การถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์

การถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์ 

การตรวจให้คำแนะนำงานทะเบียนพาณิชย์ อบต.โนนธาตุ จากสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

1.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่

2.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

eCommerceReport1

ทะเบียนพาณิชย์48-1

ทะเบียนพาณิชย์ 46

ทะเบียนพาณิชย์ 47

ทะเบียนพาณิชย์ 49

ทะเบียนพาณิชย์ 50

ทะเบียนพาณิชย์ 51

ทะเบียนพาณิชย์ 52

ทะเบียนพาณิชย์ 53

form_request_information

form_tp

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการ

หนังสือมอบอำนาจ

เอกสารแนบแบบ ทพ.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน