การถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์

การถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

การตรวจให้คำแนะนำงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โนนธาตุ จากสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้จดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่รับมอบงานทะเบียนพาณิชย์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 26 ราย ระหว่างปี พ.ศ.2546-พ.ศ.2553 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

1.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่

2.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

eCommerceReport1

form_request_information

form_tp

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารแนบแบบ ทพ.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน