ข้อมูลทั่วไปตำบลโนนธาตุ

ข้อมูลทั่วไปตำบลโนนธาตุ
แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (AGRI MAP) จังหวัดขอนแก่น
คลิกคู่มือ ad-agri-map
1-layout%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%992-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%993-%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%874-%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%996-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%997-%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b8%8a%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%998-%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%999-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9a10-%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9c%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%9411-%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%9912-%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2_%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99
2-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%99แนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด
โนนธาตุ ”  เป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในตำบลโนนธาตุ  เดิมชื่อว่า  “ กุดพันธาตุ ”  ขึ้นตรงกับอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนคาราชสิมา  ต่อมาได้มีการตั้งตำบลขึ้น ซึ่งเป็นช่วงที่พระยาณรงค์ได้มาเยี่ยมโนนยายชี  เมื่อได้พิจารณาแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “ บ้านโนนธาตุ ”  และมีพระธาตุโนนยายชีเป็นเนินดินที่สูงและมีแม่ชีมานั่งภาวนาที่ยอดเนินดังกล่าว   เมื่อแม่ชีเสียชีวิตลงก็ได้เกิดจอมปลวกมีลักษณะยอดแหลมคล้ายกับธาตุขึ้นในบริเวณนั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างพระธาตุขึ้น โดยมีชื่อว่า พระธาตุโนนยายชี ครอบจอมปลวกดังกล่าวซึ่งเป็นมูลเหตุแห่งการเรียกชื่อ“องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ”

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2539  และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลโนนธาตุ

เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  www.kknontat.com

E-mail address  nontat2008@hotmail.com

โทร 043-456200-3  แฟกซ์ 043-456202

การตั้งหมู่บ้าน มักจะรวมตัวกันตั้งบ้านเรือนกันเป็นหย่อมเป็นหมู่บ้าน     ซึ่งมีทั้งหมด

11   หมู่บ้าน    แต่ละหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตามถนนหนทาง    ตามหนองน้ำ   ตามลำห้วยที่มีอยู่เดิม

 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน มีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  และจำนวนถนนและสะพานดังต่อไปนี้

(1) ถนน

จำนวนถนนลูกรัง 4 สาย  ประมาณการความยาว  96 กม. อยู่ในสภาพดี 3 สาย

จำนวนถนนลาดยาง 1 สาย  ประมาณการความยาว  6 กม. อยู่ในสภาพดี

จำนวนถนนคอนกรีต 49 สาย  ประมาณการความยาว 7.65 กม. อยู่ในสภาพดี

(2) สะพาน 

สะพานคอนกรีต  4  แห่ง

การโทรคมนาคม

–   ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล   1  แห่ง

–   ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     21  แห่ง

–   โทรศัพท์คู่สาย

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 มี    4  เลขหมาย
บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 มี  31  เลขหมาย
บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 มี  16  เลขหมาย
บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 มี  14   เลขหมาย
บ้านดอนหัน หมู่ที่  8 มี  32   เลขหมาย
บ้านโนนธาตุ หมู่ที่  9 มี  21   เลขหมาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 มี  22   เลขหมาย

ไฟฟ้า

–   ไฟฟ้าที่ใช้ภายในครัวเรือน          คิดเป็นร้อยละ      97

–   ไฟฟ้าสาธารณะ  11 หมู่บ้าน      จำนวน 78    จุด

แหล่งน้ำ

จำนวนลำห้วย /หนอง/คลอง/ บึง  3  แห่ง / สาย

จำนวนอ่างเก็บน้ำและฝายน้ำล้น 11  แห่ง

จำนวนคลองชลประทาน     2  แห่ง

จำนวนบ่อบาดาลเอกชน    2  แห่ง

จำนวนบ่อน้ำตื้นสาธารณะ  4  แห่ง

น้ำประปา 

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ 1,032 ครัวเรือน

จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้  36 ครัวเรือน

จำนวนน้ำประปาที่ผลิตได้ 73 ลบ.ม. /วัน

จำนวนน้ำประปาที่มีการใช้  851 ลบ.ม. /วัน

จำนวนแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา  11 แห่ง

จำนวนแหล่งน้ำดินสำรองที่ใช้ผลิตน้ำประปา  2  แห่ง

ประชากร

จำนวนประชากร  (ตามทะเบียนราษฎร์)  ทั้งสิ้น  5,663  คน  แยกเป็น  ชาย 2,800  คน

หญิง  2,863  คน    แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ข้อมูล  ณ เดือนเมษายน 2553  สำนักทะเบียนราษฎร์

หมู่ที่  บ้าน ชาย หญิง รวม
1 กอก 170 158 328
2 สำราญน้อย 214 205 419
3 สว่าง 231 229 460
4 สำราญ 332 376 708
5 โนนแต้ 402 440 842
6 โคกสูง 395 400 795
7 โนนสวัสดิ์ 154 153 307
8 ดอนหัน 188 207 395
9 โนนธาตุ 248 261 509
10 ชาด 326 308 634
11 โนนสวรรค์ 140 126 266
รวม 2,800 2,863 5,663

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์มีทั้งหมด   1,178  หลัง

หมู่ที่ บ้าน จำนวนครัวเรือนทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง
1 กอก 74 64
2 สำราญน้อย 85 61
3 สว่าง 107 95
4 สำราญ 155 147
5 โนนแต้ 174 167
6 โคกสูง 150 146
7 โนนสวัสดิ์ 61 57
8 ดอนหัน 88 75
9 โนนธาตุ 101 72
10 ชาด 130 126
11 โนนสวรรค์ 53 44
รวม 1,178 1,054

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ  เมษายน 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม

– ผู้พิการ หรือทุพพลภาพทั้งหมด   จำนวน   89  คน

– ผู้พิการ หรือทุพพลภาพที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน  89  คน

– ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน  5  คน

– ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความช่วยเหลือ  จำนวน 5  คน

– คนชราที่ขึ้นบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพของ อบต.โนนธาตุ  จำนวน 255  คน

– คนชราที่ได้รับเบี้ยยังชีพ  จำนวน 255  คน

– ผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จำนวน 400  คน

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

หมู่ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม (คน)
จำนวน (คน) 10 20 17 69 79 39 16 37 50 39 24 400

หมายเหตุ ข้อมูล  ณ 28 เมษายน 2553  จากนักพัฒนาชุมชน

แนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลทั่วไปแบบเอกสารดาวน์โหลด 

แผนที่ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  คลิกดูรายละเอียด 

แผนที่อำเภอประทาย แสดงแนวเขต ตำบลโนนธาตุ  

แผนที่ตำบลโนนธาตุ (1)  แผนที่ตำบลโนนธาตุ (2) 

แผนที่อำเภอหนองสองห้อง 

แผนที่เส้นทางจังหวัดขอนแก่น  แผนที่จังหวัดขอนแก่น 

201711213_093307(0)201711213_093307(0)201711213_093307(0)201711213_093307(0)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน