ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โนนธาตุ

reddown | Neo Hair Lotionประกาศนียบัตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.โนนธาตุ อบต.ดอนดั่ง อบต.หนองเม็ก ประจำปี 2563

1234567891011121314151617181920วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดั่ง ได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 180 คน

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบองค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS)  การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้มีบุคลากร ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident  Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

3.เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

4.เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน  50 คน

2.เจ้าหน้าที่ฯ/ผู้สังเกตการณ์  จำนวน  10  คน

สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ

ฝึกอบรม ในห้วงระหว่าง วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ.2563   รวม 3 วัน ณ  ที่ทำการอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ จำนวน  86,320 บาท (แปดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน )

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/591 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่งอำเภอ) ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน