อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

reddown | Neo Hair Lotionอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 380/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 381/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) กำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

นิตย์1กฤษณา คำเสมอ

reddown | Neo Hair Lotionเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

Scan_0001Scan_0002 การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดาวน์โหลดเอกสาร

รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น-อบต.โนนธาตุ-2-อัตรา2111111

reddown | Neo Hair Lotionประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ผลการคัดเลือกเอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 2 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงเข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติตามหนังสือ  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 19879 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลโนนธาตุ

(3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

2.ขอบเขตและเงื่อนไขการทำหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

(1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทางอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือการขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น

(3) ให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ เบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐาน และการประเมินกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผลเบื้องต้น การประเมินสัญญาณชีพ การดูแลเรื่องยาเบื้องต้น กิจกรรมกระตุ้นสมองในกลุ่มที่มีภาวะสมองบกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหรือมีอาการทางสมองเป็นต้น

(4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัวและการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

(5) ประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้นและประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

(6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan)

(7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3. ตำแหน่งรับสมัคร

(1) ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา

4. อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเพื่อเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป จะต้องมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นคนใดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน จะได้รับเงินค่าตอบแทนตามอัตราดังนี้

(1.1) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง จะได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท

5. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครและคัดเลือกฯ สามารถขอใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน  2563 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพ) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4345-6200-3

5.1 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                จำนวน  1  ฉบับ

(2) สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้าน                  จำนวน  1  ฉบับ

(3) รูปถ่าย 1 นิ้ว                                             จำนวน  1  รูป

***หมายเหตุ สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ใช้กระดาษ A 4 ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อ และลายมือชื่อตัวบรรจง วันที่ กำกับด้วยตนเอง

5.2 เงื่อนไขในการสมัคร

5.2.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 คน มีหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง ตามแผนการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยแบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่น ๆ ละประมาณ 50 คน

5.2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกโดยมีเงื่อนไขว่าจะปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริการท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่มีความจำเป็นหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ยินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการได้จ่ายไปให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อส่งคืนส่วนราชการที่จัดฝึกอบรม

ผู้สมัคร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติตามประกาศฯ

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น หรือเว็บไซต์ www.kknontat.com

7. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้ วิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ 100 คะแนน

การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์ ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

8. กำหนดการสอบคัดเลือก

จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และทางเว็บไซต์ www.kknontat.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดที่นี่reddown | Neo Hair Lotion

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

แบบประเมินบุคคลลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (18 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 สิงหาคม 2563)

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (10 กรกฎาคม 2563)

การกำหนดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (13 ตุลาคม 2562)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน