อปพร.

อปพร.

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด่วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/1801 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2586 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน