การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 442/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ เรื่อง มติที่ประชุม ครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน