โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ

โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) 1reddown | Neo Hair Lotionโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

กมลชนกอริษา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำบลโนนธาตุ

1.นางสาวกมลชนก  อุทัยประดิษฐ์   ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

2.นางสาวอริษา  แก้วนอก   ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)

การสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอำเภอหนองสองห้อง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน