแพทย์

ข้อกฎหมายพัฒนาองค์กรและมีส่วนร่วม

เครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้านคนพิการ  ตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรของคนพิการ  ตัวชี้วัดมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ  ประกาศพก.รายชื่อองค์คนพิการแต่ละประเภท ๕๑  ระเบียบแจ้งชื่อองค์กร ๕๔..  ระเบียบรับรองมาตรฐาน ๕๒  ระเบียบอนุประเภทคนพิการ

NGOที่ให้บริการคนพิการทางกายdoc  NGOที่ให้บริการทางจิตหรือออทิสติก..  NGOที่ให้บริการทางสติปัญญาและการเรียนรู้  NGOให้บริการคนพิการทุกประเภท  NGOให้บริการทางการได้ยิน  NGOให้บริการทางการเห็น  สถานที่ตั้งองค์กรคนพิการภาคใต้และอีสาน  สถานที่ตั้งองค์กรด้านคนพิการภาคอื่น  สารบัญทำเนียบองค์กรด้านคนพิการ

ข้อกฎหมายมาตรการภาษี

กฎกระทรวงภาษีคนพิการ๕๔  บทความสิทธิภาษีอ.วิริยะ  ประกาศกรมสรรพากร  ประกาศสรรพากร๕๓  ประกาศสรรพากรภาษีคนพิการ๕๔  ประกาศสรรพากรภาษีผู้ดูแล๕๔  พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร  พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากรภาษีผู้ดูแล  พรฎ.บริจาคเงินเข้ากองทุน๕๓  พรฎจ้างคนพิการจัดสิ่งอำนวย๕๓  พรฎบริจาค๕๓  พรฎบริจาคม.๒๐ และม.๓๘ ๒๕๕๔

ข้อกฎหมายสิ่งอำนวยความสะดวก

คู่มือออกแบบสภาพแวดล้อม  ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก  พรฎ.ภาษีจัดสิ่งอำนวย๕๓  หนังสือแนวทางแปลงบประมาณเพื่อสิ่งอำนวยความสะดวก

คมนาคม

ระเบียบช่วยอุปกรณ์ผู้ประสบภัยจากรถ ๕๓  ระเบียบใบขับขี่รถยนต์คนพิการ ๔๑  ระเบียบอุปกรณ์รถยนต์คนพิการ๕๒

เทคโนโลยี

กฎกระทรวง ICT ๒๕๕๔  ประกาศกทช.มาตรฐานโทร.สาธารณะ ๕๓

แนวคิดออกแบบที่เป็นสากล

แนวคิด  รายละเอียด

มาตรฐานออกแบบวิศวกรรม

มาตรฐานชุมชน  มาตรฐานออกแบบ

อาคาร

กฎมท.สิ่งอำนวยสะดวกในอาคาร ๔๘  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ๒๒

ข้อกฎหมายสิทธิการแพทย์

กฎหมายกลาง สธ. สปสช.และอื่นๆ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๕๒  ประกาศจ่ายเงินทดแทนรัฐวิสาหกิจ๕๓  ประกาศสป.สช.๕๒ กองทุนระดับพื้นที่  ประกาศสปสช.รักษาพยาบาลคนพิการ๔๗  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ๕๐  พ.ร.บ.หลัประกันสุขภาพ ๔๕

ประกันสังคม

ประกาศประกันสังคมเกณฑ์ทุพพลภาพ  ประกาศประกันสังคมค่าฟื้นฟู ๔๕  ประกาศประกันสังคมสำรองจ่ายรักษา๕๓  ประกาศประกันสังคมอัตราค่าอุปกรณ์ ๓๙  ประกาศประกันสังคมอัตราทดแทนทุพลภาพ ๓๘  ประกาศอุปกรณ์ประกันสังคม ๓๔  พ.ร.บ.ประกันสังคม  หนังสือแนวปฏิบัติประกันสังคม(ใหม่)

สุขภาพจิต

ประกาศ กำหนดรายชื่อหน่วยงานในการสงคราะห์  ประกาศ คุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่  ประกาศ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  ประกาศ เรื่องแบบหนังสือในการบำบัด  ประกาศรายชื่อสถานบำบัด  ประกาศรายชื่อสถานบำบัด ฉบับที่ 2  พ.ร.บ.สุขภาพจิต ๕๑  ระเบียบ การสั่งย้ายผู้ป่วย  ระเบียบ เกณฑ์ในการยื่นอุทรณ์  ระเบียบ เกณฑ์วิธีการในการรายงานผลเบื้องต้น  ระเบียบ เกณฑ์วิธีการวินิจฉัย การประเมินความในการต่อสู่คดี  ระเบียบ ผลการบำบัดรักษา การจำหน่าย ติดตาม  ระเบียบ ส่งตัวเพื่อรับการวินิจฉัย  ระเบียบ ส่งตัวเพื่อรับการวินิจฉัย ในกรณีฉุกเฉิน  ระเบียบเกณฑ์วิธีการเพื่อมีคำสั่งให้บุคคลต้องเข้ารักการบำบัด  ระเบียบว่าก้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

 

ข้อกฎหมายสิทธิการมีงานทำ

กฎกระทรวงจ้างงาน ๕๔  กฎกระทรวงลดภาษีเงินได้คนพิการ๕๔  ประกาศจ่ายเงินทดแทนรัฐวิสาหกิจ๕๓  ประเทศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  พ.ร.บ.แรงงานวิสาหกิจ ๔๓  พรฎจ้างคนพิการจัดสิ่งอำนวย๕๓  พรฎบริจาคตามม.๒๐ และจ้างคนพิการมากตามม.๓๘  มาตรฐานขั้นต่ำรัฐวิสาหกิจ๔๙  ระเบียบสัมปทาน ๕๒  ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยSE ๕๔  ระเบียบอายัดทรัพย์สินนายจ้าง ๕๒

กฎหมายภาษาอังกฤษ

Concession Regulation.docระเบียบสัมปทาน)  Definitions.doc(ประเภทความพิการ)  disabilities-convention    Presentation(Employment)  Quata Regulation(กฎกระทรวงจ้างงาน)

การสอบเป็นข้าราชการ

การสรรหาคนพิการเป็นพนักงานราชการ  ประกาศเลือกสรรพนักงานราชการและสัญญาใหม่  ว ๑๕ กพ.สอบแข่งขัน  ว ๑๖ การคัดเลือก  ว ๒๒ กพ.แจ้งวิธีการคัดเลือกคนพิการทำงาน  ว พิเศษ สรรหาคนพิการเป็นพนักงานราชการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ(การท่า)  บทความสิทธิภาษีอ.วิริยะ  บันทึกกฎกระทรวงจ้างงานผ่านกฤษฎีกา  รายงานวิจัยการกีดกันทางอาชีพคนพิการ

แบบขึ้นคำขอตามมาตรา35

แบบขึ้นทะเบียนคนพิการ  แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามม.35

ข้อกฎหมายสิทธิทางการศึกษา

กฎกระทรวงช่วยสิ่งอำนวยความสะดวก ๕๐  ความเห็นกฤษฎีกากฎหมายการศึกษาคนพิการ  ประกาศคณะกรรมการกองทุน ๕๒  ประกาศแผนเฉพาะคนทางการศึกษา๕๒  ประกาศพัฒนาครูช่วยคนพิการ ๕๒  ประกาศหลักเกณฑ์ความพิการศึกษา ๕๒  ประกาศอัตราอุดหนุนอาชีวะ๕๓  ประกาศอัตราอุดหนุนอุดมศึกษา ๕๓  พ.ร.บ.การศึกษาคนพิการ๕๑  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ๔๒  ระเบียบโคตาคนพิการเรียนอุดมศึกษา ๕๒  ระเบียบจัดการอาชีวะศึกษา ๕๒  ระเบียบบริหารกองทุนคนพิการ ๕๒  ระเบียบศึกษาพิการพื้นฐาน๕๒  ระเบียบอนุมัติจ่ายเงินกองทุน ๕๒ 

ข้อกฎหมายสิทธิสวัสดิการสังคม

 เบี้ยความพิการ

ประกาศรายชือสถานสงเคราะห์  ระเบียบเบี้ยความพิการ ๕๒  ระเบียบเบี้ยความพิการ(๒)๒๕๕๓  ระเบียบมท.จ่ายเบี้ยคนพิการท้องถิ่น ๕๓

ปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ

ประกาศคณะอนุรายการที่อยู่อาศัย๕๔  ประกาศอัตราช่วยที่อาศัย๕๔  ระเบี้ยบปรับปรุงที่อยู่อาศัยคนพิการ ๕๒

ผู้ช่วยและผู้ดูแลคนพิการ

ประกาศอัตราผู้ช่วยคนพิการ ๕๔  ระเบี้ยบผู้ช่วยคนพิการ ๕๒  หลักสูตรการเสริมศักยภาพผู้ดูแล 

 แบบจดแจ้งผู้ช่วยคนพิการใหม่  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ  แบบฟอร์มคำขอมีผู้ช่วยใหม่  แบบรายงานรายเดือนใหม่  รายงานประจำวันผชใหม่  รายละเอียดประกอบการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการ1

ล่ามภาษามือ

ประกาศจดแจ้งล่าม  ประกาศอัตราล่ามภาษามือ  ประกาศอัตราล่ามภาษามือ(๒)๕๔  ระเบียบล่ามภาษามือ ๕๒  ระเบียบล่ามภาษามือ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔

สวัสดิการอื่น

พรฏ.ประกันสังคมสมัครใจ ๕๔  พรบ.เงินออมแห่งชาติ ๕๔

สวัสดิการผู้ป่วยเอดส์

เอดส์ไทย http://www.aidsthai.org/index.php 

วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี http://www.phrabatnampu.org/ 

สาเหตุของการติดเอดส์ http://www.youtube.com/watch?v=l497B-ErAqI&feature=mfu_in_order&list=UL 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน