สอย

            คำสอย     ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนและตายตัว     ไม่ว่าจะเป็นจำนวนตัวอักษรจำนวนวรรค  การสัมผัส  ทั้งนี้เพราะวรรณกรรมคำสอย  เป็นวรรณกรรมของชาวบ้าน  จึงไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ตายตัว  จากบริบทสั้นๆ จะทำให้เห็นภาพรวมของสอยได้ชัดเจนขึ้น    

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน