การถ่ายโอนภารกิจโรงงาน ปี 2554

คู่มือ(ฉบับปรับปรุง)

1. บทนำ

2. คำสั่งการถ่ายโอนภารกิจฯ

3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

กฎกระทรวง 2535

กฎกระทรวงฉบับที่ 4

กฎกระทรวงฉบับที่ 8

คู่มือระบบร้องเรียน

คู่มือค่าธรรมเนียมรายปี

คู่มือระบบทะเบียนโรงงาน

บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม

แรงม้าเปรียบเทียบ

หลักสูตรด้านกฎหมาย(ถ่ายโอน)

######################################

ชุดวิชาการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 1

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

4.ใบเนื้อหา

ppชุดวิชาการดำเนินการสำรวจโรงงานจำพวกที่ 1 และ

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

4.ใบเนื้อหา

ppชุดวิชาการดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 2

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโรงงาน

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

4.ใบเนื้อหา

ppชุดวิชาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนโรงงาน

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการตรวจสอบโรงงาน

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

โครงการฝึกอบรมขั้นตอนการดำเนินการและวิธีปฏิบัติงาน

ใบเนื้อหา

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการประเมินแรงม้าเครื่องจักร

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

4.ใบเนื้อหา

การประเมินแรงม้า

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการวิเคราะห์สถานประกอบการ

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏีวิเคราะห์สถานประกอบการ

4.ใบเนื้อหา

ppชุดวิชาการวิเคราะห์สถานประการกิจการ

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการสั่งการโรงงาน

3.ใบวัตถุประสงค์ทฤษฏี

ชุดวิชา การสั่งการโรงงาน

ใบเนื้อหา

แผนการสอน

######################################

ชุดวิชาการออกเลขทะเบียนโรงงาน

3.ใบวัตถุประสงค์

4.ใบเนื้อหา

ppชุดวิชาการออกเลขทะเบียนโรงงาน ,เลขที่ใบอนุญาต

แผนการสอน

######################################

ที่มา : http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5

แบบ ร.ง. 3 (คำขอรับใบอนุญาต)/ขยายโรงงาน
แบบ ร.ง. 3/1 (คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบ ร.ง. 3/2 (คำขอรับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ร.ง.1)
แบบฟอร์ม ใบแจ้งการโอนประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
การดำเนินการพิจารณาอนุญาตโรงงาน
ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานการควบคุมดูแลพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535
คำขอทั่วไป ใบแจ้งทั่วไป
ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียม
ใบแจ้งขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน
คำขอทั่วไป (สำหรับรับฟังความคิดเห็น)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงาน กทม.)
รายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบฯหรือขยาย (สำหรับโรงงานต่างจังหวัด)
แบบรายงานความต้องการใช้สาธารณูปโภคและความต้องการด้านแรงงาน
แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน