การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของ อปท.

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (บังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2556) คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 (บังคับใช้ 1 เมษายน 2556)คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่ มท 0891.2/ว 2536 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการอื่น อปท.ควรประสานขอความช่วยเหลือก่อน จึงจะกลับมาพิจารณางบประมาณของตนเอง ทั้งนี้ ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 คลิกรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 คลิกรายละเอียด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน