แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2554

             สาธารณภัยยังคงมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วประชาชนมีโอกาสอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นส่งผลให้ ความเสียหายจากสาธารณภัยรุนแรงมากขึ้น ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และ ภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย

              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และมีบทบาท ภารกิจในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัย และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ

              ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ข้างเคียง ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัย ได้อย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวช้อง สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากการเกิดสาธารณภัยที่มีผลต่อชีวิต ทรัพย์สินและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ปกแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2554

  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2554

  คำนำ

  สารบัญ

  บทที่ 1-ภาคผนวก ก-ฉ

######################################

แบบฟอร์ม
 
          แบบฟอร์มรายงานภัยแล้ง ปี 54
          รายงานสถานการณ์ภัยหนาว
          คำอธิบายแบบรายงานภัยหนาว
         แบบราย ปภ.บอ.๑-๔ 
          แบบรายงานสถานการณ์อุทกภัย
         แบบรายชื่อผู้รับผ้าห่มกันหนาว

#####################################

Download แบบรายงานสถานการณ์ภัยแล้งปี 2555 

 Download แบบรายงานภัยหนาวประจำสัปดาห์ 

  Download ประกาศภัยหนาว ปี ๒๕๕๔

 Download ประกาศภัยหนาว ปี ๒๕๕๓

######################################

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน